Hopp til hovedinnhold

Samlet oversikt over status på handlingsplanens tiltak

På denne siden har vi sortert tiltakene i handlingsplanen etter hvor langt arbeidet med å realisere initiativet har kommet. Det er igangsatt flere tiltak under noen av initiativene. Du kan lese mer om de enkelte tiltakene ved å trykke på lenkene i teksten.

Status på tiltak i handlingsplanen

Tiltak som er ferdigstilt

Flere av tiltakene i handlingsplanen handlet om å opprette virkemidler og ressurser som skal være til hjelp for virksomhetene i arbeidet med å realisere livshendelser og egne digitaliseringsambisjoner. Her finner du en oversikt over disse ressursene med lenker.

 • 3.1 Nasjonalt ressurssenter for deling av data: Ressurssenterets kjerneoppgave er å fremme deling og bruk av data ved å dele kunnskap om regelverket, og å sørge for bedre samspill mellom juss, teknologi, forretning og forvaltning på området. Senteret er behovsdrevet, og skal blant annet tilby rådgivning, avgi høringsuttalelser, samt etablere nettverk og arenaer for regelverks-forvaltere med sikte på å etablere felles forståelse og fortolking av regelverket.
 • 3.3 Nasjonal verktøykasse for deling av data ble lansert digitalt den 26. januar 2021. Verktøykassen gir en oversikt over avtaler, løsninger, standarder, arkitekturer, regelverksstøtte og retningslinjer for roller og ansvar som er aktuelle når man skal dele data. Verktøykassen samler også en rekke andre ressurser og verktøy som skal bidra til deling og bruk av data for både offentlige og private virksomheter. Planen fremover er å videreutvikle verktøykassen med utgangspunkt i brukernes behov.
 • 4.2 Det er etablert en innspillsløsning for å kartlegge brukerbehov og identifisere regelverksutfordringer knyttet til digitalisering.
 • 7.2 StartOff ble lansert 1. januar 2021. StartOff et rammeverk for «oppstartsvennlige» anskaffelser, og legger til rette for nye, innovative måter å løse behov på, slik at små oppstart-selskaper skal kunne være leverandører til det offentlige.
 • 3.5 Den nasjonale strategien for kunstig intelligens ble ferdigstilt i 2019. Strategien omhandler både grunnleggende forutsetninger for å kunne utvikle og ta i bruk KI, hvordan utvikle kompetanse innen KI, og hvordan offentlig og privat sektor skal kunne utnytte innovasjonskraften i KI innenfor etiske rammer.

 • 6.1 Nytt mandat for Skate ble fastsatt av KDD 4. mai 2020. Det nye mandatet vil gi Skate større påvirkning på utviklingen av regjeringens digitaliseringspolitikk.

 • 6.6 Regjeringen og KS er omforent om behovet for en god dialog mellom staten og kommunesektoren om statlige rammebetingelser og måloppnåelse innen kommunal virksomhet rundt digitalisering i konsultasjonsordningen. Fra og med arbeidet med statsbudsjettet for 2001 har det vært regelmessige konsultasjoner mellom staten v/regjeringen og kommunesektoren v/KS.

 • 9.1 En rekke tiltak som skal sikre digital sikkerhet ble avsluttet 30. juni 2021. De etablerte prosjektene som understøtter tiltaket har utviklet en rekke hjelpemidler og veiledningsmateriell som er tilgjengeliggjort digitalt.

 • 2.10 I samarbeid med KS har digdir utredet en konseptskisse for en innbyggerorientert løsning for enklere tilgang til egne data, informasjon og tjenester .

 • 4.3 Nasjonalt ressurssenter for deling av data har utarbeidet en veileder for digitaliseringsvennlig regelverk og klart lovspråk.

 • 5.4 En vurdering av hvordan en kan sikre e-ID og e-signatur, og retningslinjer for ansatt-ID er ferdigstilt. Arbeidet er videreført og det utarbeides nå en strategi for e-ID.

 • 6.5 Prinsipper for samordning med og involvering av kommunal sektor er utarbeidet i samarbeid med KS og initiativet er ferdigstilt. Prinsippene ble tatt inn i Digitaliseringsrundskrivet 5. januar 2022 - H-5/21.

 • 2.1 Nav vurderer at status på livshendelsen "Få barn" er ferdigstilt ettersom målsettingen om å digitalisere livshendelsen slik den er definert av OECD i det vesentlige er oppnådd.

 • 5.5 Et initiativ i digitaliseringsstrategien omhandler å vurdere behovet for å etablere en CERT-funksjon for økosystemet. En utredning av behovet for å etablere en egen CERT-funksjon for Digitaliseringsdirektoratets fellesløsninger med forslag til videre oppfølging er oversendt styringsgruppen. Prosjektet må ses som en delaktivitet.

14 tiltak er ferdigstilt. Dette er nye ressurser og virkemidler virksomheter kan ta i bruk i sitt digitaliseringsarbeid.

Tiltak som pågår

Her finner du en oversikt over tiltakene som pågår. Ønsker du å vite mer hva det arbeides med og status på det konkrete tiltaket klikker du på lenken.

Sammenhengende tjenester med brukeren i sentrum:

Økt deling av data og verdiskaping

Klart og digitaliseringsvennlig regelverk

Felles økosystem for nasjonal digital samhandling

Styring og samordning

17 tiltak pågår.

4 tiltak er foreløpig ikke igangsatt.