Hopp til hovedinnhold

Blindsonemetoden

Blindsonemetoden avdekker innovasjonsutfordringer, ved å avdekke gapet mellom viktige drivkrefter og vår beredskap for å møte dem. Den strategiske blindsonen finnes der viktigheten er høy og beredskapen lav.

Person skriver på tavle, person ser mot tavle

  Blindsonemetoden gjennomføres ved å arrangere en fremsynssamling med mange deltakere, for å vurdere drivkreftene opp mot virksomheten eller samarbeidet. Analyse, diskusjoner og forankring av resultatet gjøres i mindre grupper i ettertid.

  Vi legger til grunn at vurderingene blir bedre dersom vi har mange deltakere på fremsynssamlingen. Verktøyene som benyttes i forbindelse med fremsynssamlingene skalerer godt, og kan håndtere flere hundre deltakere hvis ønskelig.

  Fremsynssamlingene kan gjennomføres både fysisk og digitalt. Beskrivelsene nedenfor handler i hovedsak om gjennomføring av en digital samling, men mange av delene kan like gjerne gjennomføres fysisk med gruppedialog.

  Slik gjennomfører du en samling

  • Start planleggingen og inviter deltakere tidlig. Deltakerlisten tilpasses hensikten med prosessen. Aktuelle deltakere er representanter for virksomhetene som arbeider med livshendelser og sammenhengende tjenester, departementene som er involvert, kommunal sektor, næringsliv, frivillig sektor og/eller brukere.

  • Hvor lang tid samlingen tar avhenger av hvor lang tid det tar å presentere hver drivkraft, samt hvor mye tid som settes av til introduksjon og innledende spørsmål. For å opprettholde deltakernes konsentrasjon ved en digital samling anbefales det å tidsbegrense samlingen til 1,5 timer, og heller avholde flere samlinger for å presentere og vurdere alle drivkreftene. Ved fysisk samling anbefales det å typisk sette av en dag, slik man kommer gjennom alle drivkreftene med rom for pauser underveis.

  • Arbeidsgruppen forbereder presentasjon av drivkreftene i for eksempel PowerPoint, samt svarskjema for deltakerne i for eksempel Microsoft Forms (se neste side for spørsmålsformulering). Spørsmålsformatet er avkryssingsspørsmål. Kobling til svarskjemaet sendes ut til deltakerne ved oppstart av samlingen.

  • Resultatet fra svarskjemaene legges inn i et regneark for å beregne gjennomsnittlig viktighet og beredskap per drivkraft. Drivkreftene kan deretter legges inn i blindsone-matrisen. Regnearket må tilpasses antall spørsmål, antall deltakere og gjennomføring av samlingen.

  Dette er målet med metoden

  Blindsonemetoden skal sikre at den innsikten vi besitter fra drivkraftanalyse blir med over i tjenesteutviklingen. Metoden avdekker «den strategiske blindsonen», som består av drivkrefter med høy viktighet og hvor det er lav beredskap. Metoden skal bidra til å utløse konkrete innovasjonsidéer som et resultat av de prioriterte drivkreftene fra «den strategiske blindsonen». Metoden skal videre skape felles forståelse og eierskap til prioriteringsbeslutninger.

  Når passer det å benytte metoden?

  Blindsonemetoden brukes typisk tidlig i arbeidet med å utvikle sammenhengende tjenester, eller tidlig i innovasjonsarbeid. Metoden hjelper oss å definere og utforske problemstillingen for arbeidet som skal settes i gang, samt gå fra problem til idé i en tidligfase. Videre kan metoden bidra til å gå fra idé til konsept gjennom å synliggjøre gap i beredskap som idéene og konseptene bør adressere.

  Disse bør delta

  Nøkkelressurser og -interessenter (ev. brukere) involveres i vurdering og prioritering av drivkreftene. Det anbefales minimum 20 deltakere for vurdering av drivkreftene. Samlingen kan skaleres opp til flere hundre deltakere.

  Dette må du ha gjort i forkant

  Blindsonemetoden bygger på en drivkraftanalyse. Metoden forutsetter at vi har et sett med konkrete drivkrefter å vurdere.

  Dette trenger du av utstyr

  Hver deltaker trenger en PC og/eller telefon for å se presentasjonen og besvare spørsmål (vurdering av drivkrefter) for både fysisk og digital samling. Ved digital samling er det enklest for deltakere å bruke to enheter, og for eksempel se presentasjonen på PC og besvare spørsmålene i skjemaet via telefonen. Arbeidsgruppen trenger PC for å vise presentasjonen og overvåke avstemmingen.

  Kontakt

  Kristin Karlsrud Haugse

  Fagdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
  Telefon: +47 41 55 90 69