Hopp til hovedinnhold

Rapport Skates erfaringsrapport 2022

Skates arbeid i 2022

Skate har som oppdrag å gi råd til statsråden om digitaliseringspolitikken og til Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) om gjennomføringen av politikken. I tillegg er vi et strategisk samarbeidsråd og samarbeider om hvordan vi kan bidra til bedre digitalisering av norsk offentlig sektor.

  I 2022 har vi behandlet en rekke saker som er viktige for digitaliseringen av offentlig sektor og gjennomføringen av digitaliseringsstrategien. Vi er utålmodige og ønsker å se mer og raskere fremdrift på tiltakene i strategien. Digitalisering er et helt sentralt virkemiddel for at offentlig sektor skal jobbe effektivt og levere gode, brukerrettede tjenester. Men det krever samarbeid på tvers av virksomheter og sektorer, som vi ønsker å bidra til. Vi trenger en offentlig debatt om digitalisering, og den vil vi i Skate være med på å skape.

  Nedenfor gir vi et kort overblikk over hva vi jobbet med i 2022. Hoveddelen av rapporten vil ta for seg hvilke råd vi har gitt til kommunal- og distriktsministeren. Du kan også lese mer om hva Skate er og hvem vi er.

  Se hva konstituert direktør i Digdir, Frode Danielsen, sier om betydningen av Skate.

  Våre råd til digitaliseringsministeren

  Det er kommunal- og distriktsministeren som nå har ansvaret for digitaliseringspolitikken. Da et møte mellom Skate og statsråden i mai 2022 måtte avlyses, sendte vi råd til statsråden i to brev om

  I sistnevnte tok vi blant annet opp behovet for mer robust finansiering av nasjonale og sektorielle fellesløsninger, som brukes av hele offentlig sektor når de utvikler og leverer tjenester til innbyggere, næringsliv og frivillig sektor. I tillegg kom vi med forslag til endringer i medfinansieringsordningen som gir økonomisk støtte til digitaliseringsprosjekter.

  Vi har også mottatt svar på et brev vi sendte statsråden etter et møte i desember 2021. Det kan du lese her.

  I desember hadde vi et møte med kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik der vi diskuterte viktigheten av felles digital infrastruktur og tiltak mot digitalt utenforskap.

  «Stat og kommune har jobbet systematisk med klarspråk i mange år, men mye gjenstår. Vi ser at klart språk gjør de digitale tjenestene lettere å bruke, og det lønner seg økonomisk for det offentlige. Det bidrar både til veiledning underveis i tjenesten, men også til økt forvaltningskompetanse, som er en viktig forutsetning for å være digitalt inkludert.»

  Se hva riksarkivaren i Arkivverket, Inga Bolstad, sier om verdien av digitale fellesløsninger.

  Våre råd til Digitaliseringsdirektoratet

  Vi har gitt en rekke råd til Digdir om direktoratets rolle som rådgiver og koordinator for digitalisering i offentlig sektor. Vi har også behandlet flere saker Digdir selv har tatt opp, hvor de har ønsket å få råd innen direktoratets ansvarsområder. Sentrale saker har vært:

  • Informasjonssikkerhet
  • Ny nasjonal strategi for eID
  • Medfinansieringsordningen
  • Styring og finansiering av Digdirs fellesløsninger
  • Oppfølging av handlingsplanen for digitaliseringsstrategien.

  Basert på våre diskusjoner og innspill har Digdir fått en styrket mulighet til å gi gode helhetlige råd videre både til kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) og offentlige virksomheter generelt. Et eksempel er at vi anbefalte Digdir å be KDD om en tydeliggjøring til alle departementer om hvorvidt digitaliseringsstrategien «Én digital offentlig sektor» fortsatt gjelder etter regjeringsskiftet. Dette ble gjort, og føringen fra departementet er at digitaliseringsstrategien fortsatt skal ligge til grunn for arbeidet på feltet.

  På denne måten bidrar vi sammen til økt fart og tydeligere felles retning på digitaliseringsarbeidet.

  Skate som strategisk samarbeidsråd

  Som strategisk samarbeidsråd har vi i 2022 spesielt behandlet og gitt råd

  • til alle Skate-virksomhetene om hvordan vi kan jobbe videre for å nå målet om «kun én gang» (gjenbruk av informasjon) i offentlig sektor og bedre forvaltningen av nasjonale grunndata.
  • til KS om konsept for organiseringen av digitale fellestjenester i kommunal sektor.
  • til Koordineringsorganet for ID-forvaltning (KoID) om hvordan vi kan håndtere utfordringer i identitetsforvaltningen.
  • til Kunnskapssektorens tjenesteleverandør Sikt, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring om arbeid for økt digital kompetanse i offentlig sektor.
  • til alle i Skate om oppfølging av «Schrems II»-dommen og bruk av skytjenester i offentlig sektor.
  • til Nasjonal sikkerhetsmyndighet om konseptvalgutredningen for en nasjonal skyløsning.
  • til alle offentlige virksomheter om kommende EU-regelverk som regulerer deling og bruk av data.
  • til KS om utfordringer og muligheter ved bruk av nasjonale løsninger for kommunale behov.
  • til alle Skate-virksomhetene om bruk av kunstig intelligens i offentlig sektor.
  • til alle Skate-virksomhetene om hvordan vi sikrer gjennomføring av digitaliseringsstrategien og hvor vi bør spisse innsatsen fremover.

  Sakene ble prioritert fordi de er viktige og nyttige både for Skate-virksomhetene som var saksansvarlige og for tverrgående digitalisering generelt. Flere av sakene er også sterkt knyttet til digitaliseringsstrategien for offentlig sektor. Ved å foreslå og prioritere tiltak har vi bidratt til å drive digitaliseringsarbeidet i Norge fremover, finne synergier og sette en felles retning for viktige prosjekter og arbeid.