Hopp til hovedinnhold

Få barn – en prioritert livshendelse

Å få barn omfatter både en rekke generelle behov som treffer de fleste som skal ha barn, og spesielle behov som kan oppstå i valgt periode. Mange deler av offentlig sektor er involvert, og målet er å skape en bedre brukeropplevelse der brukerbehov ses mer samlet.

Prosjektet skal gjennomføres i perioden 2020–2025.

Dette skal oppnås i prosjektet

Det er valgt å kartlegge brukerbehov som oppstår i perioden fra en ønsker å få barn og frem til skolestart. Livshendelsen omfatter en rekke generelle behov som treffer de fleste som skal ha barn, og spesielle behov som kan oppstå for foreldre eller barnet i valgt periode. De spesielle behovene kan være krevende å håndtere, og det er en lang rekke aktører som tilbyr bistand i ulike situasjoner. Tjenestetilbudet kan oppleves som oppstykket og krevende å håndtere, slik også arbeidet med «Alvorlig sykt barn» viser.

Det arbeides nå med å kartlegge brukerbehov, tjenester og ideer til tjenester for å forstå om brukeropplevelsen kan bedres dersom de ses mer samlet. Arbeidet vil også kunne gi opphav til nye ideer som kan fremmes for å dekke behov som oppstår i livshendelsen. Brukerorganisasjoner, kommuner og direktorat som Bufdir vil inviteres inn for å identifisere mulige forbedringsområder som ligger i å se samlet på livshendelsen. Samtidig vil de enkelte etater fortsette arbeid som pågår innen eget ansvarsområde.

Hva skjer i prosjektet?

NAV vurderer i januar 2022 at status på livshendelsen er ferdigstilt med AID/NAV som eier av livshendelsen, i og med at målsetningen om å digitalisere livshendelsen slik den er definert av OECD i det vesentlige er oppnådd. Det har blitt jobbet bredt i arbeidet med å kartlegge mulig omfang av livshendelsen. Det er vurdert flere ulike alternativer for omfangsforståelsen, men OECD sin definisjon er bestemt brukt.

På departementsnivå vurderes det nå om ansvarsforholdet skal gå til andre aktører, som bl.a. kan se på samhandlingen mellom kommunalt og statlig nivå.

Understøttende aktiviteter som er ferdigstilt, er informasjon om permisjonsordninger for foreldre, skaffe personnummer, registrere foreldreansvar og søke om barnetrygd. NAV bidrar aktivt i livshendelsene Ny i Norge, Starte og drive bedrift, Alvorlig sykt barn og Dødsfall og arv

Positive læringspunkter fra 2021 er blant annet at innsiktsarbeidet fra livshendelsene blir benyttet videre inn i NAVs strategiarbeid, og at NAV er viktige og aktive bidragsytere i andre livshendelser.

Viktige understøttende aktiviteter

  • Familieytelser i NAV
  • DigiHOT – Hjelpemidler for barn og familier
  • DigiBarnevern – Portal for bekymringsmelding
  • Skatteetatens innkrevningssatsing
  • Modernisert folkeregister i NAV – Digitalisering av farsskapserklæring
Disse er med i arbeidet med livshendelsen Få barn:
Ansvarlig departement Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID)
Utførende direktorat/virksomhet NAV
Andre deltakere og samarbeidspartnere: Barne- og familiedepartementet
KS
NAV
Digdir
Kontaktpersoner

AID:
Espen Opjordsmoen (espen.opjordsmoen@aid.dep.no)

NAV:
Håkon Røstad (hakon.rostad@nav.no)