Hopp til hovedinnhold

Dødsfall og arv

Livshendelsen Dødsfall og arv er en av regjeringens prioriterte livshendelser. Livshendelsen handler om å gjøre det enklere for etterlatte å finne og benytte seg de tjenestene de trenger.

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) er ansvarlig departement. Utførende virksomhet er Digitaliseringsdirektoratet (Digdir). De har overordnede ansvar for å følge opp livshendelsen.

Dette skal oppnås i programmet

Målet i programmet er å gi de etterlatte en opplevelse av sammenheng i tjenester fra det offentlige når de opplever dødsfall. Prosesser som i dag er kompliserte, analoge og papirbaserte skal forenkles. Gjennom digitalisering og deling av data skal det bli enklere for de etterlatte i en ellers vanskelig tid.

Når noen mister sine nærmeste, er det mange praktiske ting som må løses, samtidig som de også må håndtere sin egen sorg. De etterlatte kan oppleve at det er vanskelig å finne informasjon om hvilke praktiske oppgaver de skal løse, og mange av oppgavene er lite sammenhengende og analoge eller delvis digitale.

  Hva skjer i arbeidet med livshendelsen

  Oppgjør etter dødsfall

  Delprosjektet «Oppgjør etter dødsfall» er i gjennomføringsfasen. Formålet med prosjektet er å forenkle prosessen etter dødsfall – gjennom digitalisering og deling av data i prosesser som i dag er kompliserte og analoge/papirbaserte.

  Prosjektet realiserer et digitalt dødsbo som vil være arvingenes samlede informasjonskilde ved å gi oversikt over avdødes formue og gjeld som automatisk samles inn i det digitale dødsboet. Eksempler på data som samles inn er saldo på avdødes kontoer i bank (inkl. gjeld), eiendommer, kjøretøy, pensjonsforsikringer, hvorvidt det finnes testamenter og ektepakter samt skatteopplysninger.

  Prosjektet har ambisjon om pilotdrift 1. halvdel av 2024. I 2022 ble Arveloven endret. Dette var en forutsetning for løsningen Digitalt dødsbo, og det pågår arbeid med å lage forskrifter som skal regulere løsningen. Prosjektet ble behandlet i Digitaliseringsrådet i 2020.

  Oppgjør etter dødsfall inngår i livshendelsen Dødsfall og arv, som er en av de sju priorterte livshendelsene i regjeringens digitaliseringsstrategi. Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) jobber med å realisere denne livshendelsen. Videoen går gjennom skissene fra tjenestedesignprosessen.

  Digital gravferdsmelding

  Statsforvalteren i Vestfold har ansvaret for delprosjektet "Digital gravferdsmelding". Hensikten med dette prosjektet er at etterlatte skal kunne ta valg digitalt om gjennomføringen av en gravferd (til erstatning for papirskjemaet). Prosjektet er i gang med å utvikle første versjon av tjenesten, og har mottatt støtte fra Medfinansieringsordningen. I samsvar med Digitaliseringsrådets anbefalinger startes det med en enkel løsning samtidig som en ser på hvordan en fullt utviklet løsning kan fungere på sikt. Det jobbes brukerorientert med vekt på klart språk (avklare ord og begreper).

  Økt brukskvalitet i offentlige digitale tjenester på tvers

  Digdir fikk et tilleggsoppdrag i 2022 som har blitt utført som del av livshendelsen.

  "Digdir skal benytte livshendelsen Dødsfall og arv som eksempel til å bedre brukskvaliteten i offentlige digitale tjenester. Dette skal bidra til bedre og mer likeartet opplevelse ved bruk av offentlige digitale tjenester slik at disse er mer gjenkjennbare og lettere å bruke. "

  Det ble gjennomført et omfattende innsiktsarbeid i 2022 sammen med bred deltakelse fra offentlig forvaltning for å komme frem til hvordan oppdraget kunne løses. I sluttrapporten Finnes en en rekke forslag på hvordan offentlig informasjon kan gjøres mer tilgjengelig for brukerne.

  Utredninger og rapporter

  Du kan lese innsiktsrapporten her.

  Digdir gjennomførte en bruker- og behovskartlegging for livshendelsen dødsfall og ar. Sluttrapporten fra dette arbeidet kom i juni 2021. Med utgangspunkt i denne rapporten er det laget en overordnet plan, der det er gjort en prioritering av de analyserte behovene. Prioriteringene tar utgangspunkt i at det skal gi stor gevinst for brukerne, at det kan gi relativt raske gevinster og at de aktørene som skal lede den enkelte aktivitet kan prioritere arbeidet. Videre arbeid i livshendelsen har fokus på å følge opp alle aktører og bistå dem med innsikt og eventuell bistand med fasilitering av aktiviteter i deres prosjekter. I tillegg har Digdir fokus på leveranser i egne aktiviteter som f.eks. Oppgjør etter dødsfall.

  Hvordan er arbeidet organisert?

  Livshendelsen er organisert som et program og er nettverksbasert med åtte tiltak. En viktig forutsetning for å få til et godt samarbeid med andre organisasjoner er et frivillighet. Digitaliseringsdirektoratet har ingen avtaler/kontrakter med noen som regulerer det de skal gjøre på sine området, eller når de skal gjøre det. Den enkelte aktør må gjøre det de mener er riktig for å gjøre det bedre for brukerne, når de har midler, ressurser og kan prioritere det i tid sett opp mot andre aktiviteter de gjør. En viktig faktor er at de kan benytte det innsiktsarbeidet Digdir har fått gjennom sitt arbeid og at Digdir deler ny tilegnet kunnskap med aktørene.

  Kontaktpersoner i Digdir:

  Bredo Erik Swanberg

  Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
  Telefon: +47 90 60 95 20

  Frode Alne Bolin

  Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
  Telefon: +47 91 18 69 00