Styring og samordning for en mer sammenhengende offentlig sektor

For å sikre sammenhengende tjenester, økt deling av data og økt bruk av felles IT-løsninger, må samhandling og samordning på tvers av sektorer og mellom statlig og kommunal sektor, styrkes. Regjeringen har som mål å legge opp til en mer systematisk uthenting av gevinster fra digitalisering.

Innhold

  Initiativ: Vurdere Skates mandat

  Regjeringen vil vurdere hvordan mandatet til Skate kan forsterkes og videreutvikles.

  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet Digdir
  Gjennomføres 2019–2020
  Status fremdrift Ferdigstilt

  Målsetting og leveranser:

  Viktige understøttende aktiviteter:

  Viktigste medvirkende virksomheter og samarbeidspartnere:

  • KMD
  • Skate

  Initiativ: Utvikle veileder for strategisk styring av digitaliseringen

  Regjeringen vil utvikle en egen veileder for departementene for strategisk styring av digitaliseringen.

  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet KMD
  Gjennomføres 2019–2021
  Status fremdrift (oppdatert februar 2021) På plan – Ny frist medio 2021

  Målsetting og leveranser:

  • Veileder til departementene for styring av digitaliseringen i sektorene

  Viktige understøttende aktiviteter:

  • Felles gjennomføring med Finansdepartementet (FIN)
  • Forankring i Embetsgruppen for IKT

  Viktigste medvirkende virksomheter og samarbeidspartnere:

  • FIN
  • Embetsgruppen for IKT

  Initiativ: Vurdere å videreutvikle tilbud om kompetanse, erfaring og gevinstrealisering

  Regjeringen vil vurdere å videreutvikle tilbud om kompetansebygging, erfaringsoverføring og bistand til arbeidet med gevinstrealisering på digitaliseringsområdet i departementene.

  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet Uavklart
  Gjennomføres 2021–2025
  Status fremdrift (oppdatert februar 2021) Ikke startet

  Initiativ: Vurdere behovet for prinsipper for kostnadsdeling

  Regjeringen vil vurdere behovet for prinsipper for kostnadsdeling i nye digitaliseringstiltak.

  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet Digdir
  Gjennomføres 2020–2025
  Status fremdrift (oppdatert februar 2021) På plan – Prosjekt «Organisering, styring og finansiering av Digdirs fellesløsninger» leverte en utredning med forslag til ny finansieringsmodell til KMD medio november 2020. Utredningen har avdekket flere problemstillinger som bør avklares før ny modell kan innføres.
  Kontaktperson Grete Øwre (grete.owre@digdir.no)

  Målsetting og leveranser:

  • Utvikling av modeller for kostnadsdeling i felles digitaliseringstiltak forankres i samarbeidsarena mellom statlig og kommunal sektor (ref. initiativ Etablere arenaer innenfor konsultasjonsordningen)
  • Vurdere behovet for prinsipper for kostnadsdeling i nye digitaliseringstiltak, sett i sammenheng med styringen av tjenestene
  • I samråd med KS, Skate og brukerne av de nasjonale fellesløsningene, skal Digitaliseringsdirektoratet i 2020 utarbeide et forslag til samordnet modell for organisering, styring og finansiering av de felleskomponenter og fellesløsninger som Digdir har ansvaret for
  Viktige understøttende aktiviteter:
  • Prosjekt «Organisering, styring og finansiering av Digdirs fellesløsninger» (Digdir)

  Viktigste medvirkende virksomheter og samarbeidspartnere:

  • KS
  • Skate

  Initiativ: Utarbeide retningslinjer for involvering av kommunal sektor i statlige beslutninger

  Regjeringen vil i samarbeid med KS utarbeide retningslinjer med felles prinsipper for når og hvordan kommunal sektor skal involveres i statlige beslutninger som omhandler digitalisering og som berører kommunesektoren.

  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet KMD, KS og Digdir
  Gjennomføres 2021–2024
  Status fremdrift (oppdatert februar 2021) På plan – Arbeidet er startet og følges opp i arbeidsgruppen for oppfølging av samarbeidsavtalen

  Målsetting og leveranser:

  • Retningslinjer med felles prinsipper for når og hvordan kommunal sektor skal involveres i statlige beslutninger som omhandler digitalisering og som berører kommunesektoren
  • Utkast til felles prinsipper skal drøftes i konsultasjonsmøtet om digitalisering våren 2021

  Viktige understøttende aktiviteter:

  Viktigste medvirkende virksomheter og samarbeidspartnere:

  • KS
  • Skate

  Initiativ: Etablere arenaer innenfor konsultasjonsordningen

  Regjeringen vil etablere arenaer innenfor konsultasjonsordningen for å følge opp digitaliseringstiltak som berører kommunal sektor, inkludert tiltak i digitaliseringsstrategien.

  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet KMD og KS
  Gjennomføres 2020
  Status fremdrift Ferdigstilt

  Målsetting og leveranser:

  • Etablere konsultasjonsmøte om digitalisering for å følge opp digitaliseringstiltak som berører kommunal sektor, inkludert tiltak i digitaliseringsstrategien

  Viktige understøttende aktiviteter:

  • Konsultasjonsmøte digitalisering 2. juni
  • Oppfølging bilateralt konsultasjonsmøte med distrikts- og digitaliseringsministeren til høsten
  • Samarbeidsavtalen mellom KS og KMD om digitalisering

  Viktigste medvirkende virksomheter og samarbeidspartnere:

  • KS

  Initiativ: Etablere en samstyringsmodell for områdene med størst grad av samhandling

  Regjeringen vil at modellen for et sterkere og mer systematisk samarbeid og samordning mellom statlig og kommunal sektor (samstyringsmodell) etableres i første omgang for områdene med størst grad av samhandling, for eksempel sektorene helse og omsorg og oppvekst og utdanning.

  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet KMD, KS og Digdir
  Gjennomføres 2020–2025
  Status (oppdatert februar 2021) På plan – Arbeidet avhenger av felles prinsipper for involvering av kommunesektoren, ref. initiativ Utarbeide retningslinjer for involvering av kommunal sektor i statlige beslutninger. KS og KD har hatt dialog om samstyringsmodell på oppvekst- og utdanningsområdet.

  Målsetting og leveranser:

  • Utkast til ny modell og ev. retningslinjer for samarbeid og samordning mellom statlig og kommunal sektor (samstyringsmodell), i første omgang for områdene med størst grad av samhandling, for eksempel sektorene helse og omsorg og oppvekst og utdanning og geodata
  • Modellen skal gi kommunal sektor tilstrekkelig innflytelse i det nasjonale digitaliseringsarbeidet, og benevnes derfor også som samstyring, uten at dette rokker ved de grunnleggende prinsippene for styring og oppgavefordeling i offentlig forvaltning. Prinsipper: Likeverdighet og innflytelse, Representativitet og Tidlig involvering

  Viktige understøttende aktiviteter:

  • Styring og samordning for mer sammenhengende sektor – kommunal sektor fellestiltak (KS)
  • Styringsmodellen for e-helse (e-helsestyret)

  Medvirkende virksomheter og samarbeidspartnere:

  • KS
  • Direktoratet for e-helse
  • Representanter for kommunene
  • Skate
  • Utdanningsdirektoratet