Sammenhengende tjenester med brukeren i sentrum

Offentlige tjenester skal oppleves sammenhengende og helhetlige av brukerne uavhengig av hvilke virksomheter som tilbyr dem.

Sammenhengende tjenester krever samarbeid på tvers av forvaltningsnivåer og sektorer. Vi må knytte systemer sammen og fjerne hindere for å kunne utvikle bedre løsninger for folk og samfunn.

Status for dette innsatsområdet

Arbeidet med livshendelsene og sammenhengende tjenester er kommet godt i gang. Det skal blant annet leveres en minimumsløsning på oppgjør etter dødsfall i 2021. Arbeidet med en løsning for å få bedre oversikt over tilskuddsordninger for frivilligheten er også i gang. Det er etablert en behovskatalog basert på behovene til livshendelsene for å realisere disse og det jobbes med å utvikle felles prinsipper for god brukskvalitet. For enklere tilgang til egne data samt informasjon og tjenester som er persontilpasset, er det laget en konseptskisse for digital assistent, som ble overlevert KMD 1. september 2021.

På denne siden

  Igangsatte initiativ

  Initiativ man nå jobber med i handlingsplanen

  Prioritere å utvikle sammenhengende tjenester innenfor 7 livshendelser

  Regjeringen vil i første omgang prioritere å utvikle sammenhengende tjenester innenfor følgende livshendelser:

  Utvikle metoder og samle kunnskap om brukerorientering, organisering og koordinering i utvikling og drift av sammenhengende tjenester

  Regjeringen vil i samarbeid med KS utvikle metoder og samle kunnskap om brukerorientering, organisering og koordinering i utvikling og drift av sammenhengende tjenester på tvers av fagsektorer og forvaltningsnivåer.

  Det arbeides kontinuerlig med å utvikle metoder og samle kunnskap om sammenhengende tjenester sammen med livshendelsene. Metoder og kunnskapen bearbeides og integreres i den eksisterende veilederen for sammenhengende tjenester. Det gjennomføres brukerrettet bistand basert på behovene i den etablerte behovskatalogen.

  Løsninger og delløsninger

  • Målbildemodell for økosystemet med beskrivelse og tilhørende sjekkliste er publisert

  Støtte til gjennomføring

  • Innovasjonskompetanse og finansiering av arbeid i to livshendelser gjennom Stimulab. To av livshendelsene delfinansieres gjennom Medfinansieringsordningen

  Juridiske utfordringer

  Læring og erfaringsdeling

  • Erfaringsdeling på tvers av livshendelsene og forvaltningen; Fagsamlinger og Samarbeidsforum

  Innspill til departementsnivået rundt viktigheten av og hvordan implementere felles føringer i virksomhetenes tildelingsbrev.

  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet Digdir og KS
  Gjennomføres 2019–2025

  • KS
  • Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)
  • Skate-virksomhetene
  • Departementer og direktorater med ansvar for livshendelser i digitaliseringsstrategien

  Målsetting og leveranser:

  Viktige understøttende aktiviteter:

  • KS
  • KMD
  • Direktoratet for e-helse
  • Human Factors Solutions (HFS)
  • NAV
  • Skatteetaten
  • Forum for brukskvalitet (representanter fra alle livshendelsene)

  Kontakt

  Utrede konsept for en innbyggerorientert løsning for enklere tilgang til egne data, informasjon og tjenester

  Regjeringen vil i samarbeid med KS utrede konsept for realisering av en innbyggerorientert løsning, som for eksempel virtuell assistent, for enklere tilgang til egne data, informasjon og tjenester som er persontilpasset.

  Prosjektet har fått i oppdrag via tildelingsbrev å lage en konseptskisse for en digital assistent. Konseptskissen har vært på flere innspillsrunder der man har mottatt en rekke innspill som er blitt innarbeidet. Skissen ble ferdigstilt 1. september 2021. I konseptskissen legges det frem et forslag om å bygge et økosystem av enkle digitale assistenter som gradvis kan integreres i en felles «master» assistent. Direktoratet peker i tillegg til en rekke tiltak som bør iverksettes for å understøtte arbeidet med å realisere løsningen.

  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet Digdir
  Gjennomføres 2020–2021

  Målsetting og leveranser:

  Mål

  • Sette brukeren i sentrum
  • Mer samordnede tjenester på tvers av forvaltningsnivåer
  • Offentlige tjenester skal oppleves sammenhengende og helhetlige av brukerne, uavhengig av hvilke offentlige virksomheter som tilbyr dem
  • Offentlig og privat sektor leverer digitale tjenester ved hjelp av brukertilpassede, moderne, sikre og effektive fellesløsninger
  • Tilgang til egne data

  • KS
  • Brønnøysundregistrene 
  • Datatilsynet
  • Direktoratet for e-helse
  • NAV
  • Norstella
  • Skatteetaten
  • UiO Framtidslab

  Kontakt

  Ikke igangsatte initiativ

  Arbeidet med initiativet har foreløpig ikke startet.

  Utvikle felles prinsipper for god brukskvalitet i digitale tjenester

  Regjeringen vil i samarbeid med KS utvikle felles prinsipper for god brukskvalitet i digitale tjenester.

  Det ses på muligheter for å utvikle felles prinsipper for god brukskvalitet. Prinsippene må utvikles sammen med fagmiljøene i livshendelsene og KS. Design i Offentlig Sektor (DOS) og Forum for brukskvalitet kan involveres. Det er samlet en rekke eksiterende materiale som kan benyttes i etableringen av prinsippene.

  Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  Utførende direktorat/virksomhet Digdir
  Gjennomføres 2020–

  Målsetting og leveranser:

  • Vi bidrar til realisering av brukerrettede sammenhengende tjenester for livshendelser, slik at hverdagen blir enklere for innbyggere, næringsliv og frivillig sektor. Gjennom å løse felles problemer, dele god praksis, kunnskap og erfaringer, gi råd, veiledning og metodikk, samt utvikle fellesløsninger og felles økosystem styrker vi offentlig sektors evne til å levere sammenhengende tjenester.

  Viktige understøttende aktiviteter:

  Har du forslag til nye tiltak i handlingsplanen?

  Da ønsker vi å høre fra deg. Handlingsplanen gir en oversikt over innsatsområder, initiativer og tiltak som skal realisere regjeringens og KS' digitaliseringsstrategi "Én digital offentlig sektor". Vi må sikre at digitaliseringen er samordnet og går i den retningen regjeringen har pekt ut.

  Dersom du har forslag til nye tiltak som kan understøtte digitaliseringsstrategien kan du sende oss en e-post i linken under med:

  • Navn og beskrivelse av tiltaket
  • Tiltakseier
  • Innsatsområde tiltaket vil understøtte
  • Kontaktperson og e-postadresse
  • Lenke til mer informasjon

  Kontakt