Felles økosystem for nasjonal digital samhandling og tjenesteutvikling

Kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter må kunne samhandle for å utvikle brukerrettede, sammenhengende og effektive digitale tjenester. Eksisterende plattformer for tjenesteutvikling skal utnyttes bedre.

Innhold

  Initiativ: Etablere arenaer for samordning og koordinering

  Regjeringen vil i samråd med KS etablere arenaer for samordning og koordinering av det samlede innholdet i felles økosystem for nasjonal digital samhandling og tjenesteutvikling.
  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet KMD og KS
  Gjennomføres 2020–2024
  Status fremdrift (oppdateres halvårlig) På plan – Status fremgår av initiativ Koordinere statlige og kommunale interesser i felles økosystem

  Målsetting og lleveranser:

  Viktige understøttende aktiviteter:

  • Etablere arbeidsgruppe for oppfølging av samarbeidsavtalen mellom KMD og KS
  • Konsultasjonsmøte om digitalisering den 14. september 2020

  Viktigste medvirkende virksomheter og samarbeidspartnere:

  • KS

  Initiativ: Koordinere statlige og kommunale interesser i felles økosystem

  Regjeringen vil at KMD tar ansvaret for at statlige og kommunale interesser i felles økosystem for nasjonal digital samhandling og tjenesteutvikling koordineres, herunder vurdere samarbeidsavtaler mellom KMD og KS for å ivareta disse.
  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet KMD, Digitaliseringsdirektoratet og KS
  Gjennomføres 2020–2024
  Status fremdrift (oppdateres halvårlig) På plan – Samarbeidsavtale er signert. I regi av Skate er det tatt skritt for å se på felles økosystem ut fra produktgrupper. Dette er et utgangspunkt for å se på om de ulike fellesløsningene fungerer godt sammen, om det er overlapp som tilsier bedre samordning og om det foreligger mangler som bør dekkes

  Målsetting og leveranser:

  • Mulig samarbeidsavtale mellom KMD og KS (ansvar KMD)​
  • I samråd med KS, Skate og brukerne av de nasjonale fellesløsningene, skal Digitaliseringsdirektoratet i 2020 utarbeide et forslag til samordnet modell for organisering, styring og finansiering av de felleskomponenter og fellesløsninger som direktoratet har ansvaret for (ref. initiativ Vurdere behovet for prinsipper for kostnadsdeling)​
  • Etablere forretningsmodell og prinsipper for bruk av alle fellesløsninger i offentlige sektor (ansvar Digitaliseringsdirektoratet)​
  • Videreutvikle felles økosystem ut fra strategiske og operative behov

  Viktige understøttende aktiviteter:

  • Dialog om behov for og innhold i en eventuell samarbeidsavtale mellom KMD og KS knyttet til felles økosystem for nasjonal digital samhandling og tjenesteutvikling
  • Forankre forretningsmodell og prinsipper i Skate
  • Prosjekt «Organisering, styring og finansiering av Digdirs fellesløsninger» (Digitaliseringsdirektoratet)

  Viktigste medvirkende virksomheter og samarbeidspartnere:

  • KS
  • Skate

  Initiativ: Legge til rette for samordnet styring av nasjonale fellesløsninger gjennom tildelingsbrev

  Regjeringen vil legge til rette for at styring av de nasjonale fellesløsningene i økosystemet gjennom tildelingsbrevene til statlige forvaltere av de nasjonale fellesløsningene skjer på en samordnet måte.

  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet KMD
  Gjennomføres 2020–2024
  Status fremdrift (oppdateres halvårlig) Ikke startet

  Målsetting og leveranser:

  • Samordnede tildelingsbrev til statlige forvaltere av de nasjonale fellesløsningene

  Viktigste medvirkende virksomheter og samarbeidspartnere:

  • KS
  • Statlige forvaltere av de nasjonale fellesløsningene og deres departementer

  Initiativ: Vurdere hvordan sikre e-ID og e-signatur, og retningslinjer for ansatt-ID

  Regjeringen vil vurdere hvordan en kan sikre e-ID og e-signatur til alle grupper som har behov for det, og retningslinjer for bruk av ansatt-ID.

  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet Digitaliseringsdirektoratet
  Gjennomføres 2020–2024
  Status fremdrift (oppdateres halvårlig) På plan – Digitaliseringsdirektoratet er i dialog med KMD for å avklare omfang og videre arbeid med initiativet

  Målsetting og leveranser:

  • Full dekning av e-ID og e-signatur til alle relevante brukergrupper

  Viktige understøttende aktiviteter:

  • Videreutvikling av ID-porten
  • Nordisk-baltisk samarbeid på e-ID (NOBID)
  • Samarbeid om identitetsforvaltning (KOID)

  Viktigste medvirkende virksomheter og samarbeidspartnere:

  Omfang og medvirkende virksomheter er under avklaring

  Initiativ: Vurdere behovet for å etablere en CERT-funksjon for økosystemet

  Regjeringen vil vurdere behovet for å etablere en CERT-funksjon for økosystemet.

  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet Digitaliseringsdirektoratet
  Gjennomføres 2021–2021
  Status fremdrift (oppdateres halvårlig) På plan – Arbeidet med et kort notat med oppsummering av erfaringer fra Corona-håndteringen pågår

  Målsetting og leveranser:

  • Digitaliseringsdirektoratet skal starte arbeidet med å utrede behovet for etablering av egen CERT-funksjon for felles økosystem for nasjonal digital samhandling og tjenesteutvikling
  • Digitaliseringsdirektoratet skal innen 1. desember 2020 levere et kort notat med oppsummering av erfaringer fra Corona-håndteringen som bakgrunn for en slik fremtidig utredning