Hopp til hovedinnhold

Miste og finne jobb

Miste og finne jobb er en av regjeringens prioriterte livshendelser. Viktige brukerbehov som er knyttet til livshendelsen er behovet for å skaffe og opprettholde etterspurt kompetanse, håndtere helseutfordringer, håndtere omstillinger i arbeidsmarkedet, og å sikre en høy sysselsetting og dermed egen økonomi.

Det er Arbeids – og inkluderingsdepartementet (AID) som har overordnet ansvar for å følge opp denne livshendelsen. 

Dette skal oppnås i arbeidet

«Flere i arbeid» er ett av NAV sine hovedmål. NAV samarbeider med brukere og samarbeidspartnere for å møte brukernes og samfunnets behov.

Arbeidsledighet må håndteres med nytenkning og bedre digitale tjenester, god støtte til arbeidsgivere og kvalifisering av arbeidsledige. Bedre samhandling med kommuner, helsesektor, utdanningssektor og arbeidsgivere for å øke overgang til arbeid er viktig. NAV har igangsatt et stort arbeid program "Flere i arbeid - enklere, raskere og bedre.

Bildet viser noen arbeidere som går opp en trappe
Foto: Unsplash

Hva skjer i livshendelsen?

Arbeidsmarkedstiltak

Arbeidsmarkedstiltak skal styrke de som deltar sin mulighet til å skaffe seg og/eller beholde arbeid. NAV skal ha riktige arbeidsmarkedstiltak som bidrar til at flere kommer i jobb og som dekker arbeidsmarkedets behov for arbeidskraft.

Et mål med utviklingen er at brukeren skal få tilbud om mer treffsikre arbeidsmarkedstiltak slik at de kommer raskt i gang. Underveis i prosessen skal de oppleve at de får rask og god oppfølging og riktig stønad. Et mål er at administrasjonen av tiltakene skal forenkles og at det skal bli enklere å justere løsningene. Disse tiltakene er utviklet:

  • oversikt over deltakere i arbeidsmarkedstiltak
  • endringsmeldinger på tiltaksdeltakere
  • informasjon om tilgjengelige arbeidsmarkedstiltak
  • administrasjonsflate for avtaler og tiltaksgjennomføring

For kommunene kan det være relevant å kjenne til "Nytt arbeidssøkerregister" og "ny meldepliktsløsning"

Inkluderende arbeidsliv.

NAV skal bistå virksomheter med selv å bli gode på arbeid med Inkluderende arbeidsliv (IA), arbeidsmiljøarbeid og forebygging. Et treffsikkert og effektivt IA-arbeid i virksomheter vil kunne bidra til lavere sykefravær og frafall fra arbeidslivet, og også styrke inkludering og integrering. NAV skal legge til rette for deling av data og kompetanse mellom aktørene i arbeidslivet, slik at de i størst mulig grad blir selvhjulpne og pådrivere i eget IA-arbeid. Det er utviklet et fagsystem for utvelgelse og oppfølging av virksomheter for å redusere sykefravær.

Arbeidsavklaringspenger (AAP)

Arbeidsavklaring skal hjelpe folk til å få avklart arbeidsevnen sin og komme tilbake i jobb. NAV ønsker å tilby en enkel og forståelig prosess for brukere, tilpasset deres behov. Saksbehandlingen skal bli raskere og mer effektiv, slik at folk raskere får økonomisk trygghet, og slik at antall feilutbetalinger reduseres. Samarbeid mellom bruker, arbeidsgiver, helsevesen og NAV skal digitaliseres og bedres. Les mer om AAP her

For kommunene kan det være særlig relevant å kjenne til ny saksbehandlingsløsning for nye saker AAP.

Digitalisering arbeidsgiverløsninger

Det utvikles bedre løsninger for samarbeid med arbeidsgivere. Arbeidsgivere opplever i dag at det er vanskelig å forstå hva som kreves av dem, og de føler usikkerhet og frykt for å gjøre feil. De kjenner heller ikke godt nok til mulighetene knyttet til inkludering og IA. NAV vil også forbedre beslutningsstøtte som gjør at riktige arbeidsgivere og kandidater treffer hverandre. Se en oversikt over NAVs tjenester til virksomheter her.

Dagpenger

Dagpengeløsningene skal moderniseres slik at arbeidsledige får økonomisk trygghet og nødvendig forutsigbarhet så de kan konsentrere seg om å få nytt arbeid. Søknadsdialog og dialog med arbeidsgivere skal være enkel og digital. Saksbehandling skal effektiviseres og kvaliteten økes, slik at antall feilutbetalinger synker. Løsningene skal dessuten være tilpasningsdyktige slik at endringsbehov ivaretas. Ny søknadsdialog for dagpenger ble lansert i 2022.

For kommunene kan det være særlig relevant å kjenne til ny saksbehandlingsløsning for nye dagpengesaker.

IPS/SE Digitalisering individuell jobbstøtte (IPS)

IPS er en evidensbasert metode som hovedsakelig tilbys mennesker med moderate til alvorlige psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer/-avhengighet som ønsker deltakelse i arbeidslivet. Digitaliseringen omfatter tjenester som leveres av NAV, kommuner og spesialisthelsetjenesten. Du finner mer informasjon om IPS arbeidet og IPS arbeidet for unge.

Digitalisering av hjelpemiddelformidling (DigiHot)

Digihot er et initiativ ledet av NAV. I DigiHot arbeides det for bedre samhandling mellom stat, kommune og arbeidsgiver når arbeidstager har behov for hjelpemidler. Det jobbes med å få på plass en sømløs digital plattform mellom partene som ivaretar personvern og felles behov for dialog, innsyn, behovsmelding, vurdering, gjenbruk, utlån, sporing av hjelpemidler og koordinering av service og reparasjon. Les mer om Digihot her.

Arbeidet med DigiHot har blant annet bidratt til at kommunalt ansatte nå kan melde inn behov for hjelpemidler digitalt noe som bidrar til å forenkle deres hverdag. Initiativet har fått støtte gjennom medfinansieringsordningen og det har vært behandlet i Digitaliseringsrådet.

Felles behandlingsansvar §14a.

Alle som henvender seg til et NAV Kontor, og som ønsker eller har trenger for hjelp til å komme i arbeid, har rett til å få behandlet sitt bistandsbehov. Det har blitt gjort en juridisk vurdering som konkluderer med at stat og kommune har felles behandlingsansvar etter §14a. I tillegg har PTO utviklet en digital løsning for §14 a. Det jobbes nå i arbeids- og inkluderingsdepartementet med å klarlegge saken ytterligere.

Utredninger og rapporter

NAVs strategi «NAV 2030» vektlegger at de som trenger flere og sammensatte tjenester skal få helhetlige løsninger tilpasset sin livssituasjon. De som har behov for det skal møte helhetlige tjenester på tvers av NAV, helsesektoren og kommunesektoren. Samarbeid med utdanningssektoren og arbeidsgiverne for å bidra til kvalifisert arbeidskraft.

For å realisere ambisjonene investerer NAV i utvikling av sine digitale tjenester. Det gjennomføres mange tiltak knyttet til livshendelsen «Miste og finne jobb», dels finansiert av NAVs utviklingsbudsjett, og dels av satsningsforslaget «Flere i arbeid».

Les den eksterne kvalitetssikringen av programmet Flere i arbeid – Enklere, raskere og bedre her.

Programmet «Flere i arbeid» handler om at NAV tilbyr digitale kanaler for samhandling og utveksling av informasjon. Tjenestene skal være utformet slik at brukere kan være selvhjulpne, og at de som trenger hjelp og bistand raskest mulig, får dette. Tjenester skal, så langt det lar seg gjøre, inngå i sammenhengende og tverretatlige brukerreiser basert på livshendelser, slik regjeringens digitaliseringsstrategi beskriver. Disse målene gjelder også for de andre utviklingsinitiativene som nevnes under.

Leveransene skjer løpende i henhold til en smidig utviklingsmetodikk. Satsningsforslaget P4 varer til 2025. Da forventes det fulle effekter. Det leveres i noen grad effekter innen ferdigdato.

ed utgangspunkt i NAV sin visjon «vi gir mennesker muligheter» har NAV utarbeidet egne Prinsipper for brukeropplevelse. Prinsippene skal viser vei til en felles forståelse i arbeidet med å nå brukerne

Status i arbeidet

Hovedutfordringen er at de har en stor arv av gammel teknologi og fagsystemer so de må ut av dersom de skal klare å utvikle ny funksjonalitet på moderne løsninger. Utvikling av nye løsninger setter store krav til informasjonskvalitet, etterlevelseskrav og klar tolkning av regelverk. NAV har noe forsinkelse knyttet mangel på utviklere og jurister. Regelverkspesifisering på de ulike områdene tar også lenger tid og er mer omfattende enn antatt.

Fakta om miste og finne jobb

Norge har høy grad av sysselsetting. Tallet på sysselsatte har vokst fra 1,6 millioner i 1970 til 2,9 millioner i 2022. Sysselsettingen har falt under ulike kriser som finanskrisen i 2008, oljekrisen i 2014 og koronakrisen i 2020, men har raskt tatt seg opp igjen. NAV utgir statistikk for arbeidsmarkedet månedlig. Enkelte grupper er overrepresentert blant arbeidsløse:

  • ungdom
  • personer med kort eller ingen utdanning
  • personer med utenlandsk bakgrunn

Få mer fakta, data og tall på NAV sine FOU-sider.

Kontaktperson i Arbeids- og inkluderingsdepartementet:

Espen Opjordsmoen

Kontaktperson i NAV:

Lejla Giske

Kontaktperson i KS:

Roy Bøhmer

Kontaktperson i Digdir:

Kari Nysted

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 45 80 16 16