Sammenhengende tjenester med brukeren i sentrum

Offentlige tjenester skal oppleves sammenhengende og helhetlige av brukerne uavhengig av hvilke virksomheter som tilbyr dem. Dette krever samarbeid på tvers av forvaltningsnivåer og sektorer.

Det er et mål å utvikle løsninger som gjør at når privatpersoner er pålogget en offentlig løsning eller nettside, blir relevant informasjon, meldinger og tjenester fra andre offentlige virksomheter gjort tilgjengelig samtidig. Brukernes møte med offentlig sektor skal oppleves sammenhengende og effektivt, som én digital offentlig sektor.

Status for dette innsatsområdet

Arbeidet med livshendelsene er kommet godt i gang. Det skal blant annet leveres en minimumsløsning på oppgjør etter dødsfall i 2021. Arbeidet med en løsning for å få bedre oversikt over tilskuddsordninger for frivilligheten er også i gang.

Innhold

  Initiativ: Prioritere å utvikle sammenhengende tjenester innenfor 7 livshendelser

  Regjeringen vil i første omgang prioritere å utvikle sammenhengende tjenester innenfor følgende livshendelser:

  Initiativ: Utvikle metoder og samle kunnskap om brukerorientering, organisering og koordinering i utvikling og drift av sammenhengende tjenester

  Regjeringen vil i samarbeid med KS utvikle metoder og samle kunnskap om brukerorientering, organisering og koordinering i utvikling og drift av sammenhengende tjenester på tvers av fagsektorer og forvaltningsnivåer.

  Prosjektet er innovasjonsrettet hvor arbeidsform og innretning er videreutviklet gjennom 2020 ut fra behov hos livshendelser og andre interessenter, samt erfaringer underveis. Det jobbes brukerrettet med behovsinnhenting, konkret brukerrettet bistand, fagsamlinger og arbeid med DFØ vedrørende organisering.

  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet Digdir og KS
  Gjennomføres 2019–2025
  Kontaktperson Hanne Hofsæth Fredheim (hanne.hofsath.fredheim@digdir.no)

  Målsetting og leveranser:

  • Vi bidrar til realisering av brukerrettede sammenhengende tjenester for livshendelser, slik at hverdagen blir enklere for innbyggere, næringsliv og frivillig sektor. Gjennom å løse felles problemer, dele god praksis, kunnskap og erfaringer, gi råd, veiledning og metodikk, samt utvikle fellesløsninger og felles økosystem styrker vi offentlig sektors evne til å levere sammenhengende tjenester.

  Viktige understøttende aktiviteter:

  • KS
  • Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)
  • Skate-virksomhetene
  • Departementer og direktorater med ansvar for livshendelser i digitaliseringsstrategien

  Initiativ: Utvikle felles prinsipper for god brukskvalitet i digitale tjenester

  Regjeringen vil i samarbeid med KS utvikle felles prinsipper for god brukskvalitet i digitale tjenester.

  Utredning av felles prinsipper for god brukskvalitet i digitale tjenester er gjennomført av konsulentselskapet Human Factors Solutions (HFS). Funn, anbefalinger og videre arbeid er diskutert i forum for brukskvalitet i offentlig sektor. KMD og Digdir vil se på videre arbeid med utgangspunkt i anbefalinger i funn og anbefalinger fra overnevnte.

  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet Digdir
  Gjennomføres 2020–
  Kontaktperson Hanne Hofsæth Fredheim (hanne.hofsath.fredheim@digdir.no)

  Målsetting og leveranser:

  Viktige understøttende aktiviteter:

  • KS
  • KMD
  • Direktoratet for e-helse
  • Human Factors Solutions (HFS)
  • NAV
  • Skatteetaten
  • Forum for brukskvalitet (representanter fra alle livshendelsene)

  Initiativ: Utrede konsept for en innbyggerorientert løsning for enklere tilgang til egne data, informasjon og tjenester

  Regjeringen vil i samarbeid med KS utrede konsept for realisering av en innbyggerorientert løsning, som for eksempel virtuell assistent, for enklere tilgang til egne data, informasjon og tjenester som er persontilpasset.

  Prosjektet har gått gjennom fasene:

  1. Forme prosjekt
  2. Innsikt
  3. Idéutvikling

  Nå er de i siste fase for å skrive konseptskissedokument.

  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet Digdir
  Gjennomføres 2020–2021
  Kontaktpersoner Dirk Lammering (dirk.lammering@digdir.no), Petra Nilsson-Andersen (petra.nilsson-andersen@digdir.no)

  Målsetting og leveranser:

  Mål

  • Sette brukeren i sentrum
  • Mer samordnede tjenester på tvers av forvaltningsnivåer
  • Offentlige tjenester skal oppleves sammenhengende og helhetlige av brukerne, uavhengig av hvilke offentlige virksomheter som tilbyr dem
  • Offentlig og privat sektor leverer digitale tjenester ved hjelp av brukertilpassede, moderne, sikre og effektive fellesløsninger
  • Tilgang til egne data

  Leveranser

  • Utrede konsept(er) for en innbyggerorientert løsning for enklere tilgang til egne data, informasjon og tjenester. Konseptskisse overleveres KMD 1. september 2021.

  • KS
  • Brønnøysundregistrene 
  • Datatilsynet
  • Direktoratet for e-helse
  • NAV
  • Norstella
  • Skatteetaten
  • UiO Framtidslab