Styring og samordning for en mer sammenhengende offentlig sektor

For å sikre sammenhengende tjenester, økt deling av data og økt bruk av felles IT-løsninger, må samhandling og samordning på tvers av sektorer og mellom statlig og kommunal sektor, styrkes. Regjeringen har som mål å legge opp til en mer systematisk uthenting av gevinster fra digitalisering.

Innhold

  Initiativ: Vurdere Skates mandat

  Regjeringen vil vurdere hvordan mandatet til Skate kan forsterkes og videreutvikles.

  Skate er sammensatt av toppledere fra statlig og kommunal sektor og har en viktig rolle som strategisk samarbeidsråd og rådgivende organ på digitaliseringsområdet. Skate har potensiale til å ta en mer strategisk rolle enn i dag for å fremme tverrgående digitalisering. Det er i 2019 gjennomført en evaluering av Skate som legges til grunn sammen med tidligere utkast fra KMD og innspill fra Skate til revidert mandat.

  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet Digitaliseringsdirektoratet
  Gjennomføres 2019–2020
  Status (oppdateres halvårlig) Grønn – forslaget sluttbehandles i regjeringen

  Hovedleveranser:

  • Nytt mandat for Skate

  Understøttende aktiviteter:

  • Tidligere behandlinger av utkast og innspill til revidert mandat
  • Evalueringen av Skate fra 2019

  Medvirkende virksomheter og samarbeidspartnere:

  • Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  • Skate

  Initiativ: Utvikle veileder for strategisk styring av digitaliseringen

  Regjeringen vil utvikle en egen veileder for departementene for strategisk styring av digitaliseringen.

  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet KMD
  Gjennomføres 2019–2020
  Status (oppdateres halvårlig) Grønn – god fremdrift

  Hovedleveranser:

  • Veileder for styring av digitaliseringen i departementene

  Understøttende aktiviteter:

  • Felles gjennomføring med Finansdepartementet
  • Forankring i Embetsgruppen for IKT

  Medvirkende virksomheter og samarbeidspartnere:

  • Finansdepartementet (FIN)
  • Embetsgruppen for IKT

  Initiativ: Vurdere å videreutvikle tilbud om kompetanse, erfaring og gevinstrealisering

  Regjeringen vil vurdere å videreutvikle tilbud om kompetansebygging, erfaringsoverføring og bistand til arbeidet med gevinstrealisering på digitaliseringsområdet i departementene.

  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet Uavklart
  Gjennomføres 2020–2024
  Status (oppdateres halvårlig) Ikke startet

  Initiativ: Vurdere behovet for prinsipper for kostnadsdeling

  Regjeringen vil vurdere behovet for prinsipper for kostnadsdeling i nye digitaliseringstiltak.

  Utvikling av modeller for kostnadsdeling i felles digitaliseringstiltak forankres i samarbeidsarena mellom statlig og kommunal sektor (ref. initiativet «Etablere arenaer innenfor konsultasjonsordningen» nedenfor).

  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet Digitaliseringsdirektoratet
  Gjennomføres 2020–2024
  Status (oppdateres halvårlig) Grønn – god fremdrift

  Hovedleveranser:

  • Vurdere behovet for prinsipper for kostnadsdeling i nye digitaliseringstiltak, sett i sammenheng med styringen av tjenestene
  • I samråd med KS, Skate og brukerne av de nasjonale fellesløsningene, skal Digitaliseringsdirektoratet i 2020 utarbeide et forslag til samordnet modell for organisering, styring og finansiering av de felleskomponenter og fellesløsninger som Digitaliseringsdirektoratet har ansvaret for.

  Medvirkende virksomheter og samarbeidspartnere:

  • KS
  • Skate

  Initiativ: Utarbeide retningslinjer for involvering av kommunal sektor i statlige beslutninger

  Regjeringen vil i samarbeid med KS utarbeide retningslinjer med felles prinsipper for når og hvordan kommunal sektor skal involveres i statlige beslutninger som omhandler digitalisering og som berører kommunesektoren.

  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet KMD, KS og Digitaliseringsdirektoratet
  Gjennomføres 2020–2024
  Status (oppdateres halvårlig) Ikke startet

  Hovedleveranser:

  • Retningslinjer med felles prinsipper for når og hvordan kommunal sektor skal involveres i statlige beslutninger som omhandler digitalisering og som berører kommunesektoren

  Understøttende aktiviteter:

  Medvirkende virksomheter og samarbeidspartnere:

  • KS
  • Skate

  Initiativ: Etablere arenaer innenfor konsultasjonsordningen

  Regjeringen vil etablere arenaer innenfor konsultasjonsordningen for å følge opp digitaliseringstiltak som berører kommunal sektor, inkludert tiltak i digitaliseringsstrategien

  Det er nødvendig å etablere en arena hvor tverrsektorielle problemsstillinger kan drøftes og prioriteringer kan diskuteres som helhet. En slik arena bør være på politisk nivå med representanter både fra kommunal og statlig sektor, for eksempel innenfor konsultasjonsordningen, og understøttes av egnede arenaer på administrativt nivå.
   

  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet KMD og KS
  Gjennomføres 2020–2024
  Status (oppdateres halvårlig) Ferdigstilt

  Hovedleveranser:

  • Etablere konsultasjonsmøte om digitalisering for å følge opp digitaliseringstiltak som berører kommunal sektor, inkludert tiltak i digitaliseringsstrategien

  Understøttende aktiviteter:

  • Konsultasjonsmøte digitalisering 2. juni
  • Oppfølging bilateralt konsultasjonsmøte med distrikts- og digitaliseringsministeren til høsten
  • Samarbeidsavtalen mellom KS og KMD om digitalisering

  Medvirkende virksomheter og samarbeidspartnere:

  • KS

  Initiativ: Etablere en samstyringsmodell for områdene med størst grad av samhandling

  Regjeringen vil at modellen for et sterkere og mer systematisk samarbeid og samordning mellom statlig og kommunal sektor (samstyringsmodell) etableres i første omgang for områdene med størst grad av samhandling, for eksempel sektorene helse og omsorg og oppvekst og utdanning.

  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet KMD, KS og Digitaliseringsdirektoratet
  Gjennomføres 2020–2024
  Status (oppdateres halvårlig) Grønn – god fremdrift

  Hovedleveranser:

  • Utkast til ny modell og ev. retningslinjer for samarbeid og samordning mellom statlig og kommunal sektor (samstyringsmodell), i første omgang for områdene med størst grad av samhandling, for eksempel sektorene helse og omsorg og oppvekst og utdanning og geodata
  • Modellen skal gi kommunal sektor tilstrekkelig innflytelse i det nasjonale digitaliseringsarbeidet, og benevnes derfor også som samstyring, uten at dette rokker ved de grunnleggende prinsippene for styring og oppgavefordeling i offentlig forvaltning. Prinsipper: Likeverdighet og innflytelse, Representativitet og Tidlig involvering

  Understøttende aktiviteter:

  • Styring og samordning for mer sammenhengende sektor – kommunal sektor fellestiltak (KS)
  • Kunnskapsdepartementet (KD) jobber med samstyringsmodell for oppvekst og utdanning. Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) jobber med evt. lovfesting av samstyringsmodellen på e-helseområdet

  Medvirkende virksomheter og samarbeidspartnere:

  • KS
  • Direktoratet for e-helse
  • Representanter for kommunene
  • Skate
  • Utdanningsdirektoratet