Styring og samordning for en mer sammenhengende offentlig sektor

For å sikre sammenhengende tjenester, økt deling av data og økt bruk av felles IT-løsninger, må samhandling og samordning på tvers av sektorer og mellom statlig og kommunal sektor, styrkes. Regjeringen har som mål å legge opp til en mer systematisk uthenting av gevinster fra digitalisering.

Innhold

  Initiativ: Vurdere Skates mandat

  Regjeringen vil vurdere hvordan mandatet til Skate kan forsterkes og videreutvikles.

  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet Digitaliseringsdirektoratet
  Gjennomføres 2019–2020
  Status fremdrift (oppdateres halvårlig) Ferdigstilt

  Målsetting og leveranser:

  Viktige understøttende aktiviteter:

  Viktigste medvirkende virksomheter og samarbeidspartnere:

  • KMD
  • Skate

  Initiativ: Utvikle veileder for strategisk styring av digitaliseringen

  Regjeringen vil utvikle en egen veileder for departementene for strategisk styring av digitaliseringen.

  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet KMD
  Gjennomføres 2019–2020
  Status fremdrift (oppdateres halvårlig) På plan – Forventes ferdigstilt til årsskiftet

  Målsetting og leveranser:

  • Veileder til departementene for styring av digitaliseringen i sektorene

  Viktige understøttende aktiviteter:

  • Felles gjennomføring med Finansdepartementet (FIN)
  • Forankring i Embetsgruppen for IKT

  Viktigste medvirkende virksomheter og samarbeidspartnere:

  • FIN
  • Embetsgruppen for IKT

  Initiativ: Vurdere å videreutvikle tilbud om kompetanse, erfaring og gevinstrealisering

  Regjeringen vil vurdere å videreutvikle tilbud om kompetansebygging, erfaringsoverføring og bistand til arbeidet med gevinstrealisering på digitaliseringsområdet i departementene.

  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet Uavklart
  Gjennomføres 2020–2024
  Status fremdrift (oppdateres halvårlig) Ikke startet

  Initiativ: Vurdere behovet for prinsipper for kostnadsdeling

  Regjeringen vil vurdere behovet for prinsipper for kostnadsdeling i nye digitaliseringstiltak.

  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet Digitaliseringsdirektoratet
  Gjennomføres 2020–2024
  Status fremdrift (oppdateres halvårlig) På plan – Prosjekt «Organisering, styring og finansiering av Digdirs fellesløsninger» overleverte første skisse til modell til KMD 2. juni 2020. Utkast til modellalternativer er lagt frem for KMD og embetsgruppen i september, og er planlagt presentert for virksomhetene i september.

  Målsetting og leveranser:

  • Utvikling av modeller for kostnadsdeling i felles digitaliseringstiltak forankres i samarbeidsarena mellom statlig og kommunal sektor (ref. initiativ Etablere arenaer innenfor konsultasjonsordningen)
  • Vurdere behovet for prinsipper for kostnadsdeling i nye digitaliseringstiltak, sett i sammenheng med styringen av tjenestene
  • I samråd med KS, Skate og brukerne av de nasjonale fellesløsningene, skal Digitaliseringsdirektoratet i 2020 utarbeide et forslag til samordnet modell for organisering, styring og finansiering av de felleskomponenter og fellesløsninger som Digitaliseringsdirektoratet har ansvaret for
  Viktige understøttende aktiviteter:
  • Prosjekt «Organisering, styring og finansiering av Digdirs fellesløsninger» (Digitaliseringsdirektoratet)

  Viktigste medvirkende virksomheter og samarbeidspartnere:

  • KS
  • Skate

  Initiativ: Utarbeide retningslinjer for involvering av kommunal sektor i statlige beslutninger

  Regjeringen vil i samarbeid med KS utarbeide retningslinjer med felles prinsipper for når og hvordan kommunal sektor skal involveres i statlige beslutninger som omhandler digitalisering og som berører kommunesektoren.

  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet KMD, KS og Digitaliseringsdirektoratet
  Gjennomføres 2020–2024
  Status fremdrift (oppdateres halvårlig) Ikke startet

  Målsetting og leveranser:

  • Retningslinjer med felles prinsipper for når og hvordan kommunal sektor skal involveres i statlige beslutninger som omhandler digitalisering og som berører kommunesektoren

  Viktige understøttende aktiviteter:

  Initiativ: Etablere arenaer innenfor konsultasjonsordningen

  Regjeringen vil etablere arenaer innenfor konsultasjonsordningen for å følge opp digitaliseringstiltak som berører kommunal sektor, inkludert tiltak i digitaliseringsstrategien.

  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet KMD og KS
  Gjennomføres 2020
  Status fremdrift (oppdateres halvårlig) Ferdigstilt

  Målsetting og leveranser:

  • Etablere konsultasjonsmøte om digitalisering for å følge opp digitaliseringstiltak som berører kommunal sektor, inkludert tiltak i digitaliseringsstrategien

  Viktige understøttende aktiviteter:

  • Konsultasjonsmøte digitalisering 2. juni
  • Oppfølging bilateralt konsultasjonsmøte med distrikts- og digitaliseringsministeren til høsten
  • Samarbeidsavtalen mellom KS og KMD om digitalisering

  Viktigste medvirkende virksomheter og samarbeidspartnere:

  • KS

  Initiativ: Etablere en samstyringsmodell for områdene med størst grad av samhandling

  Regjeringen vil at modellen for et sterkere og mer systematisk samarbeid og samordning mellom statlig og kommunal sektor (samstyringsmodell) etableres i første omgang for områdene med størst grad av samhandling, for eksempel sektorene helse og omsorg og oppvekst og utdanning.

  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet KMD, KS og Digitaliseringsdirektoratet
  Gjennomføres 2020–2024
  Status (oppdateres halvårlig) På plan – KS og Kunnskapsdepartementet (KD) har hatt dialog om samstyringsmodell på oppvekst og utdanningsområdet. Proposisjonen på e-helselov ligger til behandling i Stortinget

  Målsetting og leveranser:

  • Utkast til ny modell og ev. retningslinjer for samarbeid og samordning mellom statlig og kommunal sektor (samstyringsmodell), i første omgang for områdene med størst grad av samhandling, for eksempel sektorene helse og omsorg og oppvekst og utdanning og geodata
  • Modellen skal gi kommunal sektor tilstrekkelig innflytelse i det nasjonale digitaliseringsarbeidet, og benevnes derfor også som samstyring, uten at dette rokker ved de grunnleggende prinsippene for styring og oppgavefordeling i offentlig forvaltning. Prinsipper: Likeverdighet og innflytelse, Representativitet og Tidlig involvering

  Viktige understøttende aktiviteter:

  • Styring og samordning for mer sammenhengende sektor – kommunal sektor fellestiltak (KS)
  • Helseanalyseplattformen (Direktoratet for e-helse)
  • KD jobber med samstyringsmodell for oppvekst og utdanning. Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) jobber med evt. lovfesting av samstyringsmodellen på e-helseområdet

  Medvirkende virksomheter og samarbeidspartnere:

  • KS
  • Direktoratet for e-helse
  • Representanter for kommunene
  • Skate
  • Utdanningsdirektoratet