Sammenhengende tjenester med brukeren i sentrum

Offentlige tjenester skal oppleves sammenhengende og helhetlige av brukerne uavhengig av hvilke virksomheter som tilbyr dem.

Sammenhengende tjenester krever samarbeid på tvers av forvaltningsnivåer og sektorer. Vi må knytte systemer sammen og fjerne hindere for å kunne utvikle bedre løsninger for folk og samfunn.

Status for dette innsatsområdet

Arbeidet med livshendelsene og sammenhengende tjenester er kommet godt i gang. Det skal blant annet leveres en minimumsløsning på oppgjør etter dødsfall i 2021. Arbeidet med en løsning for å få bedre oversikt over tilskuddsordninger for frivilligheten er også i gang. Det er etablert en behovskatalog basert på behovene til livshendelsene for å realisere disse og det jobbes med å utvikle felles prinsipper for god brukskvalitet. For enklere tilgang til egne data samt informasjon og tjenester som er persontilpasset, er det laget en konseptskisse for digital assistent, som ble overlevert KMD 1. september 2021.

Innhold

  Igangsatte initiativ

  Initiativ man nå jobber med i handlingsplanen

  Prioritere å utvikle sammenhengende tjenester innenfor 7 livshendelser

  Regjeringen vil i første omgang prioritere å utvikle sammenhengende tjenester innenfor følgende livshendelser:

  Utvikle metoder og samle kunnskap om brukerorientering, organisering og koordinering i utvikling og drift av sammenhengende tjenester

  Regjeringen vil i samarbeid med KS utvikle metoder og samle kunnskap om brukerorientering, organisering og koordinering i utvikling og drift av sammenhengende tjenester på tvers av fagsektorer og forvaltningsnivåer.

  Prosjektet jobber med utgangspunkt i behov hos livshendelsene, oppdrag og føringer fra KMD, og innspill fra andre interessenter. Det er etablert en behovskatalog basert på behovene til livshendelsene for å realisere disse.

  Aktiviteter inkluderer blant annet: ​

  • Utarbeidet veiledning for organisering og styring av samarbe​id
  • Fornye veiledning for etatsstyring i samarbeid med DFØ
  • Utvikle metodikk for tjenesteutvikling og organisering ved hjelp av en case for innkreving
  • Utforske samarbeid med en livshendelse og KS om radikal innovasjon
  • Utprøve verktøy for etablering av målbilde for livshendelsen
  • Bruker fremsyn for vurdering/innspill til fremtidig tjenesteutvikling
  • Fagsamlinger for å spre kunnskap om metode for sammenhengende tjenester, status for livshendelser, felles økosystem og felleskomponenter, samarbeid stat-kommune
  • Erfarings- og samhandlingsfora for ledere av livshendelsene i departementer og direktorater
  • Utforskning av behov og muligheter knyttet til Digital politiattest
  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet Digdir og KS
  Gjennomføres 2019–2025

  Målsetting og leveranser:

  • Vi bidrar til realisering av brukerrettede sammenhengende tjenester for livshendelser, slik at hverdagen blir enklere for innbyggere, næringsliv og frivillig sektor. Gjennom å løse felles problemer, dele god praksis, kunnskap og erfaringer, gi råd, veiledning og metodikk, samt utvikle fellesløsninger og felles økosystem styrker vi offentlig sektors evne til å levere sammenhengende tjenester.

  Viktige understøttende aktiviteter:

  • KS
  • Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)
  • Skate-virksomhetene
  • Departementer og direktorater med ansvar for livshendelser i digitaliseringsstrategien

  Utvikle felles prinsipper for god brukskvalitet i digitale tjenester

  Regjeringen vil i samarbeid med KS utvikle felles prinsipper for god brukskvalitet i digitale tjenester.

  Det er igangsatt arbeid for å utvikle felles prinsipper for god brukskvalitet. Prinsippene må utvikles sammen med fagmiljøene i livshendelsene og KS. Det ønskes at Design i Offentlig Sektor (DOS) og Forum for brukskvalitet involveres og bidrar i kvalitetssikring av prinsippene samt utspredelse. Det er samlet en rekke eksiterende materiale som kan benyttes i etableringen av prinsippene.

  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet Digdir
  Gjennomføres 2020–

  Målsetting og leveranser:

  Viktige understøttende aktiviteter:

  • KS
  • KMD
  • Direktoratet for e-helse
  • Human Factors Solutions (HFS)
  • NAV
  • Skatteetaten
  • Forum for brukskvalitet (representanter fra alle livshendelsene)

  Kontakt

  Utrede konsept for en innbyggerorientert løsning for enklere tilgang til egne data, informasjon og tjenester

  Regjeringen vil i samarbeid med KS utrede konsept for realisering av en innbyggerorientert løsning, som for eksempel virtuell assistent, for enklere tilgang til egne data, informasjon og tjenester som er persontilpasset.

  Prosjektet har gått gjennom fasene:

  1. Forme prosjekt

  2. Innsikt

  3. Ideutvikling

  Konseptskissen har vært på flere innspillsrunder der man har mottatt en rekke innspill som er blitt innarbeidet utover sommeren og siste versjon ble overlevert KMD 1. september 2021.

  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet Digdir
  Gjennomføres 2020–2021

  Målsetting og leveranser:

  Mål

  • Sette brukeren i sentrum
  • Mer samordnede tjenester på tvers av forvaltningsnivåer
  • Offentlige tjenester skal oppleves sammenhengende og helhetlige av brukerne, uavhengig av hvilke offentlige virksomheter som tilbyr dem
  • Offentlig og privat sektor leverer digitale tjenester ved hjelp av brukertilpassede, moderne, sikre og effektive fellesløsninger
  • Tilgang til egne data

  • KS
  • Brønnøysundregistrene 
  • Datatilsynet
  • Direktoratet for e-helse
  • NAV
  • Norstella
  • Skatteetaten
  • UiO Framtidslab

  Kontakt

  Har du forslag til nye tiltak i handlingsplanen?

  Da ønsker vi å høre fra deg. Handlingsplanen gir en oversikt over innsatsområder, initiativer og tiltak som skal realisere regjeringens og KS' digitaliseringsstrategi "Én digital offentlig sektor". Vi må sikre at digitaliseringen er samordnet og går i den retningen regjeringen har pekt ut.

  Dersom du har forslag til nye tiltak som kan understøtte digitaliseringsstrategien kan du sende oss en e-post i linken under med:

  • Navn og beskrivelse av tiltaket
  • Tiltakseier
  • Innsatsområde tiltaket vil understøtte
  • Kontaktperson og e-postadresse

  Kontakt