Hopp til hovedinnhold

Politikk og overordnede føringer

Politikk og overordnede føringer er første nivå i kompetansemodellen for digital transformasjon. Dette nivået skal gi økt bevissthet om hvordan tenke nytt om samfunnsoppdraget og understøtte målet om én digital offentlig sektor med brukeren i sentrum.

  Hensikten med første nivået er å gi en overordnet innføring i de politiske føringene på området, og gi innsikt i hvordan din virksomhet kan endre de grunnleggende måtene den løser oppgavene på ved hjelp av teknologi.

  Kompetansemodell markert nivå 1 med tekst 1 Politikk og overordnede føringer, nivå 2 Ledelse av digital transformasjon og 2 Fagkunnskap og ferdigheter

  Nivå 1 skal hjelpe din virksomhet å:

  • få innføring i politiske føringer, tiltak og virkemidler som er utviklet på området
  • se det store bildet, retning for digital transformasjon i offentlig sektor, strategier og føringer

  Tenk nytt om samfunnsoppdraget

  Digital transformasjon kan beskrives som en prosess der virksomheten endrer hvordan den utfører sine oppgaver, tilbyr bedre tjenester, jobber mer effektivt eller skaper helt nye tjenester. Det innebærer å endre fokus fra teknologi til forbedring av virksomheten.

  Det er ikke IT-strategien som skal være førende for den digitale transformasjonen, men virksomhetens strategi. Hvordan kan din virksomhet løse samfunnsoppdraget på nye eller bedre måter?

  Topplederne har en avgjørende rolle

  I digitalt modne organisasjoner ledes den digitale transformasjonen fra toppen. Topplederne må ha de nødvendige evner, forståelse og interesse. De trenger ikke mestre teknologiene, men de må forstå og se mulighetene teknologien gir.

  Digitaliseringsrådet hjelper statlige virksomhetsledere i å lykkes med endringsprosesser der digitalisering utgjør en viktig del. De har siden 2016 gitt råd og veiledning til over 60 virksomheter. Digital transformasjon handler om at virksomhetene tenker nytt om samfunnsoppdraget sitt, og at de leverer bedre tjenester til innbyggere og næringsliv. For å lykkes med det, mener Digitaliseringsrådet, at virksomhetene er avhengige av å bryte ned "siloer" og samarbeide på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer. De peker på at det er behov for mer omfattende fornyelse i offentlig sektor. Digitaliseringsrådets erfaring er at ryggmargsrefleksen i mange offentlige virksomheter er å gjøre mer av det samme, og at det medvirker til at den eksisterende kulturen blir videreført. Det kommer frem i Digitaliseringsrådets erfaringsrapport 2021 Jakt på fornyelse!

  Her finner dere flere av Digitaliseringsrådets erfaringsrapporter.

  Digitaliseringsrådets erfaringsrapportar og erfaringsseminar

  Et digitaliseringsprosjekt handler aldri bare om å skaffe en IT-løsning. Prosjektet vil alltid ha et element av organisasjonsutvikling i seg, og derfor oppfordrer vi virksomhetslederne til å tenke nytt. Vi anbefaler dem nesten alltid å se utover det definerte samfunnsoppdraget til virksomheten.

  Politiske føringer, tiltak og virkemidler

  Å utvikle en kompetansemodell der de politiske ambisjonene og føringene inngår, vil være med å understøtte Regjeringens ønsker og ambisjoner. Denne delen skal vise det store bildet som gir retning for digital transformasjon i offentlig sektor.

  Sikre én digital offentlig sektor

  Regjeringen og KS gikk sammen og laget Én digital offentlig sektor: Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019-2025. Digitaliseringsstrategien er en oppfølging av Stortingsmeldingen Digital agenda (2015-2016).

  Hensikten med strategien er å understøtte digital transformasjon i hver enkelt virksomhet, og i offentlig sektor som helhet.

  Digitaliseringsstrategien definerer felles mål og innsatsområder for digitaliseringsarbeidet frem mot 2025. Arbeidet er forankret i Digdir og KS sin felles handlingsplan. Handlingsplanen gir en oversikt over arbeidet med innsatsområder, initiativer og tiltak som skal realisere digitaliseringsstrategien "Én digital offentlig sektor".

  Se video om digitaliseringsstrategien

  I digitaliseringsarbeidet er det viktig å tidlig skaffe seg oversikten over hvilke muligheter som ligger i bruken av nasjonale fellesløsninger og vårt felles økosystem. Informasjon om hvordan løsningen kan brukes og eksempler på bruk er viktig for å se muligheten, stille de gode spørsmålene og ta de gode valgene. Digidr er i dag ansvarlig for en rekke av disse løsningene blant annet innenfor tillittjenester, meldingsformidling, datadeling og tjenesteutvikling.

  Arbeidet understøttes ved å styrke koordineringsfunksjoner som topplederorganet SKATE og KommIT-rådet i kommunal sektor. En annen måte å understøtte arbeidet på er å styre finansieringsordninger inn mot felles behov for eksempel ved bruk av Stimulab, Medfinansieringsordningen og DigiFin.

  Digitaliseringsrundskrivet

  Digitaliseringsrundskrivet er en sammenstilling av pålegg og anbefalinger om digitalisering i offentlig sektor.

  Utviklingen av sammenhengende tjenester

  Et sentralt element i strategien er at vi skal utvikle sammenhengene tjenester på tvers av virksomheter, sektorer og forvaltningsnivåer.

  Godt samarbeid og god organisering er veien til sammenhengende, sømløse digitale tjenester for å dekke brukernes behov. Et utvalg hendelser i livet er valgt ut som utgangspunkt for å få på plass helhetlige og brukerrettede tjenester.

  En innovativ offentlig sektor — Kultur, ledelse og kompetanse

  Måten vi ser på utvikling er også i endring. De store IT-prosjekters tid er forbi. Den nye tilnærmingen er smidig og innovativ, hvor vi tør å eksperimentere og feile. Hurtighet og brukerfokus er viktige suksesskriterier. Samtidig må vi kontinuerlig videreutvikle våre tjenester og prosesser. Vi blir aldri ferdig med forbedringer. Det er en løpende prosess.

  Stortingsmeldingen En innovativ offentlig sektor — Kultur, ledelse og kompetanse handler om innovasjon i offentlig sektor. Meldingen presenterer utviklingstrekk, status, endringsbehov og regjeringens politikk for det videre arbeidet med innovasjon i offentlig sektor.

  Kompetanse som fremmer innovasjon

  Riktig kompetanse bidrar til at offentlig sektor kan innovere og omstille seg. Og her trengs både kunnskap om hvilken kompetanse som trengs i den enkelte virksomhet, og i hvilke situasjoner det er nyttig.

  Stortingsmeldingen om innovasjon i offentlig sektor trekker fram noen eksempler på arbeidsmetoder som kan bidra til å fremme innovasjon:

  Virkemidler og nye samarbeid for innovasjon i offentlig sektor

  Digdir har flere ordninger som tilbyr råd, finansiering og samarbeid:

  Stimulab skal stimulere til offentlig innovasjon fra brukernes perspektiv. Stimulab tilbyr tverrfaglig veiledning og midler til innovative utviklingsprosjekter.

  StartOff kobler oppdragsgiver og startups sammen og følger partene gjennom hele utviklingsprosessen.

  Innovasjonsnettverket er en arena der offentlige virksomheter kan dele og utvikle ny kunnskap, drøfte aktuelle problemstillinger og finne muligheter for tverrsektorielt samarbeid.

  Bærekraftsmålene

  FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

  Innovasjon og digitalisering er viktige verktøy når en skal jobbe med bærekraftsmålene. Gode selvbetjeningsløsninger og proaktive tjenester er ikke bare bra for brukerne og effektivt for offentlig sektor, men vil også kunne bidra i det grønne skifte.

  Se opptak fra Den nasjonale bærekraftskonferansen 2. juni 2021