Digital sikkerhet

Digital sikkerhet er en forutsetning for å opprettholde tillit til offentlig sektor.

Vi forventer og krever at de digitale løsningene er trygge og sikre. Digital sikkerhet er også en grunnleggende forutsetning for evnen til å utføre oppgaver og levere tjenester i offentlig forvaltning.

Status for dette innsatsområdet

Ferdigstillelse av tiltak 5 i Nasjonal strategi for digital sikkerhet er rapportert til, og godkjent av, KMD. Seksjonen for informasjonssikkerhet i Digdir arbeider med forslag til nye tiltak som kan bidra til styrket digital sikkerhet i offentlig sektor.

Ferdigstilte initiativ

Gjennomførte og avsluttede initiativ i handlingsplanen.

Oppfølging av tiltak 5 i nasjonal strategi for digital sikkerhet

På et overordnet plan skal prosjektet bidra til å styrke arbeidet med informasjonssikkerhet i statsforvaltningen. Dette gjøres ved å sikre at virksomhetene oppnår tilstrekkelig modenhet innenfor informasjonssikkerhet og blir bedre rustet til å følge endringene i trusselbildet.

Konkret har prosjektet bestått av fem delprosjekter som har utarbeidet verktøy og veiledningsmateriell innen fem områder:

  1. Informasjonssikkerhet i styringsdialogen
  2. Øvelser for bedre informasjonssikkerhet
  3. Sikkerhetskultur
  4. Kompetanse
  5. Styring og kontroll

Kontakt

Har du forslag til nye tiltak i handlingsplanen?

Da ønsker vi å høre fra deg. Handlingsplanen gir en oversikt over innsatsområder, initiativer og tiltak som skal realisere regjeringens og KS' digitaliseringsstrategi "Én digital offentlig sektor". Vi må sikre at digitaliseringen er samordnet og går i den retningen regjeringen har pekt ut.

Dersom du har forslag til nye tiltak som kan understøtte digitaliseringsstrategien kan du sende oss en e-post i linken under med:

  • Navn og beskrivelse av tiltaket
  • Tiltakseier
  • Innsatsområde tiltaket vil understøtte
  • Kontaktperson og e-postadresse

Kontakt