Felles økosystem for nasjonal digital samhandling og tjenesteutvikling

Kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter må kunne samhandle for å utvikle brukerrettede, sammenhengende og effektive digitale tjenester. Eksisterende plattformer for tjenesteutvikling skal utnyttes bedre.

Innhold

  Initiativ: Etablere arenaer for samordning og koordinering

  Regjeringen vil i samråd med KS etablere arenaer for samordning og koordinering av det samlede innholdet i felles økosystem for nasjonal digital samhandling og tjenesteutvikling.
  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet Digdir og KS
  Gjennomføres 2020–2024
  Status fremdrift (oppdatert februar 2021) På plan – I regi av Skate er det tatt skritt for å se på felles økosystem ut fra produktgrupper. Dette er et utgangspunkt for å se på om de ulike fellesløsningene fungerer godt sammen, om det er overlapp som tilsier bedre samordning og om det foreligger mangler som bør dekkes.
  Kontaktpersoner Helle Stedøy (helle.astrid.stedoy@digdir.no), Helge Bang (helge.bang@digdir.no)

  Målsetting og leveranser:

  • I samråd med KS, Skate og brukerne av de nasjonale fellesløsningene, skal Digdir i 2020 utarbeide et forslag til samordnet modell for organisering, styring og finansiering av de felleskomponenter og fellesløsninger som Digdir har ansvaret for (initiativ Vurdere behovet for prinsipper for kostnadsdeling)​
  • Etablere forretningsmodell og prinsipper for bruk av alle fellesløsninger i offentlig sektor (ansvar Digdir)​
   Videreutvikle felles økosystem ut fra strategiske og operative behov

  Viktige understøttende aktiviteter:

  • Forankre styringsmodell i dagens styringsråd og med Skate, som del av prosjekt «Organisering, styring og finansiering av Digdirs fellesløsninger» (OrgStyrFin)
  • Tiltaket «Behovsdrevet arkitektur/Felles økosystem» vil etablere aktuelle samhandlingsarenaer og arbeidsgrupper for felles økosystem

  Viktigste medvirkende virksomheter og samarbeidspartnere:

  • KS
  • Skate

  Initiativ: Koordinere statlige og kommunale interesser i felles økosystem

  Regjeringen vil at KMD tar ansvaret for at statlige og kommunale interesser i felles økosystem for nasjonal digital samhandling og tjenesteutvikling koordineres, herunder vurdere samarbeidsavtaler mellom KMD og KS for å ivareta disse.
  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet KMD
  Gjennomføres 2020–2024
  Status fremdrift (oppdatert februar 2021) På plan – Sees i sammenheng med initiativ Etablere arenaer for samordning og koordinering. En samarbeidsavtale om digitalisering er signert. I denne ligger oppfølging av felles tiltak i strategien. Neste møte i konsultasjonsordningen om digitalisering er i mai 2021.

  Målsetting og leveranser:

  • Mulig samarbeidsavtale mellom KMD og KS (ansvar KMD)​
  • Digdir arbeider løpende med å koordinere statlig og kommune interesser i felles økosystem

  Viktige understøttende aktiviteter:

  • Arbeidsgruppe for oppfølging av samarbeidsavtalen mellom KMD og KS
  • Konsultasjonsmøte om digitalisering den 14. september, neste møte er i mai 2021
  • Prosjekt «Organisering, styring og finansiering av Digdirs fellesløsninger» (Digdir)

  Viktigste medvirkende virksomheter og samarbeidspartnere:

  • KS
  • Digdir

  Initiativ: Legge til rette for samordnet styring av nasjonale fellesløsninger gjennom tildelingsbrev

  Regjeringen vil legge til rette for at styring av de nasjonale fellesløsningene i økosystemet gjennom tildelingsbrevene til statlige forvaltere av de nasjonale fellesløsningene skjer på en samordnet måte.

  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet KMD
  Gjennomføres 2021–2024
  Status fremdrift (oppdatert februar 2021) Ikke startet

  Målsetting og leveranser:

  • Samordnede tildelingsbrev til statlige forvaltere av de nasjonale fellesløsningene

  Viktige understøttende aktiviteter:

  • Prosjekt «Organisering, styring og finansiering av Digdirs fellesløsninger» (Digdir)
  • Arbeidet med felles økosystem for nasjonal digital samhandling og tjenesteutvikling

  Viktigste medvirkende virksomheter og samarbeidspartnere:

  • KS
  • Statlige forvaltere av de nasjonale fellesløsningene og deres departementer
  • Skate

  Initiativ: Vurdere hvordan sikre e-ID og e-signatur, og retningslinjer for ansatt-ID

  Regjeringen vil vurdere hvordan en kan sikre e-ID og e-signatur til alle grupper som har behov for det, og retningslinjer for bruk av ansatt-ID.

  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet Digdir
  Gjennomføres 2020–2025
  Status fremdrift (oppdatert februar 2021) På plan – Det er satt i gang et prosjekt knyttet til behovsinnhenting. Prosjektet har gjennomført innledende samtaler med viktige interessenter
  Kontaktpersoner Stig Slaatto-Hornnes (stig.hornnes@digdir.no), Tor Alvik (tor.alvik@digdir.no)

  Målsetting og leveranser:

  • Full dekning av e-ID og e-signatur til alle relevante brukergrupper

  Viktige understøttende aktiviteter:

  • Videreutvikling av ID-porten
  • Nordisk-baltisk samarbeid på e-ID (NOBID)
  • Samarbeid om identitetsforvaltning (KOID)

  Viktigste medvirkende virksomheter og samarbeidspartnere:

  • Prosjektet involverer en rekke virksomheter fra offentlig, privat og frivillig sektor

  Initiativ: Vurdere behovet for å etablere en CERT-funksjon for økosystemet

  Regjeringen vil vurdere behovet for å etablere en CERT-funksjon for økosystemet.

  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet Digdir
  Gjennomføres 2020–2021
  Status fremdrift (oppdatert februar 2021) På plan – Arbeidet med å utrede behovet for etablering av CERT-funksjon for Digdirs fellesløsninger er i oppstartsfasen
  Kontaktperson Kjell Arne Knutsen, avdelingsdirektør Virksomhetsstyring i Digdir (kjell.arne.knutsen@digdir.no)

  Målsetting og leveranser:

  • Digdir skal innen 1. september 2021 utrede behovet for etablering av egen CERT-funksjon for direktoratets fellesløsninger. Oppdraget skal munne ut i en behovsanalyse med forslag til videre oppfølging