Samlet oversikt over status på handlingsplanens initiativer

På denne siden har vi sortert initiativene i handlingsplanen etter hvor langt arbeidet med å realisere initiativet har kommet. Du kan lese mer om det enkelte initiativ ved å gå inn på lenkene i teksten.

Initiativer som er ferdigstilt og i drift

Flere av initiativene i handlingsplanen handlet om å opprette virkemidler og ressurser som skal være til hjelp for virksomhetene i arbeidet med å realisere livshendelser og egne digitaliseringsambisjoner. Her finner du en oversikt over disse ressursene med lenker.

  • Nasjonalt ressurssenter for deling av data: Ressurssenterets kjerneoppgave er å fremme deling og bruk av data ved å dele kunnskap om regelverket, og å sørge for bedre samspill mellom juss, teknologi, forretning og forvaltning på området. Senteret er behovsdrevet, og skal blant annet tilby rådgivning, avgi høringsuttalelser, samt etablere nettverk og arenaer for regelverks-forvaltere med sikte på å etablere felles forståelse og fortolking av regelverket.
  • Nasjonal verktøykasse for deling av data ble lansert digitalt den 26. januar 2021. Verktøykassen gir en oversikt over avtaler, løsninger, standarder, arkitekturer, regelverksstøtte og retningslinjer for roller og ansvar som er aktuelle når man skal dele data. Verktøykassen samler også en rekke andre ressurser og verktøy som skal bidra til deling og bruk av data for både offentlige og private virksomheter. Planen fremover er å videreutvikle verktøykassen med utgangspunkt i brukernes behov.
  • Det er etablert en innspillsløsning for å kartlegge brukerbehov og identifisere regelverksutfordringer knyttet til digitalisering.
  • StartOff ble lansert 1. januar 2021. StartOff et rammeverk for «oppstartsvennlige» anskaffelser, og legger til rette for nye, innovative måter å løse behov på, slik at små oppstart-selskaper skal kunne være leverandører til det offentlige.

4 initiativer er ferdigstilt og i drift . Dette er nye ressurser og virkemidler virksomhetene kan ta i bruk i sitt digitaliseringsarbeid.

Initiativer som er ferdigstilt og avsluttet

Noen initiativer i handlingsplanen har handlet om å utvikle nye føringer og rammebetingelser. Oversikt over disse finner dere her.

4 initiativer er ferdigstilt og avsluttet. Dette er nye føringer og rammebetingelser for digitalisering av offentlig virksomhet.

Initiativ som pågår

Her finner du en oversikt over initiativene som det arbeides med. Ønsker du å vite mer hva det arbeides med og status på det konkrete initiativet klikker du på lenken.

Sammenhengende tjenester med brukeren i sentrum:

Økt deling av data og verdiskaping

Klart og digitaliseringsvennlig regelverk

Felles økosystem for nasjonal digital samhandling

Styring - og samordning

21 initiativ arbeides det med.

6 initiativ er ikke igangsatt