Felles økosystem for nasjonal digital samhandling og tjenesteutvikling

Kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter må kunne samhandle for å utvikle brukerrettede, sammenhengende og effektive digitale tjenester. Eksisterende plattformer for tjenesteutvikling skal utnyttes bedre i et felles økosystem.

Hva mener vi med et felles digitalt økosystem - og hvordan kan det bidra til at du og virksomheten din kan løse oppgavene og gjøre hverdagen enklere?

Status for dette innsatsområdet

De fleste initiativene under dette innsatsområdet er igangsatt. OrgStyrFin-prosjektet er i ferd med å etablere ny styringsstruktur for Digdirs fellesløsninger. En samarbeidsavtale om digitalisering er signert for å koordinere statlige og kommunale interesser i et felles økosystem. Arbeidet med e-ID strategi og vurdering av behovet for å etablere en CERT-funksjon for økosystemet pågår.

På denne siden

  Igangsatte initiativ

  Initiativ man nå jobber med i handlingsplanen.

  Arenaer for samordning og koordinering

  Regjeringen vil i samråd med KS etablere arenaer for samordning og koordinering av det samlede innholdet i felles økosystem for nasjonal digital samhandling og tjenesteutvikling.

  Initiativet er i rute og OrgStyrFin-prosjektet er i ferd med å etablere ny styringsstruktur for Digdirs fellesløsninger, basert på anbefalingene i rapport til KMD i november 2020. Det arbeides nå med å få på plass mandat for et styringsråd med underliggende produktråd. Ansvar mellom Skate og styringsrådet skal også tydeliggjøres. Ambisjonen er at ny styringsstruktur skal være på plass i løpet av Q3 2021.

  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet Digdir og KS
  Gjennomføres 2020–2024

  Målsetting og leveranser:

  • I samråd med KS, Skate og brukerne av de nasjonale fellesløsningene, skal Digdir i 2020 utarbeide et forslag til samordnet modell for organisering, styring og finansiering av de felleskomponenter og fellesløsninger som Digdir har ansvaret for (initiativ Vurdere behovet for prinsipper for kostnadsdeling)​
  • Etablere forretningsmodell og prinsipper for bruk av alle fellesløsninger i offentlig sektor (ansvar Digdir)​
   Videreutvikle felles økosystem ut fra strategiske og operative behov

  Viktige understøttende aktiviteter:

  • Forankre styringsmodell i dagens styringsråd og med Skate, som del av prosjekt «Organisering, styring og finansiering av Digdirs fellesløsninger» (OrgStyrFin)
  • Tiltaket «Behovsdrevet arkitektur/Felles økosystem» vil etablere aktuelle samhandlingsarenaer og arbeidsgrupper for felles økosystem

  • KS
  • Skate

  Kontakt

  Statlige og kommunale interesser i felles økosystem

  Regjeringen vil at KMD tar ansvaret for at statlige og kommunale interesser i felles økosystem for nasjonal digital samhandling og tjenesteutvikling koordineres, herunder vurdere samarbeidsavtaler mellom KMD og KS for å ivareta disse.

  Initiativet sees i sammenheng med initiativ Arenaer for samordning og koordinering. En samarbeidsavtale om digitalisering er signert. I denne ligger oppfølging av felles tiltak i strategien. Digdir arbeider løpende med å koordinere statlig og kommunale interesser i felles økosystem

  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet KMD
  Gjennomføres 2020–2024

  Målsetting og leveranser:

  • Mulig samarbeidsavtale mellom KMD og KS (ansvar KMD)​
  • Digdir arbeider løpende med å koordinere statlig og kommune interesser i felles økosystem

  Viktige understøttende aktiviteter:

  • Arbeidsgruppe for oppfølging av samarbeidsavtalen mellom KMD og KS
  • Konsultasjonsmøte om digitalisering den 14. september, neste møte er i mai 2021
  • Prosjekt «Organisering, styring og finansiering av Digdirs fellesløsninger» (Digdir)

  • KS
  • Statlige forvaltere av de nasjonale fellesløsningene og deres departementer
  • Skate

  Sikre e-ID og e-signatur, og retningslinjer for ansatt-ID

  Regjeringen vil vurdere hvordan en kan sikre e-ID og e-signatur til alle grupper som har behov for det, og retningslinjer for bruk av ansatt-ID.

  Det er behov for en ny nasjonal strategi for eID som gir rammer for bruk av eID i offentlig sektor basert på kartlagte behov hos brukere, som sikrer bred og sikker tilgang for alle til offentlig digitale tjenester, og som tar høyde for den teknologiske utviklingen på eID-området. Det er gjennomført behovsanalyser og prosjektet vil nå starte med å utarbeide en strategi for e-ID.

  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet Digdir
  Gjennomføres 2020–2025

  Målsetting og leveranser:

  • Full dekning av e-ID og e-signatur til alle relevante brukergrupper

  Viktige understøttende aktiviteter:

  • Videreutvikling av ID-porten
  • Nordisk-baltisk samarbeid på e-ID (NOBID)
  • Samarbeid om identitetsforvaltning (KOID)

  • Prosjektet involverer en rekke virksomheter fra offentlig, privat og frivillig sektor

  Kontakt

  Tor Alvik

  Fagdirektør
  Digitaliseringsdirektoratet
  Telefon
  +47 415 86 754

  Vurdere behovet for å etablere en CERT-funksjon for økosystemet

  Regjeringen vil vurdere behovet for å etablere en CERT-funksjon for økosystemet.

  En utredning av behovet for å etablere en egen CERT-funksjon for Digitaliseringsdirektoratets fellesløsninger med forslag til videre oppfølging er oversendt styringsgruppen. Det er utarbeidet et eget oversendelsesbrev til KMD som er direktoratets svar på oppdraget, hvor den interne rapporten vedlegges.

  Departementene har initiert flere tiltak utenfor handlingsplanen som støtter opp om å vurdere behovet for å etablere en CERT-funksjon for økosystemet utover direktoratets fellesløsninger.

  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet Digdir
  Gjennomføres 2020–2021

  Målsetting og leveranser:

  • Digdir skal innen 1. september 2021 utrede behovet for etablering av egen CERT-funksjon for direktoratets fellesløsninger. Oppdraget skal munne ut i en behovsanalyse med forslag til videre oppfølging

  Kontakt

  Ikke igangsatte initiativ

  Arbeidet med initiativet har foreløpig ikke startet.

  Samordnet styring av nasjonale fellesløsninger

  Regjeringen vil legge til rette for at styring av de nasjonale fellesløsningene i økosystemet gjennom tildelingsbrevene til statlige forvaltere av de nasjonale fellesløsningene skjer på en samordnet måte.

  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet KMD
  Gjennomføres 2021–2024

  Målsetting og leveranser:

  • Samordnede tildelingsbrev til statlige forvaltere av de nasjonale fellesløsningene

  Viktige understøttende aktiviteter:

  • Prosjekt «Organisering, styring og finansiering av Digdirs fellesløsninger» (Digdir)
  • Arbeidet med felles økosystem for nasjonal digital samhandling og tjenesteutvikling

  • KS
  • Digdir

  Har du forslag til nye tiltak i handlingsplanen?

  Da ønsker vi å høre fra deg. Handlingsplanen gir en oversikt over innsatsområder, initiativer og tiltak som skal realisere regjeringens og KS' digitaliseringsstrategi "Én digital offentlig sektor". Vi må sikre at digitaliseringen er samordnet og går i den retningen regjeringen har pekt ut.

  Dersom du har forslag til nye tiltak som kan understøtte digitaliseringsstrategien kan du sende oss en e-post i linken under med:

  • Navn og beskrivelse av tiltaket
  • Tiltakseier
  • Innsatsområde tiltaket vil understøtte
  • Kontaktperson og e-postadresse
  • Lenke til mer informasjon

  Kontakt