Felles økosystem for nasjonal digital samhandling og tjenesteutvikling

Kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter må kunne samhandle for å utvikle brukerrettede, sammenhengende og effektive digitale tjenester. Eksisterende plattformer for tjenesteutvikling skal utnyttes bedre.

Innhold

  Igangsatte tiltak

  Tiltak man nå jobber med i handlingsplanen.

  Arenaer for samordning og koordinering

  Regjeringen vil i samråd med KS etablere arenaer for samordning og koordinering av det samlede innholdet i felles økosystem for nasjonal digital samhandling og tjenesteutvikling.

  En faggruppe under Skates AU vil peke på behov for egne arenaer for samordning og koordinering utover de som allerede eksisterer. Arbeidet med å kartlegge behovene skal ferdigstilles sommeren 2022. De avdekkede behovene til være avgjørende for om det vil etableres nye arenaer for samordning og koordinering.

  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet Digdir og KS
  Gjennomføres 2020–2024
  Kontaktpersoner Helle Stedøy (helle.astrid.stedoy@digdir.no), Helge Bang (helge.bang@digdir.no)

  Målsetting og leveranser:

  • I samråd med KS, Skate og brukerne av de nasjonale fellesløsningene, skal Digdir i 2020 utarbeide et forslag til samordnet modell for organisering, styring og finansiering av de felleskomponenter og fellesløsninger som Digdir har ansvaret for (initiativ Vurdere behovet for prinsipper for kostnadsdeling)​
  • Etablere forretningsmodell og prinsipper for bruk av alle fellesløsninger i offentlig sektor (ansvar Digdir)​
   Videreutvikle felles økosystem ut fra strategiske og operative behov

  Viktige understøttende aktiviteter:

  • Forankre styringsmodell i dagens styringsråd og med Skate, som del av prosjekt «Organisering, styring og finansiering av Digdirs fellesløsninger» (OrgStyrFin)
  • Tiltaket «Behovsdrevet arkitektur/Felles økosystem» vil etablere aktuelle samhandlingsarenaer og arbeidsgrupper for felles økosystem

  • KS
  • Skate

  Kontakt

  Statlige og kommunale interesser i felles økosystem

  Regjeringen vil at KMD tar ansvaret for at statlige og kommunale interesser i felles økosystem for nasjonal digital samhandling og tjenesteutvikling koordineres, herunder vurdere samarbeidsavtaler mellom KMD og KS for å ivareta disse.

  Initiativet sees i sammenheng med initiativ Etablere arenaer for samordning og koordinering. En samarbeidsavtale om digitalisering er signert. I denne ligger oppfølging av felles tiltak i strategien.

  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet KMD
  Gjennomføres 2020–2024

  Målsetting og leveranser:

  • Mulig samarbeidsavtale mellom KMD og KS (ansvar KMD)​
  • Digdir arbeider løpende med å koordinere statlig og kommune interesser i felles økosystem

  Viktige understøttende aktiviteter:

  • Arbeidsgruppe for oppfølging av samarbeidsavtalen mellom KMD og KS
  • Konsultasjonsmøte om digitalisering den 14. september, neste møte er i mai 2021
  • Prosjekt «Organisering, styring og finansiering av Digdirs fellesløsninger» (Digdir)

  • KS
  • Statlige forvaltere av de nasjonale fellesløsningene og deres departementer
  • Skate

  Sikre e-ID og e-signatur, og retningslinjer for ansatt-ID

  Regjeringen vil vurdere hvordan en kan sikre e-ID og e-signatur til alle grupper som har behov for det, og retningslinjer for bruk av ansatt-ID.

  En behovsanalyse er ferdigstilt etter å ha gjennomført intervjuer med en lang rekke aktører i offentlig og privat sektor. Det er gjennomført en sluttbrukeranalyse og det arbeides nå med å oppsummere analysen før tiltaket vil starte med å utarbeide en strategi for e-ID.

  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet Digdir
  Gjennomføres 2020–2025
  Kontaktpersoner Stig Slaatto-Hornnes (stig.hornnes@digdir.no), Tor Alvik (tor.alvik@digdir.no)

  Målsetting og leveranser:

  • Full dekning av e-ID og e-signatur til alle relevante brukergrupper

  Viktige understøttende aktiviteter:

  • Videreutvikling av ID-porten
  • Nordisk-baltisk samarbeid på e-ID (NOBID)
  • Samarbeid om identitetsforvaltning (KOID)

  • Prosjektet involverer en rekke virksomheter fra offentlig, privat og frivillig sektor

  Kontakt

  Tor Alvik

  Fagdirektør
  Digitaliseringsdirektoratet
  Telefon
  +47 415 86 754

  Vurdere behovet for å etablere en CERT-funksjon for økosystemet

  Regjeringen vil vurdere behovet for å etablere en CERT-funksjon for økosystemet.

  Arbeidet med å utrede behovet for etablering av CERT-funksjon for Digdirs fellesløsninger er startet. Departementene har initiert flere tiltak utenfor handlingsplanen som støtter opp om å vurdere behovet for å etablere en CERT-funksjon for økosystemet utover direktoratets fellesløsninger.

  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet Digdir
  Gjennomføres 2020–2021
  Kontaktperson Kjell Arne Knutsen, avdelingsdirektør Virksomhetsstyring i Digdir (kjell.arne.knutsen@digdir.no)

  Målsetting og leveranser:

  • Digdir skal innen 1. september 2021 utrede behovet for etablering av egen CERT-funksjon for direktoratets fellesløsninger. Oppdraget skal munne ut i en behovsanalyse med forslag til videre oppfølging

  Kontakt

  Ikke igangsatte tiltak

  Arbeidet med tiltaket har foreløpig ikke startet.

  Samordnet styring av nasjonale fellesløsninger

  Regjeringen vil legge til rette for at styring av de nasjonale fellesløsningene i økosystemet gjennom tildelingsbrevene til statlige forvaltere av de nasjonale fellesløsningene skjer på en samordnet måte.

  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet KMD
  Gjennomføres 2021–2024

  Målsetting og leveranser:

  • Samordnede tildelingsbrev til statlige forvaltere av de nasjonale fellesløsningene

  Viktige understøttende aktiviteter:

  • Prosjekt «Organisering, styring og finansiering av Digdirs fellesløsninger» (Digdir)
  • Arbeidet med felles økosystem for nasjonal digital samhandling og tjenesteutvikling

  • KS
  • Digdir