Hopp til hovedinnhold

Ny i Norge – en prioritert livshendelse

Å være ny i Norge innebærer omfattende kontakt med det offentlige. Det er mange ting som skal på plass, og mye å sette seg inn i. Arbeidet med livshendelsen Ny i Norge er satt i gang både for å gi den nyankomne gode tjenester, men har også et mål om mer sammenheng i de offentlige tjenestene og på systemsiden. Visjonen til livshendelsen er at: “Det skal være enkelt å være ny i Norge,” mens oppdragsmålet er at «Flere deltar i arbeids- og samfunnsliv».

Arbeidet med livshendelsen organiseres som et program som skal gjennomføres i perioden 2019–2025.

Dette skal programmet oppnå

Livshendelsen Ny i Norge er kompleks fordi den involverer mange ulike sektorer som i dag allerede leverer gode tjenester. Målet er å legge til rette for trygg kommunikasjon og sikker informasjonsutveksling for den nyankomne og tjenesteytere. Det skal være enkelt å orientere seg i tjenestetilbudet, vite hvilke ting som må gjøres, og i hvilken rekkefølge det må gjøres.

Hva skjer i programmet?

IMDi har i 2021 levert forslag til mandat, gjort ytterligere analyse- og innsiktsarbeid i samarbeid med interessenter, for å dokumentere mer hvilke behov brukerne har.​

Les innsiktsrapporten for livshendelsen Ny i Norge her.

I 2022 har livshendelsen tatt steget videre med en rekke workshops og utvidet livshendelsens interessentgruppe til å omfatte: UDI, KS, DigDir, NAV, IMDi, Lånekassen, Skatteetaten, NOKUT, Direktoratet for e-helse og HK-dir. Rogaland og Viken fylkeskommune har også deltatt i arbeidet.

Gjennom samarbeidet i 2022 er det utarbeidet forslag til 9 satsningsområder. Disse må bearbeides og prioriteres. Livshendelsen er i dialog både internt i IMDi og med kjerneinteressentene om hva som bør prioriteres på kort og lang sikt. Livshendelsen arbeider også med å involvere kjerneinteressentene i en diskusjon om konkretisering og formalisering av organisering og styring av livshendelsen.

Livshendelsen har brukt fremsynsmetodikk og gjennomført en fremsynsprosess sammen med interessentene. Hensikten var å skape et omforent og fremtidsrettet målbilde, gevinstkart for Ny i Norge og forslag til prioriterte satsningsområder.

Understøttende aktiviteter er oppstartsmøte og workshoper med kjerneinteressenter og prosjekt kompetansedataflyt for flyktninger. IMDi har nytt eierdepartement, Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID), og har løpende styringsdialog med departementet.

For å utvikle tjenester som møter fremtidens brukerbehov, tar livshendelsen i bruk fremsynsmetodikk når de samler kjerneinteressentene for å videreutvikle livshendelsens «blueprint» endringsbilde). Dette innebærer oppdatering av gevinstkart og brukerreiser. De vurderer program som styringsmodell for på best mulig måte invitere relevante aktører inn i det videre arbeidet for realisering av sammenhengende tjenester for livshendelsen Ny i Norge.

Positive læringspunkter fra 2021 er blant annet den gode dialogen med KS, det å jobbe smidig på alle nivå (mot departement, i videre innsiktsarbeid) og at arbeid med dataflyt og særlig prosjekt kompetansedataflyt er viktig.

Viktige understøttende aktiviteter

Her er aktiviteter som støtter opp under prosjektet:

  • Brukerreiser og informasjonsinnhenting/ intervjuer. IMDi har innhentet informasjon om følgende målgrupper: overføringsflyktninger, voksne asylsøkere, enslige mindreårige, barn i familie, familieinnvandrer og arbeidssøkere. Ferdigstilt
  • Informasjonsinnhenting for livshendelsen Ny i Norge (Rambøll Management Consulting). Ferdigstilt
  • Kompetansedataflyt for flyktninger – tiltak fra innsiktsrapport 2020. Tiltaket inngår nå som leveranse i prosjektet “Videreutvikling av IMDinett bosetting” i IMDis digitale portefølje. Prosjektet pågår
  • Fremsynsprosjektet skal levere gevinstkart og målbilder, samt veikart og plan for neste fase. Gjennomføres i løpet av første halvdel av 2022.
Disse er med i arbeidet med livshendelsen Ny i Norge
Ansvarlig departement Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID)
Ansvarlig
direktorat/virksomhet
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
Andre deltakere og
samarbeidspartnere

KS

Digitaliseringsdirektoratet

Faggruppe for tjenestekjeder under Kunnskapsdepartementet

Utlendingsdirektoratet (UDI)

NAV

Kontaktpersoner

AID:
Karwan Almassy (Karwan.almassy@aid.dep.no)

IMDi:
Christine Rabassa Stautland (crs@imdi.no)