Hopp til hovedinnhold

For andre gang våren 2022 behandlet Digitaliseringsrådet prosjektet BioDigSirk. I dette prosjektet skal ressursutnyttelse i bionæringene kartlegges og dokumenteres. Ulike løsningskonsepter for et markedssystem skal presenteres.

Med utgangspunkt i «Nasjonal strategi for ein grøn sirkulær økonomi» ga Klima- og miljødepartementet (KLD), Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) og Landbruks- og matdepartementet (LMD) i 2021 Brønnøysundregistrene et oppdrag om å administrere prosjektet som nå heter BioDigSirk. Prosjektet skal bidra til å kartlegge og dokumentere ressursutnyttelse i bionæringene og vurdere ulike løsningskonsepter for en digital markedsplass. BioDigSirk skal blant annet synliggjøre hvordan prosjektet kan tjene som en pilot for gode løsningskonsept som legger til rette for økt sirkularitet også i andre næringer og sektorer.

Offentlig sektor skal bidra der det er optimalt for måloppnåelse med blant annet løsninger, kompetanse og regelverksutvikling. BioDigSirk skal lage demonstratorer/konseptbevis som viser funksjon og design.

Etter hvert som BioDigSirk har satt i gang, er det tydelig at dette er mye mer enn en markedsplass. Målet er ikke bare å måle sirkularitet, men å måle ressursutnyttelse. Markedssystem blir brukt nå i stedet for markedsplass.

Anbefalinger fra Digitaliseringsrådet:

Som følge av kompleksiteten, datatilfanget og prosjektets modenhet, mener dere at hverken statens rolle eller det konkrete innholdet i tiltakene er definert klart nok til å kunne gjennomføre en samfunnsøkonomisk analyse nå. Dere har istedenfor valgt å lage en samfunnsøkonomisk drøfting av de åtte tiltakene. Drøftingen skal dere bruke til å velge tiltak som kan inngå i en samfunnsøkonomisk analyse. Dere bør i dette arbeidet vektlegge å få frem et realistisk nullalternativ. Drøftingen skal vise hvordan de åtte tiltakene kan bidra til å løse problemene.

Et viktig prinsipp i utredningsinstruksen er at en utredning skal være så grundig som nødvendig for å møte behovet. Om drøftingen blir en forstudie før dere går i gang med en samfunnsøkonomisk analyse, så kan den bli svært tidkrevende. Vurder nødvendigheten for grundighet opp mot tiden det vil ta. Vi anbefaler at dere er tydelig på hvem som har behov for drøftingen, og hvilke beslutninger den skal understøtte.

Vi opplever at dere ikke er tydelig nok på problembeskrivelsen. Kan dere synliggjøre hvilke typer markedssvikt som bidrar til lav grad av sirkularitet? Hvilke konsekvenser får dette? Dersom markedet fungerer, er det ingen grunn til at staten skal gå inn med tiltak. Vi må forstå hva med dagens marked som ikke fungerer. Hvorfor er nullalternativet uheldig for økt sirkularitet i bionæringene?

Det dere jobber med i BioDigSirk er komplekst og det kan være krevende å forstå hva prosjektet skal løse. Dere må ikke undervurdere viktigheten av å kommunisere en forenklet og popularisert beskrivelse av løsningene dere foreslår.

I Kunnskapsgrunnlag for nasjonal strategi for sirkulær økonomi – delutredning del 2 er det identifisert hvilke barrierer som hindrer eller forsinker utviklingen av sirkulær økonomi. Innenfor landbruk, skogbruk, havbruk og fiskeri er det flere kategorier av sentrale barrierer som reduserer næringens potensial for sirkularitet. Vi anbefaler at dere viser til disse barrierene når dere skal fremstille prosjektet. Vær tydelige på hvilken side av det store problemet dere skal løse. Hvilke statlige tiltak vil dere foreslå for å kompensere for markedssvikten? Sjømat Norge ønsker å ta i bruk demonstratoren dere har utarbeidet. Hvordan skal Sjømat Norge bruke denne? Hvilken nytte vil de få? Bruk dette caset til å fortelle historien om hva dere skal oppnå og hvordan aktørene kan samspille for å nå målene.

Det er et stort arbeid som ligger foran dere. Det kan virke som om prosjektet har fått en for knapp tidsramme. Hvor grundig ønsker departementene at utredningen skal være? Dette vil påvirke hvilke ressurser de setter inn i prosjektet i denne fasen.