Nettverk for prosjekt-, program- og porteføljestyring

Nettverket er et brukerdrevet samarbeid for erfaringsutveksling og gjensidig inspirasjon. Hensikten er å styrke offentlige virksomheters evne til god prosjekt-, program- og porteføljestyring.

Fra starten i 2014 valgte nettverket å rette innsatsen mot porteføljestyring. Etter å ha kommet godt i gang med porteføljestyringen, har nettverket fra 2016 tatt fatt på programstyring som tema. I 2019 valgte nettverket å ta inn "prosjektstyring" som en del av navnet på nettverket, ut fra at prosjektstyring i praksis har vist seg å være en naturlig og nødvendig del av nettverkets arbeidsområde.

Nettverket arrangerer jevnlige nettverksmøter der vi presenterer temaer med relevans for prosjekt-, program-, og porteføljestyring og får diskutert og utvekslet erfaringer. Nettverksmøtene avvikles digitalt under pandemien.

Neste nettverksmøte: 16. februar, kl. 13-15.

Møtet blir gjennomført digitalt i Teams.

Hvis du ønsker å stå på nettverkets epostliste, ta kontakt med Mona Hovland Jakobsen i Digitaliseringsdirektoratet. Merk at nettverket er for offentlige virksomheter.

Program :

- Velkommen med Jens Nørve, Digitaliseringsdirektoratet, - 10 minutter.

- En fremtid hvor 'Innkrevingen bare skjer' - 25 minutter.

Årlig innbetaler personer og virksomheter i Norge om lag 1350 milliarder kroner i skatt, avgifter og andre krav til Skatteetaten. De siste årene har Skatteetatens ansvaret på innkrevingsområdet blitt vesentlig utvidet ved at den kommunale skatteinnkrevingen (Skatteoppkreverfunksjonen), Statens Innkrevingssentral (SI) og NAV Innkreving (NAVI) er overført til Skatteetaten. I tillegg har Skatteetaten overtatt ansvaret for innkreving av toll, merverdiavgift ved innførsel og særavgifter fra Tolletaten. I tillegg til innkreving av egne krav gjør Skatteetaten nå innkreving for om lag 50 andre offentlige virksomheter.

Som et ledd i Skatteetatens modernisering jobbes det nå med å etablere et program for modernisering av innkrevingsområdet kalt 'Fremtidens innkreving'. Programmet bygger på et valgt konsept med visjon om at 'Innkreving bare skjer' i økosystemet og prosessene som omgir innbyggere og næringslivet. På grunn av den tydelige strategiske retningen om sammenhengende og helhetlige tjenester i offentlig sektor, har det vært viktig å identifisere hvordan vi kan bidra til å nå dette målet samtidig som moderniseringen av interne prosesser skal skje.

I praksis kan moderniseringen derfor ikke skje hos Skatteetaten alene, men må skje i et nært og godt samarbeid med andre departementer, etater, innbyggere og næringsliv, tredjeparter og andre som spiller vesentlige rolle i et komplekst økosystem. Vi må derfor gå opp noen nye veier i arbeidet med realisering av 'Fremtidens innkreving'. I dette innlegget forteller vi om våre erfaringer så langt knyttet til programorganisering og forhold knyttet til styringsmodell, programmets omfang, samarbeidet med andre, finansieringsmodell, gjennomføringsstrategi mm.

- Innledere: Bente Dahle, prosjekt/programleder 'Fremtidens innkreving' og Axel Birkeland, forretningsutvikler 'Fremtidens innkreving', Skatteetaten.

- Er programstyring rett virkemiddel for samhandling på tvers av sektorer? - 25 minutter.

Problemstillingen diskuteres med utgangspunkt i DIGI-UNG, som er et "frivillig" samarbeid mellom flere direktorater. Vår visjon er å levere lett tilgjengelig og kvalitetssikret informasjon, veiledning og tjenester til ungdom, gjennom et helhetlig digitalt tilbud på tvers av sektorer som bidrar til mestring og selvhjelp.

 • Innleder: Bård Mossin Olesen. Bård jobber til vanlig i avdeling prosjekt og tjenestedesign i Helsedirektoratet, og en av oppgavene han har er å være programleder for DIGI-UNG.

- Livshendelsen «Dødsfall og arv» - 25 minutter.

Dødsfall og arv (DOA) er en av de sju livshendelser som er definert i Digitaliseringsstrategien og har høy prioritet i regjeringen. Formålet med livshendelsen er å forenkle prosessen etter dødsfall – gjennom digitalisering og deling av data i prosesser som i dag er kompliserte og analoge/papirbaserte. Prosjektet har startet en innsiktsfase for å kartlegge HELE livshendelsen. Samtidig er vi gjennom prosjektet «Oppgjør etter dødsfall» midt i realiseringen av en del av DOA.

I møtet den 16.2 vil vi fortelle litt om mer om formålet med DOA, hvordan vi jobber med innsiktsarbeidet, litt erfaringer fra arbeidet med «Oppgjør etter dødsfall» og hvilke planer vi har fremover.

 • Innleder: Seniorrådgiver i Digdir – leder av livshendelsen Dødsfall og arv

- Kompetansetilbud i innovasjon og digitalisering – innhold i kompetansemodell og kompetansetiltak for ledere i offentlig sektor - 25 minutter.

Digdir har presentert kompetansemodell for digital transformasjon for dere tidligere. Vi vil nå presentere mer av innholdet i modellen og konkrete kompetansetiltak vi jobber med.

 • Innleder: Seniorrådgiver, Anne Kristine Hanevold, Digitaliseringsdirektoratet.

- Nytt fra Digdir - 5 minutter.

- Avslutning - 5 minutter.

Diskusjon- og delingsplattform for nettverket

PPP-nettverket har brukt Workplace som plattform for diskusjon- og deling, men bruk av denne plattformen opphører. Vi kommer tilbake med mer informasjon om valg av delings- og kommunikasjonsplattform.

Ta kontakt om du vite mer om, eller ønsker å delta i, dette nettverket

Mona Hovland Jakobsen

Mona Hovland Jakobsen

Seniorrådgiver
Digitaliseringsdirektoratet
Mona har lang erfaring med forskning og rådgiving innen brukerorientering og teknologiutvikling fra Telenors forskningsavdeling. I Digitaliseringsdirektoratet har hun jobbet med brukerorientering og brukerinnsikt i en rekke offentlige digitaliseringsprosjekter. Nå arbeider Mona spesielt med tverrsektoriell tjenesteutvikling og innovasjon innenfor sammenhengende tjenester på de syv livshendelsene som er valgt ut i digitaliseringsstrategien for offentlig sektor. I tillegg til hovedfag i Medier og kommunikasjon har hun mastergrad i Fremtidsrettede organisasjoner, strategier og ledelsesformer fra Handelshøyskolen BI, samt masteremne i Digital transformasjon fra OsloMet.
Telefon
+47 918 77 642

 • Akerhus fylkeskommune
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeids- og sosialdepartementet
 • Arbeidstilsynet
 • Arkivverket
 • Asker kommune
 • Avinor Flysikring
 • Bane NOR
 • Barne- ungdoms og familiedirektoratet
 • Bergen kommune
 • Brønnøysundregistrene
 • Buskerud fylkeskommune
 • Bærum kommune
 • Den norske kirke
 • Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)
 • Direktoratet for e-helse
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
 • Direktoratet for økonomistyring (DFØ)
 • Drammen kommune
 • Finansdepartementet
 • Finnmark fylkeskommune
 • Folkehelseinstituttet
 • Forbrukerrådet
 • Forsvarsbygg
 • Forsvarsdepartementet
 • Hedmark fylkeskommune
 • Helse MIdt-Norge
 • Helse Nord
 • Helse Sør-Øst
 • Helsedirektoratet
 • Husbanken
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
 • Jernbanedirektoratet
 • Justisdepartementet
 • Kommunal-, og moderniseringsdepartementet (KMD)
 • Kompetanse Norge
 • Kriminalomsorgsdirektoratet
 • KS
 • KS' gevinstnettverk
 • Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan - Uninett
 • Kystverket
 • KS
 • KS' gevinstnettverk
 • Lillehammer kommune
 • Løten kommune
 • Lånekassen
 • Mattilsynet
 • Miljødirektoratet
 • Molde kommune
 • Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Nasjaonal IKT HF (NIKT)
 • Nasjonalmuseet
 • NOKUT
 • Norges Bank
 • Norges forskningsråd
 • Norsk helsenett
 • NRK
 • Norges statsbaner (NSB/Vy)
 • Oslo kommune/Bydel Gamle Oslo/ Avdeling Lokalsamfunn og mestring
 • Oslo kommune, byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester
 • Oslo kommune, byrådsavdeling for finans
 • Oslo kommune, Utviklings- og kompetanseetaten
 • Oslo kommune, Helseetaten
 • Oslo kommune, Utdanningsetaten
 • Oslo kommune, Sykehjemsetaten
 • Oslo kommune, Bydel Norstrand
 • OsloMet (tidligere HiOA)
 • Pasientreiser
 • Pensjonstrygden for sjømenn
 • Politidirektoratet
 • Politiets IKT-tjenester
 • Riksantikvaren
 • ROR-IKT
 • Skattedirektoratet
 • Statens kartverk
 • Statens pensjonskasse
 • Statens vegvesen
 • Statistisk sentralbyrå (SSB)
 • Statnett
 • Statsbygg
 • Stavanger kommune
 • Stortinget
 • Sykehusapotekene
 • Sykehuspartner
 • Tolldirektoratet
 • Tromsø kommune
 • Trondheim kommune
 • UNIT
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Utdanningsdirektoratet (UDIR)
 • Utenriksdepartementet (UD)
 • Utlendingsdirektoratet (UDI)
 • Utlendingsnemda
 • Vestfold og Telemark fylkeskommune
 • Volda kommune
 • Våler kommune
 • Østfold fylkeskommune
 • Østre Toten kommune
 • Øvre Eiker kommune

 • Nettverkssamling torsdag 26. november, 2020, kl. 12-14. Arrangert digitalt

  • Program- og portefølje-«styring» i områdesatsingene i Oslo.
   Hanna Tranås Welde, Koordinator for områdesatsingene i Oslo kommune

  • Prioritetsrangering i porteføljen, levering av de riktige prosjektene.
   Arnstein S. Solli, Senior Manager, Advisory. KPMG og Bærum kommune

  • «Vi titter over kanten på porteføljeboksen vår– kan vi dra nytte av andre arbeidsmetoder som den Bergen kommune har utviklet i sitt innovasjonssenter Innolab?
   Kjersti Haukeland Eiken, Innolab Bergen kommune Innolab MUST, Konstituert avdelingsleder prosjekt og portefølje. Bergen kommune

  • Digital ledelse, kompetansemodell for digital transformasjon og kobling til sammenhengende tjenester.
   Avdelingsleder. Lars von Marion Rambøll Management Consulting og Anne-Kristine Hanevold. Digitaliseringsdirektoratet.
    

 • Nettverkssamling tirsdag 6. oktober, 2020, kl. 13-15. Arrangert digitalt

  • -«Ny i Norge – mer enn bare en livshendelse»
   Kari Nysted, IMDi

  • Kort status på studien om porteføljestyring i det offentlige fra
   Concept-programmet,
   Forskningssjef Gro Holst Volden, NTNU

  • «Utredningsinstruksen – fremmer eller hemmer den innovasjon»?
   Arne Bjørdal Langan, DFØ

  • Status for arbeidet med gevinstarbeid og gevinstrealisering i DFØ.
   Sverre Berg , DFØ
    

 • Nettverkssamling torsdag 14. mai, 2020, kl. 12-14. Arrangert digitalt

  • DigDir sitt pågående arbeid med kompetansemodell for digital transformasjon.
   Anne Kristine Hanevold og Jens Nørve i Digdir

  • Prosjekt Modernisering av innkreving i Skatteetaten.
   Morten Tveit og Axel Birkeland i Skatteetaten

  • Utkast til Programveileder.
   Camilla Jonsson i Bergen kommune

  • Status i arbeidet med Gevinstrealisering.
   Sverre Berg, DFØ

  • Bærekraftsporteføljer og sammensetning av disse med bruk av verktøyet Bærekrafts løftet/Network of Excellence for Sustainable Societal Transitions. Geir Graff, Asker kommune
    

 • Nettverkssamling 3. februar 2020 hos OsloMet

  • PPP i OsloMet
  • Status og videre arbeid med helhetlige tjenester og livshendelser
  • Gevinstrealisering i et PPP perspektiv
  • Samarbeid og informasjondeling om «idetrakten» i PV – med nye verktøy? 
    
 • Nettverkssamling 13. november 2019 hos SSB

  • "Utvikling av sammenhengende tjenester på tvers av sektorer og forvaltningsområder" – Hvordan kan vi dra nytte av «programstyrings-tenkningen»?
  • Ny prosjekthåndbok for Bergen kommune, basert på Prosjektveiviseren.
  • Eksempel på "samarbeid og deling" i forbindelse med utviklingen av Prosjektportalen.
    
 • Nettverkssamling 22. august 2019, hos Akershus fylkeskommune

  • Etablering av nye Viken fylkeskommune – program- og porteføljestyring
  • Prosjekt-, program- og porteføljestyring i Bærum kommune
  • Endring i KS-ordningen – vil gjelde for digitaliseringsprosjekter over 300 mill. v/FIN
  • Prosjektveiviseren på ny plattform – forbedret layout og struktur
    
 • Nettverkssamling 27. april 2019, hos Oslo kommune

  • Tverrsektoriell tjenesteutvikling, Luftsamarbeidet
  • Fra prosjekter til produktutvikling, NAV + Skatt
    
 • Nettverkssamling 6. februar 2019, hos Husbanken

  • Bruk av programmer/programstyring ifm tjenestekjeder på tvers av virksomheter og sektorer
    
 • Nettverkssamling 29. november 2018, hos DFØ

  • Norsk støttemateriell for programstyring, basert på MSP
    
 • Nettverkssamling 14. juni 2018, hos Difi

  • Strategisk IKT-kompetanse i virksomhetene
    
 • Nettverkssamling 20. april 2018, hos Difi

  • Strategisk IKT-kompetanse i virksomhetene.
    
 • Nettverkssamling 8. februar 2018, hos DFØ

  • Programstyring i offshore-bransjen, et eksempel fra Kværner
  • "Porteføljestyring light" i Prosjektveiviserens "idetrakt", v/Difi
  • Orienteing om det igangsatte MSP-arbeidet, v/arbeidsgruppen
  • Strategisk IKT-kompetanse i virksomhetene v/Difi
    
 • Nettverkssamling 13. desember 2017, hos Difi

  • Asker kommune, program for kommunesammenslåing
  • Difis program for imlementering av digitaliseringsstrategien
    
 • Nettverksamling 25. oktober 2017, hos Bane NOR

  • Hva skjer på området?
  • Videre planer for P&P-nettverket?
  • Presentasjon av Bane NORs ERTMS-program
    
 • Nettverkssamling 20. juni 2017, hos Difi

  • Endringsledelse
  • Gevinstrealisering
  • Arkitekturstyring
    
 • Nettverkssamling 6. april 2017, hos Direktoratet for e-helse

  • Pådriver for e-helseutviklingen
  • Program for felles infrastruktur
  • Nasjonalt program for velferdsteknologi
  • NAVs nye verktøy for erfaringslogg
    
 • Nettverkssamling 19. januar 2017, hos NAV

  • Utviklingsarbeidet i NAV
  • Modernisering av IKT i NAV
  • Program for arbeidsrettede tjenester
    
 • Nettverkssamling 2. desember 2016, hos Oslo kommune

  • Presentasjon av program for elektroniske tjenester til innbyggere og næringsliv (PET)
  • Erfaring fra pilotprosjektet «Gevinstoppnåelse ved bruk av risikostyringsverktøy» for IKT-programmet i EHS sektor
    
 • Nokios 1. november 2016, WS: Hvordan etablere god programstyring i din virksomhet?

  • Justisdepartementet og Folkehelseinstituttet
    
 • Nettverkssamling 27. september 2016, hos Politidirektoratet

  • Erfaringer fra innføring og bruk av programstyring i Politidirektoratet og Bergen kommune
    
 • Nettverkssamling Programstyring 17. juni 2016, hos Difi

  • Refleksjon og diskusjon: Sammenheng mellom teori og praksis?
  • Eierstyring i prosjekt og program i NAV
  • Erfaringer og refleksjoner fra en programeier i E-helse
  • Programstyring i Justisdepartementet
    
 • Fra Porteføljestyring til Programstyring 2.mai 2016, i regjeringskvartalet

  • Virksomheters erfaringer fra nettverksarbeidet
  • Sammenehengene mellom prosjekt-, program- og porteføljestying
   • Diverse kosulentselskaper i leverandørmarkedet
   • IKT-Norge
  • Difis rolle og virkemidler
    
 • MoP Workshop 14. desember 2015, hos Difi

  • Arbeid med norske MoP-begreper
  • Uformell nettverking med bevertning
    
 • Nettverkssamling 23. november 2015, hos Statens vegvesen

  • Porteføljestyring i Statens vegvesen
  • Orientering om møtet i nettverk for etatsstyring og Skattedirektoratet
  • Orientering om gjennomført workshop på NOKIOS «Hvordan implementere en felles prosjekt og porteføljestyringsmodell i din virksomhet»
  • Ønske om fremover å dreie fokus fra porteføljestyring til gevinstrealisering og programstyring
    
 • MoP-møte 30. oktober 2015, hos Difi

  • Organisering av arbeidet med norske MoP-begreper
  • Arbeidsgruppe opprettet
    
 • Nettverkssamling 24. september 2015, hos DFØ

  • Porteføljestyring i DFØ
  • Porteføljestyring i Asker kommune
  • Arbeid med norske MoP-begreper iverksatt
    
 • Dialogmøte med MoP kursleverandører 3. september 2016, hos Difi

  • Presentasjon og dialog om behovet for opplæring innen porteføljestyring i offentlig sektor
    
 • Nettverkssamling 12. juni 2015, hos Helsedirektoratet

  • Nasjonal porteføljestyring innen e-helse
  • Porteføljestyring i Nasjonal IKT HF (NIKT)
    
 • Nettverkssamling 26. mars 2015, hos Husbanken

  • Programstyring i IMDI
  • Porteføljestyring i forsvaret
  • Felles ønske om opplæring i MoP
    
 • Nettverkssamling 24. oktober 2014, hos NAV

  • Porteføljestyring i NAV
  • Porteføljestyring i Asker, Bergen, Oslo og Trondheim knyttet opp mot MoP-metodikken
    
 • Nettverkssamling 3. september 2014, hos Skattedirektoratet

  • Husbanken og Skatteetaten presenterer sin erfaring med Porteføljestyring knyttet opp mot MoP-metodikken
    
 • Nettverkssamling 11. juni 2014, hos DFØ

  • Presentasjon av teorien rundt Management of Portfolios (MoP)
  • Presentasjon av porteføljestyring i Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)
    
 • Nettverkssamling 3. april 2014, hos Difi

  • Nettverket for Program- og Porteføljestyring opprettet
  • Beslutning om i første omgang å konsentrere arbeidet mot Porteføljestyring