Hopp til hovedinnhold

Livshendelsen Starte og drive en frivillig organisasjon er en av sju livshendelser som regjeringen og KS prioriterte i digitaliseringsstrategien. Målet med livshendelsesarbeidet er å sikre en enklere hverdag for frivillig sektor innenfor strategiperioden 2019-2025.

Frivillig sektor er en mangfoldig, fri og uavhengig sektor som står for en vesentlig del av verdiskapningen i Norge. Livshendelsen Starte og drive en frivillig organisasjon er en av sju livshendelser som regjeringen og KS prioriterte i digitaliseringsstrategien. Målet med livshendelsesarbeidet er å sikre en enklere hverdag for frivillig sektor innenfor strategiperioden 2019-2025.

Det er i arbeidet med Livshendelsen foreløpig gjennomført tre delprosjekter:

  • Prosjektet Digitilskudd. I prosjektet etableres det en digital oversikt/nettside over statlige tilskuddsordninger til frivillig sektor. Prosjektet skal lansere en pilot av løsningen i løpet av 2022. Det er foreløpig ikke avklart hvordan arbeidet eventuelt tas videre etter etableringen av pilot.
  • Plan for videreutvikling av Frivillighetsregisteret. Frivilligregisteret skal forenkle registreringsbyrden for frivillig sektor og legge til rette for økt deling og gjenbruk av data.
  • Stimulab-prosjekt for å håndtere helheten i livshendelsen. Prosjektet har jobbet med en designtilnærming til livshendelsen og ble gjennomført i 2021.

Det er Kultur- og likestillingsdepartementet som har ansvaret for livshendelsen. Departementet har med seg flere aktører i gjennomføringen. I Digitilskudd samarbeider departementet med DFØ, mens Brønnøysundregistrene har ansvaret for videreutviklingen av Frivillighetsregisteret. Stimulab-prosjektet ble ledet av Brønnøysundregistrene med deltakelse fra KUD, Frivillighet Norge, Fundraising Norge og KS.

Anbefalinger fra Digitaliseringsrådet:

Dere har utarbeidet flere strategiske dokumenter, strategier og rapporter. I disse framhever dere utfordringsbildet for frivillig sektor, mulige tiltak, mål for arbeidet og virkemidler for å oppnå ønsket mål. Mye av fokuset har dreid seg om forenklinger for frivillig sektor.

Vi anbefaler at dere blir enda tydeligere på å kommunisere at målet med arbeidet er å stimulere til økt frivillig aktivitet. I den sammenheng blir forenkling ett av flere virkemidler. Klargjør hvordan tiltakene bidrar til det overordnede målet. Beskriv hvordan tiltakene vil føre til forenkling og/eller forbedring for frivilligheten. Bruk den gode historien om hva dere skal oppnå til å løfte engasjementet i frivilligheten og fremme interessen på politisk nivå i flere departementer. Dette kan være viktig for å sikre finansiering og prioritering av det videre arbeidet. Knytt det gjerne opp til at 2022 er Frivillighetens år i Norge.

I arbeidet så langt har departementet ivaretatt en del av det operative ansvaret for livshendelsen. Vi anbefaler at dere rendyrker KUDs strategiske rolle i arbeidet. Som departement bør dere spille en offensiv rolle ovenfor andre departementer for å sikre frivillighetens rammebetingelser.

Et eksempel der departementet kan spille en viktig pådriverrolle er opp mot Justis- og beredskapsdepartementet når det gjelder politiattest. Vi anbefaler også at KUD etablerer et tett samarbeid med Finansdepartementet for å få gode prosesser rundt rammebetingelsene for det videre arbeidet i livshendelsen.

På operativt nivå anbefaler vi at dere legger ansvaret for gjennomføringen til en etat. Den etaten som får dette ansvaret, kan ivareta problemstillingene dere hadde inn i rådsbehandlingen rundt det å sikre en ensartet tilskuddsforvaltning og deling av data på tvers.

Dere har etablert god dialog og godt samarbeid med deler av frivillig sektor og dens paraplyorganisasjoner gjennom arbeidet i Stimulab-prosjektet. Vi vil imidlertid anbefale at dere stiller tydelig krav om at grasrota i frivilligheten involveres i hele gjennomføringsfasen. Kulturdepartementet bør videreføre det gode samarbeidet med paraplyorganisasjonene på strategisk nivå. NAV har i arbeidet med hjelpemiddelområdet (DigiHoT) gode erfaringer med å jobbe både med paraplyorganisasjoner og brukerne.

Prosjektet Digitilskudd skal i løpet av 2022 lansere en pilot for digital oversikt over statlige tilskudd til frivillig sektor. Veien videre for dette prosjektet er foreløpig uavklart.


Det er flere mulige utvidelser og forbedringer for frivillig sektor og/eller tilskuddsforvaltere som kan være aktuelle her. Vi anbefaler at dere sikrer en bred involvering av frivillig sektor før dere beslutter veien videre for denne delen av satsingen. Blant annet bør dere vurdere om løsningen skal utvides til å omfatte kommunale/fylkeskommunale tilskudd og tilskudd fra stiftelser og private aktører

Dere drøftet muligheten for å etablere et forenklingsråd på tvers av departementer, direktorater og frivillig sektor. Vi forstår at målet med livshendelsesarbeidet er å skape muligheter for økt frivillighet i samfunnet. Forenkling er en av mange mulige virkemidler for å oppnå dette målet. Å etablere et tverrfaglig råd med utgangspunkt i forenklinger kan være begrensende.

Vi anbefaler at dere i stedet etablerer gode samskapingsprosesser og samarbeidsarenaer med et bredere perspektiv enn kun forenkling. En måte å gjøre dette på er å ta utgangspunkt i de arenaene som ble etablert i forbindelse med Stimulab-prosjektet, men utvide deltakelsen til flere departementer, virksomheter, markedsaktører og brukere i frivillig sektor.

Stimulab-rapporten er det listet opp flere konkrete forslag og mulige «byggesteiner» for veien videre innenfor livshendelsen. Vi anbefaler at dere følger opp disse forslagene raskt og starter med de som har lavest terskel for gjennomføring. Dette vil sikre forbedringer for frivillig sektor.