Styring og samordning for en mer sammenhengende offentlig sektor

Regjeringen har som mål å legge opp til en mer systematisk uthenting av gevinster fra digitalisering.

For å sikre sammenhengende tjenester, økt deling av data og økt bruk av felles IT-løsninger, må samhandling og samordning på tvers av sektorer og mellom statlig og kommunal sektor, styrkes.

Status for dette innsatsområdet

Arbeidet med en mer systematisk uthenting av gevinster fra digitalisering er godt i gang. Initiativene om å etablere arenaer innenfor konsultasjonsordningen og Skates nye mandat ble begge ferdigstilt i 2020. En veileder for strategisk styring av digitaliseringen forventes ferdigstilt i løpet av 2021 og utkast til prinsipper om involvering av kommunal sektor i Digitaliseringsrundskrivet vil bli drøftet i Embetsgruppen for IKT og i KommIT-rådet i september 2021.

På denne siden

  Ferdigstilte initiativ

  Gjennomførte og avsluttede initiativ i handlingsplanen.

  Det nye mandatet til Skate

  Et nytt mandat for Skate er et initiativ i handlingsplanen for regjeringens digitaliseringsstrategi. Regjeringen vil vurdere hvordan mandatet til Skate kan forsterkes og videreutvikles.

  Skate (Styring og koordinering av tjenester for e-forvaltning) er et rådgivende organ for Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) og digitaliseringsministeren. Organet er satt sammen av toppledere fra offentlige virksomheter. I 2020 fikk organet nytt mandat. Skate skal ha en aktiv rolle i utvikling, gjennomføring og oppfølging av digitaliseringsstrategien.

  Konsultasjonsordningen

  Konsultasjonsordningen er et initiativ i handlingsplanen for regjeringens digitaliseringsstrategi.

  Regjeringen vil etablere arenaer innenfor konsultasjonsordningen for å følge opp digitaliseringstiltak som berører kommunal sektor, inkludert tiltak i digitaliseringsstrategien.

  Igangsatte initiativ

  Initiativ man nå jobber med i handlingsplanen.

  Veileder for strategisk styring av digitaliseringen

  Regjeringen vil utvikle en egen veileder for departementene for strategisk styring av digitaliseringen.

  Arbeidet med utvikling av veileder er i gang og forventes ferdigstilt i løpet av 2021.

  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet KMD
  Gjennomføres 2019–2021

  Målsetting og leveranser:

  • Veileder til departementene for styring av digitaliseringen i sektorene

  Viktige understøttende aktiviteter:

  • Felles gjennomføring med Finansdepartementet (FIN)
  • Forankring i Embetsgruppen for IKT

  • FIN
  • Embetsgruppen for IKT

  Vurdere behov for prinsipper for kostnadsdeling

  Regjeringen vil vurdere behovet for prinsipper for kostnadsdeling i nye digitaliseringstiltak.

  Prosjekt «Organisering, styring og finansiering av Digdirs fellesløsninger» ("OrgStyrFin") leverte en utredning med forslag til ny finansieringsmodell til KMD medio november 2020. Utredningen har avdekket flere problemstillinger som bør avklares før ny modell kan innføres. Midlertidig finansieringsmodell fra 2022 for Altinn er vedtatt og klar til å implementeres.

  Prosjektet "OrgStyrFin" bør derfor ses som en delaktivitet og det er derfor behov for supplerende tiltak for å oppfylle initiativet. Digdir arbeider med å avklare nye tiltak til de viktigste problemstillingene.

  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet Digdir
  Gjennomføres 2020–2025

  Målsetting og leveranser:

  • Utvikling av modeller for kostnadsdeling i felles digitaliseringstiltak forankres i samarbeidsarena mellom statlig og kommunal sektor
  • Vurdere behovet for prinsipper for kostnadsdeling i nye digitaliseringstiltak, sett i sammenheng med styringen av tjenestene
  • I samråd med KS, Skate og brukerne av de nasjonale fellesløsningene, skal Digitaliseringsdirektoratet i 2020 utarbeide et forslag til samordnet modell for organisering, styring og finansiering av de felleskomponenter og fellesløsninger som Digdir har ansvaret for
  Viktige understøttende aktiviteter:
  • Prosjekt «Organisering, styring og finansiering av Digdirs fellesløsninger» (Digdir)

  • KS
  • Skate

  Kontakt

  Grete Øwre

  Fagdirektør
  Digitaliseringsdirektoratet
  Telefon
  +47 412 14 591

  Retningslinjer for involvering av kommunal sektor i statlige beslutninger

  Regjeringen vil i samarbeid med KS utarbeide retningslinjer med felles prinsipper for når og hvordan kommunal sektor skal involveres i statlige beslutninger som omhandler digitalisering og som berører kommunesektoren.

  Arbeidet gjennomføres i et samarbeid mellom KS og KMD. Det tas utgangspunkt i de tre prinsippene likeverdighet og innflytelse, representativitet og tidlig involvering som er angitt i digitaliseringsstrategien. Arbeidet med prinsipper ble drøftet i konsultasjonsmøtet om digitalisering den 7. mai 2021. Innspill som fremkom i møtet tas med i det videre arbeidet. Utkast til prinsipper om involvering av kommunal sektor i Digitaliseringsrundskrivet drøftes i Embetsgruppen for IKT og i KommIT-rådet i september 2021.

  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet KMD, KS og Digdir
  Gjennomføres 2021–2024

  Målsetting og leveranser:

  • Retningslinjer med felles prinsipper for når og hvordan kommunal sektor skal involveres i statlige beslutninger som omhandler digitalisering og som berører kommunesektoren
  • Utkast til felles prinsipper skal drøftes i konsultasjonsmøtet om digitalisering våren 2021

  Viktige understøttende aktiviteter:

  • KS
  • Skate

  Samstyringsmodell for områdene med størst grad av samhandling

  Regjeringen vil at modellen for et sterkere og mer systematisk samarbeid og samordning mellom statlig og kommunal sektor (samstyringsmodell) etableres i første omgang for områdene med størst grad av samhandling, for eksempel sektorene helse og omsorg og oppvekst og utdanning.

  Arbeidet følger plan og avhenger av felles prinsipper for involvering av kommunesektoren, ref. initiativ Retningslinjer for involvering av kommunal sektor i statlige beslutninger. KS og KD har hatt dialog om samstyringsmodell på oppvekst- og utdanningsområdet. Modellene skal gi kommunal sektor tilstrekkelig innflytelse i det nasjonale digitaliseringsarbeidet, uten at dette rokker ved de grunnleggende prinsippene for styring og oppgavefordeling i offentlig forvaltning.

  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet KMD, KS og Digdir
  Gjennomføres 2020–2025

  Målsetting og leveranser:

  • Utkast til ny modell og ev. retningslinjer for samarbeid og samordning mellom statlig og kommunal sektor (samstyringsmodell), i første omgang for områdene med størst grad av samhandling, for eksempel sektorene helse og omsorg og oppvekst og utdanning og geodata
  • Modellen skal gi kommunal sektor tilstrekkelig innflytelse i det nasjonale digitaliseringsarbeidet, og benevnes derfor også som samstyring, uten at dette rokker ved de grunnleggende prinsippene for styring og oppgavefordeling i offentlig forvaltning. Prinsipper: Likeverdighet og innflytelse, Representativitet og Tidlig involvering

  Viktige understøttende aktiviteter:

  • Styring og samordning for mer sammenhengende sektor – kommunal sektor fellestiltak (KS)
  • Styringsmodellen for e-helse (e-helsestyret)

  • KS
  • Direktoratet for e-helse
  • Representanter for kommunene
  • Skate
  • Utdanningsdirektoratet

  Ikke igangsatte initiativ

  Arbeidet med initiativet har foreløpig ikke startet.

  Vurdere å videreutvikle tilbud om kompetanse, erfaring og gevinstrealisering

  Regjeringen vil vurdere å videreutvikle tilbud om kompetansebygging, erfaringsoverføring og bistand til arbeidet med gevinstrealisering på digitaliseringsområdet i departementene.

  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet Uavklart
  Gjennomføres 2021–2025

  Har du forslag til nye tiltak i handlingsplanen?

  Da ønsker vi å høre fra deg. Handlingsplanen gir en oversikt over innsatsområder, initiativer og tiltak som skal realisere regjeringens og KS' digitaliseringsstrategi "Én digital offentlig sektor". Vi må sikre at digitaliseringen er samordnet og går i den retningen regjeringen har pekt ut.

  Dersom du har forslag til nye tiltak som kan understøtte digitaliseringsstrategien kan du sende oss en e-post i linken under med:

  • Navn og beskrivelse av tiltaket
  • Tiltakseier
  • Innsatsområde tiltaket vil understøtte
  • Kontaktperson og e-postadresse
  • Lenke til mer informasjon

  Kontakt