Hopp til hovedinnhold

Rapport Skates erfaringsrapport 2022

Vedlegg Skates erfaringsrapport 2022

I vedlegg 1 nedenfor gir vi en oversikt over alle sakene vi har behandlet i Skate i 2022. I vedlegg 2 kan du lese mer om Skates Arbeidsutvalg (AU) som forbereder og følger opp saker for oss i Skate.

  Vedlegg 1: Dette har Skate behandlet i 2022

  Skate har hatt fire ordinære møter og en fagdagssamling i 2022. Her er en oversikt over Skates agendaer gjennom året med lenke til møtereferatene.

  Skate-møtet 23. mars 2022

  • Kun én gang: Hvordan kommer vi dit?
   Saksansvarlig: Digitaliseringsdirektoratet
  • Status og utfordringer i offentlig sektor mht. styring og kontroll på informasjonssikkerhetsområdet – Råd fra Skate
   Saksansvarlig: Digitaliseringsdirektoratet
  • Konsept for organiseringen av digitale fellestjenester i kommunal sektor – Innspill fra Skate
   Saksansvarlig: KS
  • Digdirs hovedprioriteringer i 2022, involvering av Skate og orientering om ny organisering av Digitaliseringsdirektoratet
   Saksansvarlig: Digitaliseringsdirektoratet

  Skates fagdager 4.-5. mai 2022

  • Felles økosystem, deling av data og finansiering
   Saksansvarlig: Digitaliseringsdirektoratet og planleggingsgruppe for fagdagene
  • Felles refleksjoner – Digitalt utenforskap – En utfordring for demokrati og rettssikkerhetSaksansvarlig: Professor Margunn Aanestad, Universitetet i Agder

  Skate-møtet 15. juni 2022

  • Ny nasjonal strategi for eID
   Saksansvarlig: Digitaliseringsdirektoratet
  • Utfordringer innen identitetsforvaltningen – Råd fra Skate
   Saksansvarlig: Koordineringsorganet for identitetsforvaltning (KoID)
  • Medfinansieringsordninga 2022 – Orientering og strategiske utfordringer
   Saksansvarlig: Digitaliseringsdirektoratet
  • Skates saksliste neste halvår og hovedtema neste Skates topplederseminar
   Saksansvarlig: Digitaliseringsdirektoratet
  • Økt digital kompetanse i offentlig sektor – Råd fra Skate
   Saksansvarlig: Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør

  Skate-møtet 12. oktober 2022

  • NSMs konseptutvalgsutredning av nasjonal skyløsning
   Saksansvarlig: NSM
  • Nytt EU-regelverk og deling av data – Konsekvenser og gjennomføring
   Saksansvarlig: Digitaliseringsdirektoratet
  • Kun én gang: Hvordan kommer vi dit?
   Saksansvarlig: Digitaliseringsdirektoratet i samarbeid med Brønnøysundregistrene, Halden kommune, Kartverket, NAV og Skatteetaten
  • Nasjonale løsninger for kommunale behov – Utfordringer og muligheter
   Saksansvarlig: KS i samarbeid med NAV, Direktoratet for eHelse og Oslo Kommune

  Skate-møtet 7. desember 2022

  • Skates møteplan 2023 og saksliste neste halvår
   Saksansvarlig: Skatesekretariatet
  • Kunstig intelligens i offentlig sektor – Status og Skates råd for videre satsinger
   Saksansvarlig: Digitaliseringsdirektoratet i samarbeid med direktoratet for e-helse, NAV, Politidirektoratet, Trondheim kommune (KS), Skatteetaten, Lånekassen (Sikt), Brønnøysundregistrene og likestillings- og diskrimineringsombudet
  • Status handlingsplanen til digitaliseringsstrategien og veikart fremover
   Saksansvarlig: Digitaliseringsdirektoratet i samarbeid med faggruppe for felles økosystem under Skates AU
  • Forberede møte med kommunal- og distriktsministeren
   Saksansvarlig: Digitaliseringsdirektoratet

  Vedlegg 2: Skates arbeidsutvalg

  Formålet med Skates arbeidsutvalg (AU) er forankret i Skates mandat. Arbeidsutvalget har et eget mandat fastsatt av Skate. De har månedlige møter for å forberede saker til Skate og utføre oppgaver Skate har delegert til dem. AU oppretter også arbeidsgrupper som kan utføre nødvendig grunnarbeid for AU og Skate.

  "Skate skal understøttes av et arbeidsutvalg (AU) med representanter fra Skate-virksomhetene. AU ledes av sekretariatsleder. AU skal i samarbeid med sekretariatet forberede saker og sørge for god forankring i Skate-virksomhetene. Ved behov kan det nedsettes arbeids- og faggrupper. Skate beslutter AUs mandat."

  Mandat for Skates arbeidsutvalg (AU)

  AUs mandat ble fastsatt av Skate i desember 2019. AU har følgende hovedoppgaver:

  1. AU skal bidra til at strategisk viktige saker kommer på Skates agenda
  2. AU skal være et saksforberedende organ for Skate
  3. AU skal understøtte Skates porteføljeoppfølging
  4. AU skal sikre løsning på Skates behov for utredninger og uttalelser
  5. AU skal holde seg orientert om saker og tema som kan bli relevante for Skate

  Alle AU-medlemmene er ansvarlig for

  • å ha tilstrekkelig myndighet fra egen virksomhet for egne bidrag i AU.
  • å gi tilstrekkelig tilbakemelding opp gjennom egen linje og til egen direktør om resultatet av behandlinger i AU.

  AU består av en representant fra hver Skate-virksomhet. I tillegg til Digdirs hovedrepresentant, har Digdir som midlertidig ordning hatt med representanter fra de øvrige fagavdelingene.

  AUs møter i 2022

  AU har i 2022 gjennomført 11 ordinære møter, en heldags fagsamling og en halvdags fagsamling.

  Hvert halvår gjennomfører AU en prosess inn mot Skate-virksomhetene for forslag, prioritering og anbefaling av strategiske saker for Skate i de to neste halvårene. Anbefalingen oppdateres på høsten.

  AU gir innspill til innretning på de fleste sakene som skal opp i Skate. Det skjer normalt både i en tidligfase og sluttfase i saksansvarlig sine forberedelser.

  På oppdrag fra Skate har AU fulgt opp utvalgte initiativ i handlingsplanen prioritert av Skate og AU.

  AU har også behandlet en rekke aktuelle saker om tema som er relevante for Skate, som for eksempel

  • StandardLab – forslag til Arkivverkets standardiseringsarbeid
  • Videre prosess for KDDs endringsarbeid med regulatoriske virkemidler
  • Tilgjengelighetserklæring for universell utforming
  • Forholdet mellom Skate, Arkitektur- og standardiseringsrådet (ASR) og styringsråd for fellesløsninger
  • Arbeidet med veiledning om Schrems II og skytjenester

  Innholdet i AUs fagdag i mai 2022 var muligheter og utfordringer for kommuner med Halden kommune som eksempel. I fagdagen i oktober 2022 var temaet felles økosystem med følgende deltema:

  • Deling av ressurser i felles økosystem – Eksempler og eventuell vei videre
  • Veikart felles økosystem inkl. AUs oppfølging av handlingsplanen på vegne av Skate
  • Finansieringsproblematikk

  Arbeidsgrupper under AU

  AU-representanter og andre fra Skate-virksomhetene har også bidratt inn i flere arbeidsgrupper for planlegging av Skates aktiviteter, som Skates fagdager i mai 2022 og Skates topplederseminar i februar 2023.

  I 2022 har AU benyttet følgende arbeidsgrupper:

  • En koordineringsgruppe videreført fra 2021 om bruk av skytjenester etter Schrems II-dommen.
  • Tre arbeidsgrupper videreført fra 2021 for tre områder under Digital Europe Programme (DIGITAL), som oppfølging av Skates ønske om å identifisere og vurdere forslag til søknader som Skate eller Skate-virksomhetene samlet eller i grupper kan gå sammen om.
  • En arbeidsgruppe for en felles høringsuttalelse fra Skate til utkast til ny strategi for eID i offentlig sektor.
  • En arbeidsgruppe for videre arbeid med finansieringsutfordringene.
  • En fast faggruppe under Skates AU om felles økosystem.

  Evaluering av Skates AU og Skatesekretariatet

  Våren 2022 ble det gjennomført en evaluering av Skates AU og Skatesekretariatet. Som del av evalueringen ble det gjennomført intervjuer med alle AU-representantene. Noen av hovedfunnene i evalueringen er at arbeid med strategiske Skate-saker er det viktigste AU gjør for å understøtte Skate, og at AU i hovedsak fungerer godt.

  Resultatene fra intervjuene tilsier ikke at det er nødvendig å gjøre endringer i AU sitt mandat. Det ble også identifisert noen forbedringspunkter i AU sitt arbeid. Tiltak for å rette opp dette ble besluttet.