Hopp til hovedinnhold

Hvordan bli med i Stimulab?

Stimulab skal gi faglig veiledning og dele ut ca. 5 millioner til nye prosjekter. Vi søker etter prosjekter med tverrgående problemstillinger, som krever samarbeid mellom flere, og som støtter oppunder tillitsreformen. Frist for å søke var 27. mars 2023.

Søknadsfristen var 27. mars 2023. Få beskjed om fremtidige utlysninger via vårt nyhetsbrev.

  Slik søker du

  Er du interessert i å søke Stimulab må du fylle ut søknadsskjema hvor du beskriver prosjektet sin utfordring/problemstilling, organisering og forankring av prosjektet. Det er viktig at du leser om årets prioriteringer slik at prosjektet oppfyller både kriteriene og prioriteringene for 2023 utlysningen.

  Søknadsskjema Stimulab 2023

  1. Søknadsfrist for Stimulab utgangen av 27. mars 2023 For å bli med i Stimulab må virksomheten beskrive sin utfordring/problemstilling i en søknad.

  2. Vurdering av søknader er i mars- april Med utgangspunkt i kriterier og prioriteringer, gjør Stimulab en skjønnsmessig vurdering av alle forslagene som kommer inn. I tillegg til vurdering av hver enkelt søknad vil Stimulab også vurdere den helhetlige prosjektporteføljen, slik at det sikres bredde i type prosjekter og problemstillinger.

  3. Avklaringsmøter med utvalgte søkere er i april De prosjektene som best oppfyller kriteriene og prioriteringene, blir invitert til ett eller flere avklaringsmøter. Her vil vi blant annet komme frem til forståelse for innovasjonspotensialet, forankring i virksomheten(e) og forpliktelse til implementering og høsting av gevinster.

  1. Valg av prosjekter og fastsettelse av beløp er slutten av mai Etter avklaringsmøtene utarbeider Stimulab en innstilling om hvilke prosjekter som blir valgt og hvilken sum de tildeles. Størrelsen på den økonomiske støtten tilpasses prosjektets omfang og kompleksitet. En styringsgruppe vil gjøre den endelige beslutningen. Alle søkere får beskjed om de får tildeling eller avslag i løpet av mai.

  1. Behovsbeskrivelse som grunnlag for anskaffelse, mai – september 2023 Midlene som de utvalgte prosjektene har fått tildelt, skal gå til å anskaffe kompetanse til å gjennomføre en Stimulab-prosess. Det er først og fremst snakk om designkompetanse, siden Stimulab stiller krav om at prosjektene skal utvikles gjennom en designdrevet prosess. Men også annen kompetanse som prosjektet trenger, kan være aktuell. Umiddelbart etter valg av nye prosjekter i mai vil Stimulab-teamet samarbeide med hvert av prosjektene for å lage en behovsbeskrivelse som skal danne grunnlaget for anskaffelsen.

  1. Dialogmøte med leverandørmarkedet, juni-august203 Alle de nye prosjektet presenterer seg og problemstilling til leverandørmarkedet.

  1. Anskaffelsesprosess, høsten 2023 Stimulab veileder prosjektene gjennom anskaffelsesprosessen fram til valg av leverandør. Formalitetene omkring selve anskaffelsen håndteres av Digitaliseringsdirektoratet. Prosedyren som benyttes er «Konkurranse med forhandlinger». Selve anskaffelsesprosessen tar ca. tre måneder fra utlysning til kontraktsinngåelse.

  1. Utbetaling av midler Midlene betales ut fra Digitaliseringsdirektoratet til prosjektene (ved ansvarlig virksomhet, hvis det er flere som står bak) etter nærmere avtale. De tildelte midlene utbetales eks. merverdiavgift.

  1. Kontraktsinngåelse Ved kontraktsinngåelse med leverandør overføres det formelle eierskapet til oppdraget til virksomheten(e) selv.

  1. Oppstart av prosjekt, sen høst 2023/vinter 2024 Nå starter selve prosjektarbeidet opp, sammen med leverandøren.

  Kriterier for å bli et Stimulab-prosjekt

  Statlige virksomheter og kommuner kan søke. I vurdering av prosjekter og problemstillinger vektlegger Stimulab prosjekter som:

  • har et tydelig brukerfokus og tar utgangspunkt i reelle brukerbehov
  • er åpne og ikke har en forhåndsbestemt løsning
  • blir prioritert høyt av virksomheten selv, gjennom en klar lederforankring og egen ressursinnsats
  • har et tydelig innovasjonspotensial
  • har et tydelig gevinstpotensial
  • har lærings- og overføringsverdi til andre virksomheter

  Forvaltningen må i større grad løse komplekse samfunnsutfordringer på tvers av flere sektorer. Stimulab prioriterer derfor prosjekter som krever samarbeid mellom flere aktører og har komplekse problemstillinger som «faller mellom flere stoler», for eksempel på grunn av sektoransvaret, manglende finansiering, samordningsutfordringer eller annet.

  Dette prioriterer vi i 2023

  For å kvalifisere til støtte fra Stimulab må kriteriene være oppfylt. Det er kun prosjekter som skal løse tverrgående utfordringer, og som understøtter tillitsreformen som vil bli valgt ut. Prosjekter som har egenfinansiering, vil bli prioritert.

  1. Tverrgående utfordringer

  Forvaltningen må i større grad løse flokete samfunnsutfordringer på tvers av flere sektorer. Vi ser etter prosjekter som krever samarbeid mellom flere aktører og har typiske problemstillinger som «faller mellom flere stoler», for eksempel på grunn av sektoransvaret, manglende finansiering, samordningsutfordringer eller annet. Prosjektet må derfor bestå av flere parter og/eller virksomheter som har forpliktet seg til en utforskende innovasjonsprosess og som har behov for støtte, for å komme i gang med utviklingen.

  2. Tillitsreformen

  Regjeringens hovedgrep for å fornye og utvikle offentlig sektor er tillitsreformen, innovasjon og digitalisering. Innovasjon og digitalisering er kjente strategier, mens tillitsreformen tilfører fornyingsarbeidet noe nytt. Vi ser derfor etter prosjekter som i tillegg til tverrgående utfordringer også skal bidra til å oppfyllet målet med regjeringens tillitsreform. Tillitsreformen handler bl.a. om mindre detaljstyring og økt handlingsrom til førstelinje, og omfatter hele styringskjeden.

  Med dette mener vi prosjekter som f.eks:

  • Vil forbedre flokete tverrgående brukerreiser, sammen med førstelinje, fagmiljøene og brukerne
  • Er åpne for forpliktende utvikling som også inkluderer endringer i ansvarsforhold i hele styringskjeder

  Les mer om tillitsreformen på Kommunal- og distriksdepartementet (KDD) sine hjemmesider, og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) sitt notat om Lærdommer fra arbeid med tillitsreform i skandinaviske land.

  Todelt støtte

  ​Støtten er todelt og omfatter både økonomiske midler og tverrfaglig støtte og veiledning. Størrelsen på den økonomiske støtten tilpasses prosjektets omfang og kompleksitet.

  • Den økonomiske støtten går i sin helhet til å anskaffe kompetanse i markedet, først og fremst designkompetanse siden Stimulab stiller krav om prosjektene skal utvikles gjennom en designdrevet prosess. Også annen kompetanse, som endringsledelse og gevinstrealisering, kan være aktuell, avhengig av prosjektets behov. Dette avklares i samarbeid mellom prosjektene og Stimulab.
  • Den tverrfaglige støtten fra Stimulab tilfører innovasjonsferdigheter i forberedelse av prosjektene. Vi gir blant annet veiledning
   • i å identifisere og beskrive behov, ikke løsning.
   • som skal bidra til å sikre forståelse for innovasjonspotensial, forankring av innovasjonsarbeidet i virksomheten(e) og forpliktelse til implementering og høsting av gevinster.
   • fram mot og gjennom en anskaffelse av kompetanse, der man ikke vet hva leveransen konkret vil være, men gjør en anskaffelse basert på behovene som skal løses.
   • sparringspartner og støtte under prosjektperioden

  Veiviserprosjekter

  Et viktig mål for Stimulab er bidra til at hele forvaltningen får økt kunnskap om og erfaring med innovative arbeidsmåter, med utgangspunkt i brukerbehov. Stimulab-prosjektene blir derfor også veiviserprosjekter med nye erfaringer som andre kan lære og inspireres av. Alle prosjektene må derfor være villige til å dele av sine erfaringer og bidra med dokumentasjon fra arbeidet, slik at vi kan spre erfaringer til resten av offentlig sektor.

  Se også

  Kontakt

  Sigrid Grønland Hoel

  Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
  Telefon: +47 94 83 32 02

  Eirin Konstad Nilsen

  Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
  Telefon: +47 97 76 77 94