Hopp til hovedinnhold

MinVei - eksperimentering i praksis

Innsikten viste at det svært høye kravet om forvaltningskompetanse gjør at mange ikke forstår hvilke rettigheter de kan ha. Innbyggere finner i liten grad oversikter som kan hjelpe dem, og selv fagfolk fra andre virksomheter sliter med å finne ut hvilke rettigheter innbygger har. Prosjektet skulle jobbe konkret. Med dette eksperimentet fikk vi en mulighet til å utforske en radikalt annerledes tilnærming til å undersøke om barrieren kan påvirkes.

Bakgrunn

Bakgrunnen for eksperimentet er Digitaliseringsstrategiens mål om at offentlig sektor skal oppleves sammenhengende for brukeren. NAV ønsket å utforske ved forsøke å lage en nasjonal digital veileder for offentlige tjenester. NAV begrenset oppdraget til en av de syv livshendelsene og inviterte i juni 2022 Digdir til å bidra med livshendelsen Dødsfall og arv. Kontakten ble knyttet i forbindelse med innsiktsarbeidet til prosjekt Økt brukskvalitet i offentlige digitale tjenester på tvers.

KDD hadde bedt Digdir bruke livshendelsen Dødsfall og arv som et eksempel. På bakgrunn av denne presiseringen hadde Digdir organiserte prosjektet inn ilivshendelsen Dødsfall og arv og flere av ressurspersonene som jobbet med livshendelsen var med i prosjektet. Basert på prosjektets innsikt, vurderte prosjektet at det var hensiktsmessig å delta i NAVs undersøkende arbeid og at det var innenfor rammene til oppdraget fra KDD og arbeidet med livshendelsen Dødsfall og arv.

Syv studenter ble ansatt av NAV for å gjennomføre eksperimentet. Fem av masterstudentene studerte på NTNUI innen utvikling, mens en studerte interaksjonsdesign ved UiO og en tjenstedesign ved AHO. Prosjektier var Daniel Engehagen ved NAV og Digdir bistod ved Hanne Hofsæth Fredheim og Hanne Finnøy i utforskningsperioden 20. juni- 12. august 2022.

Om eksperimentet

Utgangspunktet er innbyggers behov i en konkret livssituasjon. Eksperimentet tok utgangspunkt i livshendelsen Dødsfall og for å finne livssituasjoner som eksperimentet kunne jobbe videre med. Vi avgrenset til den første av de seks fasene av brukerreisen i Dødsfall og arv.

Eksperimentet MinVei skal være:

  1. Åpent tilgjengelig slik at innbygger og hjelpere kan legge inn informasjon de selv ønsker.
  2. En innlogget del hvor innbygger kan endre innhentet informasjon eller legge inn informasjon

Tidlig fase

Dette er et eksperiment med formålet å undersøke om det var mulig å lage en nasjonal digital veileder og hvilken verdi en slik tilnærming kan ha. Eksperimentet var gjort relativt rammeløst. Det gjenstår mye arbeid før en slik veileder kan være i drift. Fundamentale spørsmål rundt finansiering, drift og forvaltning må også avklares.

Film om MinVei

Digdir har sammen med NAV lagd en film som forklarer mer om eksperimentet og resultatet.

Det er den innloggede versjonen vi beskriver nærmere. I den innloggede versjonen kan du velge å hente data fra det offentlige, eller skrive inn alt selv.

Innbygger henter data i innlogget veileder

Veilederen er bygd opp med datahenting av innbygger og ikke deling av data mellom virksomheter. Alt av sammenstilling av data skjer lokalt på innbyggers mobil eller pc. Innbygger har fullt kontroll over hva som skjer ved at innbygger selv velger å søke på en ytelse. Det skjer ikke automatisk.

Stegene i veilederen

I den første delen kan du velge om du skal hente informasjon som offentlige aktører har om deg.

I steg 1 legger du inn ønsket informasjon deg selv. Hvis du har innhentet informasjon, kommer det frem hva som er hentet. Du kan selv velge å gjøre endringer.

I steg 2 velger du livssituasjon som du ønsker å vite mer om.

I steg 3 svarer du på aktuelle spørsmål som er relevante for å få klarhet i om du har rett på noen ytelser eller tjenester.

Den siste delen er resultatene. Resultatene er basert på svarene dine og informasjonen om deg selv. Basert på svarene får du vite hva du kan ha krav på. Resultatet skal være transparent slik at du kan få forståelse for hvorfor du kan ha krav på en rettighet eller ikke.

Basert på svarene får du vite hva du kan ha krav på. Resultatet skal være transparent slik at du kan få forståelse for hvorfor du kan ha krav på en rettighet eller ikke.

En øvelsesplattform

Veilederen er et hjelpemiddel til å forstå mer om hva du kan ha rett til. Både den innloggede og spesielt den åpne tilgjengelige veilederen legger godt til rette for å være en øvelsesplattform. Du kan leke/utforske for å forstå mer uansett om du er innlogget eller ikke. For eksempel kan du se hva det betyr for resultatet å endre inntekt eller sivilstatus. Veilederen legger også godt til rette for hjelpere. Den kan være åpent tilgjengelig og du legge inn informasjon du selv ønsker.

Refleksjon

Eksperimentering er en del av å utforske mulighetsrom innen utvikling av digitale tjenester. Innrammingen innen en livshendelse var verdifullt siden eksperimentet gjenbrukte innsikt og kunne i større grad fokusere på utforskning av og utviklingen i eksperimentet.