Alvorlig sykt barn – en prioritert livshendelse

Et alvorlig sykt barn er en stor påkjenning for en familie. Man vil kunne trenge en rekke forskjellige tjenester, levert av mange forskjellige offentlige virksomheter. Da skal kontakten med det offentlige oppleves som en hjelp, ikke en tidkrevende ekstra belastning. Dessverre opplever mange familier at de selv må koordinere alle tjenester og sektorer, sørge for at alle parter er oppdatert og at informasjonen flyter mellom aktører.

Prosjektet skal gjennomføres i perioden 2019–2025.

Dette skal oppnås i prosjektet

Prosjektet skal avdekke hvilke behov barn og unge med sammensatte behov har, hvordan de møter ulike tjenester og sektorer og hvor det er viktigst å sette inn tiltak. Målet for prosjektet er at familier med alvorlig syke barn skal oppleve et sømløst, persontilpasset og forutsigbart tilbud, slik at de kan fokusere sine ressurser på omsorg og livskvalitet for barnet og familien. Prosjektet skal arbeide for at brukerne enkelt skal kunne finne og benytte seg av de tjenestene de trenger. De skal på en enkel og tilgjengelig måte kunne kommunisere digitalt med det offentlige om tjenesten. De skal ikke trenge å legge inn samme informasjon flere ganger, men oppleve at den aktuelle informasjon ligger i systemet og hentes opp når det trengs.

Prosjektet har mange treffpunkter med Livshendelsen Få barn.

Hva skjer i prosjektet nå?

Prosjektet følger tilnærmingen Den triple diamanten, og gjennomførte våren 2021 et innsiktsarbeid som viser at målgruppen opplever mange utfordringer knyttet til fragmenterte tjenesteleveranser, lite individuelt tilpassede tjenestetilbud og hjelp som ofte kommer for sent. Innsikten viser flere årsaker til utfordringene og denne høsten ønsker vi å se på muligheter rundt brukermedvirkning og samhandling, samt statsforvalterens rolle. Vi vil samarbeide tett med Flekkefjord kommune om å gjennomføre praktiske eksperimenter. Her vil vi ved hjelp av rollespill, prototyping og demonstrasjoner utforske endringer som kan skape ønsket effekt.

Viktige understøttende aktiviteter

Disse er med i arbeidet med livshendelsen Alvorlig sykt barn:

Ansvarlig departement Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)
Utførende direktorat/virksomhet Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse
Andre deltakere og samarbeidspartnere

Direktoratet for e-helse
KS
Flekkefjord kommune
NAV
Statlig spesialpedagogisk tjeneste (Statped)
Utdanningsdirektoratet

Kontaktpersoner

HOD:
Marte Rønningen ((Marte.Ronningen@hod.dep.no)

Helsedirektoratet:
Ellen Margrethe Carlsen (Ellen.Margrethe.Carlsen@helsedir.no​)
Line B. Hansen (Line.Borgvin.Hansen@helsedir.no)