Hopp til hovedinnhold

Digitaliseringsrådet hadde sitt første fysiske møte på to år den 5. mai 2022. Det ble et tettpakket møte der tre prosjekter fikk anbefalinger fra Digitaliseringsrådet.

29. juni 2022

Starte og drive frivillig organisasjon

Kulturdepartementet (KUD) har ansvar for en av de prioriterte livshendelsene i Regjeringens digitaliseringsstrategi. Livshendelsen Starte og drive frivillig organisasjon handler om å skape sammenhengende, digitale tjenester som forenkler hverdagen for frivillige organisasjoner.

Departementet hadde tatt med seg flere av sine samarbeidspartnere som Frivillighet Norge, Direktorat for forvaltning og Økonomi (DFØ), Brønnøysundregistrene og Lotteri- og stiftelsestilsynet til møtet. Rådet var innom mange tema i diskusjonen. Rådet pekte blant annet på at Kulturdepartementet i større grad kan rendyrke sin strategiske rolle overfor de andre departementene. Behovet for varige og gode samskapingsprosesser og brede samarbeidsarenaer ble også fremhevet.

Lars Audun Granly, ekspedisjonssjef i KUD reflekterer over møtet i rådet

BioDigSirk

For andre gang denne våren behandlet rådet BioDigSirk. BioDigSirk handler om å oppnå større ressursutnyttelse i Bionæringene blant annet ved å etablere et markedssystem. Dette er et prosjekt som Klima- og miljødepartementet (KLD), Nærings- og Fiskeridepartementet (NFD) og Landbruks- og matdepartementet (LMD) er eiere av. Prosjektet er stort og omfattende der det samarbeides tett med ulike private og offentlige aktører. Rådet gav blant annet anbefalinger om å få historien om prosjektet tydeligere fram.

Prosjekteier Edvard Pedersen reflekterer over anbefalingene til Digitaliseringsrådet

Bærekraftsportalen

Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU) ønsket å diskutere prosjektet Bærekraftsportalen med rådet. De utfordret rådet til å bidra med innspill på alle områder. Rådet utfordret NMBU til å bli enda tydeligere på hvilket behov de ønsker å løse. Videre pekte rådet på å diskutere behovet med markedet og andre aktører som kan bidra med innspill til konkrete løsninger.

Rektor Curt Rice forteller om erfaringene fra Digitaliseringsrådet

Rektor Curt Rice forteller om hva han tar med seg fra behandlingen i Digitaliseringsrådet