Miste og finne jobb - en prioritert livshendelse

Et godt fungerende arbeidsliv er bærebjelken for det norske velferdssamfunnet. Denne livshendelsen omfattende og har mange treffpunkter mot de øvrige livshendelsene.

Dette skal oppnås i prosjektet

Livshendelsen er knyttet til Arbeids- og velferdsforvaltningens kjernevirksomhet.

Arbeids- og Velferdsdirektoratet har ansvar for digitale tjenester på statlig side, men utvikler også løsninger for kommunal sektor gjennom for eksempel Digisos-arbeidet.

Hva skjer i prosjektet nå?

Pandemien har gitt endret belastning i Arbeids- og velferdsforvaltningen. Økt bruk av digital teknologi vil være vesentlig for å få folk i arbeid fremover. Det vil være vesentlig å kartlegge hvordan økte datamengder og datadetaljer kan benyttes for å sikre tjenester som er mer treffsikre for brukerne, og mer kostnadseffektive enn dagens tjenester.

Arbeids- og velferdsforvaltningen er kompleks, og virksomhetsområdene er sammensatt. I tillegg er det modernisering av gamle systemer for dagpenger, arbeidsavklaringspenger (AAP) og styring av arbeidsmarkedstiltakene.

I livshendelsen arbeides det med å få et bredere engasjement utenfor NAV i arbeidet med å identifisere nye muligheter og behov i grenselandet mellom virksomheters ansvar.

Viktige understøttende aktiviteter

  • Arbeidsplassen.no ble lansert i 2019 og er en møteplass der arbeidsgivere og arbeidssøkere lett kan finne hverandre. Denne plattformen er utviklet og driftet av Arbeids- og velferdsetaten i samarbeid med private aktører

  • Digitalisering av sykefraværsoppfølgingen er et annet eksempel på digital tjenesteutvikling som bidrar til tjenester overfor arbeidsgivere og personbrukere

  • IPS – for psykiske lidelser og /eller rus som ønsker deltakelse i arbeidslivet

  • DigiHOT – Mål om sømløs digital plattform mellom partene for å få nødvendige hjelpemidler

  • Løsninger for arbeidsgivere og permitterte

  • Felles behandlingsansvar §14a - juridisk vurderinger samt digital løsning

  • FuFinn – Digital representasjon via fullmakt eller vergemål

  • Arbeidet med aktiviteter for livshendelsen er finansiert gjennom moderniseringsarbeidet i Arbeids- og velferdsdirektoratet, medfinansieringsordningen og StimuLab-ordningen

Disse er med i livshendelsen Miste og finne jobb
Ansvarlig departement Arbeids- og sosialdepartementet (ASD)
Utførende direktorat/virksomhet NAV
Andre deltakere og samarbeidspartnere Arbeidsgivere
Kommuner
Fylkeskommuner
Helsesektoren
Utdanningssektoren
Skatteetaten
Kontaktpersoner

ASD:
Espen Opjordsmoen (espen.opjordsmoen@asd.dep.no​)

NAV:
Håkon Røstad (hakon.rostad@nav.no)