Hopp til hovedinnhold

Starte og drive en frivillig organisasjon

Digitalisering og forenkling skal bidra til økt deltakelse i frivillig aktivitet og at frivilligheten får mer tid til å gjennomføre sine aktiviteter. Livshendelsen starte og drive en frivillig organisasjon er en av regjeringens prioriterte livshendelser.

Kultur- og likestillingsdepartementet (KLD) har overordnet ansvar for å følge opp livshendelsen. Den gjennomføres i perioden 2019–2025. Arbeidet er også forankret i Meld. St. 10 (2018–2019) Frivilligheita – sterk, sjølvstendig, mangfaldig

Dette skal oppnås i livshendelsen

Bildet viser et barn som skyter på blink
Foto: Norbert Braun, Unsplash

Målet er forenkling og samordning av digitale tjenester til frivillig sektor slik at det frigjøres mer tid til aktivitet lokalt og sentralt.

En annen målsetning er å bidra til å realisere prinsippet om kun-en-gang. Dette innebærer at frivillige organisasjoner kun skal rapportere informasjon til det offentlige én gang.

"I 2032 er det enkelt for innbyggere å koble seg på eksisterende organisasjoner både lokalt og nasjonalt. Det er i tillegg svært enkelt og tar lite tid å opprette en ny organisasjon, samt avvikle en eksisterende organisasjon."

Hva skjer i arbeidet med livshendelsen?

Nye løsninger

Tilskudd.no ble lansert i desember 2022. Det er en nettside gir oversikt over alle statlige tilskuddsordninger, tildelinger og enkeltstående tilskudd til frivillig sektor. Det er forvaltere og fordelere av statlige tilskudd som selv registrerer og leverer data til løsningen. Direktorat for forvaltning og økonomistyring (DFØ) forvalter løsningen.

Utviklingen fikk støtte av medfinansieringsordningen.

Løsningen kan også gi nyttig informasjon til statlige, private og kommuner i deres tilskuddsforvaltning

Rapporter og utredninger

Her finner du raporten fra Stimulab prosjektet.

Det ble i 2021 gjennomført et Stimulab prosjekt for livshendelsen. Her testet samarbeidsaktørene ut mission som tilnærming for å ytterligere forenkle og legge til rette for gode rammebetingelser for frivillig sektor. Arbeidet synliggjorde behovet for å frigjøre seg fra sektor- og silobasert digitalisering. Rapporten har forslag til videre organisering av arbeidet, og forslag til en rekke tiltak.

Her kan du lese rapporten om videreutvikling av Frivillighetsregisteret.

Frivillighetsregisteret er et register alle frivillige organisasjoner kan registrere seg i. Det er et mål at frivillige organisasjoner kun skal rapportere opplysninger til det offentlige en gang, noe som fordrer gode strukturer og gjenbruk av data. En arbeidsgruppe har vurdert registreringsrett i Frivillighetsregisteret og hvordan registeret kan bidra til forenkling og samordning eksempelvis ved tilskuddsforvaltning. Forenklingsgrepene fokuserte særlig på deling og gjenbruk av data, med mål om å realisere «kun – en-gang».

Her kan du lese anbefalingsbrevet fra Digitaliseringsrådet.

Arbeidet med livshendelsen ble lagt frem for Digitaliseringsrådet i mai 2022.

Les strategien Rom for deltakelse - regjeringens kulturfrivillighetsstrategi (2023-2025)

Regjeringen har lagt fram en strategi om det frivillige kulturlivet. Strategien har fire satsningsområder.

  • Rammebetingelser for kulturfrivilligheten
  • Tilgang til egnede lokaler
  • Bred deltakelse og tilgang på kulturaktiviteter
  • Samspill mellom frivillig og profesjonelt kulturliv

Videre planer

  • Videreutvikling av frivilligregister
  • Revidering av frivilligregisterloven
  • Digitalt økosystem for deling av data om frivillige virksomheter

Hvordan er arbeidet organisert?

Det er etablert et samarbeidsforum ledet av Kultur- og likestillingsdepartementet. Samarbeidsgruppen består i tillegg av Brønnøysundsregistrene, Direktorat for forvaltning og økonomistyring (DFØ), Lotteri- og stiftelsestilsynet, KS, Frivillighet Norge og Fundraising Norge.

Brønnøysundregistrene leder en arbeidsgruppe som følger opp forenklingstiltak innenfor rammen av Frivilligregisteret. Dette arbeidet er samordnet med tilskudd.no (Digitalt økosystem for deling av data om frivillige virksomheter).

Om frivillig sektor

Den frivillige arbeidsinnsatsen utgjør 142 000 årsverk. 58 prosent av befolkningen har utført frivillig arbeid i løpet av året (2021). Det har vært en nedgang i andelen som har gjort frivillig arbeid fra 2020 til 2021. Nedgangen skyldes trolig Koronapandemien.

Frivillighet Norge har tilrettelagt godt sider med statistikk over frivilligheten i Norge. Statistikken er basert på SSB sitt satelittregnskap for frivillig sektor 2020, og Frivillighetsbarometeret 2021.

Kontaktpersoner i Kultur- og Likestillingsdepartementet

Lars Tore Flåten

Telefon: +47 97 13 53 81

Kristine Skaar Aune

Telefon: +47 48 20 51 62

Kontaktperson i KS:

Lars Fremstad

Telefon: 91730150

Kontaktperson i Brønnøysundregisteret

Unn Elisabeth Hestvik

Telefon: +47 97 56 55 61

Kontaktperson for Tilskudd.no

Birgitte Eriksen

Kontaktperson i Digitaliseringsdirektoratet

Mette Louise Mannsåker

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: 93668106