Hopp til hovedinnhold

Målet er å gi barn og unge med sammensatte behov og deres foresatte, et sømløst, persontilpasset og forutsigbart tilbud slik at de kan fokusere sine ressurser på omsorg og økt livskvalitet.

Alvorlig sykt barn (ASB) er en av sju livshendelser, som regjeringen gjennom digitaliseringsstrategien valgte å satse ekstra på å forbedre de kommende årene. Hurdalsplattformen viser også på mange områder stor politisk vilje til å satse på tjenester til barn og unge.

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har ansvaret for å koordinere arbeidet med livshendelsen ASB. Oppdraget til Helsedirektoratet er at de skal utvikle sammenhengende, gode og tilgjengelige tjenester til barn og unge, i samarbeid med Direktoratet for e-helse og andre relevante aktører.

Anbefalinger fra Digitaliseringsrådet

Dere har god innsikt i utfordringene for barn med sammensatte behov, familiene og hjelperne rundt dem. Dere har utviklet en overordnet målformulering for hvordan brukerne skal oppleve tjenestene fra forvaltningen. Nå må dere konkretisere målene for å engasjere aktørene og prioritere tiltak.

Vi anbefaler at dere er enda tydeligere på hva dere ønsker å oppnå for brukerne på kort og lang sikt. Lag en god historie som engasjerer på tvers. Knytt den gjerne også til de nåværende politiske målsettingene.

Dere har god oversikt over ulike aktiviteter som er i gang på området og har identifisert nye tiltak som kan skape nytte for brukerne. Det er viktig å se arbeidet med livshendelsen som kontinuerlig utvikling.

Vi anbefaler at dere velger ut noen tiltak der dere kan starte umiddelbart. Lever løsninger som raskt gir nytte for brukerne og tjenesteyterne. Ved å skape tillit hos dem, vil det være lettere å ta fatt på større og mer komplekse tjenester i neste runde. Disse kan også kreve mer langsiktig finansiering. I arbeidet med å velge tiltak, vurder også hvilke finansieringsmuligheter som passer. Noen tiltak kan være aktuelle for medfinansieringsordningen.

Det er et stort antall pågående tiltak som skal forbedre tjenestene også for barn med
sammensatte behov. Dere sitter på en unik innsikt og har god oversikt over brukerbehov og aktørene. Det er mange aktiviteter og fellesinitiativer som treffer kommunesektoren. Sikre at dere ikke skaper konkurranse mellom aktørene om aktiviteter og ressurser.

Vi anbefaler at dere går i dialog med aktørene som er ansvarlige for de ulike aktivitetene for å sikre behovene til målgruppene i ASB. På denne måten kan dere være med på å knytte ulike strategier tydeligere sammen på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer, til brukernes beste.

Å samordne tjenestene på nye måter er et stort og komplekst arbeid, og har organisatoriske konsekvenser vi ikke nødvendigvis ser klart i dag. Vi tror at det er behov for alternative samordningsmekanismer både i tjenesteutviklingen og tjenesteytingen. Dere peker også på det tverrsektorielle som det svakeste leddet for å lykkes bedre.

Vi anbefaler at dere gjennomfører en pilot for å utforske nye måter å samordne tjenestene til denne målgruppen. Vi tror Helsedirektoratet er den rette til å etablere en slik pilot. Samtidig vil dere være avhengig av at flere aktører forplikter seg til å bistå i arbeidet. I tillegg til de involverte aktørene bør dere blant annet kontakte Digdir, DFØ og KS. Vær konkrete på hva de ulike aktørene skal bidra med og skap eierskap til felles mål.

Undersøk om forsøksloven kan understøtte utprøving av nye måter å levere tjenester til
målgruppen.

Dere trenger støtte og god forankring både politisk og administrativt for å lykkes i det videre arbeidet. Vi anbefaler at dere forteller den gode historien om hva dere skal oppnå i dialogen med departementene. Bruk historien for å skape fornyet engasjement til tverrsektoriell innsats for målgruppen. God forankring i politisk og administrativ ledelse i departementene blir avgjørende for hvordan dere kan gå videre med arbeidet og hvilken rolle dere kan ta.

Dere har involvert mange etater i arbeidet med livshendelsen. Når dere skal gå videre med tiltak vil dette påvirke prioriteringene i disse etatene. For at dere skal lykkes vil det være viktig at topplederne hos alle samarbeidspartnerne står bak og støtter arbeidet.

Vi anbefaler at helsedirektøren går i dialog med de andre topplederne. Diskuter hvordan dere sammen kan levere bedre tjenester til brukerne, basert på felles problemforståelse, felles mål og forslag til prioriterte tiltak. Bruk gjerne etablerte arenaer for topplederne for å forankre arbeidet. Engasjer alle relevante samarbeidsaktører generelt og kommunesektoren spesielt.

Regjeringens ambisjoner for tjenester til barn og unge er tverrsektorielle. Dette bør også gjenspeiles i departementenes forventninger til lederne i de underliggende etatene. Lederne bør i større grad bli målt på samarbeid.

Vi anbefaler at dere undersøker med HOD om muligheten for et felles oppdrag i tildelingsbrevene. Det bør legge vekt på nytte for brukerne og resultater av felles innsats. HOD bør være pådriver for et felles oppdrag.