Hopp til hovedinnhold

Ny i Norge

Å være ny i Norge innebærer omfattende kontakt med det offentlige. Det er mange ting som skal på plass og det er mye å sette seg inn i. Ny i Norge er en av regjeringens prioriterte livshendelser.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) er ansvarlig departement, og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er ansvarlig virksomhet.

Dette skal oppnås

Arbeidet med livshendelsen Ny i Norge er satt i gang både for å gi den nyankomne gode tjenester, men har også et mål om mer sammenheng i de offentlige tjenestene og på systemsiden.

Bilde av noen som forsøker å finne informrasjon på en Ipad
«Jeg skulle ønske at jeg fikk mer informasjon ved ankomst til Norge, tilpasset min kompetanse og situasjon.»
Foto: UDI

Hva skjer i arbeidet med livshendelsen?

Helhetlig informasjon

Nettstedet nyinorge.no skal samle informasjon fra offentlige myndigheter som kan hjelpe deg i din nye hverdag i Norge. Det arbeides med en felles publiseringsløsning som skal gjøre det enkelt for nye innvandrere å finne informasjon fra ulike offentlige aktører. IMDi samarbeider med en rekke offentlige aktører om denne løsningen, blant annet NAV, UDI og Digdir. Per i dag er nettsiden på språkene norsk, engelsk, ukrainsk og russisk.

I perioden fra 1. Juni til 31.desember 2023 har 42.000 brukere besøkt nettsiden. Av disse har 15.000 benyttet russisk og ukrainsk språk og 11.000 har benyttet norsk språk i nettleseren. Det arbeides videre med å inkludere informasjon til flere målgrupper i portalen. IMDi har fått økt innsikt i informasjonsbehovet til nyankomne flyktninger.

Portalen er et oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Det er ønskelig at kommunene bidrar med å markedsføre og ta i bruk nettsiden for nyankomne i kommunene.

Videre planer

Det er definert to andre satsninger i arbeidet:

- Digitale brukerreiser

- Omforent datastrategi

Status i arbeidet

IMDi melder at de er avhengig av at andre etater prioriterer ressurser til innholdsproduksjon om sine områder. Dette kan til tider være utfordrende.

Den andre utfordringen er å finne riktig ambisjonsnivå for hvilke tjenester og informasjon som skal samles for nyankomne. Det er mye informasjon og mange tjenester som kan være relevant. De opplever det som viktig å arbeide med struktur og metadata som legger til rette for at brukere kan finne relevant informasjon på egenhånd.

IMDi opplever også at det er en utfordring å håndtere informasjon på mange språk.

Rapporter og utredninger

Du kan lese analyserapporten her

I det forberedende arbeidet i 2020 er det utarbeidet brukerreiser og gjennomført intervjuer med 274 flyktninger.

NOU 2022:18 Mellom mobilitet og migrasjon - Arbeidsinnvandreres integrering i norsk arbeids- og samfunnsliv

Utvalget har kartlagt situasjonen for folkeregistrerte arbeidsinnvandrere, både fra EØS-området og tredjeland, som har kommet til Norge etter 2004. Utvalget har vurdert integreringspolitiske virkemidler for å bedre integrere arbeidsinnvandrere i norsk arbeids- og samfunnsliv

Rapport om ukrainske flyktningers møte med Norge

Dette er en undersøkelse av ukrainske flyktninger sitt møte med norske myndigheter og det norske folk. Undersøkelsen viser at ukrainerne i stor grad er fornøyde med hjelpen de har fått fra det offentlige og frivillige aktører. 70 prosent oppgir imidlertid at det er utfordrende å finne fram til riktig informasjon knyttet til integreringsprosessene.

Hvordan er arbeidet organisert?

IMDi leder samarbeidet om livshendelsen Ny i Norge, og involverer en rekke aktører.

Fakta om livshendelsen Ny i Norge

Ved inngangen til 2022 hadde over en million mennesker i Norge innvandrerbakgrunn. Til sammen representerer de over 200 land. I løpet av 2021 kom det omlag 54 000 nye innvandrere til Norge. Som ny i Norge kan den enkelte ha behov for informasjon fra 20 offentlige virksomheter. I undersøkelsen Rapport om kollektivt beskyttede fra Ukraina - erfaring fra første fase i Norge fremgår det at 70 prosent opplevde det utfordrende å finne fram til god informasjon.

Finn flere fakta på Tall og fakta om innvandrere og integrering

Kontaktperson i IMDI:

Christine Rabassa Stautland

Kontaktperson i AID:

Eva Marit Kristoffersen

, AID

Kontaktperson i KS:

Lene Karin Wiberg

Kontaktpersoner i Digdir:

Kristin Karlsrud Haugse

Fagdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 41 55 90 69

Hans Gøran Nilsson

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: 90271793