Hopp til hovedinnhold

Året i Digitaliseringsrådet

Nå har Digitaliseringsrådet nådd milepælen 100 prosjekt. I løpet av et år skjer det mye spennende i Digitaliseringsrådet. Her kan du lese om det som har skjedd det siste året.

19. august 2021: Rådsmøte

Vi hadde besøk av Norad som diskuterte deres arbeid med Digitalt målbilde. Digitaliseringsrådet ga blant annet anbefalinger om å knytte arbeidet med digitaliseringen tettere til utviklingen av Norad og forsterke eierskapet i hele ledergruppen.

Folkehelseinstituttet (FHI) var i rådet med sitt prosjekt APIVIS – åpen statistikkvisning. Rådet anbefalte blant annet at FHI kartlegger behovene hos de ulike brukergruppene grundig både for å forstå statistikkbehovet og de tekniske utfordringene hos de ulike brukergruppene.

16. september 2021: Rådsmøte

Direktorat for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) ønsket å diskutere sin store satsing på kompetanseplattform for livslang læring. Målet for dette prosjektet er å utvikle en plattform som skal gjøre det lettere for innbyggerne å fornye og supplere sin kompetanse. Vi anbefalte blant annet HK-dir å avklare et realistisk ambisjonsnivå og få med alle aktørene som skal inngå i plattformen.

Mattilsynet kom i rådet for andre gang dette året. Tilsynet har satt i gang en stor transformasjonsprosess av hele virksomheten. På møtet i september ønsket de å diskutere arbeidet med eksportsertifikat.

14. oktober 2021: Rådsmøte

Patentstyret oppsøkte Digitaliseringsrådet for å diskutere hvordan de best kan gå fram for å få på plass nye arkivløsninger. Rådet anbefalte blant annet Patentstyret til utstrakt kontakt med Arkivverket for at arkivløsningene var mest mulig framtidsrettet.

20. oktober 2021: Erfaringsseminar

Digitaliseringsrådet la fram sin første heldigitale erfaringsrapport Jakt på fornyelse! erfaringsseminar 20.oktober. Våre anbefalinger til ledere som ønsker å jakte på fornyelse er:

  • Jobb målrettet med kulturendring – og vit at det tar tid og krever god endringsledelse.
  • Ikke undervurder motstanden mot endring.
  • Fortell de ansatte hvilke følger prosjektet får for dem.
  • Tenk nytt om hvem virksomheten din kan samarbeide med.
  • Vurder handlingsrommet ditt i samarbeid med departementet.

11. november 2021: Rådsmøte

Helsedirektoratet var i rådet med livshendelsen alvorlig sykt barn. I arbeidet med denne livshendelsen var i det i forkant gjennomført et Stimulab prosjekt. Digitaliseringsrådet ga ros til direktoratet for det omfattende innsiktsarbeidet som var gjennomført. Helsedirektoratet ble anbefalt å lage en plan for hva de skal gjennomføre på kort og lang sikt. Hør lydsamtale med Digitaliseringsrådets leder Svein Kristensen og Yvonne Hansen om behandlingen i rådet.

9. desember 2021: Rådsmøte

Utlendingsdirektoratet (UDI) diskuterte sin satsing og veikart for utvikling av utlendingsforvaltningen. UDI har vært i rådet en rekke ganger med sine satsinger. Les direktør Frode Forfang sitt blogginnlegg om den reisen UDI har satt i gang.

Rådet fikk besøk av Gassco som jobber med digital transformasjon av virksomheten. De fikk blant annet råd om å invitere inn kunder og samarbeidspartnere i det videre arbeidet.

20. januar 2022: Rådsmøte

Entur og samarbeidspartnere i samferdselssektoren kom til Digitaliseringsrådet. Det er satt i gang et omfattende arbeid i sektoren for å kunne dele data på tvers. Rådet anbefalte aktørene blant annet å være mer konkret på nytten for datasamarbeidet, og involvere aktørene regionalt og lokalt nivå så raskt som mulig.

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) og Forsvarsdepartementet (FD) var i rådet for å diskutere arbeidet med nye digitale fellessystemer for departementene.

17. februar 2022: Rådsmøte

Rådet behandlet arbeidet med BioDigSirk. Dette er et arbeid som skal bidra til større ressursutnyttelse innenfor bionæringene. Dette er det første prosjektet innenfor sirkulærøkonomi som rådet har behandlet.

Oljedirektoratet besøkte rådet for å anbefalinger knyttet til en satsing de har.

Februar 2022: Webinar og LinkedIn

Rådsleder Svein Kristensen deltok på DFØ sitt Webinar om suksessfaktorer og fallgruver i arbeidet med digital transformasjon sammen med Ingunn Midttun Godal, direktør i Mattilsynet. Webinaret er en introduksjon til et kompetansetilbud om digital transformasjon utarbeidet av DFØ i samarbeid med Digitaliseringsdirektoratet.

Vi opprettet vår egen LinkedIn-konto for å kunne kommunisere mer jevnlig med våre brukere.

5. mai 2022 Rådsmøte

Dette var det første fysiske rådsmøtet vi har hatt siden starten på pandemien. Vi hadde et tettpakket program. Hele tre prosjekter ble behandlet denne dagen.

Vi fikk besøk av Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) og samarbeidspartnerne Frivillighet Norge, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), Brønnøysundregistrene og Lotteri- og stiftelsestilsynet. De ønsket å snakke om veien videre for livshendelsen starte og drive en frivillig organisasjon. De fikk blant annet anbefaling om å være tydeligere på målet med arbeidet, og etablere gode samskapingsprosesser og brede samarbeidsarenaer.

BioDigSirk møtte rådet for andre gang denne våren. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Klima- og miljødepartementet (KLD), Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) og Landbruks- og matdepartementet (LMD). De ble blant annet anbefalt å få tydeligere fram historien om hva prosjektet skal løse.

Til sist kom Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU) med prosjektet Bærekraftsportalen. En av anbefalingene handlet om å være tydeligere på hvilket behov de ønsker å løse.

16. juni 2022 Rådsmøte

I dette møtet behandlet Digitaliseringsrådet sitt hundrede prosjekt!

Vi hadde besøk av Finanstilsynet for å diskutere deres program for digitalisering av tilsynet. De var blant annet opptatt av hvordan de kunne gå fram for å tiltrekke seg den kompetansen de har behov for. En av anbefalingen de fikk med seg var å bygge en engasjerende historie for å tiltrekke seg kompetanse.

Vi hadde også besøk av Sikt - kunnskapssektorens tjenesteleverandør og Direktorat for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) som ville diskutere Fremtidens opptak. De fikk blant annet anbefaling om å etablere en styringsstruktur som støtter smidig gjennomføring.