Hopp til hovedinnhold

Dødsfall og arv – en prioritert livshendelse

Når noen mister sine nærmeste, er det mange praktiske ting som må løses, samtidig som de også må håndtere sin egen sorg. De etterlatte kan oppleve at det er vanskelig å finne informasjon om hvilke praktiske oppgaver de skal løse, og mange av oppgavene er lite sammenhengende og analoge eller delvis digitale. Dette kan bli en ekstra belastning i en vanskelig tid. Målet er derfor at de etterlatte enkelt skal kunne finne og benytte seg av de tjenestene de trenger.

Programmet skal gjennomføres i perioden 2020-2025.

Dette skal oppnås i programmet

Prosjektet skal finne hvilke behov og utfordringer de etterlatte opplever i forbindelse med et dødsfall, og hvilke aktører, systemer og juridisk regelverk som er med på baksiden av hendelsen. Målet er å gi de etterlatte en opplevelse av sammenheng i tjenester fra det offentlige når de opplever dødsfall, og forenkle prosesser som i dag er kompliserte, analoge og papirbaserte. Gjennom digitalisering og deling av data skal det bli enklere for de etterlatte i en ellers vanskelig tid.

De etterlatte skal enkelt kunne orientere seg om hvilke tjenester som finnes og er aktuelle for dem. De skal på en enkel og tilgjengelig måte kunne kommunisere digitalt med de aktuelle offentlige og private aktørene. De skal ikke trenge å legge inn samme informasjon flere ganger, men oppleve at den aktuelle informasjon ligger i systemet og hentes opp når det trengs.

Hva skjer i programmet?

Digdir har gjennomført en bruker-/ behovskartlegging (innsiktsarbeid) for sammenhengende tjenester innenfor livshendelsen dødsfall og arv. Sluttrapport fra dette arbeidet ble levert til Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) i juni 2021.

På bakgrunn av tidligere innsiktsarbeid er det laget en overordnet plan, der det er gjort en prioritering av de analyserte behovene. Dette vil det bli jobbet videre med.

Det forventes at flere av de oppstartede prosjektene vil fortsette utover 2025. Flere prosjekter forventes å kunne ferdigstilles innen 2025, forutsatt at det prioriteres å tilføre finansiering og ressurser.

I understøttende aktiviteter er delprosjektet «Oppgjør etter dødsfall» inne i gjennomføringsfasen. Prosjektet har ambisjon om pilotdrift 1. kvartal 2024.

Med delprosjektet "Digital gravferdsmelding" skal etterlatte kunne ta valg digitalt om gjennomføringen av en gravferd (til erstatning for papirskjemaet). Prosjektet er i gang med å utvikle første versjon av tjenesten. I samsvar med Digitaliseringsrådets anbefalinger startes det med en enkel løsning samtidig en ser på hvordan en fullt utviklet løsning kan fungere på sikt. Det jobbes brukerorientert med vekt på klart språk (avklare hvilke ord og begreper).

Positive læringspunkter fra 2021 er blant annet at innsiktsarbeidet fra sluttbrukerne gir et godt empirisk grunnlag for arbeidet videre, at tverrfaglig kompetanse var avgjørende, og at etablering av programgruppe har vært viktig i diskusjonene og i møte med samarbeidsaktørene.

Viktige understøttende aktiviteter

 • DSOP-prosjektet Oppgjør etter dødsfall
 • Digital gravferdsmelding er eid av Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Barne- og familiedepartementet har ansvar for lovverket på området. Prosjektet handler om å digitalisere meldingen fra de etterlatte om hvilken type gravferd som skal gjennomføres.
 • Utvidelse av Altinn autorisasjon. Som del av prosjektet «Oppgjør etter dødsfall» jobber Digdir med en utvidelse av Altinns autorisasjonsløsning, slik at arvinger kan gi fullmakt til at en person kan opptre som fullmektig i boet.
 • Digitalisering av tinglysning av eiendommer. Statens kartverk jobber med en utvidelse av elektronisk tinglysning, slik at innbyggere kan benytte seg av løsningen.
 • Elektronisk dødsmelding til tingretten. Som ledd i moderniseringen av Folkeregisteret innførte Skatteetaten elektronisk melding om dødsfall og dødsårsak i samarbeid med Norsk Helsenett og Folkehelseinstituttet. Den nasjonale innføringen startet våren 2020.
Disse er med i arbeidet med livshendelsen Dødsfall og arv
Ansvarlig departement Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD)
Utførende direktorat/virksomhet Digdir
Andre deltakere og samarbeidspartnere

KS
Kartverket
NAV
Skatteetaten
Domstoladministrasjonen
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Statens vegvesen
Finansaktører
Virke Gravferd
Kommunal sektor

Kontaktpersoner

KDD:
Nina Fladsrud (nina.fladsrud@kdd.dep.no)

Digdir:
Bredo Swanberg (bredo.erik.swanberg@digdir.no)

Viktigste medvirkende virksomheter og samarbeidspartnere

 • DSOP
 • Kartverket
 • NAV
 • Skatteetaten
 • Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
 • Statens vegvesen
 • Domstoladministrasjonen
 • Finansaktører
 • Virke Gravferd
 • FHI
 • Kommunal sektor