Nettverk for prosjekt-, program- og porteføljestyring

Prosjekt-, program- og porteføljestyringsnettverket er et brukerdrevet samarbeid for erfaringsutveksling og gjensidig inspirasjon i arbeidet med å styrke sin virksomhets evne til god prosjekt-, program- og porteføljestyring.

Fra starten i 2014 valgte nettverket å rette innsatsen mot porteføljestyring. Etter å ha kommet godt i gang med porteføljestyringen, har nettverket fra 2016 tatt fatt på programstyring som tema. I 2019 valgte nettverket å ta inn "prosjektstyring" som en del av navnet på nettverket, ut fra at prosjektstyring i praksis har vist seg å være en naturlig og nødvendig del av nettverkets arbeidsområde.

Nettverkssamling 6. oktober, 2020, kl 13-15

Agenda:

- Velkommen med Jens Nørve, Digdir (5 min)

- «Ny i Norge – mer enn bare en livshendelse» med Kari Nysted, IMDi. (30 min)

Beskrivelse: Arbeidet med livshendelser er forankret i regjeringens Digitaliseringsstrategi. Hvilke utfordringer og muligheter gir denne brukerorienterte form for oppdragsomfang? Kan det organiseres som et program? Hvem er aktørene i livshendelsen?

- Kort status på studien om porteføljestyring i det offentlige fra
Concept-programmet, med Forskningssjef Gro Holst Volden, NTNU. (10 min)

Pause - kaffe - beinstrekk i 10 min

- «Utredningsinstruksen – fremmer eller hemmer den innovasjon»? med Arne Bjørdal Langan, DFØ. (30 min)

Beskrivelse: Utredningsinstruksen skal følges når tiltak kan få virkninger utenfor egen virksomhet. Og utredningsinstruksen representerer i stor grad Konseptfasen i Prosjektveiviseren. Er instruksens seks spørsmål hemmende for en innovativ stat?

- Status for arbeidet med gevinstarbeid og gevinstrealisering i DFØ med Sverre Berg , DFØ. 10 min

- Nytt fra Digdir med Jens Nørve/Mona Jakobsen, Digdir

- Avslutning med Jens Nørve, Digdir. 5 min

Du melder deg på ved å sende en epost til Mona Hovland Jakobsen i Digdir, på mhj@digdir.no
Ta kontakt med Mona Hovland Jakobsen hvis du har spørsmål på epost eller mobil 91877642.

Møtet blir kjørt heldigitalt på Teams

Bli med i vårt diskusjonsforum

PPP-nettverket bruker Workplace som plattform for diskusjon- og deling. Arr: For arrangementerne streames også via workplace. For å melde deg inn i Workplacegruppen send en epost til  til Heidi Nordin for å få en invitasjon til Workplacegruppen. 

Vil du vite mer om, eller ønsker å delta i dette nettverket? Ta kontakt med Mona Hovland Jakobsen i Digitaliseringsdirektoratet.

 • Akerhus fylkeskommune
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeids- og sosialdepartementet
 • Arbeidstilsynet
 • Arkivverket
 • Asker kommune
 • Avinor Flysikring
 • Bane NOR
 • Barne- ungdoms og familiedirektoratet
 • Bergen kommune
 • Brønnøysundregistrene
 • Buskerud fylkeskommune
 • Bærum kommune
 • Den norske kirke
 • Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)
 • Direktoratet for e-helse
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
 • Direktoratet for økonomistyring (DFØ)
 • Drammen kommune
 • Finansdepartementet
 • Finnmark fylkeskommune
 • Folkehelseinstituttet
 • Forbrukerrådet
 • Forsvarsbygg
 • Forsvarsdepartementet
 • Hedmark fylkeskommune
 • Helse MIdt-Norge
 • Helse Nord
 • Helse Sør-Øst
 • Helsedirektoratet
 • Husbanken
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
 • Jernbanedirektoratet
 • Justisdepartementet
 • Kommunal-, og moderniseringsdepartementet (KMD)
 • Kompetanse Norge
 • Kriminalomsorgsdirektoratet
 • KS
 • KS' gevinstnettverk
 • Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan - Uninett
 • Kystverket
 • KS
 • KS' gevinstnettverk
 • Lillehammer kommune
 • Løten kommune
 • Lånekassen
 • Mattilsynet
 • Miljødirektoratet
 • Molde kommune
 • Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Nasjaonal IKT HF (NIKT)
 • Nasjonalmuseet
 • NOKUT
 • Norges Bank
 • Norges forskningsråd
 • Norsk helsenett
 • NRK
 • Norges statsbaner (NSB/Vy)
 • Oslo kommune/Bydel Gamle Oslo/ Avdeling Lokalsamfunn og mestring
 • Oslo kommune, byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester
 • Oslo kommune, byrådsavdeling for finans
 • Oslo kommune, Utviklings- og kompetanseetaten
 • Oslo kommune, Helseetaten
 • Oslo kommune, Utdanningsetaten
 • Oslo kommune, Sykehjemsetaten
 • Oslo kommune, Bydel Norstrand
 • OsloMet (tidligere HiOA)
 • Pasientreiser
 • Pensjonstrygden for sjømenn
 • Politidirektoratet
 • Politiets IKT-tjenester
 • Riksantikvaren
 • ROR-IKT
 • Skattedirektoratet
 • Statens kartverk
 • Statens pensjonskasse
 • Statens vegvesen
 • Statistisk sentralbyrå (SSB)
 • Statnett
 • Statsbygg
 • Stavanger kommune
 • Stortinget
 • Sykehusapotekene
 • Sykehuspartner
 • Tolldirektoratet
 • Tromsø kommune
 • Trondheim kommune
 • UNIT
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Utdanningsdirektoratet (UDIR)
 • Utenriksdepartementet (UD)
 • Utlendingsdirektoratet (UDI)
 • Utlendingsnemda
 • Vestfold og Telemark fylkeskommune
 • Volda kommune
 • Våler kommune
 • Østfold fylkeskommune
 • Østre Toten kommune
 • Øvre Eiker kommune

 • Nettverkssamling torsdag 14. mai, kl. 12-14. Arrangert digitalt

  • DigDir sitt pågående arbeid med kompetansemodell for digital transformasjon.
   Anne Kristine Hanevold og Jens Nørve i Digdir

  • Prosjekt Modernisering av innkreving i Skatteetaten.
   Morten Tveit og Axel Birkeland i Skatteetaten

  • Utkast til Programveileder.
   Camilla Jonsson i Bergen kommune

  • Status i arbeidet med Gevinstrealisering.
   Sverre Berg, DFØ

  • Bærekraftsporteføljer og sammensetning av disse med bruk av verktøyet Bærekrafts løftet/Network of Excellence for Sustainable Societal Transitions. Geir Graff, Asker kommune
    

 • Nettverkssamling 3. februar 2020 hos OsloMet

  • PPP i OsloMet
  • Status og videre arbeid med helhetlige tjenester og livshendelser
  • Gevinstrealisering i et PPP perspektiv
  • Samarbeid og informasjondeling om «idetrakten» i PV – med nye verktøy? 
    
 • Nettverkssamling 13. november 2019 hos SSB

  • "Utvikling av sammenhengende tjenester på tvers av sektorer og forvaltningsområder" – Hvordan kan vi dra nytte av «programstyrings-tenkningen»?
  • Ny prosjekthåndbok for Bergen kommune, basert på Prosjektveiviseren.
  • Eksempel på "samarbeid og deling" i forbindelse med utviklingen av Prosjektportalen.
    
 • Nettverkssamling 22. august 2019, hos Akershus fylkeskommune

  • Etablering av nye Viken fylkeskommune – program- og porteføljestyring
  • Prosjekt-, program- og porteføljestyring i Bærum kommune
  • Endring i KS-ordningen – vil gjelde for digitaliseringsprosjekter over 300 mill. v/FIN
  • Prosjektveiviseren på ny plattform – forbedret layout og struktur
    
 • Nettverkssamling 27. april 2019, hos Oslo kommune

  • Tverrsektoriell tjenesteutvikling, Luftsamarbeidet
  • Fra prosjekter til produktutvikling, NAV + Skatt
    
 • Nettverkssamling 6. februar 2019, hos Husbanken

  • Bruk av programmer/programstyring ifm tjenestekjeder på tvers av virksomheter og sektorer
    
 • Nettverkssamling 29. november 2018, hos DFØ

  • Norsk støttemateriell for programstyring, basert på MSP
    
 • Nettverkssamling 14. juni 2018, hos Difi

  • Strategisk IKT-kompetanse i virksomhetene
    
 • Nettverkssamling 20. april 2018, hos Difi

  • Strategisk IKT-kompetanse i virksomhetene.
    
 • Nettverkssamling 8. februar 2018, hos DFØ

  • Programstyring i offshore-bransjen, et eksempel fra Kværner
  • "Porteføljestyring light" i Prosjektveiviserens "idetrakt", v/Difi
  • Orienteing om det igangsatte MSP-arbeidet, v/arbeidsgruppen
  • Strategisk IKT-kompetanse i virksomhetene v/Difi
    
 • Nettverkssamling 13. desember 2017, hos Difi

  • Asker kommune, program for kommunesammenslåing
  • Difis program for imlementering av digitaliseringsstrategien
    
 • Nettverksamling 25. oktober 2017, hos Bane NOR

  • Hva skjer på området?
  • Videre planer for P&P-nettverket?
  • Presentasjon av Bane NORs ERTMS-program
    
 • Nettverkssamling 20. juni 2017, hos Difi

  • Endringsledelse
  • Gevinstrealisering
  • Arkitekturstyring
    
 • Nettverkssamling 6. april 2017, hos Direktoratet for e-helse

  • Pådriver for e-helseutviklingen
  • Program for felles infrastruktur
  • Nasjonalt program for velferdsteknologi
  • NAVs nye verktøy for erfaringslogg
    
 • Nettverkssamling 19. januar 2017, hos NAV

  • Utviklingsarbeidet i NAV
  • Modernisering av IKT i NAV
  • Program for arbeidsrettede tjenester
    
 • Nettverkssamling 2. desember 2016, hos Oslo kommune

  • Presentasjon av program for elektroniske tjenester til innbyggere og næringsliv (PET)
  • Erfaring fra pilotprosjektet «Gevinstoppnåelse ved bruk av risikostyringsverktøy» for IKT-programmet i EHS sektor
    
 • Nokios 1. november 2016, WS: Hvordan etablere god programstyring i din virksomhet?

  • Justisdepartementet og Folkehelseinstituttet
    
 • Nettverkssamling 27. september 2016, hos Politidirektoratet

  • Erfaringer fra innføring og bruk av programstyring i Politidirektoratet og Bergen kommune
    
 • Nettverkssamling Programstyring 17. juni 2016, hos Difi

  • Refleksjon og diskusjon: Sammenheng mellom teori og praksis?
  • Eierstyring i prosjekt og program i NAV
  • Erfaringer og refleksjoner fra en programeier i E-helse
  • Programstyring i Justisdepartementet
    
 • Fra Porteføljestyring til Programstyring 2.mai 2016, i regjeringskvartalet

  • Virksomheters erfaringer fra nettverksarbeidet
  • Sammenehengene mellom prosjekt-, program- og porteføljestying
   • Diverse kosulentselskaper i leverandørmarkedet
   • IKT-Norge
  • Difis rolle og virkemidler
    
 • MoP Workshop 14. desember 2015, hos Difi

  • Arbeid med norske MoP-begreper
  • Uformell nettverking med bevertning
    
 • Nettverkssamling 23. november 2015, hos Statens vegvesen

  • Porteføljestyring i Statens vegvesen
  • Orientering om møtet i nettverk for etatsstyring og Skattedirektoratet
  • Orientering om gjennomført workshop på NOKIOS «Hvordan implementere en felles prosjekt og porteføljestyringsmodell i din virksomhet»
  • Ønske om fremover å dreie fokus fra porteføljestyring til gevinstrealisering og programstyring
    
 • MoP-møte 30. oktober 2015, hos Difi

  • Organisering av arbeidet med norske MoP-begreper
  • Arbeidsgruppe opprettet
    
 • Nettverkssamling 24. september 2015, hos DFØ

  • Porteføljestyring i DFØ
  • Porteføljestyring i Asker kommune
  • Arbeid med norske MoP-begreper iverksatt
    
 • Dialogmøte med MoP kursleverandører 3. september 2016, hos Difi

  • Presentasjon og dialog om behovet for opplæring innen porteføljestyring i offentlig sektor
    
 • Nettverkssamling 12. juni 2015, hos Helsedirektoratet

  • Nasjonal porteføljestyring innen e-helse
  • Porteføljestyring i Nasjonal IKT HF (NIKT)
    
 • Nettverkssamling 26. mars 2015, hos Husbanken

  • Programstyring i IMDI
  • Porteføljestyring i forsvaret
  • Felles ønske om opplæring i MoP
    
 • Nettverkssamling 24. oktober 2014, hos NAV

  • Porteføljestyring i NAV
  • Porteføljestyring i Asker, Bergen, Oslo og Trondheim knyttet opp mot MoP-metodikken
    
 • Nettverkssamling 3. september 2014, hos Skattedirektoratet

  • Husbanken og Skatteetaten presenterer sin erfaring med Porteføljestyring knyttet opp mot MoP-metodikken
    
 • Nettverkssamling 11. juni 2014, hos DFØ

  • Presentasjon av teorien rundt Management of Portfolios (MoP)
  • Presentasjon av porteføljestyring i Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)
    
 • Nettverkssamling 3. april 2014, hos Difi

  • Nettverket for Program- og Porteføljestyring opprettet
  • Beslutning om i første omgang å konsentrere arbeidet mot Porteføljestyring

Se også

KONTAKT

Mona Hovland Jakobsen

Mona Hovland Jakobsen

Seniorrådgiver
Digitaliseringsdirektoratet

Mona har lang erfaring med forskning og rådgiving innen brukerorientering og teknologiutvikling fra Telenors forskningsavdeling. I Digitaliseringsdirektoratet har hun jobbet med brukerorientering og brukerinnsikt i en rekke offentlige digitaliseringsprosjekter. Nå arbeider Mona spesielt med tverrsektoriell tjenesteutvikling og innovasjon innenfor sammenhengende tjenester på de syv livshendelsene som er valgt ut i digitaliseringsstrategien for offentlig sektor. I tillegg til hovedfag i Medier og kommunikasjon har hun mastergrad i Fremtidsrettede organisasjoner, strategier og ledelsesformer fra Handelshøyskolen BI, samt masteremne i Digital transformasjon fra OsloMet.

Telefon
+47 918 77 642