Sammenhengende tjenester med brukeren i sentrum

Offentlige tjenester skal oppleves sammenhengende og helhetlige av brukerne uavhengig av hvilke virksomheter som tilbyr dem.

Sammenhengende tjenester krever samarbeid på tvers av forvaltningsnivåer og sektorer. Vi må knytte systemer sammen og fjerne hindere for å kunne utvikle bedre løsninger for folk og samfunn.

Status for dette innsatsområdet

Arbeidet med livshendelsene og sammenhengende tjenester er kommet godt i gang. Det ble blant annet levert en minimumsløsning på oppgjør etter dødsfall i 2021. Arbeidet med en løsning for å få bedre oversikt over tilskuddsordninger for frivilligheten er også i gang. Det er etablert en behovskatalog basert på behovene til livshendelsene for å realisere disse og det jobbes med å utvikle felles prinsipper for god brukskvalitet. For enklere tilgang til egne data samt informasjon og tjenester som er persontilpasset, er det laget en konseptskisse for digital assistent, som ble overlevert KDD 1. september 2021.

På denne siden

  Ferdigstilte initiativ

  Gjennomførte og avsluttede initiativ i handlingsplanen.

  Utrede konsept for en innbyggerorientert løsning for enklere tilgang til egne data, informasjon og tjenester

  Regjeringen vil i samarbeid med KS utrede konsept for realisering av en innbyggerorientert løsning, som for eksempel virtuell assistent, for enklere tilgang til egne data, informasjon og tjenester som er persontilpasset.

  Prosjektet har fått i oppdrag via tildelingsbrev å lage en konseptskisse for en digital assistent. Konseptskissen har vært på flere innspillsrunder der man har mottatt en rekke innspill som er blitt innarbeidet. Skissen ble ferdigstilt 1. september 2021. I konseptskissen legges det frem et forslag om å bygge et økosystem av enkle digitale assistenter som gradvis kan integreres i en felles «master» assistent. Direktoratet peker i tillegg til en rekke tiltak som bør iverksettes for å understøtte arbeidet med å realisere løsningen.

  Kontakt

  Dirk Stuart Lammering

  Fagdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
  Telefon: +47 92 41 14 01

  Livshendelsen "Få barn"

  NAV har i arbeidet med å kartlegge denne livshendelsen vurdert flere ulike alternativer for omfangsforståelse av livshendelsen, og er i samråd med AID kommet frem til at definisjonen som brukes ved OECD kartlegging er hensiktsmessig å benytte. OECD måler status knyttet til fire hendelser for livshendelsen «Få barn» i eGovernment Benchmark 2021.

  Arbeidet som skal leveres omfatter dermed digitale tjenester for følgende fire behov:

  1. Informasjon om permisjonsordninger for foreldre (Check conditions for parental leave)
  2. Skaffe personnummer (Register child with competent authority)
  3. Registrere foreldreansvar (Register child with parental authority)
  4. Søke om barnetrygd (Apply for child allowance)

  Nav vurderer at status på livshendelsen "Få barn" er ferdigstilt ettersom målsettingen om å digitalisere livshendelsen slik den er definert av OECD i det vesentlige er oppnådd.

  Igangsatte initiativ

  Initiativ man nå jobber med i handlingsplanen

  Prioritere å utvikle sammenhengende tjenester innenfor livshendelsene

  Regjeringen vil i første omgang prioritere å utvikle sammenhengende tjenester innenfor følgende livshendelser:

  Utvikle metoder og samle kunnskap om brukerorientering, organisering og koordinering i utvikling og drift av sammenhengende tjenester

  Regjeringen vil i samarbeid med KS utvikle metoder og samle kunnskap om brukerorientering, organisering og koordinering i utvikling og drift av sammenhengende tjenester på tvers av fagsektorer og forvaltningsnivåer.

  Det arbeides kontinuerlig med å utvikle metoder og samle kunnskap om sammenhengende tjenester sammen med livshendelsene. Metoder og kunnskapen bearbeides og integreres i den eksisterende veilederen for sammenhengende tjenester. Veiledning for styring og organisering er utviklet i samarbeid med DFØ og publisert på digdir.no. Veilederen for etatsstyring vil fornyes i samarbeid med DFØ.

  Det er etablert en levende og offentlig behovskatalog basert på behov for å realisere livshendelsene. Praktisk behovsbasert bistand ytes gjennom definerte kontaktpersoner til livshendelsene. Fagsamlinger vil benyttes for å spre kunnskap om metode for sammenhengende tjenester, status for livshendelser, felles økosystem og felleskomponenter, i samarbeid mellom stat og kommune

  Erfarings- og samhandlingsfora for ledere av livshendelsene vil benyttes i departementer og direktorater (tverrdepartemental gruppe, samhandlingsutvalg, samarbeidsforum, fagsamling, verksted). Sjekkliste for sammenhengende tjenester og veikart for felles økosystem er etablert.

  Det vil utprøves ny metodikk for samordning/styring mot missions gjennom StimuLab, og utvikle metodikk for tjenesteutvikling og organisering ved hjelp av en case for innkreving.

  Det prøves ut fremsynsmetodikk​ i to livshendelser og utforskes samarbeid med en livshendelse og KS om radikal innovasjon.

  Ansvarlig departement Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD)
  Utførende direktorat/virksomhet Digdir og KS
  Gjennomføres 2019–2025

  Målsetting og leveranser:

  • Vi bidrar til realisering av brukerrettede sammenhengende tjenester for livshendelser, slik at hverdagen blir enklere for innbyggere, næringsliv og frivillig sektor. Gjennom å løse felles problemer, dele god praksis, kunnskap og erfaringer, gi råd, veiledning og metodikk, samt utvikle fellesløsninger og felles økosystem styrker vi offentlig sektors evne til å levere sammenhengende tjenester.

  Viktige understøttende aktiviteter:

  • KS
  • Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)
  • Skate-virksomhetene
  • Departementer og direktorater med ansvar for livshendelser i digitaliseringsstrategien

  Kontakt

  Hanne Hofsæth Fredheim

  Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
  Telefon: +47 47 79 98 18

  Ikke igangsatte initiativ

  Arbeidet med initiativet har foreløpig ikke startet.

  Utvikle felles prinsipper for god brukskvalitet i digitale tjenester

  Regjeringen vil i samarbeid med KS utvikle felles prinsipper for god brukskvalitet i digitale tjenester.

  Det ses på muligheter for å utvikle felles prinsipper for god brukskvalitet. Prinsippene må utvikles sammen med fagmiljøene i livshendelsene og KS. Det ønskes at Design i Offentlig Sektor (DOS) og Forum for brukskvalitet involveres og bidrar i kvalitetssikring av prinsippene samt utspredelse. Det er samlet en rekke eksiterende materiale som kan benyttes i etableringen av prinsippene. Dersom arbeidet formaliseres vil dette kunne bidra til å svare ut «regjeringen vil» initiativet innen 2025.

  Ansvarlig departement Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD)
  Utførende direktorat/virksomhet Digdir
  Gjennomføres 2022–

  Målsetting og leveranser:

  Viktige understøttende aktiviteter:

  • KS
  • KMD
  • Direktoratet for e-helse
  • Human Factors Solutions (HFS)
  • NAV
  • Skatteetaten
  • Forum for brukskvalitet (representanter fra alle livshendelsene)

  Har du forslag til nye tiltak i handlingsplanen?

  Da ønsker vi å høre fra deg. Handlingsplanen gir en oversikt over innsatsområder, initiativer og tiltak som skal realisere regjeringens og KS' digitaliseringsstrategi "Én digital offentlig sektor". Vi må sikre at digitaliseringen er samordnet og går i den retningen regjeringen har pekt ut.

  Dersom du har forslag til nye tiltak som kan understøtte digitaliseringsstrategien kan du sende oss en e-post i linken under med:

  • Navn og beskrivelse av tiltaket
  • Tiltakseier
  • Innsatsområde tiltaket vil understøtte
  • Kontaktperson og e-postadresse
  • Lenke til mer informasjon

  Kontakt

  Programkontor for oppfølging av handlingsplanen