Styrket samarbeid med privat sektor

Vi må effektivisere offentlig sektor for å få mer ut av ressursene. Det offentlige skal ikke gjøre selv det som markedet kan gjøre bedre. Digital samhandling med næringslivet og frivillige organisasjoner kan gi grunnlag for nye, innovative tjenester.

Innhold

  Initiativ: Utarbeide felles prinsipper for samarbeid med privat sektor på digitaliseringsområdet

  Regjeringen vil utarbeide felles prinsipper for samarbeid med privat sektor på digitaliseringsområdet med sikte på å videreutvikle et slikt samarbeid.

  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet KS og Digitaliseringsdirektoratet
  Gjennomføres 2020–2021
  Status Ikke startet

  Hovedleveranser:

  • Utarbeide prinsipper for samarbeidet med privat sektor
  • Utvikle forretningsmodeller som bidrar til å løse samfunnsutfordringene

  Understøttende aktiviteter

  • Behandling i og råd fra Skate

  Medvirkende virksomheter og samarbeidspartnere:

  • KS
  • Representanter fra kommunene
  • Representanter fra privat næringsliv

  Initiativ: Etablere et program for økt samhandling mellom offentlig sektor og oppstartsselskaper

  Regjeringen vil sette i gang et arbeid med etablering av et program for økt samhandling mellom offentlig sektor og oppstartsselskaper etter modell av liknende programmer i USA og Europa.

  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet Digitaliseringsdirektoratet
  Gjennomføres 2020–2021
  Status Gul – moderat fremdrift fordi avklaringer om innretning og koordinering av ulike aktører har tatt tid

  Hovedleveranser:

  • Program for innovasjonskjøp fra oppstartselskaper
  • Mål om å finne løsninger på utfordringer som det offentlige har, og samtidig skape nye vekstmuligheter for disse selskapene
  • Kobles til gjennomføringen av digitaliseringsstrategien

  Understøttende aktiviteter

  Medvirkende virksomheter og samarbeidspartnere:

  • Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)
  • Innovasjon Norge
  • Næringslivet
  • Nasjonalt program for leverandørutvikling