Hopp til hovedinnhold

Digitaliseringsrådets anbefalingsbrev Brønnøysundregistrene: BioDigSirk

Klima- og miljødepartementet (KLD), Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) og Landbruks- og matdepartementet (LMD) gav i 2021 Brønnøysundregistrene et oppdrag om å administrere prosjektet, som nå heter BioDigSirk.

Bildet viser forsiden til Nasjonal strategi for ein grøn, sirkulær økonomi
Fra Nasjonal strategi for ein grøn, sirkulær økonomi
Melkeveien Designkontor (forsidebilde Nasjonal strategi for ein grøn, sirkulær økonomi

Prosjektet har utgangspunkt i «Nasjonal strategi for ein grøn sirkulær økonomi». Formålet er blant annet: «Prosjektet skal bidra til å kartlegge og dokumentere ressursutnyttelse i bionæringene og vurdere ulike løsningskonsepter for en digital markedsplass. (…) . Med en digital markedsplass skal forstås en eller flere løsninger, fortrinnsvis levert av privat sektor der det er hensiktsmessig. Offentlig sektor bidrar der det er optimalt for måloppnåelse med blant annet løsninger, kompetanse og regelverksutvikling.» (Fra oppdragsbeskrivelsen av 1.7.2021).

BioDigSirk skal også tjene som en pilot for gode løsningskonsept som kan legge til rette for økt sirkularitet også i andre næringer og sektorer. De skal lage en demonstrator/konseptbevis for ett alternativ som viser funksjon og design.

Etter hvert som arbeidet har kommet i gang, er det tydelig at dette er mye mer enn en vanlig markedsplass. Markedssystem ble brukt i stedet for markedsplass i rådsmøtet. Målet er ikke bare å måle sirkularitet, men å måle ressursutnyttelse.

Anbefalinger fra Digitaliseringsrådet

Vårt inntrykk fra møtet er at dere ønsker å bruke utredningsperioden til å velge områder dere skal starte med. Vi støtter tilnærmingen med å tenke stort og starte smått. Vi anbefaler at dere fordyper dere i de valgte områdene og konkretiserer forretningsmodellene. La disse være utgangspunktet for demonstratoren. Sikre dere at eventuelle regulatoriske barrierer for forretningsmodellen adresseres allerede når dere lager demonstratoren.

Dere har et omfattende aktørkart. Aktørene kan fungere på et overordnet nivå som bidragsytere inn i arbeidet. Lag et mindre aktørkart som ivaretar hele verdikjeden for området dere velger til demonstratoren. Dere trenger dedikerte ressurser fra de relevante aktørene for å komme i mål på kort tid.

Bruk dyktige tjenestedesignere for å få hjelp til å hente innsikt fra hele verdikjeden til det valgte området. For å sikre at dere starter åpent og med utgangspunkt i reelle brukerbehov, bør dere først konkretisere forretningsmodellen. Kartlegg hva som er utfordringene. Sørg for at demonstratoren kan brukes for å motivere og sikre finansiering av det videre arbeidet.

Tematikken rundt sirkulære økonomier er fremdeles ganske ny for de fleste etater og departementer. Det er oppløftende at det er tre departementer som er involvert i arbeidet. Vi anbefaler at dere styrker og utvikler dette samarbeidet ytterligere.

Departementene vil ha en svært viktig rolle når insentiver, regelverk og krav skal utvikles. I den trinnvise utviklingen av markedssystemet vil det være nødvendig at rammebetingelser raskt kommer på plass. Det vil være viktig at arbeidet ikke bare er forankret i hvert enkelt departement. Både tematikken og problemstillingene som må løses vil kreve samarbeid på tvers. Dette er ikke noe som hvert enkelt departement kan ordne hver for seg. Vi anbefaler at departementene setter sammen en gruppe på tvers.

I tillegg til demonstratoren, skal utredningsarbeidet føre fram til en beskrivelse av hva som er nødvendig for å lykkes. Ikke med et enslig prosjekt, men for en framtidig nasjonal, sirkulær økonomi for bionæringene. Dere skal trekke opp prinsipper som skal gjelde både for det offentlige og det private. Dette er ikke enkelt. Ikke undervurder det offentliges rolle i den framtidige driften.

Utfordringene, rammebetingelsene og til og med selve sluttproduktene i sirkulære økonomier, går på tvers av departementsområder. KLD, NFD og LMD er tre departementer som har egen politikk og skal ivareta ulike internasjonale forpliktelser. Det er ingen eksisterende etater eller andre organisasjoner som står klare til å ta imot det som BioDigSirk skal levere.

Hva slags organisasjon skal koordinere, styre og være pådriver i framtiden? Hvem skal ivareta regelverksendringsforslagene, jobbe videre med å få økonomiske insentiver inn på statsbudsjettet og så videre? Hvordan kan BioDigSirk synliggjøre behovet for framtidig organisering? Kan det være et nytt direktorat eller en annen nasjonal samordningsfunksjon? Uansett bør det planlegges for en varig struktur som kan ta imot det BioDigSirk skal levere.

Dere ønsker å ha en smidig realisering av prosjektet, men foreløpig beskriver dere en trinnvis gjennomføring med stram toppstyring når dere skal rapportere ethvert avvik. Vi tror at det er hensiktsmessig å jobbe trinnvis med å trekke inn område for område. Hvordan skal dere prioritere hvilke områder som skal trekkes inn? Hvem skal være med å bestemme?

Når dere skal utvikle et område, mener vi det vil være hensiktsmessig å jobbe smidig. Vi anbefaler at dere beskriver hvordan dere skal jobbe smidig i gjennomføringsfasen. Vår erfaring er at små, effektive og dedikerte team har bedre forutsetninger for å lykkes enn større team. Vurder om dagens bemanning er tilstrekkelig for å få nok tyngde på selve utviklingsarbeidet

I en så tidlig fase som BioDigSirk er i nå, er det mer snakk om gevinstidentifisering enn gevinstrealisering. Arbeidet dere gjør nå med den samfunnsøkonomiske analysen hjelper dere å bygge opp gevinstarbeidet. Vær tydelige på hva som er de overordnede målene og hva som er gevinstmulighetene for demonstratoren. Hvordan definerer dere og regner på gevinster? Er det snakk om gevinster for selger eller kjøper? Er det helt nye verdier som ikke er identifisert i dag? Vær også tydelige på usikkerhetene. Dere er i en tidlig fase, så vær åpne for nye muligheter. Ikke la jakten på konkrete gevinster i en tidlig fase stå i veien for innovasjon og nytenking.

Regelverket gir mulighet for å utnytte innovasjonskraften i markedet til å identifisere mulige løsningskonsepter. Ikke la leverandørinvolveringen bli for smal. Sørg for at leverandører dere bruker nå ikke blir avskåret fra å levere til dere i senere faser. Vi anbefaler at dere tar kontakt med Innovative anskaffelser - Nasjonalt program for leverandørutvikling. De kan veilede og bistå i innovative anskaffelsesprosesser og i markedsdialog.

BarentsWatch (Kystverket) er et eksempel på en organisasjon som jobber smidig samtidig som det er etablert en samordningsfunksjon på tvers av flere departementer. Departementene har her en rolle i prioriteringen av behov på overordnet nivå. Vi anbefaler at dere tar kontakt med BarentsWatch for inspirasjon om hvordan samarbeidet kan organiseres og styres på ulike nivå.