Hopp til hovedinnhold

Starte og drive en bedrift – en prioritert livshendelse

Livshendelsen Starte og drive en bedrift dekker hele livsløpet til en bedrift, fra at noen får ideen eller ønsket om å starte egen bedrift, og helt frem til bedriften avsluttes. Det inkluderer også overføring av eierskapet eller ledelsen av en bedrift, både planlagte og som følge av dødsfall eller andre hendelser.

Dette skal prosjektet oppnå

Det overordnede målet er å gjøre det enklere for den næringsdrivende i alle fasene bedriften gjennomgår (idé-, etablering-, drive- og avslutningsfase). Dette oppnås gjennom å se stegene den næringsdrivende må gjennom i sammenheng, og etablere sammenhengende forretningstjenester sett fra bedriftens og den næringsdrivendes ståsted. Tjenestene må henge sammen både på tvers av offentlig sektor, og på tvers av privat og offentlig sektor der det er relevant.

Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for livshendelsen. Brønnøysundregistrene skal bidra til å skape sammenhengende tjenester innenfor livshendelsen. De etablerer en metodikk for arbeidet, identifiserer og koordinerer tiltak, og gjennomfører i noen tilfeller tiltak som bidrar til forenkling og gevinster for næringslivet. Arbeidet skjer i tett dialog med offentlige private sektorutvikling (OPS) porteføljene.

Hva skjer i prosjektet?

Brønnøysundregistrene har revidert egen strategi hvor livshendelsene og målet om sammenhengende tjenester har fått tydeligere prioritet. Det er jobbet videre med å forvalte den overordnede brukerreisen, med utdyping av steg og forretningstjenester, samt innsikt åpent og tilgjengelig. Det legger til rette for samarbeid om forvaltning av innholdet i modellen.

Fra innsiktsarbeidet: Manglende tilgang til digitale data er identifisert som en rotårsak til mange av smertepunktene i bedriftenes livsløp. Varianter av dette er manglende digital dataflyt, manglende sanntidskilder eller mangel på sammenstilte data. Dette reduserer muligheten til å utnytte potensialet som ligger i ulike digitale verktøy.

Arbeidet i Nordic Smart Government er kommet i gang, og flere MVP-er (Minimum Viable Product) er planlagt for 2022, inkludert et samarbeid med Finland om selskapsetablering på tvers av landegrensene.

Det er flere aktiviteter knyttet til programmet "Fremtidens innkreving", deriblant felles dialog med Digitaliseringsdirektoratet om behov knyttet til tjeneste- og hendelseskatalog. Arbeidet med Fremtidens innkreving startet for fullt i 2022 og Brønnøysundregistrene har en rolle i flere av prosjektene, bl.a. "Rett fra start". I den sammenheng ser de også på Oppgaveregisterets rolle.

Prosjektet har presentert arbeidet med livshendelsene for KS' Digitaliseringsutvalg, og i tillegg gitt innspill til to utredninger relatert til kommunale tjenester, drosjeløyve (fylkeskommunene) og skjenkebevilling. Gjengangeren politiattest/vandel dukker forøvrig opp i begge disse.

Brønnøysundregisteret har i 2022 revidert egen strategi hvor livshendelsene og målet om sammenhengende tjenester har fått tydeligere prioritet.

Det er jobbet videre med å forvalte den overordnede brukerreisen, med utdyping av steg og forretningstjenester, samt innsikt åpent og tilgjengelig. Det legger til rette for samarbeid om forvaltning av innholdet i modellen.

Noen nøkkelinnsikter fra arbeidet med livshendelsen, og sammenhengen mellom disse og pågående og foreslåtte tiltak, ble presentert for næringsministeren og interesseorganisasjoner i forbindelse med et innspillsmøte til regjeringens forenklingsarbeid 25. august 2022.

Det foregår en rekke understøttende aktiviteter som digital selskapsetablering, eGuider, Tilpasset veiledning, «ny bonde», krav om økonomisystem, konkurskarantene API, Fremtidens innkreving, Deling av tilsynsdata, Gjeldsrådgivning, forbedret varsling ved hendelser, utredning ny løsning transportløyveregister.

Positive læringspunkter fra 2021 er at Brønnøysundregistrene har god innsikt i utfordringsbildet, de er gode til å identifisere eksisterende tiltak som hektes på livshendelsen og er opptatt av både samarbeid offentlig-privat og det nordiske perspektivet/samarbeidet som er godt i gang.

Viktige understøttende aktiviteter

 • E-guider for "starte og drive” innen bestemte sektorer
 • Tilpasset veiledning SKD
 • Virkemiddelportal/digitalt tilskuddsregister
 • Ny bonde
 • Næringskoding
 • Krav om økonomisystem
 • Virksomhetsportal
 • Konkurskarantene
 • Kontroll av stråmenn
 • Min «næringsside for ENK»
 • Løpende næringskoding
 • Krav om egen bedriftskonto for ENK i bank
 • Digitale HMS-kort
 • Min innkreving
 • Løyveregister
Disse er med i arbeidet med livshendelsen Starte og drive bedrift
Ansvarlig departement Nærings- og fiskeridepartementet (NFD)
Utførende direktorat/virksomhet Brønnøysundregistrene
Andre deltakere og samarbeidspartnere

KS
Arbeidstilsynet
Digdir
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)
NAV
Skatteetaten
Statistisk sentralbyrå
De nordiske registeretatene og skattemyndigheten gjennom Nordic Smart Government
Private virksomheter, inkl. interesseorganisasjoner

Kontaktpersoner

NDF:
Tor-Arne Berge (tor-arne.berge@nfd.dep.no)

Brønnøysundregistrene:
Steinar Skagemo (steinar.skagemo@brreg.no)
Sverre Hovland (sverre.hovland@brreg.no​)