Klart og digitaliseringsvennlig regelverk

For å oppnå økt deling av data og mer sammenhengende tjenester må regelverket legge til rette for det.

Regelverket bør være klart og forståelig, uten unødvendige skjønnsbestemmelser og med harmoniserte begreper. Regelverket bør også legge til rette for hel- og delvis automatisert saksbehandling og formålstjenlig bruk av kunstig intelligens, samt digital transformasjon.

Innhold

  Tiltak i drift

  Initiativene har resultert i nye virkemidler og ressurser som kan tas i bruk av din virksomhet.

  Dialog med næringsliv, frivillige organisasjoner og virksomheter i offentlig sektor

  Å innlede dialog om hindringer i regelverket er et initiativ i handlingsplanen for regjeringens digitaliseringsstrategi. Regjeringen vil innlede dialog med næringslivet, frivillige organisasjoner og offentlige virksomheter for å få innspill til konkrete hindringer for digitalisering i regelverket.

  Dette er innspillsløsningen

  Initiativet skal gi kunnskap om hva som er de viktigste regelverkshindringene, slik at relevante tiltak kan igangsettes. Nasjonalt ressurssenter for deling av data har etablert en innspillsløsning hvor målgruppene kan spille inn regelverksutfordringer. Senteret har hatt møter med en rekke private og offentlige aktører hvor målet bl.a. har vært å identifisere hindringer i regelverket.

  Igangsatte tiltak

  Tiltak man nå jobber med i handlingsplanen.

  Foreta en gjennomgang av regelverk med utgangspunkt i arbeidet med sammenhengende tjenester

  En gjennomgang av regelverk er et initiativ i handlingsplanen for regjeringens digitaliseringsstrategi. Regjeringen vil foreta en gjennomgang av regelverk for å kunne vurdere å fjerne gjenstående hindringer for digitalisering med utgangspunkt i arbeidet med sammenhengende tjenester.

  Gjennomgangen av lovverket er påbegynt av Nasjonalt ressurssenter for deling av data i Digdir og senteret er i ferd med å utforme høringsuttalelse vedrørende forslag til endringer i taushetspliktbestemmelsene i forvaltningsloven, hvor målet er å bidra til mer delingsvennlig regelverk. Ressurssenteret har samarbeidet med prosjektet «Sammenhengende tjenester» i Digdir.

  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet Digdir
  Gjennomføres 2020–2024
  Kontaktperson Tone Bringedal (tbr@digdir.no)

  Målsetting og leveranser:

  • Initiativet skal identifisere og bidra til å fjerne uønskede hindringer i regelverket, med utgangspunkt i sammenhengende tjenester og i dialog med næringsliv, frivillige organisasjoner og akademia.

  Viktige understøttende aktiviteter:

  • De ansvarlige for de syv livshendelsene
  • De som koordinerer arbeidet med sammenhengende tjenester

  Veileder for digitaliseringsvennlig regelverk og klart lovspråk

  Utarbeidelse av veileder er et initiativ i handlingsplanen for regjeringens digitaliseringsstrategi. Regjeringen vil utarbeide en veileder for digitaliseringsvennlig regelverk og klart lovspråk.

  Veilederen for klart lovspråk er utarbeidet i et samarbeid mellom Språkrådet, Regelrådet og juridisk fakultet ved UiO og ble publisert våren 2021. Veilederen for digitaliseringsvennlig regelverk skal publiseres i digitalt format høsten 2021 og vil kontinuerlig forbedres over tid.

  • KS
  • Arbeidstilsynet
  • Arkivverket
  • Bergen kommune
  • Brønnøysundregistrene
  • Digital Norway
  • Direktoratet for e-helse
  • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
  • Kartverket
  • Lånekassen
  • NAV
  • Norstella
  • Oslo kommune
  • Skatteetaten
  • Språkrådet
  • Statens pensjonskasse (SPK)
  • Statens vegvesen (SVV)
  • Statistisk sentralbyrå (SSB)
  • Stavanger kommune
  • UNIT
  • Utlendingsdirektoratet (UDI)
  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet Digdir
  Gjennomføres 2020–2024
  Kontaktperson Tone Bringedal (tbr@digdir.no)

  Målsetting og leveranser:

  • For å oppnå økt deling av data og mer sammenhengende tjenester må regelverket legge til rette for det
  • Initiativet skal utarbeide en veileder for digitaliseringsvennlig regelverk
  • Ambisjonen er å få digitaliseringsvennlig regelverk og klart lovspråk integrert i utdanning av jurister
  • Veilederen må linkes opp til lovteknikkheftet, og muligens til utredningsinstruksen

  Viktige understøttende aktiviteter:

  • Oppgave i ressurssenteret i Digdir, i samarbeid med andre aktører i Digdir og andre virksomheter ved behov

  • KS
  • Digital Norway
  • Regelrådet
  • Språkrådet
  • Universitetet i Oslo
  • M.fl.

  Kontakt

  Ikke igangsatte tiltak

  Arbeidet med tiltaket har foreløpig ikke startet.

  Omtale og vise til veileder for digitaliseringsvennlig regelverk

  Regjeringen vil omtale og vise til veileder for digitaliseringsvennlig regelverk i veiledningen Lovteknikk og lovforberedelse.

  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet KMD
  Gjennomføres 2020–2024

  Målsetting og leveranser:

  • Endre omtalen i Lovteknikk og lovforberedelse

  Viktige understøttende aktiviteter:

  Justis- og beredskapsdepartementet