Hopp til hovedinnhold

Gassco har utarbeidet en digital strategi 2021-2023 hvor formålet er å muliggjøre digital transformasjon i Gassco og sørge for at initiativene blir prioritert og implementert på en måte som gjør at de støtter opp under forretningsstrategien.

For å være i stand til dette har Gassco foreslått tre fokusområdene:

  1. Akselerere digital transformasjon gjennom å ta i bruk skyteknologi
  2. Bygge nye driftsmodeller for raskt å implementere digitale initiativer og realisere forretningsverdi
  3. Bygge inn dataanalyse og digital produktutvikling som en kjernefunksjon

Anbefalinger fra Digitaliseringsrådet:

Dere har ansvar for store verdier og et samfunnsoppdrag som dere ikke tar lett på. Dere har også mange ulike samarbeidspartnere med ulike roller og forskjellige behov. Vi anbefaler at dere inviterer kunder og samarbeidspartnere inn for å klargjøre og forstå hvilke forventinger de har til dere. Ved å gå dypere inn i deres forventninger, vil dere få innsikt i behovene de har. Engasjer hele ledergruppen i Gassco i resultatene fra disse undersøkelsene. Slik bygger dere kompetanse. Er det noen av kundene eller samarbeidspartnerne dere kan samarbeide tettere med?

Vi anbefaler å koble spørsmålet om digitalisering opp til utfordringene dere allerede nå ser vil komme. Synliggjør behovet for fornyelse knyttet til nye saks- og forretningsområder. Hva ønsker dere at Gassco skal være i framtiden? Hvilke konkrete tjenester skal dere levere? Definer felles mål som handler om hvordan dere vil framstå og hva dere ønsker å oppnå, ikke de tekniske løsningene. Entusiasme og engasjement hos de ansatte kommer ikke av et ønske om digital transformasjon, men når det er tydelig hvor dere skal og hva dere skal oppnå. Engasjer mellomlederne og finn noen spydspisser fra forretningssiden som kan være ambassadører for det dere ønsker å få til. Bygg videre på egne suksesshistorier.

Det er mange virksomheter som opplever at det er vanskelig å balansere hensynet mellom utvikling og drift. Særlig i organisasjoner som har stor oppmerksomhet på sikker og stabil drift. Skal en virksomhet være god i morgen, må den utvikle seg i dag. Digital transformasjon kjennetegnes av en tett forbindelse mellom den strategiske utviklingen og den kontinuerlige fornyelsen av virksomheten. Vi anbefaler at dere kobler digitalisering enda tydeligere til den kontinuerlige fornyelsen av Gassco. Jobb med å gjøre skillet mellom utvikling, drift og forvaltning mindre. Dette må hele ledergruppen ta ansvar for. Les gjerne mer om fornyelse i Digitaliseringsrådets erfaringsrapport fra 2021 «Jakt på fornyelse»

God kommunikasjon er avgjørende for at dere skal lykkes med å få med dere hele Gassco. Bruk av begreper som «digital transformasjon» vil virke fremmedgjørende hvis det ikke er koblet godt til hva dere konkret ønsker å oppnå, se anbefaling om å skape felles forståelse i ledergruppen for hva dere ønsker å oppnå. Vi anbefaler at dere kommuniserer tydelig hvor dere skal. Bruk begreper og et språk som forretningssiden kjenner seg igjen i. Et tydelig språk og en god historie kan hjelpe ledergruppen til å skape oppslutning om endringsreisen. I vår erfaringsrapport fra 2019 «Den gode historien» finner dere tips for å bli en god historieforteller.

I møtet snakket dere om en mer teambasert utviklingsmodell. Det kan være klokt å sette sammen tverrfaglige team med tilstrekkelig selvstendighet. Det er mye forskning som viser gode resultater med bruk av slike team. Ta gjerne kontakt med rådsmedlem Magne Jørgensen (magnej@simula.no) om dere ønsker henvisninger til hvor dere kan lære mer om dette. NAV er et eksempel på en offentlig virksomhet som har jobbet mye med tverrfaglige, autonome team. NAV og Gassco er riktignok ikke sammenlignbare virksomheter, men det kan være mye lærdom å hente fra noen som har kommet godt i gang med dette. Ola Furu kan være en person å kontakte i NAV.

Det er mange toppledere i Norge som jobber med fornyelse og som møter de samme utfordringene som dere. Vi anbefaler at direktøren i Gassco tar kontakt med andre toppledere, både i offentlig og privat sektor, som kan dele erfaringer og gi inspirasjon. I vår erfaringsrapport fra 2021 kan dere lese og høre mer om hva toppledere gjør for å skape fornyelse.