Styrket samarbeid med privat sektor

Vi må effektivisere offentlig sektor for å få mer ut av ressursene. Det offentlige skal ikke gjøre selv det som markedet kan gjøre bedre. Digital samhandling med næringslivet og frivillige organisasjoner kan gi grunnlag for nye, innovative tjenester.

Innhold

  Initiativ: Utarbeide felles prinsipper for samarbeid med privat sektor på digitaliseringsområdet

  Regjeringen vil utarbeide felles prinsipper for samarbeid med privat sektor på digitaliseringsområdet med sikte på å videreutvikle et slikt samarbeid.

  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet Digdir
  Gjennomføres
  Status fremdrift (oppdatert februar 2021) Ikke startet

  Målsetting og leveranser:

  • Etablere prinsipper for offentlig privat samarbeid på digitaliseringsområdet som understøtter en «mangedobling» av økte samfunnsgevinster
  • Et samarbeid basert på økt bruk og utbredelse av offentlige fellesløsninger til privat sektor vil kunne mangedoble samfunnseffekten utover å «kun» å bruke de til tradisjonell myndighetsutøvelse

  Viktige understøttende aktiviteter:

  • Erfaringene og kunnskapsgrunnlaget Altinn har opparbeidet under tiden i Brreg med oppstart av OPS'ene, og spesielt DSOP fra 2016
  • Utredning om privates bruk av fellesløsningene (KMD/Wikborg Rein)
  • Datafabrikken (Digdir og Digital Norway)
  • Leverandørutviklingsprogrammet (DFØ)

  Initiativ: Etablere et program for økt samhandling mellom offentlig sektor og oppstartsselskaper

  Regjeringen vil sette i gang et arbeid med etablering av et program for økt samhandling mellom offentlig sektor og oppstartsselskaper etter modell av liknende programmer i USA og Europa.

  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) og Digdir
  Gjennomføres 2020–2021
  Status fremdrift (oppdatert februar 2021) På plan – StartOff har kunngjort de første prosjektene med Arkivverket og Sunnaas sykehus, og arbeider for å initiere 12 prosjekter i 2021
  Kontaktperson DFØ: Prosjektleder Johan Englund (johan.englund@dfo.no)

  Målsetting og leveranser:

  • StartOff er etablert fra og med den 1. januar 2021
  • StartOff er et rammeverk for «oppstartsvennlige» anskaffelser, og legger til rette for nye, innovative måter å løse behov på, slik at små oppstartselskaper skal kunne være leverandører til det offentlige
  • De første to prosjektene er i gang og har blitt godt mottatt
  • Arkivverket har inngått den første avtalen med selskapet Simplifai. Simplifai skal med hjelp av AI og automatisering ta frem en løsning som skal bidra til automatisk arkivisering av e-post
  • Portal for StartOff etablert som en del av anskaffelser.no, www.startoff.no

  Viktige understøttende aktiviteter:

  Viktigste medvirkende virksomheter og samarbeidspartnere:

  • KS
  • Digdir
  • Arkivverket
  • Innovasjon Norge
  • Leverandørutviklingsprogrammet (DFØ)
  • Innovative anskaffelser (DFØ)
  • Oppstartsmarkedet (f.eks StartUpLab, StartUpNorway)
  • Sunnaas sykehus