Hopp til hovedinnhold

Dette er Stimulab

Gjennom Stimulab skal Digitaliseringsdirektoratet og DOGA stimulere til offentlig innovasjon fra brukernes perspektiv. Vi støtter statlige og kommunale virksomheter som våger å tenke nytt om roller og systemer, og som er villige til å endre disse for å levere bedre tjenester til brukerne.

Stimulab gir veiledning og ca. 5 millioner kroner i støtte til prosjekter som kan levere bedre tjenester til innbyggerne. Fristen for å melde inn prosjektforslag var 15. februar 2024.

Få beskjed om utlysninger via vårt nyhetsbrev.

  Dette er Stimulab

  Støtte til innovasjon

  Stimulab er stimuleringsordningen for innovasjon og tjenestedesign, og skal støtte og stimulere til brukerorientert eksperimentering og nyskaping i forvaltningen.

  Vi tilbyr tverrfaglig veiledning og økonomiske midler til innovative utviklingsprosjekter. Midlene vi tildeler, skal gå til å kjøpe kompetanse i markedet, og prosjektene vi støtter, skal ende opp i nye og forbedrede tjenester, prosesser eller systemer. Målet er mer helthetlige og bedre tjenester for brukerne og en mer effektiv forvaltning.

  Stimulab støtter tidligfasen i utviklingsarbeidet, og prosjektene vi samarbeider med må være åpne og ikke på forhånd ha bestemt løsning på sin utfordring.

  Dette vil avhenge av prosjektets kompleksitet og størrelse og avdekkes nærmere i diagnosefasen.

  Stimulab er mye mer enn en ren tilskuddsordning. Teamet bak Stimulab består av representanter fra Digitaliseringsdirektoratet og DOGA. Til sammen har vi nødvendig tverrfaglig kompetanse og innovasjonsferdigheter – og evner å utnytte det på tvers.

  Deling av erfaringer og kunnskap

  Et viktig mål for Stimulab er bidra til at hele forvaltningen får økt kunnskap om og erfaring med innovative arbeidsmåter, med utgangspunkt i brukerbehov. Stimulab-prosjektene blir derfor også veiviserprosjekter med nye erfaringer som andre kan lære og inspireres av Stimulabs portefølje består nå av 43 prosjekter. Du kan lese mer om de ulike Stimulab-prosjektene og deres erfaringer.

  Stimulab-dagen har blitt arrangert to ganger, på Stimulab-dagen deles det konkrete eksempler på hvordan man kan jobbe på nye måter og hvordan resultater fra prosjekter.

  Se opptak fra Stimulab-dagen

  Hvorfor innovasjon?

  Strammere økonomiske rammer og endrede behov hos både innbyggere og ansatte i offentlig forvaltning, krever at offentlig sektor klarer å levere bedre tjenester for færre kroner i framtiden.

  Innovativ tjenesteutvikling kan generere nye ideer, bidra til å effektivisere og forbedre prosesser, å gi bedre tjenester for brukerne. Men innovative prosesser er sjelden lineære. De kan oppleves kaotisk og risikable, og virksomheten må tåle risiko og akseptere at ting kan feile. Til gjengjeld kan vi få tydeligere bilder av sluttbrukeres og egne ansattes behov, og hva som skal til for at tjenester fungerer og kan driftes på en hensiktsmessig måte.

  Brukeren i sentrum

  Å sette brukeren i sentrum er et sentralt prinsipp i både forvaltningspolitikken og IKT-politikken (se Digital agenda for Norge). Med brukeren menes innbyggere, ansatte, offentlige og private virksomheter, samt frivillig sektor.

  Stimulab skal stimulere til innovasjon fra brukernes perspektiv, blant annet ved bruk av tjenestedesign. Bruk av tjenestedesign handler nettopp om å få virksomheter til å sette brukeren i sentrum både for innovasjonsarbeid og tjenesteutvikling.

  Det er også et viktig prinsipp at offentlige tjenester skal fremstå sammenhengende og helhetlige for brukerne, uavhengig av hvilke offentlige virksomheter som tilbyr dem. Sektorene må derfor samarbeide om å lage helhetlige brukerrettede løsninger der enkelttjenester settes sammen i tjenestekjeder tilpasset brukernes behov og livssituasjoner.

  Erfaringer fra tidligere Stimulab-prosjekter viser at design, forstått som en tenkemåte og et sett med verktøy og metoder, er en effektiv driver av tverrfaglig og brukersentrert innovasjons- og forbedringsarbeid.

  Ordningen legger særlig godt til rette for innovasjon i prosesser der offentlige aktører må samarbeide på tvers av sektorer for å utvikle eller forbedre offentlige tjenester med utgangspunkt i brukernes reelle behov. Dette gjør ordningen unik.

  Designdrevet prosess

  Stimulab stiller krav om at prosjektene skal utvikles gjennom en designdrevet prosess, og at midlene vi tildeler går til å kjøpe design- og annen kompetanse i markedet.

  Prosjektene må ikke ha bestemt seg for en løsning, men må jobbe åpent og eksperimenterende ved hjelp av den innovative arbeidsmetoden vi kaller den triple diamanten. Dette er et rammeverk for tilnærming i alle Stimulab-prosjekter.

  Siden prosjektene i Stimulab har en åpen og eksperimenterende tilnærming, er det derfor heller ikke gitt på forhånd hva den konkrete leveransen i hvert prosjekt vil være. Prosjektene skal likevel resultere i en leveranse som

  • enten er implementert eller skal implementeres, 
  • eller er en plattform for videreutvikling.

  Dette vil avhenge av prosjektets kompleksitet og størrelse og avdekkes nærmere i diagnosefasen.

  Prosjektene vi inngår samarbeid med, får

  • en unik anledning til å forbedre prosesser og tjeneste med utgangspunkt i innbyggerperspektivet, i samarbeid med Digitaliseringsdirektoratet og DOGA
  • erfaring med innovativ utviklingsmetodikk
  • midler til kjøp av kompetanse innen tjenestedesign, endringsledelse og gevinstrealisering, tilpasset prosjektets behov
  • hjelp til innovativ anskaffelse av riktig kompetanse
  • teste innovative utviklingsmetoder i offentlig forvaltning
  • kompetanseheving
  • bidra med å dele sine erfaringer fra arbeidet i forvaltningen

  Kontakt

  Sigrid Grønland Hoel

  Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
  Telefon: 94833202

  Anne Kristine Hanevold

  Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
  Telefon: 47386513

  Se også