Styrket samarbeid med privat sektor

Vi må effektivisere offentlig sektor for å få mer ut av ressursene. Det offentlige skal ikke gjøre selv det som markedet kan gjøre bedre. Digital samhandling med næringslivet og frivillige organisasjoner kan gi grunnlag for nye, innovative tjenester.

Innhold

  Initiativ: Utarbeide felles prinsipper for samarbeid med privat sektor på digitaliseringsområdet

  Regjeringen vil utarbeide felles prinsipper for samarbeid med privat sektor på digitaliseringsområdet med sikte på å videreutvikle et slikt samarbeid.

  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet Digitaliseringsdirektoratet
  Gjennomføres 2020–2021
  Status fremdrift (oppdateres halvårlig) Ikke startet – Initielt arbeid i Digitaliseringsdirektoratet er igang

  Målsetting og leveranser:

  • Etablere prinsipper for offentlig privat samarbeid på digitaliseringsområdet som understøtter en «mangedobling» av økte samfunnsgevinster
  • Et samarbeid basert økt bruk og utbredelse av offentlige fellesløsninger til privat sektor kunne mangedoble samfunnseffekten utover å «kun» å bruke de til tradisjonell myndighetsutøvelse

  Viktige understøttende aktiviteter

  • Erfaringene og kunnskapsgrunnlaget Altinn har opparbeidet under tiden i Brreg med oppstart av OPS'ene, og spesielt DSOP fra 2016
  • Utredning om privates bruk av fellesløsningene (KMD/Wikborg Rein)
  • Tilrettelegging for tverrsektoriell samhandling (Digitaliseringsdirektoratet)

  Viktigste medvirkende virksomheter og samarbeidspartnere:

  • KS
  • Representanter fra kommunene
  • Representanter fra privat næringsliv

  Initiativ: Etablere et program for økt samhandling mellom offentlig sektor og oppstartsselskaper

  Regjeringen vil sette i gang et arbeid med etablering av et program for økt samhandling mellom offentlig sektor og oppstartsselskaper etter modell av liknende programmer i USA og Europa.

  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)
  Gjennomføres 2020–2021
  Status fremdrift (oppdateres halvårlig) På plan – Senter for innovasjonskjøp (StartOFF) piloteres i oktober og november

  Målsetting og leveranser:

  • Mål om å etablere et senter for innovasjonsinnkjøp (StartOFF) fra og med 1. januar 2021
  • Pilotering av StartOFF høsten 2020 – StartOFF er et rammeverk for «oppstartsvennlige» anskaffelser, og legger til rette for nye, innovative måter å løse behov på, slik at små oppstartselskaper skal kunne være leverandører til det offentlige.

  Viktige understøttende aktiviteter:

  Viktigste medvirkende virksomheter og samarbeidspartnere:

  • Digitaliseringsdirektoratet
  • Arkivverket
  • Innovasjon Norge
  • Næringslivet