Hopp til hovedinnhold

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) har fått i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å utrede videre etatens forslag om et konsept for digital kompetanseplattform.

HK-dir ønsker å senke terskelen for å bygge relevant kompetanse hos individer og virksomheter. Målsetningene for prosjektet er:

  • Alle skal få muligheter til å fornye og supplere sin kompetanse, slik at flere kan stå i arbeid lenger
  • Legge til rette for at flere får realisert sine ferdigheter og ambisjoner i arbeidslivet
  • Virksomheter skal raskere få dekket sine behov for kompetanse
  • Styrke livslang læring og arbeidslivsrelevansen i utdanningstilbudet
  • Fremme verdiskaping, innovasjon og omstilling i norsk økonomi

Anbefalinger fra Digitaliseringsrådet

Dere fortalte i møtet at dere jobber med ambisjonsnivået for prosjektet. Dere vil gå stegvis fram og ende opp med et økosystem med mange aktører, og skape helhet i et tilbud som nå er fragmentert. Dere ønsker å bygge kompetanseplattformen skritt for skritt, og må ta høyde for at mye finnes allerede.

Dere har startet på arbeidet med å dele opp og lage framdriftsplan. Vi anbefaler at dere er enda tydeligere på hvordan dere vil gå fram. I hvilken rekkefølge planlegger dere å gjennomføre leveransene? Den kan gjerne være basert på prioriteringsmekanismene som skal hjelpe dere til å styre og realisere gevinstene underveis. Dere har allerede identifisert noen områder der gevinster lett kan høstes i form av tjenester som allerede finnes. Hvilke andre lavthengende frukter kan dere starte med? Vi anbefaler at dere tenker stort, og starter smått.

Ambisjonsnivået er høyt, og det blir viktig å avgrense prosjektet. Dere fortalte at dere ønsker å trekke inn individnivået og personifisere tjenestene. Dette er et ambisiøst ønske, som samtidig reiser nye spørsmål, blant annet knyttet til personvern. Er forslagets gjennomslagskraft avhengig av at dere går langt i retning av personifiserte tjenester? Et alternativ kan være å beskrive personifiserte tjenester som et spennende målbilde, som ikke nødvendigvis skal realiseres fullt ut i denne omgangen. Vi anbefaler at dere avklarer ambisjonsnivået for konseptet nærmere.

Prosjektet vil møte et etterlengtet behov i samfunnet. I dag er det spredte og til tider overlappende tjenester. Det finnes mange gode enkelttjenester, men for sluttbrukeren er bildet fragmentert og vanskelig å navigere i.

Det blir viktig at dere får med dere alle aktørene som skal levere sine tjenester inn i plattformen, også de dere vanligvis ikke samhandler med. Vi anbefaler at dere lager en arena der dere kan bygge plattformen i samarbeid med aktørene.

Dere viste til arbeidet dere har gjort med brukerreiser. Det blir helt avgjørende at sluttbrukerne ser nytten av å ta kompetanseplattformen i bruk.

Vi anbefaler at dere setter sluttbrukerne i sentrum i enda større grad enn dere har gjort til nå. Det bør også komme tydeligere fram hvem sluttbrukerne egentlig er. Vi oppfatter at sluttbrukerne er definert som arbeidsgivere og innbyggere (både de i arbeid og de som ikke er i arbeid). Involver representanter for alle sluttbrukerne i arbeidet med å utvikle kompetanseplattformen. Se neste anbefaling.

Vi anbefaler at dere tar fatt i utfordringen med å få de som faller utenfor arbeidslivet i jobb. Dere bør innhente flere brukerhistorier blant de som er utenfor arbeidslivet. Dette bør dere gjøre i samarbeid med NAV. De moderniserer sine arbeidsmarkedsløsninger, så nå bør det være et godt tidspunkt for å ta et slikt initiativ. Kompetanseplattformen overlapper med den prioriterte livshendelsen miste og finne jobb i regjeringen og KS sin digitaliseringsstrategi.

Dere har allerede oversikt over de formelle utdanningstilbudene. Dere ønsker å bygge en plattform der dere starter med de formelle, og utvider mot de uformelle aktørene etter hvert. Mange av brukerne som står utenfor arbeidslivet vil trenge fagopplæring og ulike typer sertifikater for å få jobb. Er det bransjer dere kan alliere dere med for å få komme raskt i gang med dette? For eksempel transport og bygg og anlegg?

Vi oppfatter at effektmålene dere har definert er lite orientert mot gevinster (nytte for noen). De er mer indikatorer på nytte. Vi anbefaler at dere reformulerer effektmålene til å være realistiske og evaluerbare nyttevirkninger. Dere bør kunne styre prosjektgjennomføringen etter disse effektmålene. Når dere planlegger hvordan dere skal oppnå nytte, er det viktig at dere ikke baserer dette kun på de tekniske leveransene. Hva vil dette kreve av arbeid med å få tilbakemeldinger fra brukere underveis? Hvordan markedsføre og motivere til bruk av tjenestene?

Som dere er kjent med er det noen andre land som allerede har erfaringer med å samordne og tilby tjenester rundt livslang læring. Undersøk om det er noen dere kan lære av. For eksempel har Singapore "SkillsFuture"-programmet en rekke tiltak og tekniske løsninger som kan være interessante.