Starte og drive en frivillig organisasjon – en prioritert livshendelse

Sivilsamfunnet og frivilligheten har historisk vært, og er fremdeles, en hjørnestein i demokratiet og velferdssamfunnet Norge. Likevel utfordres sektoren av en rekke faktorer som blant annet skyldes liten samhandling mellom kommuner, fylkeskommuner og statlig nivå. For frivillig sektor er det viktig at de får muligheten til å bruke mest mulig av tiden på aktivitet – ikke på administrasjon og rapportering. Gjennom teknologi og forenkling er målet å oppfylle ønskene til frivillig sektor, nemlig å få mer tid til aktivitet og å øke deltakelsen.

Kulturdepartementet har overordnet ansvar for å følge opp livshendelsen og den gjennomføres i perioden 2019–2022.

Dette skal prosjektet oppnå

Det overordnede målet er å skape sammenhengende, digitale tjenester som forenkler hverdagen for frivillige organisasjoner, slik at de får mer tid til aktivitet og mindre på administrasjon og papirarbeid.

En annen målsetning er å realisere "once-only"-prinsippet, som tilsier at frivillige organisasjoner kun skal rapportere informasjon til det offentlige én gang.

Hva skjer i prosjektet nå?

Livshendelsen har fått midler gjennom Stimulab-ordningen, som stimulerer til innovasjon i offentlig sektor gjennom kjøp av designkompetanse i markedet. Her samarbeider Brønnøysundregistrene, Frivillighet Norge, Fundraising Norge, KS og Kulturdepartementet. Leverandører er Comte Bureau, Halogen og Rambøll.

Prosjektene Digitilskudd og Videreutvikling av Frivillighetsregisteret tilhører begge livshendelsen og hadde oppstart i 2019. Prosjektene har opplevd mindre forsinkelser, delvis som følge av koronasituasjonen, men forventes ferdigstilt i 2022.

Viktige understøttende aktiviteter

Her er aktiviteter som støtter opp under prosjektet:

Ansvarlig departement Kulturdepartementet (KUD)
Utførende direktorat/virksomhet Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Brønnøysundregistrene
Andre deltakere og samarbeidspartnere

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
Frivillighet Norge
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
Fundraising Norway
KS – kommunesektorens organisasjon

Kontaktpersoner

KUD:
Lars Tore Flåten (lars-tore.flaten@kud.dep.no​)
Kristine Skaar Aune (Kristine-Skaar.Aune@kud.dep.no)

Brønnøysundregistrene:
Øyvind Husby (ohu@brreg.no​)

DFØ:
Anne Sofie Teveldal (AnneSofie.Teveldal@dfo.no)
Birgitte Eriksen (birgitte.eriksen@dfo.no)