Dødsfall og arv – en prioritert livshendelse

Når noen mister sine nærmeste, er det mange praktiske ting som må løses, samtidig som de også må håndtere sin egen sorg. De etterlatte kan oppleve at det er vanskelig å finne informasjon om hvilke praktiske oppgaver de skal igjennom, og mange av oppgavene er lite sammenhengende og analoge eller delvis digitale. Dette kan bli en ekstra belastning i en vanskelig tid. Målet er derfor at de etterlatte enkelt skal kunne finne og benytte seg av de tjenestene de trenger.

Programmet skal gjennomføres i perioden 2020-2025.

Dette skal oppnås i programmet

Prosjektet skal finne hvilke behov og utfordringer de etterlatte opplever i forbindelse med et dødsfall, og hvilke aktører, systemer og juridisk regelverk som er med på baksiden av hendelsen. Målet er å gi de etterlatte en opplevelse av sammenheng i tjenester fra det offentlige når de opplever dødsfall, og forenkle prosesser som i dag er kompliserte, analoge og papirbaserte. Gjennom digitalisering og deling av data skal det bli enklere for de etterlatte i en ellers vanskelig tid.

De etterlatte skal enkelt kunne orientere seg om hvilke tjenester som finnes og er aktuelle for dem. De skal på en enkel og tilgjengelig måte kunne kommunisere digitalt med de aktuelle offentlige og private aktørene. De skal ikke trenge å legge inn samme informasjon flere ganger, men oppleve at den aktuelle informasjon ligger i systemet og hentes opp når det trengs.

Hva skjer i programmet nå?

Digdir har gjennomført en bruker-/ behovskartlegging (innsiktsarbeid) for sammenhengende tjenester innenfor livshendelsen DOA. Sluttrapport fra dette arbeidet ble levert til KMD 29.6.2021. Fra høsten 2021 vil prosjektet analysere funnene fra innsiktsarbeidet for å velge ut hvilke tiltak av de 71 definerte brukerbehovene vi kan begynne å arbeide videre med. ​

​«Oppgjør etter dødsfall», som er et delprosjekt av livshendelsen DOA, er i gjennomføringsfasen. Forslag på en ny bestemmelse i lov er ute på høring med frist 22. september. Prosjektet har ambisjon om pilotdrift Q1 2023.

Viktige understøttende aktiviteter

 • DSOP-prosjektet Oppgjør etter dødsfall
 • Begjæring om gravlegging. Prosjekt eid av Barne- og familiedepartementet. Handler om å digitalisere skjemaet som brukes til å melde fra om hvilken type gravferd som skal gjennomføres.
 • Digital løsning for hjelpemidler og tilrettelegging (DigiHot).
 • Elektronisk dødsmelding.
 • Utvidelse av Altinn autorisasjon. Som del av prosjektet «Oppgjør etter dødsfall» jobber Digdir med en utvidelse av Altinns autorisasjonsløsning, slik at arvinger kan gi fullmakt til at en person kan opptre som fullmektig i boet.
 • Digitalisering av tinglysning av eiendommer. Statens kartverk jobber med en utvidelse av elektronisk tinglysning, slik at innbyggere kan benytte seg av løsningen.
 • Elektronisk dødsmelding til tingretten. I løpet av 2021 skal tingrettene ha på plass en løsning for mottak av elektronisk dødsmelding rett inn i saksbehandlingssystemet sitt, Lovisa.
Disse er med i arbeidet med livshendelsen Dødsfall og arv
Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
Utførende direktorat/virksomhet Digdir
Andre deltakere og samarbeidspartnere

KS
Kartverket
NAV
Skatteetaten
Domstoladministrasjonen
Statens vegvesen
Finansaktører
Virke Gravferd
Kommunal sektor

Kontaktpersoner

KMD:
Nina Fladsrud (nina.fladsrud@kmd.dep.no)

Digdir:
Bredo Swanberg (bredo.erik.swanberg@digdir.no)

Viktigste medvirkende virksomheter og samarbeidspartnere

 • DSOP
 • Kartverket
 • NAV
 • Skatteetaten
 • Statens vegvesen
 • Domstoladministrasjonen
 • Finansaktører
 • Virke Gravferd
 • FHI
 • Kommunal sektor