Hopp til hovedinnhold

Hva er innovasjon i offentlig sektor?

Offentlig sektor må i framtiden levere bedre tjenester for færre kroner. Da er innovasjon avgjørende, og utgangspunktet for omstilling ligger i bruker- og samfunnsbehov.

Definisjon på innovasjon i offentlig sektor

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) forstår innovasjon i offentlig sektor slik:

Innovasjon i offentlig sektor kan være en ny eller vesentlig endret tjeneste, produkt, prosess, organisering eller kommunikasjonsmåte. At innovasjonen er ny, betyr at den er ny for den aktuelle virksomheten, den kan likevel være kjent for og iverksatt i andre virksomheter.

I framtiden må offentlig sektor levere bedre tjenester på nye, smartere måter – i møte med strammere økonomiske rammer, og samfunnsendringer som klimaendring, eldrebølgen og coronasituasjonen.

Innovasjon krever at vi utvikler kultur, kompetanse, ledelse og nye samarbeid

Hva må vi så gjøre annerledes? Stortingsmeldingen En innovativ offentlig sektor fra 2020 presenterer her tre hovedprinsipper for innovasjon i offentlig sektor.

Prinsippene er inspirert av OECDs erklæring for innovasjon og innspill i meldingsarbeidet:

  • Politikere og offentlige myndigheter må gi handlingsrom og insentiver til å innovere.
  • Ledere må utvikle kultur og kompetanse for innovasjon, der man har mot til å tenke nytt og lærer av feil og suksesser.
  • Offentlige virksomheter må søke nye former for samarbeid.

Kompetanse som fremmer innovasjon

Riktig kompetanse bidrar til at offentlig sektor kan innovere og omstille seg. Og her trengs både kunnskap om hvilken kompetanse som trengs i den enkelte virksomhet, og i hvilke situasjoner det er nyttig.

Stortingsmeldingen om innovasjon i offentlig sektor trekker fram noen eksempler på arbeidsmetoder som kan bidra til å fremme innovasjon:

Virkemidler og nye samarbeid for innovasjon i offentlig sektor

Digdir har flere ordninger som tilbyr råd, finansiering og samarbeid:

Stimulab

Stimulab skal stimulere til offentlig innovasjon fra brukernes perspektiv. Vi tilbyr tverrfaglig veiledning og midler til innovative utviklingsprosjekter. Målet er helthetlige tjenester for brukerne og en mer effektiv forvaltning.

StartOff

Oppstartsselskaper kan ofte sitte på den innovative løsningen som svarer på et offentlig behov. StartOff kobler oppdragsgiver og startups sammen – og følger partene gjennom hele innkjøpsprosessen.

Nettverk for innovasjon

Innovasjonsnettverket er en arena der offentlige virksomheter kan dele og utvikle ny kunnskap, drøfte aktuelle problemstillinger og finne muligheter for tverrsektorielt samarbeid.

Innovasjon krever handlingsrom

Gjennom innovativ tjenesteutvikling kan vi generere nye ideer, bidra til å effektivisere og forbedre prosesser, og gi bedre tjenester for brukerne.

Men innovative prosesser er sjelden lineære:

  • Innovasjonsprosesser kan oppleves kaotiske og risikable
  • Virksomheten må tåle risiko og akseptere at ting kan feile

Til gjengjeld kan vi få tydeligere bilder av sluttbrukeres og egne ansattes behov, og hva som skal til for at tjenester fungerer og kan driftes på en hensiktsmessig måte.

Du kan lese mer om hvordan innovasjon foregår i staten i Innovasjonsbarometeret.