Hopp til hovedinnhold

Fremtidspersonas

Å lage representative fremtidspersonaer hjelper oss å få felles forståelse av målgruppenes behov i fremtiden. Fremtidspersonaen representerer målgruppen i det videre arbeidet.

Person i samtale med annen person, tredje person observerer.

  Fremtidspersonas vil si å knytte fremsynsinnsikt til personaene. Arbeidsgruppen utarbeider personaer på bakgrunn av innhentet brukerinnsikt, eller oppdaterer allerede utarbeidede personaer med eventuell ny, relevant informasjon. Arbeidsgruppen undersøker personaens representativitet.

  I arbeidsmøtet diskuteres det hvordan drivkreftene i den strategiske blindsonen kan påvirke personaene, herunder i hvilke situasjoner personaen møter drivkreftene som er vurdert å ligge i blindsonen.

  Arbeidsgruppen oppdaterer personaene med fremsynsinnsikten og forankrer resultatet med sentrale interessenter.

  Slik lager du personaer

  • Personaer bygger på bred datainnsamling, herunder kvalitativ og kvantitativ data om brukeren fra for eksempel intervjuer, observasjoner, dialog, spørreundersøkelser, trafikkdata og demografisk data.

  • Fordel brukerne i segmenter etter karakteristikker som er sentrale for livshendelsen basert på brukerinnsikten. Hver persona representerer én slik gruppe. Det utarbeides typisk fire til seks personaer som representerer hvert sitt segment innen målgruppen. Beskriv størrelsen på gruppene ut ifra kvantitative kilder, for eksempel statistikker fra SSB, NAV, FHI m.fl.

  • Beskriv personaene slik at de er enkle å relatere seg til for arbeidsgruppen og for andre involverte. Få med karakteristikker som er distinkte for gruppen. Dette kan være demografisk data og andre faktabaserte karakteristikker, behov, mål, holdninger og motivasjoner, ønsker og frustrasjoner. I tillegg skal personaen ha et navn og et bilde. Et slående sitat som oppsummerer behovet, er med på å gjøre personaen levende.

  • Plasser personaene i relevante situasjoner med problemer som skal løses (basert på fremtidsinnsikt).

  Dette er målet med metoden

  Representative fremtidspersonaer skal hjelpe oss å få felles forståelse av målgruppen(e) for eks.vis en sammenhengende tjenestes sitt fremtidsbehov. Personaen representerer målgruppen i det videre arbeidet med konseptvalg eller annet utviklingsarbeid. En representativ fremtidspersona gir oss engasjerende beskrivelser av hvem brukeren av den fremtidige tjenesten er, samt en indikasjon på hvor mange brukere personaen representerer (størrelse på segmentet). Metoden baserer seg på bred brukerinnsikt, samt arbeid med fremsyn, f.eks. i form av en drivkraftanalyse.

  Når passer det å bruke metoden?

  Fremtidspersonas skal tidlig i en innovasjonsprosess skape en omforent forståelse av hvem brukeren er, og kan deretter benyttes videre i arbeidet, for eksempel med å lage sammenhengende tjenester. Representative fremtidspersonaer oppsummerer brukerinnsikt og kartlegging av dagens situasjon, og setter det i sammenheng med fremtidsinnsikt i prosjektet.

  Disse bør delta

  Arbeidsgruppen jobber med å utforme representative fremtidspersonaer. Samtidig er det viktig at de underveis i arbeidet involverer flere deltakere, for å sikre at personaene blir troverdige. Deltakere kan for eksempel være representanter fra de ulike virksomhetene som samarbeider om å lage en sammenhengende tjeneste og brukere. Slik sikrer du involvering og forankring.

  Dette må du ha gjort i forkant

  Personaer utarbeides basert på brukerinnsikt, herunder innsikt om dagens brukere, brukerbehov og brukerreiser. Dersom det allerede er utarbeidet personaer på bakgrunn av tidligere innsiktsarbeid, kan du vurdere disse for videreutvikling. I tillegg til brukerinnsikt, bygger representative fremtidspersonaer på funn fra blindsonemetoden.

  Dette trenger du av utstyr

  Arbeidsgruppen skal presentere personaer, samt drivkrefter fra fremsynsarbeidet under arbeidsmøtet. Arbeidsmøtet kan gjennomføres digitalt eller fysisk. Ved digitalt møte trenger deltakerne hver sin PC eller liknende for å delta i arbeidsmøtet.

  Kontakt

  Kristin Karlsrud Haugse

  Fagdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
  Telefon: +47 41 55 90 69