Sammenhengende tjenester med brukeren i sentrum

Offentlige tjenester skal oppleves sammenhengende og helhetlige av brukerne uavhengig av hvilke virksomheter som tilbyr dem. Dette krever samarbeid på tvers av forvaltningsnivåer og sektorer.

Det er et mål å utvikle løsninger som gjør at når privatpersoner er pålogget en offentlig løsning eller nettside, blir relevant informasjon, meldinger og tjenester fra andre offentlige virksomheter gjort tilgjengelig samtidig. Brukernes møte med offentlig sektor skal oppleves sammenhengende og effektivt, som én digital offentlig sektor.

Innhold

  Initiativ: Prioritere å utvikle sammenhengende tjenester innenfor 7 livshendelser

  Regjeringen vil i første omgang prioritere å utvikle sammenhengende tjenester innenfor følgende livshendelser:

  Initiativ: Utvikle metoder og samle kunnskap om brukerorientering, organisering og koordinering i utvikling og drift av sammenhengende tjenester

  Regjeringen vil i samarbeid med KS utvikle metoder og samle kunnskap om brukerorientering, organisering og koordinering i utvikling og drift av sammenhengende tjenester på tvers av fagsektorer og forvaltningsnivåer.

  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet Digitaliseringsdirektoratet og KS
  Gjennomføres 2019–
  Status fremdrift (oppdateres halvårlig) På plan – Prosjektet ble i mai-juni re-planlagt i tråd med innretning forankret i KMD fagmøte 20. april 2020 og i Digdirs ledermøte 28. april 2020. Oppgaver og føringer fra KMD og Digdir, samt en fagtematisk plan basert på behov i de syv livshendelsene og hos andre interessenter, ligger til grunn for arbeid i prosjektet.

  Målsetting og leveranser:

  • Bidra til at vi i offentlig sektor leverer brukerrettede og sammenhengende tjenester til innbyggere, næringsliv og frivillige organisasjoner. Vi skal bidra til at vi forvaltningen leverer helhetlige tjenestekjeder, uavhengig av om en eller flere organisasjoner leverer/eier dem

  Viktige understøttende aktiviteter:

  Viktigste medvirkende virksomheter og samarbeidspartnere:

  • KS

  Initiativ: Utvikle felles prinsipper for god brukskvalitet i digitale tjenester

  Regjeringen vil i samarbeid med KS utvikle felles prinsipper for god brukskvalitet i digitale tjenester.

  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet Digitaliseringsdirektoratet
  Gjennomføres 2020–
  Status (oppdateres halvårlig) På plan – Oppdrag om å utrede felles prinsipper for god brukskvalitet i digitale tjenester gjennomføres av konsulentselskapet Human Factors Solutions, og kunnskapsoppsummeringen med anbefalinger leveres ultimo september.

  Målsetting og leveranser:

  Viktige understøttende aktiviteter:

  Viktigste medvirkende virksomheter og samarbeidspartnere:

  • KS
  • Direktoratet for e-helse
  • Human Factors Solutions (HFS)
  • KMD
  • NAV
  • Skatteetaten
  • Fagfora for brukskvalitet (representanter fra alle livshendelsene)

  Initiativ: Utrede konsept for en innbyggerorientert løsning for enklere tilgang til egne data, informasjon og tjenester

  Regjeringen vil i samarbeid med KS utrede konsept for realisering av en innbyggerorientert løsning, som for eksempel virtuell assistent, for enklere tilgang til egne data, informasjon og tjenester som er persontilpasset.

  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet Uavklart
  Gjennomføres 2020–
  Status (oppdateres halvårlig) Ikke startet