Hopp til hovedinnhold

Hvordan bli med i Stimulab?

Både statlige virksomheter og kommuner kan søke om å bli med i Stimulab. Frist for å søke var 28. februar 2022.

Fristen for å søke var 28. februar 2022. Meld deg på vårt nyhetsbrev for informasjon om kommende utlysninger.

På denne siden

  Slik søker du

  Er du interessert i å søke Stimulab må du fylle ut søknadsskjema hvor du svarer på noen spørsmål og beskriver deres utfordring/problemstilling.

  Søknadsfristen for 2022 er passert.

  1. Søknadsfrist for Stimulab 2022 er innen utgangen av 28. februar For å bli med i Stimulab må virksomheten beskrive sin utfordring/problemstilling i en søknad. Det kan gjerne stå flere virksomheter bak en søknad. Man søker ikke om en bestemt sum.

  2. Vurdering av søknader Med utgangspunkt i kriterier og prioriteringer, gjør Stimulab en skjønnsmessig vurdering av alle forslagene som kommer inn. I tillegg til vurdering av hver enkelt søknad vil Stimulab også vurdere den helhetlige prosjektporteføljen, slik at det sikres bredde i type prosjekter og problemstillinger.

  3. Avklaringsmøter med utvalgte søkere, medio mars – medio april De prosjektene som best oppfyller kriteriene og prioriteringene, blir invitert til ett eller flere avklaringsmøter. Her vil vi blant annet komme frem til forståelse for innovasjonspotensialet, forankring i virksomheten(e) og forpliktelse til implementering og høsting av gevinster.

  1. Valg av prosjekter og fastsettelse av beløp er medio mai Etter avklaringsmøtene utarbeider Stimulab en innstilling om hvilke prosjekter som blir valgt og hvilken sum de tildeles. Størrelsen på den økonomiske støtten tilpasses prosjektets omfang og kompleksitet. En styringsgruppe vil gjøre den endelige beslutningen. Alle søkere får beskjed om de får tildeling eller avslag i løpet av mai.

  1. Behovsbeskrivelse som grunnlag for anskaffelse, mai – august 2022 Midlene som de utvalgte prosjektene har fått tildelt, skal gå til å anskaffe kompetanse til å gjennomføre en Stimulab-prosess. Det er først og fremst snakk om designkompetanse, siden Stimulab stiller krav om at prosjektene skal utvikles gjennom en designdrevet prosess. Men også annen kompetanse som prosjektet trenger, kan være aktuell. Umiddelbart etter valg av nye prosjekter i mai vil Stimulab-teamet samarbeide med hvert av prosjektene for å lage en behovsbeskrivelse som skal danne grunnlaget for anskaffelsen.

  1. Dialogmøte med leverandørmarkedet, medio/ultimo juni Alle de nye prosjektet presenterer seg og problemstilling til leverandørmarkedet.

  1. Anskaffelsesprosess, høsten 2022 Stimulab veileder prosjektene gjennom anskaffelsesprosessen fram til valg av leverandør. Formalitetene omkring selve anskaffelsen håndteres av Digitaliseringsdirektoratet. Prosedyren som benyttes er «Konkurranse med forhandlinger». Selve anskaffelsesprosessen tar ca. tre måneder fra utlysning til kontraktsinngåelse.

  1. Utbetaling av midler Midlene betales ut fra Digitaliseringsdirektoratet til prosjektene (ved ansvarlig virksomhet, hvis det er flere som står bak) etter nærmere avtale. De tildelte midlene utbetales eks. merverdiavgift.

  1. Kontraktsinngåelse Ved kontraktsinngåelse med leverandør overføres det formelle eierskapet til oppdraget til virksomheten(e) selv.

  1. Oppstart av prosjekt, sen høst 2022/vinter 2022 Nå starter selve prosjektarbeidet opp, sammen med leverandøren.

  Kriterier

  Statlige virksomheter og kommuner kan søke. I vurdering av prosjekter og problemstillinger vektlegger Stimulab prosjekter som:

  • har et tydelig brukerfokus og tar utgangspunkt i reelle brukerbehov
  • er åpne og ikke har en forhåndsbestemt løsning
  • blir prioritert høyt av virksomheten selv, gjennom en klar lederforankring og egen ressursinnsats
  • har et tydelig innovasjonspotensial
  • har et tydelig gevinstpotensial
  • har lærings- og overføringsverdi til andre virksomheter

  Forvaltningen må i større grad løse komplekse samfunnsutfordringer på tvers av flere sektorer. Stimulab prioriterer derfor prosjekter som krever samarbeid mellom flere aktører og har komplekse problemstillinger som «faller mellom flere stoler», for eksempel på grunn av sektoransvaret, manglende finansiering, samordningsutfordringer eller annet.

  Prioriteringer 2022

  Foruten prosjekter som fyller de generelle kriteriene nevnt over, vil vi særlig prioritere prosjekter som understøtter følgende nasjonale satsninger:

  Livshendelser – sammenhengende tjenester

  Prosjekter som understøtter satsningen på noen av de syv prioriterte livshendelsene, jf. digitaliseringsstrategien. Dersom søker mener at prosjektet faller innunder denne prioriteringen, må dette kunne bekreftes av ansvarlig direktorat for den aktuelle livshendelsen.

  Tillitsreform

  Prosjekter som bidrar til å oppfyllet målet med regjeringens tillitsreform om at befolkningen får et trygt og godt velferdstilbud. En viktig del av tillitsreformen er at førstelinja i stat og kommune skal få mer tillit og tid til å utvikle og styrke tjenestene overfor innbyggerne.

  Hvor stor andel av budsjettmidlene som brukes til disse prioriterte områdene er ikke fastsatt på forhånd. Alle prosjekter som svarer på våre kriterier, inviteres derfor til å søke. 

  Todelt støtte

  ​Støtten er todelt og omfatter både økonomiske midler og tverrfaglig støtte og veiledning. Størrelsen på den økonomiske støtten tilpasses prosjektets omfang og kompleksitet.

  • Den økonomiske støtten går i sin helhet til å anskaffe kompetanse i markedet, først og fremst designkompetanse siden Stimulab stiller krav om prosjektene skal utvikles gjennom en designdrevet prosess. Også annen kompetanse, som endringsledelse og gevinstrealisering, kan være aktuell, avhengig av prosjektets behov. Dette avklares i samarbeid mellom prosjektene og Stimulab.
  • Den tverrfaglige støtten fra Stimulab tilfører innovasjonsferdigheter i forberedelse av prosjektene. Vi gir blant annet veiledning
   • i å identifisere og beskrive behov, ikke løsning.
   • som skal bidra til å sikre forståelse for innovasjonspotensial, forankring av innovasjonsarbeidet i virksomheten(e) og forpliktelse til implementering og høsting av gevinster.
   • fram mot og gjennom en anskaffelse av kompetanse, der man ikke vet hva leveransen konkret vil være, men gjør en anskaffelse basert på behovene som skal løses.

  Veiviserprosjekter

  Et viktig mål for Stimulab er bidra til at hele forvaltningen får økt kunnskap om og erfaring med innovative arbeidsmåter, med utgangspunkt i brukerbehov. Stimulab-prosjektene blir derfor også veiviserprosjekter med nye erfaringer som andre kan lære og inspireres av. Alle prosjektene må derfor være villige til å dele av sine erfaringer og bidra med dokumentasjon fra arbeidet, slik at vi kan spre erfaringer til resten av offentlig sektor.

  Kontakt

  Sigrid Grønland Hoel

  Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
  Telefon: +47 94 83 32 02

  Eirin Konstad Nilsen

  Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
  Telefon: +47 97 76 77 94

  Torunn Tveit Gaasemyr

  Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
  Telefon: +47 45 29 63 11