Starte og drive en frivillig organisasjon – en prioritert livshendelse

Sivilsamfunnet og frivilligheten er viktig for demokratiet og velferdssamfunnet Norge. For frivillig sektor er det viktig at de får muligheten til å bruke mest mulig av tiden på aktivitet – ikke på administrasjon og rapportering. Gjennom teknologi og forenkling er målet å oppfylle ønskene til frivillig sektor, nemlig å få mer tid til aktivitet og å øke deltakelsen.

Kulturdepartementet har overordnet ansvar for å følge opp livshendelsen og den gjennomføres i perioden 2019–2025. Arbeidet er også forankret i Meld. St. 10 (2018–2019) Frivilligheita – sterk, sjølvstendig, mangfaldig

Dette skal prosjektet oppnå

Det overordnede målet er å skape sammenhengende, digitale tjenester som forenkler hverdagen for frivillige organisasjoner, slik at de får mer tid til aktivitet og mindre på administrasjon og papirarbeid.

En annen målsetning er å realisere "kun én gang"-prinsippet, som tilsier at frivillige organisasjoner kun skal rapportere informasjon til det offentlige én gang.

Hva skjer i prosjektet?

Denne livshendelsen bestod opprinnelig av to delprosjekter: Prosjektet Digi-tilskudd og videreutvikling av Frivillighetsregisteret.

Digi-tilskudd er en digital oversikt over statlige tilskudd til frivillige organisasjoner. Løsningen lanseres høsten 2022.

En arbeidsgruppe ledet av Kultur- og likestillingsdepartementet med deltakelse fra Brønnøysundregistrene, Lotteri- og stilftelsestilsynet, Barne- og ungdoms- og familiedirektoratet, Frivillighet Norge og Landsrådet for barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) har utarbeidet en rapport om videreutvikling av frivillighetsregisteret.

​I 2020 igangsatte Brønnøysundregisteret i samarbeid med en rekke andre aktører et Stimulabprosjekt. I dette prosjektet utforsket aktørene hvordan en mission-tilnærming kan benyttes i arbeidet med livshendelser. Prosjektet har levert rapporten Starte og drive en frivillig organisasjon.

Arbeidet med livshendelsen er behandlet i Digitaliseringsrådet. Rådet gav 7 anbefalinger til det videre arbeidet.

Ansvarlig departement Kulturdepartementet (KUD)
Utførende direktorat/virksomhet Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Brønnøysundregistrene
Andre deltakere og samarbeidspartnere

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
Frivillighet Norge
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
Fundraising Norway
KS – kommunesektorens organisasjon

Kontaktpersoner

KUD:
Lars Tore Flåten (lars-tore.flaten@kud.dep.no​)
Kristine Skaar Aune (Kristine-Skaar.Aune@kud.dep.no)

Brønnøysundregistrene:
Unn Elisabeth Hestvik (ohu@brreg.no)

DFØ:
Birgitte Eriksen (birgitte.eriksen@dfo.no)