Styring og samordning for en mer sammenhengende offentlig sektor

For å sikre sammenhengende tjenester, økt deling av data og økt bruk av felles IT-løsninger, må samhandling og samordning på tvers av sektorer og mellom statlig og kommunal sektor, styrkes. Regjeringen har som mål å legge opp til en mer systematisk uthenting av gevinster fra digitalisering.

Innhold

  Ferdigstilte tiltak

  Initiativene har resultert i nye virkemidler og ressurser som kan tas i bruk av din virksomhet.

  Det nye mandatet til Skate

  Et nytt mandat for Skate er et initiativ i handlingsplanen for regjeringens digitaliseringsstrategi. Regjeringen vil vurdere hvordan mandatet til Skate kan forsterkes og videreutvikles.

  Skate (Styring og koordinering av tjenester for e-forvaltning) er et rådgivende organ for Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) og digitaliseringsministeren. Organet er satt sammen av toppledere fra offentlige virksomheter. I 2020 fikk organet nytt mandat. Skate skal ha en aktiv rolle i utvikling, gjennomføring og oppfølging av digitaliseringsstrategien.

  Konsultasjonsordningen

  Konsultasjonsordningen er et initiativ i handlingsplanen for regjeringens digitaliseringsstrategi. Regjeringen vil etablere arenaer innenfor konsultasjonsordningen for å følge opp digitaliseringstiltak som berører kommunal sektor, inkludert tiltak i digitaliseringsstrategien.

  Igangsatte tiltak

  Tiltak man nå jobber med i handlingsplanen.

  Veileder for strategisk styring av digitaliseringen

  Regjeringen vil utvikle en egen veileder for departementene for strategisk styring av digitaliseringen.

  Arbeidet med utvikling av veileder er i gang.

  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet KMD
  Gjennomføres 2019–2021

  Målsetting og leveranser:

  • Veileder til departementene for styring av digitaliseringen i sektorene

  Viktige understøttende aktiviteter:

  • Felles gjennomføring med Finansdepartementet (FIN)
  • Forankring i Embetsgruppen for IKT

  • FIN
  • Embetsgruppen for IKT

  Vurdere behov for prinsipper for kostnadsdeling

  Regjeringen vil vurdere behovet for prinsipper for kostnadsdeling i nye digitaliseringstiltak.

  Prosjekt «Organisering, styring og finansiering av Digdirs fellesløsninger» leverte en utredning med forslag til ny finansieringsmodell til KMD medio november 2020. Utredningen har avdekket flere problemstillinger som bør avklares før ny modell kan innføres. Digdir arbeider med å avklare de viktigste problemstillingene.

  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet Digdir
  Gjennomføres 2020–2025
  Kontaktperson Grete Øwre (grete.owre@digdir.no)

  Målsetting og leveranser:

  • Utvikling av modeller for kostnadsdeling i felles digitaliseringstiltak forankres i samarbeidsarena mellom statlig og kommunal sektor (ref. initiativ Etablere arenaer innenfor konsultasjonsordningen)
  • Vurdere behovet for prinsipper for kostnadsdeling i nye digitaliseringstiltak, sett i sammenheng med styringen av tjenestene
  • I samråd med KS, Skate og brukerne av de nasjonale fellesløsningene, skal Digitaliseringsdirektoratet i 2020 utarbeide et forslag til samordnet modell for organisering, styring og finansiering av de felleskomponenter og fellesløsninger som Digdir har ansvaret for
  Viktige understøttende aktiviteter:
  • Prosjekt «Organisering, styring og finansiering av Digdirs fellesløsninger» (Digdir)

  • KS
  • Skate

  Retningslinjer for involvering av kommunal sektor i statlige beslutninger

  Regjeringen vil i samarbeid med KS utarbeide retningslinjer med felles prinsipper for når og hvordan kommunal sektor skal involveres i statlige beslutninger som omhandler digitalisering og som berører kommunesektoren.

  Arbeidet gjennomføres i et samarbeid mellom KS og KMD. Det tas utgangspunkt i de tre prinsippene likeverdighet og innflytelse, representativitet og tidlig involvering som er angitt i digitaliseringsstrategien. Det arbeides nå med å skrive ut og detaljere prinsippene.

  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet KMD, KS og Digdir
  Gjennomføres 2021–2024

  Målsetting og leveranser:

  • Retningslinjer med felles prinsipper for når og hvordan kommunal sektor skal involveres i statlige beslutninger som omhandler digitalisering og som berører kommunesektoren
  • Utkast til felles prinsipper skal drøftes i konsultasjonsmøtet om digitalisering våren 2021

  Viktige understøttende aktiviteter:

  • KS
  • Skate

  Samstyringsmodell for områdene med størst grad av samhandling

  Regjeringen vil at modellen for et sterkere og mer systematisk samarbeid og samordning mellom statlig og kommunal sektor (samstyringsmodell) etableres i første omgang for områdene med størst grad av samhandling, for eksempel sektorene helse og omsorg og oppvekst og utdanning.

  Arbeidet følger plan og avhenger av felles prinsipper for involvering av kommunesektoren, ref. initiativ Utarbeide retningslinjer for involvering av kommunal sektor i statlige beslutninger. KS og KD har hatt dialog om samstyringsmodell på oppvekst- og utdanningsområdet. Modellene skal gi kommunal sektor tilstrekkelig innflytelse i det nasjonale digitaliseringsarbeidet, uten at dette rokker ved de grunnleggende prinsippene.

  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet KMD, KS og Digdir
  Gjennomføres 2020–2025

  Målsetting og leveranser:

  • Utkast til ny modell og ev. retningslinjer for samarbeid og samordning mellom statlig og kommunal sektor (samstyringsmodell), i første omgang for områdene med størst grad av samhandling, for eksempel sektorene helse og omsorg og oppvekst og utdanning og geodata
  • Modellen skal gi kommunal sektor tilstrekkelig innflytelse i det nasjonale digitaliseringsarbeidet, og benevnes derfor også som samstyring, uten at dette rokker ved de grunnleggende prinsippene for styring og oppgavefordeling i offentlig forvaltning. Prinsipper: Likeverdighet og innflytelse, Representativitet og Tidlig involvering

  Viktige understøttende aktiviteter:

  • Styring og samordning for mer sammenhengende sektor – kommunal sektor fellestiltak (KS)
  • Styringsmodellen for e-helse (e-helsestyret)

  • KS
  • Direktoratet for e-helse
  • Representanter for kommunene
  • Skate
  • Utdanningsdirektoratet

  Ikke igangsatte tiltak

  Arbeidet med tiltaket har foreløpig ikke startet.

  Vurdere å videreutvikle tilbud om kompetanse, erfaring og gevinstrealisering

  Regjeringen vil vurdere å videreutvikle tilbud om kompetansebygging, erfaringsoverføring og bistand til arbeidet med gevinstrealisering på digitaliseringsområdet i departementene.

  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet Uavklart
  Gjennomføres 2021–2025