Økt deling av data og verdiskaping

Brukerne skal unngå å oppgi informasjon som det offentlige allerede har innhentet. Økt deling av data er også en forutsetning for utvikling av sammenhengende tjenester på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer.

Offentlig sektor skal dele data når den kan og skjerme når den må. Åpne offentlige data skal gjøres tilgjengelig for viderebruk til utvikling av nye tjenester og verdiskaping i næringslivet.

Innhold

  Initiativ: Etablere et nasjonalt ressurssenter for deling av data

  Regjeringen vil etablere et nasjonalt ressurssenter for deling av data med spisskompetanse på sammenhengen mellom juss, teknologi, forretnings- og forvaltningsprosesser som læremiljø og kompetansebank for hele offentlig sektor.

  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet Digdir
  Gjennomføres 2019–2020
  Status fremdrift Ferdigstilt – Nasjonalt ressurssenter for deling av data ble lansert 21. september 2020
  Kontaktperson Tone Bringedal (tbr@digdir.no)

  Målsetting og leveranser:

  • Senteret skal bidra til mer digitaliseringsvennlig regelverk, tilby rådgivning og veiledning, avgi høringsuttalelser, etablere nettverk og arenaer for regelverksforvaltere bl.a. med sikte på å etablere felles forståelse og fortolkning av regelverk som regulerer deling av data. Ressurssenteret skal jobbe tett med eksterne miljøer.
  • Ressurssenteret skal være behovsdrevet, og vil over tid også kunne bidra innenfor andre områder enn regelverk, knyttet til deling av data.

  Viktige understøttende aktiviteter:

  Viktigste medvirkende virksomheter og samarbeidspartnere:

  • KS
  • Arbeidstilsynet
  • Arkivverket
  • Bergen kommune
  • Brønnøysundregistrene
  • Digital Norway
  • Direktoratet for e-helse
  • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
  • Kartverket
  • Lånekassen
  • NAV
  • Oslo kommune
  • Skatteetaten
  • Språkrådet
  • Statens pensjonskasse (SPK)
  • Statens vegvesen (SVV)
  • Statistisk sentralbyrå (SSB)
  • Stavanger kommune
  • UNIT
  • Utlendingsdirektoratet (UDI)

  Initiativ: Vurdere å benytte eksisterende datasjøer

  Regjeringen vil, i samarbeid med KS, vurdere å benytte eksisterende datasjøer (samlinger av store datamengder), herunder regionale og virksomhetsinterne datasjøer, som skal kunne understøtte dataanalyser og tjenesteutvikling.

  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet Digdir
  Gjennomføres 2020–2024
  Status fremdrift (oppdatert februar 2021) På plan – Startet arbeid med Datafabrikken
  Kontaktperson Tone Hagberg Olsen (tone.hagberg.olsen@digdir.no)

  Målsetting og leveranser:

  • Fra prosjekt Deling av data/Datafabrikken: Datafabrikken skal primært være en formidler av data tilgjengelig fra ulike kilder, og en tilrettelegger for at SMBer og oppstartselskaper kan få tak i relevante data og støtte til å bearbeide disse. Formålet med tiltaket er å utvikle nasjonale, skalerbare og koordinerte løsninger som sikrer at flere SMBer bidrar til datadrevet innovasjon og økt endringstakt i sine verdikjeder.

  Viktige understøttende aktiviteter:

  • Deling av data – kommunal sektor (KS)

  Viktigste medvirkende virksomheter og samarbeidspartnere:

  • Digital Norway
  • KS
  • Flere private og offentlige aktører

  Initiativ: Utrede en nasjonal verktøykasse for deling av data (generisk datafordeler)

  Regjeringen vil, i samarbeid med KS, utrede en generisk datafordeler som blant annet innebærer kunnskap og metodikk for hvordan data kan deles på en forsvarlig måte gjennom å fastsette prinsipper for ansvar, kostnadsdekning og gevinstuttak.

  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet Digdir
  Gjennomføres 2020–2024
  Status fremdrift (oppdatert februar 2021) På plan – Nasjonal verktøykasse for deling av data ble publisert på nett 26. januar 2021
  Kontaktperson Tone Hagberg Olsen (tone.hagberg.olsen@digdir.no)

  Målsetting og leveranser:

  • Fra prosjekt Deling av data: Formålet med tiltaket er at det skal bli enklere for offentlige og private virksomheter å få tilgang til og bruke offentlige data. Prosjektet er nå i gjennomføringsfasen. I denne fasen er det fokus på iverksetting av tiltak for bedre og økt deling av data og verdiskaping. Prosjektet skal også sørge for godt samarbeid på tvers av ulike sektorer.

  Viktige understøttende aktiviteter:

  Viktigste medvirkende virksomheter og samarbeidspartnere:

  • KS
  • Arbeidstilsynet
  • Arkivverket
  • Bergen kommune
  • Brønnøysundregistrene
  • Digital Norway
  • Direktoratet for e-helse
  • Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)
  • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
  • Helse Vest
  • Kartverket
  • Lånekassen
  • NAV
  • Norsk Helsenett
  • Oslo kommune
  • OsloMet
  • Skatteetaten
  • Språkrådet
  • Statens pensjonskasse (SPK)
  • Statens vegvesen (SVV)
  • Statistisk sentralbyrå (SSB)
  • Stavanger kommune
  • Uninett
  • UNIT
  • Utlendingsdirektoratet (UDI)
  • Viken fylkeskommune

  Initiativ: Utrede mulig plikt til å publisere åpne offentlige data

  Regjeringen vil utrede mulig plikt til å publisere åpne offentlige data.

  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet KMD
  Gjennomføres 2020–2024
  Status fremdrift (oppdatert februar 2021) På plan – Oppdraget om å utrede mulig plikt til å publisere åpne offentlige data er ferdigstilt av advokatfirmaet Kluge. Det vurderes videre utredning av problemstillingen.

  Målsetting og leveranser:

  • Juridisk utredning om mulig plikt til å publisere åpne offentlige data

  Viktige understøttende aktiviteter:

  • Deling av data – kommunal sektor (KS)

  Medvirkende virksomheter og samarbeidspartnere:

  • Advokatfirmaet Kluge

  Initiativ: Utarbeide en strategi for kunstig intelligens

  Regjeringen vil utarbeide en strategi for kunstig intelligens. Strategien skal være ferdig i løpet av 2019.

  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdeptartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet KMD
  Gjennomføres 2019
  Status fremdrift Ferdigstilt – Nasjonal strategi for kunstig intelligens lagt frem 14. januar 2020