Hopp til hovedinnhold

Ny i Norge

Å være ny i Norge innebærer omfattende kontakt med det offentlige. Det er mange ting som skal på plass og det er mye å sette seg inn i. Ny i Norge er en av regjeringens prioriterte livshendelser.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) er ansvarlig departement, og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er ansvarlig virksomhet.

Dette skal oppnås

Arbeidet med livshendelsen Ny i Norge er satt i gang både for å gi den nyankomne gode tjenester, men har også et mål om mer sammenheng i de offentlige tjenestene og på systemsiden.

Bilde av noen som forsøker å finne informrasjon på en Ipad
«Jeg skulle ønske at jeg fikk mer informasjon ved ankomst til Norge, tilpasset min kompetanse og situasjon.»
Foto: UDI

Hva skjer i arbeidet med livshendelsen?

Helhetlig informasjon

Nettstedet nyinorge.no skal samle informasjon fra offentlige myndigheter som kan hjelpe deg i din nye hverdag i Norge. Det arbeides med en felles publiseringsløsning som skal gjøre det enkelt for nye innvandrere å finne informasjon fra ulike offentlige aktører. IMDi samarbeider med en rekke offentlige aktører om denne løsningen, blant annet NAV, UDI og Digdir

Informasjon til fordrevne fra Ukraina er publisert på Ny i Norge. I perioden fra 1. Juni til 7. august har 15.000 brukere besøkt nettsiden. Av disse har 5.000 benyttet russisk og ukrainsk språk og 5.000 har benyttet norsk språk i nettleseren. Livshendelsen er i fremdrift og har gitt helhetlig informasjon til nyankomne ukrainere. Det arbeides videre med å inkludere informasjon til flere målgrupper i livshendelsen.

Per i dag er nettsiden på språkene norsk, engelsk, ukrainsk og russisk. Dette har vært et oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Det forventes at kommunene bidrar med å markedsføre og ta i bruk nettsiden for nyankomne i kommunene.

Videre planer

Det er definert to andre satsninger i arbeidet:

- Digitale brukerreiser

- Omforent datastrategi

Status i arbeidet

IMDi melder at det er utfordrende å finne riktig ambisjonsnivå for hvilke tjenester og informasjon som skal samles for nyankomne. Det er mye informasjon og mange tjenester som kan være relevant. De opplever det som viktig å arbeide med struktur og metadata som legger til rette for at brukere kan finne relevant informasjon på egenhånd. IMDi er per dato avhengig av at andre etater bidrar med ressurser. IMDi opplever også at det er en utfordring å håndtere informasjon på mange språk.

Rapporter og utredninger

Du kan lese analyserapporten her

I det forberedende arbeidet i 2020 er det utarbeidet brukerreiser og gjennomført intervjuer med 274 flyktninger.

NOU 2022:18 Mellom mobilitet og migrasjon - Arbeidsinnvandreres integrering i norsk arbeids- og samfunnsliv

Utvalget har kartlagt situasjonen for folkeregistrerte arbeidsinnvandrere, både fra EØS-området og tredjeland, som har kommet til Norge etter 2004. Utvalget har vurdert integreringspolitiske virkemidler for å bedre integrere arbeidsinnvandrere i norsk arbeids- og samfunnsliv

Rapport om ukrainske flyktningers møte med Norge

Dette er en undersøkelse av ukrainske flyktninger sitt møte med norske myndigheter og det norske folk. Undersøkelsen viser at ukrainerne i stor grad er fornøyde med hjelpen de har fått fra det offentlige og frivillige aktører. 70 prosent oppgir imidlertid at det er utfordrende å finne fram til riktig informasjon knyttet til integreringsprosessene.

Hvordan er arbeidet organisert?

IMDi leder samarbeidet om livshendelsen Ny i Norge, og involverer en rekke aktører.

Fakta om livshendelsen Ny i Norge

Ved inngangen til 2022 hadde over en million mennesker i Norge innvandrerbakgrunn. Til sammen representerer de over 200 land. I løpet av 2021 kom det omlag 54 000 nye innvandrere til Norge. Som ny i Norge kan den enkelte ha behov for informasjon fra 20 offentlige virksomheter. I undersøkelsen Rapport om kollektivt beskyttede fra Ukraina - erfaring fra første fase i Norge fremgår det at 70 prosent opplevde det utfordrende å finne fram til god informasjon.

Finn flere fakta på Tall og fakta om innvandrere og integrering

Kontaktperson i IMDI:

Christine Rabassa Stautland

Kontaktperson i AID:

Karwan Almassy

Kontaktperson i KS:

Lene Karin Wiberg

Kontaktpersoner i Digdir:

Kristin Karlsrud Haugse

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 41 55 90 69

Hans Gøran Nilsson

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: 90271793