Hopp til hovedinnhold

Ledelse av digital transformasjon

Ledelse er andre nivå i kompetansemodellen for digital transformasjon. Dette nivået skal tydeliggjøre hva som kreves av lederne for å lykkes med digital transformasjon i din virksomhet.

  Nye samfunnsutfordringer, økt kompleksitet og tempo krever nye måter å tenke og lede på. Hensikten med det andre nivået i kompetansemodellen er å tydeliggjøre hva som kreves av ledere, skape nysgjerrighet og bidra til utvikling av holdninger, kultur og tankesett for å lykkes med digital transformasjon.

  Kompetansemodell markert nivå 2 med tekst 1 Politikk og overordnede føringer, nivå 2 Ledelse av digital transformasjon og 2 Fagkunnskap og ferdigheter

  For å forklare modellen vil vi starte med den blå sirkelen. Se for dere den som et slags balansebrett ledere står på. Her utfører de sin lederrolle – og bidrar til å utvikle tankesett, forståelse, holdninger og den kulturen som trengs i virksomheten for at offentlig sektor skal levere gode digitale tjenester til innbyggerne. Ledere må hele tiden balansere og navigere ut fra det landskapet de befinner seg i, hvor modne virksomheten er og hvilke utfordringer de er satt til å løse.

  En stor del av oppgaven som leder er å være koblingen mellom signalene som politikk og overordnede føringer gir (den gule trakten), og kapasiteten og kompetansen organisasjonen har til å gjennomføre det som kreves (den røde sirkelen). Det siste – nemlig konkret kunnskap og relevante ferdigheter for å få til digital transformasjon vil det nederste nivået (det rød) reflektere.

  Nivå 2 skal:

  • gi innføring i hva digital transformasjon innebærer for din virksomhet og hva det krever av ledere
  • gi inspirasjon til hvordan jobbe med utvikling av digital transformasjon i din virksomhet

  Hva innebærer digital transformasjon?

  Digital transformasjon omfatter mye. Vi mener følgende tema er særlig viktig for offentlig forvaltning:

  Digital transformasjonshjulet
  Digital transformasjonshjulet

  Her kan du lese mer om digital transformasjonshjulet

  Hva kreves av ledere for å lykkes med digital transformasjon?

  I samspill med ledere og fagpersoner i offentlig sektor, leverandører og akademia fant vi at virksomhetene som lykkes med digital transformasjon har ekstra oppmerksomhet på disse syv lederkompetansene.

  Syv lederkompetanser for digital transformasjon
  Syv lederkompetanser for digital transformasjon

  De syv lederkompetansene skal tydeliggjøre hva som kreves av ledere for å lykkes med digital transformasjon. Lederkompetansene kan dere ta i bruk i egen virksomhet og ledergruppe. Legg opp til en refleksjon rundt: Hva betyr hver enkelt lederkompetanse for oss i vår virksomhet og i vår ledergruppe?

  Her kan du lese mer om de syv lederkompetansene

  Hva skal til for å utvikle kultur for prøving og feiling, innovasjon og nytenkning? Hvordan belønner du og motiverer du medarbeiderne dine? Belønner du de som gjør sakene slik det alltid er blitt gjort? Som leder må du tenke gjennom hvem du belønner, hva du belønner og hvordan du motiverer dine ansatte.

  Å sette borger i sentrum innebærer at ledere og medarbeider må ta et skritt tilbake og tenke hvordan teknologi kan endre måten vi løser samfunnsoppdraget vårt, for å levere bedre tjenester til borgerne.

  Samtykke basert lånesøknad er et godt eksempel på hvordan sette borger i sentrum. Tidligere når du skulle få lån måtte du innhente informasjon fra flere virksomheter. Alt du nå trenger å gjøre er å gi samtykke en gang i Altinn som gjør det mulig for skatteetaten å dele informasjon om inntekten, gjelden og formuen din med banken.

  Som leder og medarbeider må du ha mot og vilje til å se utover egen virksomhet. Dette tankesettet må du som leder i offentlig sektor utvikle en kultur for. Vi må samarbeide på tvers av offentlig og privat sektor.

  Da må du som leder bruke mer tid på å forstå omgivelse og brukerne, sette en ambisjon og sørge for at initiativer og prosjekter drar i den retningen.

  Er redselen for å gjøre feil større enn ønsket om å gjøre noe nytt? Er du som leder villig til å akseptere at det blir gjort feil? Har du støtte oppover i systemet? Tør dere å lansere utferdige løsninger? Hvordan er organisasjonen rigget for raskere endringstakt?

  I en verden med hurtigere tempo og stadige skifter, blir evnen til å fortelle de gode historiene og skape engasjement viktig. Hva forsøker virksomheten å oppnå på lang sikt? Hvorfor tar du som leder de valgene du tar? Hvorfor skal dine medarbeidere følge deg?

  Å dele historier innebærer ikke bare å få frem solskinnshistoriene. Det som ikke gikk så bra, kan være med på å senke terskelen for punktet over - å våge å prøve og feile.

  Den sterkeste driveren for ledere i offentlig sektor er å løse samfunnsoppdraget. Som leder bør du stille spørsmålet om dere skal bruke teknologi for å gjøre det dere pleier litt raskere eller billigere. Eller skal dere lage noe helt nytt for å oppnå målet.

  Du må peke ut retning og være villig til å endre deg underveis, og få med deg medarbeiderne på endringsreisen.

  Trenger dere nye arbeidsformer for å løse oppdraget på en enda bedre måte? Har du mot til å utfordre det etablerte? Skaper du en trygg kultur, slik at medarbeidere føler at de kan utfordre måten ting gjøres på? Utforsker dere nye metoder og utradisjonelle samarbeidspartnere?

  Spørsmål til refleksjon:

  1. Hvilke av de syv lederkompetansene er dere gode på i dag? Hva gjør at dere er gode? Kom med eksempler ​
  2. Hvilke av disse syv lederkompetansene er dere ikke så gode på i dag? Hvordan kan dere bli bedre? ​
  3. Velg dere ut noen av lederkompetansene. Hva betyr de for dere? ​Vær så konkret som mulig, kom med eksempler.

  Ni roller ledere kan ta i digital transformasjon

  Digital transformasjon innebærer at ledere må endre måten de leder på. Hva må ledere faktisk gjøre annerledes? Hva innebærer det å jobbe på nye måter? Det forsøkte vi å tydeliggjøre ved å utvikle noen roller eller perspektiver. Det er ikke meningen at én leder skal inneha alle ni rollene.

  Ni lederroller for digital transformasjon
  Ni lederroller for digital transformasjon

  Spørsmål til refleksjon.

  • Hvilke roller må vi dyrke frem for å tenke nytt og ikke kun gjøre mer av det samme? ​

  • Hvem er jeg? Hvilken rolle tar jeg oftest? ​

  • Hvilken rolle vil jeg være? ​

  • Hvilken rolle burde jeg ta oftere? ​

  • Hvilke roller mangler vi i vår ledergruppe? ​

  • Hvilke roller har vi for mange av i vår ledergruppe?​