Hopp til hovedinnhold

Rapport Digital hele livet med bedre brukeropplevelse

Om prosjektet

Arbeidet har vært ledet av Digdir i samarbeid med andre aktører som har vært med på deler av prosessen. Prosjektet har pågått fra 1. mars til 31. desember 2022. Vi jobber videre med forslagene i andre tiltak i 2023.

Innspill til arbeidet?

Hanne Christine Hofsæth Fredheim

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 47 79 98 18

Hanne Finnøy

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 48 10 26 24

Om oppdraget

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) ga Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) følgende oppdrag:

"Digdir skal benytte livshendelsen Dødsfall og arv som eksempel til å bedre brukskvaliteten i offentlige digitale tjenester. Dette skal bidra til bedre og mer likeartet opplevelse ved bruk av offentlige digitale tjenester slik at disse er mer gjenkjennbare og lettere å bruke."

Tildelingsbrev 2022 fra KDD til Digdir, oppdrag 2

Vår tolkning er at vi skal lage bedre offentlige digitale tjenester for innbyggere ved å

 • gjøre dem mer gjenkjennbare
 • gjøre dem lettere å bruke
 • fokusere på tvers, i motsetning til enkelttjenester
 • løse konkrete brukerutfordringer
 • bruke Dødsfall og arv/livshendelsene som eksempel

Avgrensing for prosjektet

 • Produktet/løsningen skal ikke være et pålegg for andre å bruke
 • Produktet/løsningen skal ikke være gjenbruk av gammel tilnærming, men nytenkende
 • Prosjektet har målgruppen innbygger som ikke er digitalt sterke av forskjellige årsaker og/eller får til å bruke tjenester fordi språk eller oppbygning ikke er forståelig

Mål og kritiske sukessfaktorer

Effektmål

Øke brukskvalitet i digitale løsninger i offentlig sektor på tvers

Resultatmål:

 • Noe som kan enten vises frem eller tas i bruk innen 31.12.2022. Det skal gi nytte for bruker
 • Utforskning og valg gjennom samskapning
 • Bruke innsikt fra Dødsfall og arv (DOA) som eksempel

 • Oppstartsfasen: Lage et engasjerende og attraktivt opplegg som interessentene ønsker å delta i
 • Prosessen med interessentinvolvering
 • Tilstrekkelig med avgitte ressurser i prosjektgruppen

 • Bruker avgjør om nytte er oppfylt
 • Samarbeidspartnere avgjør om involvering og samskapning har vært vellykket

Prosjektstrategi var samskaping for å legge til rette for felles innsats.

Prosjektet hadde iterativ tilnærming og bygget stein for stein. Ved prosjektslutt 31.12.2022 ble det forventet at det var lagd noe som gir verdi med en trygg grunnmur som det kan bygges videre på.

Organisering

Prosjektet ble etablert som en del av arbeidet med livshendelsen Dødsfall og arv og en del av avdelingen Brukeropplevelse og datadeling. Avdelingsdirektør Andreas G. Rafaelsen var oppdragseier.

Prosjekteier var Bredo Swanberg som er programeier av Dødsfall og arv. Prosjektleder var Hanne Hofsæth Fredheim.

Det har vært gjennomført fire fagmøter med KDD og prosjektet. Tema for møtene var å sikre oppdragsforståelse, prosjektstrategi og gi status for arbeidet.

Prosjekteier og prosjektleder har hatt ukentlige statusmøter.

Prioriteringen påvirker risikobildet og prosjektgjennomføringen. Følgende prioritering ble valgt:

 1. Kvalitet
 2. Kost
 3. Tid

Prosjektgruppen bestod av prosjektleder Hanne Hofsæth Fredheim, Hanne Finnøy, Camilla Falch, Alise Kjelling, Dorte Drange, Anniken Kjos Bråten og Olav Friisberg Larssen. Hanne Finnøy og prosjektleder Hanne Hofsæth Fredheim har bidratt i hele prosjektperioden, mens resten av prosjektgruppen har bidratt i lengre perioder av arbeidet.

Comte Bureau ved Margaret Sripo Sanner, Hanna Pincus og Øyvind Grønlie har vært innleide ressurser. De har bidratt med innsiktsarbeid, utvikling og gjennomføring av worskshops, brukergrupper og utvikling av konsepter. Fossland + Foss ved Thord Veseth Foss har bidratt med utforming av fremtidsbilder.

Prosjektet søkte bistand innen tjenestedesign og fasilitering. Timeestimat: ca 900 konsulenttimer i et tidsrom på ca 7 mnd.

Vi mottok totalt 16 tilbud. Etter en grundig evalueringsrunde satt vi igjen med 3 tilbud vi anså som meget gode. Disse 3 leverandørene ble innkalt til intervju, med ekstra evalueringsrunde i etterkant av intervjuene. Comte Bureau AS ble tildelt bistandsavtalen og startet opp 11. mai 2022.

Gjennomføring av oppdraget og prosjektet

Prosjektgruppen har hatt faste ukentlige møter og prosjektleder og oppdragsleder i Comte Bureau har hatt ukentlige møter for å sikre oppgavefordeling og at de to delene i prosjektet har jobbet mot samme mål selv om de har jobbet med forskjellige oppgaver i prosjektet.

Digdirs interne ressurser har hatt ansvaret for involvering, oppfølging og samarbeid med offentlige aktører, mens Comte Bureau har gjort tilsvarende i brukersporet med brukerorganisasjoner. Digdirs ressurser har gjennomført utforskning sammen med NAV rundt digital veileder som fikk navnet MinVei.

Sammen har prosjektgruppen lagd og gjennomført to workshops med bred deltakelse. Bearbeiding av innsikter, utvikling av konsepter og analyse er gjort sammen.

Interne ressurser har i perioden des 2022 - mars 2023 skrevet rapporten og gjennomført kvalitetssikring av internt i Digdir.

Tid og frister
Oppdragsperiode 01.03.2022 - 31.12.2022
Levere rapport til KDD: 31.03.2023
Forbruk av midler
Tildeling fra KDD: 1 000 000 kr
Forbruk kjøp av tjenester (Comte bureau) - 1 000 000 kr
Interne ressurser (01.04.2022 - 31.12.2022) 1 836 timer

Kilder

Vi har lagd rapporten

Profilbilde av Hanne Hofsæth Fredheim

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet Hanne Christine Hofsæth Fredheim

Prosjektleder med nesten 20 års erfaring innen prosjektledelse hvorav 12 år i politiet. Master of Management fra BI og BSocSci fra University of Birmingham, UK.

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet Hanne Finnøy

Designer og har jobbet med brukeropplevelse i det offentlige siden 2016. Utdannet fra Industriell design ved NTNU Trondheim (2012).

Alise Kjelling

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet Alise Kjelling

Designer og har jobbet med brukeropplevelse i det offentlige siden 2012. Hun brenner for at vi skal bli flinkere til å bruke designmetodikk i alle deler av virksomheten. Alise har en master i digital design og kommunikasjon fra IT Universitetet i København.

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet Dorte Drange

Innholdsdesigner og klarspråkrådgiver.

Rådgiver, Digitaliseringsdirektoratet Anniken Kjos Bråthen