Felles økosystem for nasjonal digital samhandling og tjenesteutvikling

Kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter må kunne samhandle for å utvikle brukerrettede, sammenhengende og effektive digitale tjenester. Eksisterende plattformer for tjenesteutvikling skal utnyttes bedre.

Innhold

  Initiativ: Etablere arenaer for samordning og koordinering

  Regjeringen vil i samråd med KS etablere arenaer for samordning og koordinering av det samlede innholdet i felles økosystem for nasjonal digital samhandling og tjenesteutvikling.
  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet KMD og KS
  Gjennomføres 2020–2024
  Status (oppdateres halvårlig) Grønn – god fremdrift

  Hovedleveranser:

  • Samarbeidsavtale med KS
  • Etablere konsultasjonsmøte om digitalisering

  Understøttende aktiviteter:

  • Etablere arbeidsgruppe for oppfølging av samarbeidsavtalen mellom KMD og KS
  • Konsultasjonsmøte om digitalisering den 2. juni 2020

  Medvirkende virksomheter og samarbeidspartnere:

  • KS

  Initiativ: Koordinere statlige og kommunale interesser i felles økosystem

  Regjeringen vil at KMD tar ansvaret for at statlige og kommunale interesser i felles økosystem for nasjonal digital samhandling og tjenesteutvikling koordineres, herunder vurdere samarbeidsavtaler mellom KMD og KS for å ivareta disse.
  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet KMD, Digitaliseringsdirektoratet og KS
  Gjennomføres 2020–2024
  Status (oppdateres halvårlig) Grønn – god fremdrift

  Hovedleveranser:

  • Mulig samarbeidsavtale mellom KMD og KS (ansvar KMD)
  • Etablere forretningsmodell og prinsipper for bruk av fellesløsninger i offentlige digitaliseringstiltak som vedrører kommunene (ansvar Digitaliseringsdirektoratet)
  • I samråd med KS, Skate og brukerne av de nasjonale fellesløsningene, skal Digitaliseringsdirektoratet i 2020 utarbeide et forslag til samordnet modell for organisering, styring og finansiering av de felleskomponenter og fellesløsninger som Digitaliseringsdirektoratet har ansvaret for.

  Understøttende aktiviteter:

  • Dialog om behov for og innhold i en ev. samarbeidsavtale mellom KMD og KS knyttet til felles økosystem for nasjonal digital samhandling og tjenesteutvikling
  • Forankre forretningsmodell og prinsipper i Skate

  Medvirkende virksomheter og samarbeidspartnere:

  • KS
  • Skate

  Initiativ: Legge til rette for samordnet styring av nasjonale fellesløsninger gjennom tildelingsbrev

  Regjeringen vil legge til rette for at styring av de nasjonale fellesløsningene i økosystemet gjennom tildelingsbrevene til statlige forvaltere av de nasjonale fellesløsningene skjer på en samordnet måte.

  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet Digitaliseringsdirektoratet
  Gjennomføres 2020–2024
  Status (oppdateres halvårlig) Ikke startet

  Hovedleveranser:

  • Samordnede tildelingsbrev til statlige forvaltere av de nasjonale fellesløsningene

  Medvirkende virksomheter og samarbeidspartnere:

  • KS
  • Statlige forvaltere av de nasjonale fellesløsningene og deres departementer

  Initiativ: Vurdere hvordan sikre e-ID og e-signatur, og retningslinjer for ansatt-ID

  Regjeringen vil vurdere hvordan en kan sikre e-ID og e-signatur til alle grupper som har behov for det, og retningslinjer for bruk av ansatt-ID.

  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet Digitaliseringsdirektoratet
  Gjennomføres 2020–2024
  Status (oppdateres halvårlig) Ikke startet

  Hovedleveranser:

  • Definere statlig og kommunal sektors behov
  • Etablere målbilde og retningslinjer for bruk av ansatt-ID i forvaltning

  Understøttende aktiviteter:

  • Videreutvikling av ID-porten
  • Nordisk-baltisk samarbeid på e-ID (NOBID)
  • Samarbeid om identitetsforvaltning (KOID)

  Medvirkende virksomheter og samarbeidspartnere:

  • KS
  • Direktoratet for e-helse
  • NAV
  • Politidirektoratet
  • Skatteetaten
  • Utlendingsdirektoratet (UDI)

  Initiativ: Vurdere behovet for å etablere en CERT-funksjon for økosystemet

  Regjeringen vil vurdere behovet for å etablere en CERT-funksjon for økosystemet.

  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet Digitaliseringsdirektoratet
  Gjennomføres 2021–2024
  Status (oppdateres halvårlig) Ikke prioritert i 2020