Felles økosystem for nasjonal digital samhandling og tjenesteutvikling

Kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter må kunne samhandle for å utvikle brukerrettede, sammenhengende og effektive digitale tjenester. Eksisterende plattformer for tjenesteutvikling skal utnyttes bedre i et felles økosystem.

Hva mener vi med et felles digitalt økosystem - og hvordan kan det bidra til at du og virksomheten din kan løse oppgavene og gjøre hverdagen enklere?

Status for dette innsatsområdet

De fleste initiativene under dette innsatsområdet er igangsatt. OrgStyrFin-prosjektet er i ferd med å etablere ny styringsstruktur for Digdirs fellesløsninger. En samarbeidsavtale om digitalisering er signert for å koordinere statlige og kommunale interesser i et felles økosystem. Arbeidet med vurdering av hvordan en kan sikre e-ID og e-signatur samt retningslinjer for bruk av ansatt-ID er gjennomført. Vurdering av behovet for å etablere en CERT-funksjon for økosystemet pågår.

På denne siden

  Ferdigstilte initiativ

  Gjennomførte og avsluttede initiativ i handlingsplanen.

  Sikre e-ID og e-signatur, og retningslinjer for ansatt-ID

  Regjeringen vil vurdere hvordan en kan sikre e-ID og e-signatur til alle grupper som har behov for det, og retningslinjer for bruk av ansatt-ID.

  Det er behov for en ny nasjonal strategi for e-ID som gir rammer for bruk av e-ID i offentlig sektor basert på kartlagte behov hos brukere, som sikrer bred og sikker tilgang for alle til offentlig digitale tjenester, og som tar høyde for den teknologiske utviklingen på e-ID området. Det er gjennomført behovsanalyser med aktører i offentlig og privat sektor samt en sluttbrukeranalyse. En vurdering av hvordan en kan sikre e-ID og e-signatur til alle grupper som har behov for det, og retningslinjer for bruk av ansatt-ID er ferdigstilt. Arbeidet er videreført og det utarbeides nå en strategi for e-ID.

  Kontakt

  Tor Alvik

  Fagdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
  Telefon: +47 41 58 67 54

  Igangsatte initiativ

  Initiativ man nå jobber med i handlingsplanen.

  Arenaer for samordning og koordinering

  Regjeringen vil i samråd med KS etablere arenaer for samordning og koordinering av det samlede innholdet i felles økosystem for nasjonal digital samhandling og tjenesteutvikling.

  Nytt styringsråd for Digdirs fellesløsninger ble etablert og hadde første møte mot slutten av 2021. Faggruppe under Skates AU videreføres. Det skal lages et eget mandat for faggruppen som vil bli behandlet i Skates AU. Faggruppen skal særlig se på behov og gap i felles økosystem, hvor aktuell tiltak vurderes. Anbefaling med prioritering skal så bringes inn for behandling i Skates AU.

  Ansvarlig departement Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD)
  Utførende direktorat/virksomhet Digdir og KS
  Gjennomføres 2020–2024

  Målsetting og leveranser:

  • I samråd med KS, Skate og brukerne av de nasjonale fellesløsningene, skal Digdir i 2020 utarbeide et forslag til samordnet modell for organisering, styring og finansiering av de felleskomponenter og fellesløsninger som Digdir har ansvaret for (initiativ Vurdere behovet for prinsipper for kostnadsdeling)​
  • Etablere forretningsmodell og prinsipper for bruk av alle fellesløsninger i offentlig sektor (ansvar Digdir)​
   Videreutvikle felles økosystem ut fra strategiske og operative behov

  Viktige understøttende aktiviteter:

  • Forankre styringsmodell i dagens styringsråd og med Skate, som del av prosjekt «Organisering, styring og finansiering av Digdirs fellesløsninger» (OrgStyrFin)
  • Tiltaket «Behovsdrevet arkitektur/Felles økosystem» vil etablere aktuelle samhandlingsarenaer og arbeidsgrupper for felles økosystem

  • KS
  • Skate

  Kontakt

  Helle Astrid Stedøy

  Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
  Telefon: +47 99 20 35 77

  Statlige og kommunale interesser i felles økosystem

  Regjeringen vil at KDD tar ansvaret for at statlige og kommunale interesser i felles økosystem for nasjonal digital samhandling og tjenesteutvikling koordineres, herunder vurdere samarbeidsavtaler mellom KDD og KS for å ivareta disse.

  Digdir arbeider løpende med å koordinere statlig og kommunale interesser i felles økosystem. Den siste tiden har det blitt arbeidet med å utarbeide prinsipper for involvering av kommunal sektor i statlige beslutninger. En samarbeidsavtale om digitalisering er signert mellom KDD og KS. I denne ligger oppfølging av felles tiltak i strategien. Saker med relevans for tiltaket blir drøftet i konsultasjonsordningen om digitalisering.

  Ansvarlig departement Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD)
  Utførende direktorat/virksomhet KDD
  Gjennomføres 2020–2024

  Målsetting og leveranser:

  • Mulig samarbeidsavtale mellom KDD og KS (ansvar KDD)​
  • Digdir arbeider løpende med å koordinere statlig og kommune interesser i felles økosystem

  Viktige understøttende aktiviteter:

  • Arbeidsgruppe for oppfølging av samarbeidsavtalen mellom KDD og KS
  • Prosjekt «Organisering, styring og finansiering av Digdirs fellesløsninger» (Digdir)

  • KS
  • Statlige forvaltere av de nasjonale fellesløsningene og deres departementer
  • Skate

  Vurdere behovet for å etablere en CERT-funksjon for økosystemet

  Regjeringen vil vurdere behovet for å etablere en CERT-funksjon for økosystemet.

  En utredning av behovet for å etablere en egen CERT-funksjon for Digitaliseringsdirektoratets fellesløsninger med forslag til videre oppfølging er oversendt styringsgruppen. Det er utarbeidet et eget oversendelsesbrev til KDD som er direktoratets svar på oppdraget, hvor den interne rapporten vedlegges.

  Prosjektet må ses som en delaktivitet. Departementene har initiert tiltak utenfor handlingsplanen som støtter opp om å vurdere behovet for å etablere en CERT-funksjon for økosystemet utover direktoratets fellesløsninger.

  Ansvarlig departement Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD)
  Utførende direktorat/virksomhet Digdir
  Gjennomføres 2020–2021

  Målsetting og leveranser:

  • Digdir skal innen 1. september 2021 utrede behovet for etablering av egen CERT-funksjon for direktoratets fellesløsninger. Oppdraget skal munne ut i en behovsanalyse med forslag til videre oppfølging

  Kontakt

  Kjell Arne Knutsen

  Avdelingsdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
  Telefon: +47 92 60 62 59

  Ikke igangsatte initiativ

  Arbeidet med initiativet har foreløpig ikke startet.

  Samordnet styring av nasjonale fellesløsninger

  Regjeringen vil legge til rette for at styring av de nasjonale fellesløsningene i økosystemet gjennom tildelingsbrevene til statlige forvaltere av de nasjonale fellesløsningene skjer på en samordnet måte.

  Ansvarlig departement Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD)
  Utførende direktorat/virksomhet KDD
  Gjennomføres 2021–2024

  Målsetting og leveranser:

  • Samordnede tildelingsbrev til statlige forvaltere av de nasjonale fellesløsningene

  Viktige understøttende aktiviteter:

  • Prosjekt «Organisering, styring og finansiering av Digdirs fellesløsninger» (Digdir)
  • Arbeidet med felles økosystem for nasjonal digital samhandling og tjenesteutvikling

  • KS
  • Digdir

  Har du forslag til nye tiltak i handlingsplanen?

  Da ønsker vi å høre fra deg. Handlingsplanen gir en oversikt over innsatsområder, initiativer og tiltak som skal realisere regjeringens og KS' digitaliseringsstrategi "Én digital offentlig sektor". Vi må sikre at digitaliseringen er samordnet og går i den retningen regjeringen har pekt ut.

  Dersom du har forslag til nye tiltak som kan understøtte digitaliseringsstrategien kan du sende oss en e-post i linken under med:

  • Navn og beskrivelse av tiltaket
  • Tiltakseier
  • Innsatsområde tiltaket vil understøtte
  • Kontaktperson og e-postadresse
  • Lenke til mer informasjon

  Kontakt

  Programkontor for oppfølging av handlingsplanen