Hopp til hovedinnhold

Styring og samordning for en mer sammenhengende offentlig sektor

Regjeringen har som mål å legge opp til en mer systematisk uthenting av gevinster fra digitalisering.

For å sikre sammenhengende tjenester, økt deling av data og økt bruk av felles IT-løsninger, må samhandling og samordning på tvers av sektorer og mellom statlig og kommunal sektor, styrkes.

Status for dette innsatsområdet

Arbeidet med en mer systematisk uthenting av gevinster fra digitalisering er godt i gang. Initiativene om å etablere arenaer innenfor konsultasjonsordningen og Skates nye mandat ble begge ferdigstilt i 2020. Arbeidet med en veileder for strategisk styring av digitaliseringen er i gang. KS og KD har i 2022 etablert et samstyringsråd mellom staten og KS for digitalisering i grunnopplæringen. Finansiering er viktige rammebetingelser for felles økosystem. Arbeidet med å vurdere behov for prinsipper for kostnadsdeling vil pågå ut over høsten 2022, og komme med anbefalinger for Skates AU og eventuelt Skate.

  Ferdigstilte initiativ

  Gjennomførte og avsluttede initiativ i handlingsplanen.

  6.1 Det nye mandatet til Skate

  Et nytt mandat for Skate er et initiativ i handlingsplanen for regjeringens digitaliseringsstrategi. Regjeringen vil vurdere hvordan mandatet til Skate kan forsterkes og videreutvikles.

  Skate (Styring og koordinering av tjenester for e-forvaltning) er et rådgivende organ for Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) og digitaliseringsministeren. Organet er satt sammen av toppledere fra offentlige virksomheter. I 2020 fikk organet nytt mandat. Skate skal ha en aktiv rolle i utvikling, gjennomføring og oppfølging av digitaliseringsstrategien.

  6.6 Konsultasjonsordningen

  Konsultasjonsordningen er et initiativ i handlingsplanen for regjeringens digitaliseringsstrategi.

  Regjeringen vil etablere arenaer innenfor konsultasjonsordningen for å følge opp digitaliseringstiltak som berører kommunal sektor, inkludert tiltak i digitaliseringsstrategien.

  6.5 Retningslinjer for involvering av kommunal sektor i statlige beslutninger

  Regjeringen vil i samarbeid med KS utarbeide retningslinjer med felles prinsipper for når og hvordan kommunal sektor skal involveres i statlige beslutninger som omhandler digitalisering og som berører kommunesektoren.

  Prinsipper for samordning med og involvering av kommunal sektor er utarbeidet i samarbeid med KS og initiativet er ferdigstilt. Prinsippene ble tatt inn i Digitaliseringsrundskrivet 5. januar 2022 - H-5/21.

  Igangsatte initiativ

  Initiativ man nå jobber med i handlingsplanen.

  6.2 Veileder for strategisk styring av digitaliseringen

  Regjeringen vil utvikle en egen veileder for departementene for strategisk styring av digitaliseringen.

  Veileder til departementene for styring av digitaliseringen i sektorene er under arbeid. Forventet ferdigstillelse første kvartal 2023.

  Ansvarlig departement Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD)
  Utførende direktorat/virksomhet KDD
  Gjennomføres 2019–2022

  Målsetting og leveranser:

  • Veileder til departementene for styring av digitaliseringen i sektorene

  Viktige understøttende aktiviteter:

  • Felles gjennomføring med Finansdepartementet (FIN)
  • Forankring i Embetsgruppen for IKT

  • FIN
  • Embetsgruppen for IKT

  6.7 Samstyringsmodell for områdene med størst grad av samhandling

  Regjeringen vil at modellen for et sterkere og mer systematisk samarbeid og samordning mellom statlig og kommunal sektor (samstyringsmodell) etableres i første omgang for områdene med størst grad av samhandling, for eksempel sektorene helse og omsorg og oppvekst og utdanning.

  KS og KD har etablert et samstyringsråd mellom staten og KS for digitalisering i grunnopplæringen. Etableringen av samstyringsrådet er også oppfølging av tiltaket i handlingsplanen for digitalisering av grunnopplæringen om digitalt økosystem.

  Samstyringsrådet fungerer etter prinsippene om samstyring i offentlig sektor. Rådet ledes fra KD og har faste representanter fra KS, Udir, Unit/SIKT og Statped. Et arbeidsutvalg bestående av KD, KS og Udir forbereder saker til rådet.

  Ansvarlig departement Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD)
  Utførende direktorat/virksomhet KDD, KS og Digdir
  Gjennomføres 2020–2025

  Målsetting og leveranser:

  • Utkast til ny modell og ev. retningslinjer for samarbeid og samordning mellom statlig og kommunal sektor (samstyringsmodell), i første omgang for områdene med størst grad av samhandling, for eksempel sektorene helse og omsorg og oppvekst og utdanning og geodata
  • Modellen skal gi kommunal sektor tilstrekkelig innflytelse i det nasjonale digitaliseringsarbeidet, og benevnes derfor også som samstyring, uten at dette rokker ved de grunnleggende prinsippene for styring og oppgavefordeling i offentlig forvaltning. Prinsipper: Likeverdighet og innflytelse, Representativitet og Tidlig involvering

  Viktige understøttende aktiviteter:

  • Styring og samordning for mer sammenhengende sektor – kommunal sektor fellestiltak (KS)
  • Styringsmodellen for e-helse (e-helsestyret)

  • KS
  • Direktoratet for e-helse
  • Representanter for kommunene
  • Skate
  • Utdanningsdirektoratet

  6.4 Vurdere behov for prinsipper for kostnadsdeling

  Regjeringen vil vurdere behovet for prinsipper for kostnadsdeling i nye digitaliseringstiltak.

  Finansiering generelt var et av hovedtemaene på Skates fagdager i mai 2022. Det er satt ned en arbeidsgruppe under Skates AU som skal se på finansieringsutfordringer knyttet til nasjonale og sektorielle fellesløsninger. Finansiering er viktige rammebetingelse for felles økosystem. Arbeidet vil pågå ut over høsten, og komme med anbefalinger for Skates AU og eventuelt Skate. Viktige oppgaver vil være å komme med anbefalinger knyttet til:

  • Generelle utfordringer knyttet til finansiering av fellesløsningene
  • Lage forslag til kriterier for medfinansieringsordningen knyttet til finansiering av fellesløsninger i felles økosystem
  • Vurdere prinsipper for finansiering av fellesløsninger, med utgangspunkt i finansieringsprinsippene i Digital agenda kapittel 11.1
  • Identifisere finansieringsutfordringer nasjonalt og sektorielt som kan løses i fellesskap
  • Det er til vurdering å sette ned en arbeidsgruppe under Skates AU som skal se på finansiering av sammenhengende tjenester.
  Ansvarlig departement Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD)
  Utførende direktorat/virksomhet Digdir
  Gjennomføres 2020–2025

  Målsetting og leveranser:

  • Utvikling av modeller for kostnadsdeling i felles digitaliseringstiltak forankres i samarbeidsarena mellom statlig og kommunal sektor
  • Vurdere behovet for prinsipper for kostnadsdeling i nye digitaliseringstiltak, sett i sammenheng med styringen av tjenestene

  • KS
  • Skate

  Ikke igangsatte initiativ

  Arbeidet med initiativet har foreløpig ikke startet.

  6.3 Vurdere å videreutvikle tilbud om kompetanse, erfaring og gevinstrealisering

  Regjeringen vil vurdere å videreutvikle tilbud om kompetansebygging, erfaringsoverføring og bistand til arbeidet med gevinstrealisering på digitaliseringsområdet i departementene.

  Ansvarlig departement Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD)
  Utførende direktorat/virksomhet Uavklart
  Gjennomføres 2022–2025

  Har du forslag til nye tiltak i handlingsplanen?

  Da ønsker vi å høre fra deg. Handlingsplanen gir en oversikt over innsatsområder, initiativer og tiltak som skal realisere regjeringens og KS' digitaliseringsstrategi "Én digital offentlig sektor". Vi må sikre at digitaliseringen er samordnet og går i den retningen regjeringen har pekt ut.

  Dersom du har forslag til nye tiltak som kan understøtte digitaliseringsstrategien kan du sende oss en e-post i linken under med:

  • Navn og beskrivelse av tiltaket
  • Tiltakseier
  • Innsatsområde tiltaket vil understøtte
  • Kontaktperson og e-postadresse
  • Lenke til mer informasjon

  Kontakt

  Programkontor for oppfølging av handlingsplanen