Hopp til hovedinnhold

Fagkunnskap og ferdigheter for digital transformasjon

Fagkunnskap og ferdigheter er tredje nivå i kompetansemodellen for digital transformasjon. Dette nivået skal gi oversikt over hvilke kompetanser din virksomhet samlet bør ha for å lykkes med digital transformasjon.

  Hensikten med det tredje nivået i kompetansemodellen er å gi oversikt over hvilke kompetanser offentlig virksomheter samlet bør ha for å lykkes med digital transformasjon. Modellen skal gi et helhetlig bilde av kompetansebehovet i virksomhetene, og offentlig sektor som helhet.

  Kompetansemodell med blå markering rundt den rød sirkelen som er nivå 3

  Nivå 3 skal:

  • bidra til at ledere skal kunne jobbe systematisk både med egen kompetanse og gi støtte til å bygge kompetanse i virksomheten
  • gi akademia og leverandører et incitament til å pakketere dagens og fremtidige tilbud på en måte som understøtter regjeringens mål

  Fem hovedtema

  Digdir har utviklet et hjul som viser fagkunnskap og ferdigheter for digital transformasjon. Hjulet inneholder 5 hovedtemaer med tilhørende undertema som vist i illustrasjonen nedenfor.

  Fagkunnskap og ferdigheter for digital transformasjon
  Fagkunnskap og ferdigheter for digital transformasjon

  Transformasjonsledelse

  Styring og strategi

  Noen grunnleggende styringsprinsipper skal følges uavhengig av om en offentlig tjeneste utformes som et tiltak, en sammenhengende tjeneste eller på annen måte. Økonomiregelverket og Utredningsinstruksen er sentrale i denne sammenhengen. Mer veiledning om statlig styring finnes på DFØs nettsider.

  Utvikling og innovasjon

  Offentlig sektor må i framtiden levere bedre tjenester for færre kroner. Da er innovasjon avgjørende, og utgangspunktet for omstilling ligger i bruker- og samfunnsbehov.

  Brukermedvirkning og samarbeid (økosystem)

  Forvaltningens kommunikasjon med innbyggere og næringsliv skal normalt skje gjennom digitale, nettbaserte tjenester. Disse tjenestene skal være trygge, helhetlige, brukervennlige og universelt utformet. Målet er at brukernes møte med offentlig sektor skal oppleves sammenhengende og effektivt, som én digital offentlig sektor. For å nå dette målet, må virksomhetene samarbeide på tvers av forvaltningsnivåer og sektorer både innenfor statlig og kommunal sektor.

  Virksomheten skal sette brukerens behov i sentrum. Brukere kan være innbyggere, næringsdrivende, egne ansatte, frivillige organisasjoner, og andre offentlige og private virksomheter, etc.

  Data og sikkerhet

  Den enkelte virksomhet skal ha tilstrekkelig oversikt over hvilke data den håndterer. Gjenbruk av informasjon bidrar til raskere og enklere saksgang både for brukerne og for de offentlige virksomhetene. Offentlige virksomheter skal ikke spørre brukerne på nytt om forhold de allerede har opplyst om. Dette omtales gjerne som "kun én gang", og er et langsiktig mål og en av hovedprioriteringene i IKT-politikken. Digitaliseringsdirektoratet har etablert et rammeverk for informasjonsforvaltning, som bør brukes av virksomheten for å oppnå en helhetlig tilnærming til sikring, kvalitet og optimal utnyttelse av data. Det er også opprettet en Nasjonal verktøykasse for deling av data: Nasjonal verktøykasse for deling av data

  Hjulet er utviklet med inspirasjon fra Modell for digitale kompetencer i Danmark, men tilpasset norsk forvaltning og særlig behovene i sammenhengende tjenester. Den er utviklet med involvering fra fagmiljøer internt og eksternt.