Hopp til hovedinnhold

Miste og finne jobb - en prioritert livshendelse

Et godt fungerende arbeidsliv er bærebjelken for det norske velferdssamfunnet. Denne livshendelsen omfattende og har mange treffpunkter mot de øvrige livshendelsene.

Dette skal oppnås i prosjektet

Livshendelsen er knyttet til Arbeids- og velferdsforvaltningens kjernevirksomhet.

Arbeids- og Velferdsdirektoratet har ansvar for digitale tjenester på statlig side, men utvikler også løsninger for kommunal sektor gjennom for eksempel Digisos-arbeidet.

Hva skjer i prosjektet?

Det pågår et omfattende digitaliseringsarbeid knyttet til livshendelsen, finansiert av midler fra NAVs driftsbudsjett samt av igangsatt satsning «Flere i arbeid» (P4). Pandemien har også forsert utvikling av løsninger for å understøtte et velfungerende arbeidsmarked. NAVs langtidsplan beskriver utfordringer som understøtter innsatsområder i digitaliseringsstrategien. NAV arbeider med samarbeidspartnere for å løse disse utfordringene og har et eget partnerskap med kommunene. Arbeidet med å styrke samhandling ut fra behov og læring fra det vi gjør fortsetter.

Med satsningsforslaget «Flere i arbeid» skal NAV tilby digitale kanaler for samhandling og utveksling av informasjon. Tjenestene skal være utformet slik at brukere kan være selvhjulpne, og at de som trenger hjelp og bistand raskest mulig, får dette. NAVs tjenester skal, så langt det lar seg gjøre, inngå i sammenhengende og tverretatlige brukerreiser basert på livshendelser, slik regjeringens digitaliseringsstrategi beskriver. Disse målene gjelder også for andre pågående utviklingsinitiativ.

Understøttende aktiviteter er eksempelvis tiltak i satsningsarbeidet «Flere i arbeid», som arbeidsmarkedstiltak og inkluderende arbeidsliv, DigiUng, arbeidsplassen.no, helhetlige oppfølgingstjenester, NAV ung, DigiSos, Fullmakter og representasjon og permisjonsløsninger. NAV samarbeider med mange om denne livshendelsen, eksempelvis med arbeidsgivere, kommuner, fylkeskommuner, helsesektoren, utdanningssektoren, Skatteetaten og mange flere. NAV bidrar aktivt i livshendelsene Ny i Norge, Starte og drive bedrift, Alvorlig sykt barn og Dødsfall og arv

Positive læringspunkter fra 2021 er blant annet innsiktsarbeidet fra livshendelsene blir benyttet videre inn i NAVs strategiarbeid, og at NAV er viktige og aktive bidragsytere i andre livshendelser.

Viktige understøttende aktiviteter

  • Arbeidsplassen.no ble lansert i 2019 og er en møteplass der arbeidsgivere og arbeidssøkere lett kan finne hverandre. Denne plattformen er utviklet og driftet av Arbeids- og velferdsetaten i samarbeid med private aktører

  • Digitalisering av sykefraværsoppfølgingen er et annet eksempel på digital tjenesteutvikling som bidrar til tjenester overfor arbeidsgivere og personbrukere

  • IPS – for psykiske lidelser og /eller rus som ønsker deltakelse i arbeidslivet

  • DigiHOT – Mål om sømløs digital plattform mellom partene for å få nødvendige hjelpemidler

  • Løsninger for arbeidsgivere og permitterte

  • Felles behandlingsansvar §14a - juridisk vurderinger samt digital løsning

  • FuFinn – Digital representasjon via fullmakt eller vergemål

  • Arbeidet med aktiviteter for livshendelsen er finansiert gjennom moderniseringsarbeidet i Arbeids- og velferdsdirektoratet, medfinansieringsordningen og StimuLab-ordningen

Disse er med i livshendelsen Miste og finne jobb
Ansvarlig departement Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID)
Utførende direktorat/virksomhet NAV
Andre deltakere og samarbeidspartnere Arbeidsgivere
Kommuner
Fylkeskommuner
Helsesektoren
Utdanningssektoren
Skatteetaten
Kontaktpersoner

AID:
Espen Opjordsmoen (espen.opjordsmoen@aid.dep.no​)

NAV:
Håkon Røstad (hakon.rostad@nav.no)