Hopp til hovedinnhold

Finanstilsynet skal i perioden 2022–2026 gjennomføre en satsning for automatisering av forvaltningsoppgaver, digitalisering av tilsynsprosesser, mer effektiv rapportering, bedre analyseløsninger og økt deling av data.

Formålet med arbeidet er å sikre datagrunnlag av bedre kvalitet, få raskere tilgang til data og gode analyseløsninger slik at tilsynet treffer bedre beslutninger, oppnår større treffsikkerhet i det risikobaserte tilsynet og kan følge opp foretak raskere. Det bidrar til å øke Finanstilsynets måloppnåelse. Tilsynet skal redusere forvaltningskostnader, mens næringslivet og andre brukere skal få reduserte kostnader og bedre tjenester.

Anbefalinger fra Digitaliseringsrådet:

Bruk den sterke merkevaren dere har i rekrutteringen og legg vekt på samfunnsoppdraget. Bygg en historie som viser hvordan utviklere vil få jobbe med samfunnsoppdraget og finansmarkedet. Vi tror at flere vil tiltrekkes av muligheten for å få jobbe med kombinasjonen finans, data og teknologi.

Gjør historien større enn koding/utvikling. Fortell hvordan dere jobber tverrfaglig og smidig og at prosjektet skal utvikle hele Finanstilsynet. Vurder ulike virkemidler. En kort video som får frem historien og budskapet kan være virkningsfullt. Vis hvordan dere samarbeider med tekniske miljøer som er langt fremme, for eksempel innen maskinlæring. Dette gjør det spennende å jobbe hos dere.

Vær til stede der hvor studenter med et engasjement for finans/økonomi, data science og
teknologi er. Aktuelle steder kan være NTNU, UiO, NHH og BI. Oppsøk konferanser og
fagmiljøer hvor utviklere møtes. Bruk egne medarbeidere til å profilere tilsynet.
Tilby sommerjobb til studenter. Vår erfaring er at mange søker seg tilbake dit de hadde
sommerjobb.

Finanstilsynet er en av de største brukerne av Altinn. Omlegging fra Altinn 2 til Altinn 3 vil være krevende, men gir også muligheter. Vi forstår at samarbeidet med Digdir er godt og at dere offensivt leter etter muligheter for forbedringer. Fristen for overgang til Altinn 3 er stram, men sørg for å beholde et handlingsrom for fornyelse og forenkling, sammen med de som berøres. Få frem forbedringene dere leverer underveis, også overfor departementet.

Det er ikke motstrid mellom smidig tilnærming og det å ha kontroll på utviklingen. Smidig
tilnærming med hyppige leveranser er, hvis gjort «riktig», risikoreduserende og gir god kontroll på utviklingen.

Det er viktig å sikre et riktig nivå på frihetsgradene for teamene, samtidig som det etableres
eskaleringslinjer og milepæler som grunnlag for oppfølging fra prosjekteier og rapportering til departementet. Vi forstår det slik at dere har hatt god dialog med Statens pensjonskasse for å utveksle erfaringer.

Dere kan også hente inspirasjon fra hvordan Nav og Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) etablerte styringsnivåene i forbindelse med styringsdokumentet til prosjekt 3 i Nav sitt moderniseringsprogram. I stedet for å definere leveranseinnhold og tidspunkt for leveranser tidlig, så etablerte de milepæler på overordnet nivå inkludert reelle stoppunkter underveis. Dette gjorde at departementet ikke forpliktet seg til «full pakke» innledningsvis. Samtidig ga dette en åpning for å justere kursen underveis. Det sikret også et godt handlingsrom for teamene til å definere hvordan de jobber, samt innhold i og tidspunkt for ulike leveranser. Vi anbefaler at dere kontakter Nav/AID for å høre om deres erfaringer rundt dette.

Når dere skal revidere mandatet bør dere etablere milepæler og planer på et hensiktsmessig detaljeringsnivå. Unngå detaljer som gjør det nødvendig med involvering av departementet der det best håndteres i virksomheten. Sett mål for utviklingen som er konkrete nok til å engasjere og la teamene jobbe med utviklingstiltakene som skal svare på målene.

Finanstilsynet har allerede etablert tverrfaglige team og jobber smidig. Dere har kommet langt på noen områder og har gjort dere nyttige erfaringer. Vi anbefaler at dere utvikler dette videre.

Smidig gjennomføring med hyppige leveranser gir tidlige gevinster, både kvalitative/ikkeøkonomiske gevinster og kvantitative/økonomiske gevinster. En slik gjennomføringsmodellsikrer kontinuerlig fokus på nytte.

Det er viktig å ha nyttestyringen og et godt gevinstfokus tett integrert i produktteamene. Vi anbefaler at dere i produktteamene har en rolle som jobber med nyttestyringen. En viktig oppgave for denne rollen er å formidle, markedsføre og få tilbakemeldinger på hvilke gevinster dere skal oppnå og har levert for de ulike aktørene, det vil si både til produkteiere, brukere og utviklingsteam.

Vi forstår at dere har et godt samarbeid med Altinn og europeiske søsterorganisasjoner. Samarbeid hvor man må gi og ta kan oppleves som krevende, men vi tror sluttresultatet blir bedre.

Når dere fornyer løsningene for datainnsamling, er det flere dere må samarbeide med. Endringene kan kreve at aktørene i finansmarkedet endrer sin rapportering og sine rutiner. Selv om dere og aktørene i bransjen har ulike roller, har dere felles mål om effektive og sikre løsninger. Vi anbefaler at dere aktivt bruker samarbeidsflatene med finansnæringen og drøfter hvordan dere kan få til enda bedre løsninger sammen. Bits (bank- og finansnæringens infrastrukturselskap) kan være en aktuell aktør å kontakte.