Få barn – en prioritert livshendelse

Å få barn omfatter både en rekke generelle behov som treffer de fleste som skal ha barn, og spesielle behov som kan oppstå i valgt periode. Mange deler av offentlig sektor er involvert, og målet er å skape en bedre brukeropplevelse der brukerbehov ses mer samlet.

Prosjektet skal gjennomføres i perioden 2020–2024.

Dette skal oppnås i prosjektet

Det er valgt å kartlegge brukerbehov som oppstår i perioden fra en ønsker å få barn og frem til skolestart. Livshendelsen omfatter en rekke generelle behov som treffer de fleste som skal ha barn, og spesielle behov som kan oppstå for foreldre eller barnet i valgt periode. De spesielle behovene kan være krevende å håndtere, og det er en lang rekke aktører som tilbyr bistand i ulike situasjoner. Tjenestetilbudet kan oppleves som oppstykket og krevende å håndtere, slik også arbeidet med «Alvorlig sykt barn» viser.

Det arbeides nå med å kartlegge brukerbehov, tjenester og ideer til tjenester for å forstå om brukeropplevelsen kan bedres dersom de ses mer samlet. Arbeidet vil også kunne gi opphav til nye ideer som kan fremmes for å dekke behov som oppstår i livshendelsen. Brukerorganisasjoner, kommuner og direktorat som Bufdir vil inviteres inn for å identifisere mulige forbedringsområder som ligger i å se samlet på livshendelsen. Samtidig vil de enkelte etater fortsette arbeid som pågår innen eget ansvarsområde.

Hva skjer i prosjektet nå?

Det finnes gode digitale tjenester for livshendelsen «få barn», og mange virksomheter arbeider med å forbedre tjenester innen eget ansvarsområde. Eksempelvis har moderniseringsarbeidet som Arbeids- og velferdsdirektoratet gjennomfører levert digitale tjenester for foreldrepenger og pleiepenger med brukerinnsyn, bedre samhandling, og automatisert saksbehandling. Dette arbeidet fortsetter for pleiepenger, omsorgspenger, barnetrygd, enslig forsørger og kontantstøtte i tråd med målsetningene i digitaliseringsstrategien. Andre virksomheter har også utviklings- og moderniseringsinitiativ på gang.

For selve livshendelsesarbeidet arbeides det med å få et bredere engasjement i arbeidet med å identifisere nye muligheter og behov i grenselandet mellom virksomheters ansvar. Dersom det blir avdekket nye behov for digitale tjenester for livshendelsen så vil disse bli fremmet i ordinære prosesser på et senere tidspunkt.

Viktige understøttende aktiviteter

  • Familieytelser i NAV
  • DigiHOT – Hjelpemidler for barn og familier
  • DigiBarnevern – Portal for bekymringsmelding
  • Skatteetatens innkrevningssatsing – idéfase
  • Modernisert folkeregister i NAV – Digitalisering av farsskapserklæring
Disse er med i arbeidet med livshendelsen Få barn:
Ansvarlig departement Arbeids- og sosialdepartementet (ASD)
Utførende direktorat/virksomhet NAV
Andre deltakere og samarbeidspartnere: Barne- og familiedepartementet
KS
NAV
Digdir
Kontaktpersoner

ASD:
Espen Opjordsmoen (espen.opjordsmoen@asd.dep.no)

NAV:
Håkon Røstad (hakon.rostad@nav.no)