Hopp til hovedinnhold

Starte og drive en frivillig organisasjon – en prioritert livshendelse

Sivilsamfunnet og frivilligheten er viktig for demokratiet og velferdssamfunnet Norge. For frivillig sektor er det viktig at de får muligheten til å bruke mest mulig av tiden på aktivitet – ikke på administrasjon og rapportering. Gjennom teknologi og forenkling er målet å oppfylle ønskene til frivillig sektor, nemlig å få mer tid til aktivitet og å øke deltakelsen.

Kulturdepartementet har overordnet ansvar for å følge opp livshendelsen og den gjennomføres i perioden 2019–2025. Arbeidet er også forankret i Meld. St. 10 (2018–2019) Frivilligheita – sterk, sjølvstendig, mangfaldig

Dette skal prosjektet oppnå

Det overordnede målet er å skape sammenhengende, digitale tjenester som forenkler hverdagen for frivillige organisasjoner, slik at de får mer tid til aktivitet og mindre på administrasjon og papirarbeid.

En annen målsetning er å realisere "kun én gang"-prinsippet, som tilsier at frivillige organisasjoner kun skal rapportere informasjon til det offentlige én gang.

Hva skjer i prosjektet?

StimuLab, Starte og drive en frivillig organisasjon (rapport januar 2022)

Videreutvikling av Frivillighetsregisteret (rapport ferdigstilt i mai 2022)

Digital løsning med oversikt over statlig tilskuddsordninger, tildelinger og enkeltstående tilskudd til frivillig sektor – Digitilskudd (lanseres 5. desember 2022).

Digitilskudd går inn i en driftsfase i 2023. Erfaringene fra det første året vil kunne benyttes til videreutvikling av løsningen og vil også kunne gi overføringsverdi til forenklingsarbeidet med Frivillighetsregisteret.

Oppfølgingen av Frivillighetsregisterrapporten er allerede i gang. I dette arbeidet ses det også hen til Stimulab-rapporten. Viktige oppfølgingspunkter blir blant annet revidering av lov om register for frivillig virksomhet og revidering av Veilederen Forenkling av statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner. Etter planen skal begge disse arbeidene være ferdigstilt til 2025.

Stimulab-rapporten og rapporten om videreutvikling av Frivillighetsregisteret inneholder også en rekke forenklingstiltak som vil følges opp av ulike aktører. Noe vil kunne følges opp av frivilligheten, blant annet av Frivillighet Norge og Fundraising Norge, mens andre tiltak ligger hos forvaltningen – særlig i Brønnøysundregistrene og Lotteri- og stiftelsestilsynet. Dette arbeidet følges opp i et samarbeidsforum, som inkluderer KUD, Brønnøysundregistrene, Lotteri- og stiftelsestilsynet, Frivillighet Norge, Fundraising Norge og KS.

Ansvarlig departement Kulturdepartementet (KUD)
Utførende direktorat/virksomhet Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Brønnøysundregistrene
Andre deltakere og samarbeidspartnere

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
Frivillighet Norge
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
Fundraising Norway
KS – kommunesektorens organisasjon

Kontaktpersoner

KUD:
Lars Tore Flåten (lars-tore.flaten@kud.dep.no​)
Kristine Skaar Aune (Kristine-Skaar.Aune@kud.dep.no)

Brønnøysundregistrene:
Unn Elisabeth Hestvik (ohu@brreg.no)

DFØ:
Birgitte Eriksen (birgitte.eriksen@dfo.no)