Hopp til hovedinnhold

Starte og drive en bedrift

Livshendelsen Starte og drive en bedrift dekker hele livsløpet til en bedrift, fra at noen får ideen eller ønsket om å starte egen bedrift, og helt frem til bedriften avsluttes. Dette er en av de prioriterte livshendelsene i Digitaliseringsstrategien.

Ansvarlig departement for livshendelsen er Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), Brønnøysundregistrene (BR) har fått det operative ansvaret.

Dette skal oppnås

Det overordnede målet er å gjøre det enklere for den næringsdrivende i alle fasene bedriften gjennomgår (idé-, etablering-, drive- og avslutningsfase). Dette oppnås gjennom å se stegene den næringsdrivende må gjennom i sammenheng, og etablere sammenhengende forretningstjenester sett fra bedriftens og den næringsdrivendes ståsted. Tjenestene må henge sammen både på tvers av offentlig sektor, og på tvers av privat og offentlig sektor der det er relevant.

Hva skjer i livshendelsen?

Digital selskapsetablering

Konseptet for digital selskapsetablering er et resultat av DSOP samarbeidet (Digital Samhandling Offentlig Privat Sektor). Ønsket er å redusere tiden det tar å registrere et selskap. Løsningen vil gi besparelse for aktørene i registreringsprosessen. Brønnøysundregistrene har fått medfinansiering for tiltaket. Prosjektet skal levere sammenhengende tjeneste for etablering av en virksomhet som stiftelsesdokument, vedtekter og registrering.

DnB, Sparebank1 Utvikling og Folio har utviklet sluttbrukerløsninger. Tjenesten ble lansert 13. november 2023.

Skjermbilder frontend-løsning av Folios sluttbrukerløsning Digital selskapsetablering
Frontend- løsningen slik Folio (nettbank uten bankkonsesjon, men som samhandler og lager brukerflater mot Sparebanken Vest) har utviklet den.
Foto: Folio

Rett fra start

Brønnøysundregistrene er med i programmet Fremtidens innkreving som ledes av Skatteetaten. Rett fra start et av sju prosjekter i dette programmet.

Målgruppen for prosjektet er enkeltpersonforetak og mindre aksjeselskaper, opp til ca. ti ansatte. Det er definert fire innsatsområder for prosjektet; Rett og trygg start, oversiktlig og sikker drift, forskuddsskatt og forebygge gjeldsproblemer. Prosjektet løper i tre år fra 2022 til og med 2024. 2022 startet med et tverretatlig forprosjekt. Det ble gjennomført et omfattende innsiktsarbeid som identifiserte målgruppens smertepunkter. På bakgrunn av disse, ble det definert seks byggeklosser, hvorav Brønnøysundregistrene skulle ha hovedansvar for oppstartsveileder, innføringstjenester og næringsveiledning.

I tillegg skal både Skatteetaten og Brønnøysundregistrene utvikle innloggede brukerflater for å kunne imøtekomme brukernes behov og tilby tilpassede og riktige tjenester.

Hovedprosjektet startet i mai 2022. For BR sin del har hovedaktiviteten i 2022 vært å utvikle konseptet som skal realisere byggeklossene de har ansvaret for. Konseptet kan i korte trekk beskrives som en videreutvikling av veiledningstjenesten Starte og drive bedrift som Brønnøysundregistrene forvalter på altinn.no.

Per desember 2023 er det utarbeidet en oppstartveileder for enkeltpersonsforetak som skal brukertestes før lansering på nyåret 2024. Veilederen inneholder også en oppstartkalkulator. Brønnøysundregistrene sin del er grunnet finansiering avgrenset til dette tiltaket. Det er opprettet kontakt med Innovasjon Norge og deres arbeid med En vei inn.

Mer samordnet tilsyn av privat sektor - TILDA

TILDA er en samarbeidstjeneste tilrettelagt for tilsynsmyndigheter i Norge, og vil medføre et mer effektivt og målrettet tilsynsarbeid med gevinster både for tilsynsmyndigheter og private virksomheter. Per 31.12.2022 har 65 tilsynsaktører knyttet seg til tjenesten, og ambisjon for 2023 er ytterligere vekst og større effekter for næringsliv og tilsyn. Det er iverksatt juridisk utredning av om enkeltpersonforetak også skal kunne inngå i tjenesten uten å komme i konflikt med personvernlovgivningen.

Prosjektet fikk støtte av medfinansieringsordningen i 2020, og ble behandlet i Digitaliseringsrådet 2020.

Brønnøysundregistrene har i samarbeid med næringslivet flere nye datadelingstjenester under utredning, som støtter opp om regjeringens strategi mot økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminalitet og forenklinger for næringslivet.

Tilgjengeliggjøring av seriøsitetsinformasjon

Skatteetaten og Brønnøysundregistrene fikk i 2020 et felles oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) og Finansdepartementet om å utarbeide et tverretatlig rammeverk for tilgjengeliggjøring av seriøsitetsinformasjon. Brønnøysundregistrene utvikler blant annet tjenesten eBevis (samarbeid med DFØ, Brønnøysundregistrene og Skatteetaten) som gir offentlige oppdragsgivere tilgang til dokumentasjon om leverandører i offentlige anskaffelser og kontraktsoppfølging.

Nå samarbeider Brønnøysundregistrene med NFD om lovhjemmel for behandling og deling av opplysninger til seriøsitetsformål. Parallelt gjennomføres det piloter i samarbeid med private virksomheter som tilrettelegger seriøsitetsinformasjon for forbrukere og private virksomheter innenfor byggenæringen.

Due diligence ved kjøp og salg av næringseiendom

Kjøp/salg av virksomheter er en naturlig del av livshendelsen. I tilknytning til dette har BR startet arbeidet med å utvikle en pilot som samler informasjon fra flere datakilder, og som er relevant i forbindelse med en Due Dilligence (DD). Denne type datadelingstjeneste vil være verdifull ved kjøp av hvilken som helst virksomhet, og ikke bare i forbindelse med eiendomsselskap. Arbeidet med å samle relevant informasjon fra offentlige aktører som kreves i en DD er krevende, og denne type datadelingstjeneste, hvor informasjon kan hentes ett API, vil være god forenkling både for næringslivet og offentlig sektor.

I 2021 var det utført eiendomstransaksjoner for 55 milliarder kroner. Norsk Eiendom har skissert en samfunnsøkonomisk besparelse på rundt 300-400 millioner kroner.

Bærekraftsrapportering

Brønnøysundregistrene (BR) vil i størst mulig grad bidra til at vi tar en aktiv rolle for å styrke norsk næringslivs konkurransekraft i et samfunn som oppfyller FNs bærekraftsmål og Parisavtalen.

Det er viktig for BR som forenklingsaktør å forstå næringslivets utfordringer og behov knyttet til bærekraftsarbeidet. Gjennom 2022 har vi skaffet oss innsikt som viser at kravene om bærekraftsrapportering oppleves som krevende da de møtes av ulike krav og standarder og dette blir vanskelig å svare ut da de mangler tilgang til de relevante dataene og omregningsfaktorene. Det blir krevende for næringslivet å benytte mye tid og ressurser til manuelt arbeid. Registeret har det siste året hatt kontakt med aktører som er kommet ganske langt i utviklingen av en løsning for automatisk bærekraftsmåling for SMB'er og som vil gi en stor samfunnsmessig nytte. Tidsbesparelser er knytet til datainnsamling. Beregninger viser at dette vil ramme 105000 bedrifter og gi en byrde på 760000 kroner årlig per bedrift. Slike løsninger har også møtt på utfordringer med begrensninger i hjemler for deling av data til næringslivet/offentlige aktører på tvers av offentlig sektor.

BR ønsker å ta en større rolle for å lette byrden for næringslivet og har definert noen målsetninger som bidrar til å sette retning på arbeidet.

Målet for 2023 er at BR skal bidra til å forenkle prosessene for dokumentering av egen bærekraft og bærekraftsrapportering for små og mellomstore bedrifter. Arbeidet er fortsatt under planlegging.

Rapporter og utredninger

Brønnøysundregisteret har utarbeidet en kortfattet presentasjon som inneholder overordnede innsikter og punkter det skal jobbes med. Formålet er å forenkle bedriftens reise fra start til slutt.

Arbeidet med livshendelsen har vært til behandling i Digitaliseringsrådet. Digitaliseringsrådet anbefalte Brønnøysundregistrene å:

  • Avgrens og prioritere
  • Kartlegg smertepunkter og samskap med aktørene
  • Definer hva dere ønsker å oppnå på kort og lang sikt
  • Vær tydelig på den rollen dere tar
  • Utveksle erfaringer med andre som samordner

Status for arbeidet

Den største utfordringen for arbeidet er lovhjemmel for å realisere datadelingstjenester/sammenstille data på tvers. Dette gjør at en inntil videre ikke har kommet i gang med en rekke tjenester som kunne gitt store besparelser for næringslivet., som eksempelvis seriøsitetsinformasjon, DueDilligence og bærekraft.

Hvordan er arbeidet organisert

Brønnøysundregistrene innpasser arbeidet med livshendelsen i pågående prosesser og samarbeid som Brønnøysundregistrene deltar i eksempelvis ulike Offentlig-Private samarbeid (OPS).

Offentlig-privat samarbeid innebærer tilrettelegging for samfunnsøkonomisk lønnsomme og selvforsterkende samarbeid i flere sektorer.

Lars Peder Brekk om arbeidet med livshendelsen starte og drive en bedrift

OPS Landbruk

Formålet med OPS Landbruk er å utnytte digital teknologi og digitale forretnings- og virksomhetsmodeller innenfor landbruk og matnæringen. Dette skal styrke landbruks- og matnæringens konkurransekraft og modernisere offentlig forvaltning i samarbeid med sektoren. Samarbeidet skal videre bidra til å redusere hindringer og stimulere til økt digital samhandling. Målet er å finne felles løsninger der det er hensiktsmessig, og samarbeide om enkelttiltak og digitaliseringsprosjekter som bidrar til en bærekraftig utvikling av sektoren. I 2022 har vi bidratt til å identifisere indikatorer for arbeidet med en datamodell. Vi har også delt erfaringene våre om hvordan utvikle en datadelingstjeneste, samt satt fokus på bærekraftsarbeid som satsingsområde for 2023.

DSOP

I 2016 innledet Skatteetaten, Brønnøysundregistrene og finansnæringen et samarbeid som fikk navnet Digital Samhandling Offentlig Privat (DSOP). Her samarbeider partene om å digitalisere og effektivisere viktige prosesser i samfunnet, som vil skape store verdier og spare aktørene for mye tid og penger. Samtidig vil samarbeidet skape vekst og bidra til den videre digitaliseringen av Norge.

Prosjektet "Digital selskapsetablering" er realisert i 2022, og venter nå på at første aktør skal ta løsningen i bruk. Et viktig læringsmoment fra DSOP-prosjektene er at det sjeldent er de tekniske utfordringene som er flaskehalsen, men de juridiske. Juridiske utfordringer har gjort at flere prosjekter har blitt forsinket, stanset eller ikke blitt tatt i bruk i påvente av regelendringer. Dette gjelder blant annet prosjektet “Maskinell løsning for oppslag og kontroll av signatur og prokura” som venter på endring i registerlovene.

Opptrinn

Opptrinn er et initiativ fra offentlig forvaltning overfor bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen for å øke takten av digitalisering i bransjen gjennom data- og kunnskapsdeling. Formålet har siden 2019 vært å utnytte det fulle potensiale som ligger i digitalisering og smart samhandling. Arbeidet var ment å bidra til effektivisering av byggenæringen gjennom å ta ut potensiale i digitalisering, og sette bedriftene bedre i stand til å konkurrere, også internasjonalt.

Det er opprettet en prioriteringsliste fra bransjen og GRUNN har høyest prioritet. Formålet med GRUNN er å effektivisere due diligence prosessen ved transaksjoner av næringsbygg. Tiltaket har vært satt på vent over lang tid på grunn av manglende tilgang til data fra Skatteetaten. Dette er en hjemmelsutfordring som går igjen i flere tiltak hvor data skal deles. Arbeidet ledes av Byggenæringens landsforening og Brønnøysundregistrene er deltaker i styringsgruppen.

Større programmer der livshendelsen er sentral

Noen av utviklingsprosjektene er innlemmet i arbeidet med Fremtidens innkreving. Dette arbeidet ledes av Skattedirektoratet. I steg 1 er NAV, Brønnøysundregistrene og politiet hovedsamarbeidspartnerne.

Nordic Smart Government & Business er et samarbeid mellom de Brønnøysundregistrene og de nordiske registerforvalterne. De samarbeider om prosjektet Nordic Smart Government & Business ut i fra visjonen om at Norden skal bli verdens mest bærekraftige og integrerte region. de nordiske register- og skattemyndighetene Nordic Smart Government and Business

Prosjektet startet i 2021 og ledes av de nordiske registermyndighetene og skattemyndighetene. Prosjektet er innvilget et finansieringsbidrag på 38 millioner kroner over 2,5 år fra Norden Nordic Innovation.

Vinteren 2022 ble det gjennomført en prosess for å få sterkere forankring og enighet om veikartet prosjektet jobber etter. De ulike delprosjektene har ulik grad av modenhet. Innenfor de mest modne områdene, for eksempel “Digital Business Documents”, har det vært god fremdrift med piloter og samarbeid med tjenestetilbyderne i markedet. På andre områder har året blitt brukt til å få felles forståelse på tvers av landene.

BR har blant annet bidratt i arbeidet med å lage en felles nordisk standard for å gjøre oppslag mot de ulike nordiske foretaksregistrene. I tillegg er det arbeidet med å definere hvilke digitale egenskaper en nyoppstartet bedrift bør ha for å få en enklere hverdag. Vi har også jobbet med en pilot sammen med SSB og andre interessenter for å utnytte det nylig innførte kravet om standardiserte bokføringsdata (SAF-T Regnskap) for å forenkle rapportering.

innsiktsrapport

Kontaktperson i Brønnøysundregistrene

Jan Erik Nerdal

Seksjonsleiar, Brønnøysundregistera
Telefon: +47 45 02 89 30

Kontaktperson i NFD

Tor-Arne Berge

, NFD

Kontaktperson i KS

Heidi Liv Tomren

,

Kontaktperson i Digdir

Mette Louise Mannsåker

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: 93668106