Hopp til hovedinnhold

På agendaen sto Skates møteplan 2023, saksliste neste halvår, status kunstig intelligens i offentlig sektor og Skates råd for videre satsinger, status handlingsplanen til digitaliseringsstrategien og veikart fremover, samt forberede møte med kommunal- og distriktsministeren.

  Møtested: Digitaliseringsdirektoratet, Økern Portal og digitalt via Microsoft Teams
  Tidspunkt: Kl. 12:00 - 15:00

  Deltakelse

  Medlemmer av Skate

  • Frode Danielsen, Digitaliseringsdirektoratet
  • Inga Bolstad, Arkivverket
  • Lars Peder Brekk, Brønnøysundregistrene
   (delvis fraværende – David Norheim stedfortreder)
  • Mariann Hornnes, Direktoratet for e-helse
  • Roar Vevelstad, Halden kommune
  • Johnny Welle, Statens kartverk
  • Kristin Weidemann Wieland, KS
   (delvis fraværende – Asbjørn Finstad stedfortreder)
  • Vegard Storstad pva. Hans Christian Holte, Arbeids- og velferdsdirektoratet
  • Tor Fjellstad pva. Sølve Monica Steffensen, Oslo Kommune
  • Catherine Janson pva. Benedicte Bjørnland, Politidirektoratet
  • Kristin Fretheim pva. Nina Schanke Funnemark, Skatteetaten
  • Geir Axelsen, Statistisk sentralbyrå (SSB)
  • Roar Olsen, Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør (Sikt)

  Ikke til stede

  • Per-Arne Horne, Direktoratet for byggkvalitet

  Deltakelse på saker

  • Grete Øwre, Digdir, alle saker
  • Astrid Solhaug, Digdir, sak 17/22
  • Heather Broomfield, Digdir, sak 18/22

  Observatør

  • Katarina de Brisis, Kommunal- og distriktsdepartementet

  Sekretariat

  • Astrid Solhaug, Digdir
  • Lisa Fremmerlid, Digdir
  • Sunniva Slotten, Digdir

  Saksliste

  Faste saker

  Saker til behandling

  • 17/22 Skates møteplan 2023 og saksliste neste halvår
   Skatesekretariatet/Astrid Solhaug
  • 18/22 Kunstig intelligens i offentlig sektor – Status og Skates råd for videre satsinger
   Digitaliseringsdirektoratet i samarbeid med direktoratet for e-helse, NAV, Politidirektoratet, Trondheim kommune (KS), Skatteetaten, Lånekassen (Sikt), Brønnøysundregistrene og likestilling- og diskrimineringsombudet/Heather Broomfield
  • 19/22 Status handlingsplanen til digitaliseringsstrategien og veikart fremover
   Digitaliseringsdirektoratet i samarbeid med faggruppe for felles økosystem under Skates AU/Frode Danielsen
  • 20/22 Forberede møte med kommunal- og distriktsministeren
   Digitaliseringsdirektoratet/Frode Danielsen

  Orienteringssaker

  • Skates erfaringsrapport 2022
  • Medfinansieringsordningen
  • Infoskriv om EU-rettsakter, oppfølging fra Skates oktobermøte

  Faste saker

  Godkjenning av agenda 7.12.2022

  Agendaen ble godkjent.

  Godkjenning av referat fra Skate-møtet 12.10.2022

  Referatet ble godkjent.

  Saker til behandling

  17/22 Skates møteplan 2023 og saksliste neste halvår

  Digitaliseringsdirektoratet/Astrid Solhaug

  Utsendte sakspapir før møtet

  • Sak 17-22 Saksfremlegg - Skates møteplan vår 2023
  • Sak 17-22 Vedlegg - Bakgrunn for saksforslagene neste halvår

  Presentasjon vist i møtet og som følger referatet

  • Sak 17-22 Presentasjon Skates møteplan vår 2023

  Saken gjelder – Behandlingssak
  Skates møter og saksplan for det kommende vårsemesteret fastsettes normalt i Skates desembermøte. Basert på forslag til strategiske Skate-saker fra Skate-virksomhetene har AU gjort en prioritering av foreslåtte saker som har vært forelagt Digdirs direktør. Digdirs direktør har gitt sin anbefaling på denne bakgrunnen.

  Råd fra Skate

  • Risikobildet i samfunnet bør også påvirke Skates agenda. Vi bør være årvåkne for utviklingen i trusselbildet. POD/PIT som samarbeider tett med NSM, PST og andre kan gjerne presentere en sak om sikkerhet. Læring fra de store virksomhetene bør nå ut til de mindre på tvers av nivåer og sektorer. Det kan være nyttig å se på hvilken rolle Skate kan ha i en trusselsituasjon og som del av totalforsvaret.
  • Det kunne være nyttig med en orientering fra de ulike Skate-virksomhetene om hva som er de viktigste sakene hver virksomhet jobber med dette året. Det kunne også gi mulighet til å dele god praksis. Digdir som har overblikket på tvers av sektorene bør dele av sin innsikt om det større bildet.
  • Det er behov for en politisk debatt om digitalisering. Skate bør være aktivt med på å skape denne debatten.
  • Skate mener det er krevende å jobbe med produktutvikling mens finansieringsmodellen for prosjekter forblir den samme. Det gjør utviklingsarbeidet vanskeligere og kan evt. adresseres i en Skate-sak.
  • Skate-virksomhetene står i flere juridiske problemstillinger som er felles for mange i offentlig sektor, bl.a. knyttet til EU-regelverk, hvor det kan være nyttig å utveksle erfaringer.

  Beslutning

  • Skate støttet forelagte møte- og saksplan.
  • Sikkerhet bør inn som tema for en aktuell sak, slik det er rom for i Skates møte i juni.
  • Skatesekretariatet vil ta med seg innspillene fra Skate i forberedelsene av fremtidige møter.

  18/22 Kunstig intelligens i offentlig sektor – Status og Skates råd for videre satsinger

  Digitaliseringsdirektoratet i samarbeid med direktoratet for e-helse, NAV, Politidirektoratet, Trondheim kommune (KS), Skatteetaten, Lånekassen (Sikt), Brønnøysundregistrene og Likestillings- og diskrimineringsombudet/Heather Broomfield

  Utsendte sakspapir før møtet

  • Sak 18-22 Saksframlegg - Kunstig intelligens
  • Sak 18-22 Vedlegg - Mandat KI-arbeidsgruppe

  Presentasjon vist i møtet og som følger referatet

  • Sak 18-22 [Oppdatert] Presentasjon – Kunstig intelligens

  Saken gjelder – Behandlingssak
  Å ta i bruk kunstig intelligens (KI) er sentralt for at offentlig sektor skal kunne høste gevinster av de stadig økende datamengdene. Dette vil kunne bidra signifikant til økt effektivitet i forvaltning og nyskapning i tjenestetilbudet, samt kunne gi et betydelig bedre datagrunnlag og beslutningsstøtte til å fatte avgjørelser på alle nivåer.

  Offentlig sektor er i økende grad bevisste på potensialet i KI og mange virksomheter er i gang med å bygge opp kapasitet. Det er likevel en høy grad av fragmentering, og den enkelte virksomhet eller sektor jobber ofte på hver sin kant med problemstillinger som går igjen.

  Råd fra Skate

  • Skate mente dette var en viktig og god sak. Vi vil om få år være nødt til å bruke kunstig intelligens for å levere gode tjenester.
  • Flere av problemstillingene knyttet til kunstig intelligens vil være de samme på tvers av virksomheter og sektorer. Blant disse er regulatoriske begrensninger og tillit.
  • Skate oppfordret arbeidsgruppen å konkretisere tiltak og til å vurdere om saken kunne knyttes opp mot konkrete case eller problemstillinger slik at man kan dele eksempler, utfordringer og erfaringer på tvers.
  • Skate stilte spørsmål ved hva den kommende kunstig intelligens-forordningen fra EU vil ha å si for arbeidet med kunstig intelligens i Norge. Mange er mer modne på bruk av kunstig intelligens enn vi er i Norge, vi bør derfor vurdere hvordan vi kan samarbeide med EU og se etter inspirasjon utenfra.
  • Tilgang til nok data av en tilstrekkelig kvalitet er en forutsetning for bruk av kunstig intelligens. Saken må ses i sammenheng med pågående arbeid med informasjonsforvaltning og helhetlig regulering, og avgrenses mot allerede igangsatt arbeid.
  • Skate mente det kan være nyttig å få frem mer om muligheten for verdiskapning også utenfor offentlig sektor, særlig i næringslivet.
  • Mange steder, for eksempel i en del kommuner, er arbeidet med kunstig intelligens fortsatt umodent. Det kan være hensiktsmessig å skille mellom utvikling og bruk av kunstig intelligens og å etablere fag- eller domenespesifikke samarbeid.
  • Det kan være nyttig å se på hvor regelverket begrenser, og hvor det bør begrense, bruken av kunstig intelligens. Dette vil variere avhengig av domene.

  Beslutning

  • Skate støtter problembeskrivelsen og utfordringsbildet.
  • Skate gir tilslutning til videreføring av arbeidsgruppen og til vedlagt mandat, og mener det er behov for konkrete tiltak.
  • Skate bidrar med ressurser til arbeidsgruppen.

  19/22 Status handlingsplanen til digitaliseringsstrategien og veikart fremover

  Digitaliseringsdirektoratet i samarbeid med arbeidsgruppen for felles økosystem under Skates AU/Frode Danielsen

  Utsendte sakspapir før møtet

  • Sak 19-22 Saksframlegg - Handlingsplan og veikart
  • Sak 19-22 Vedlegg 1 - Status på initiativer som følges opp av Skate
  • Sak 19-22 Vedlegg 2 - Veikart

  Presentasjon vist i møtet og som følger referatet

  • Sak 19-22 [Oppdatert] Presentasjon - Status handlingsplanen og veikart

  Saken gjelder – Behandlingssak
  Det ligger i Skates mandat å «ha en aktiv rolle i utvikling, gjennomføring og oppfølging av den til
  enhver tid gjeldende digitaliseringsstrategi for offentlig sektor». Videre står det at «Skate skal
  identifisere tverrgående behov og komme med forslag og anbefalinger til tiltak» spesielt knyttet til felles økosystem. Formålet med saken var å svare på disse oppgavene i mandatet ved å presentere status for gjennomføring av handlingsplanen og prioritere tiltak i et veikart fremover.

  Råd fra Skate

  • Skate takket for en god gjennomgang av saken, men stilte spørsmål ved om statusrapporteringen reflekterer utfordringene godt nok. Status for arbeidet fremstår bedre enn hva situasjonen faktisk oppleves som i de involverte virksomhetene.
  • Vi er langt unna å realisere flere av ambisjonene i Digitaliseringsstrategien. Skate mener det er fornuftig og nødvendig å legge mer kraft bak noen utvalgte tiltak i stedet for å gjøre litt på for mange fronter.
  • En viktig utfordring fremover blir å få til ting raskere med strammere budsjetter. Statsråden har utfordret Skate til å fremme satsingsforslag på tvers av etatene. Samtidig ligger noe av utfordringen i kapasitet (tilgang på kompetanse), ikke bare finansiering.
  • Skate må se på hvordan vi kan få fortgang i arbeidet sammen i stedet for å jobbe hver for oss. Samarbeid og felles løsninger må prioriteres, og vi må unngå fragmentering ved at ulike sektorer utvikler egne løsninger for de samme utfordringene.
  • Skate bør vurdere om det kan fremmes felles satsingsforslag for å løse noen sentrale behov. Andre finansieringskilder, som for eksempel DIGITAL-programmet til EU, bør også vurderes.
  • Vedrørende tiltaket om fullmaktsløsninger ble det trukket frem at vi bør unngå fragmentering og se arbeidet i sammenheng med løsninger hos helsenorge.no eller arbeidet med fullmakt til fosterforeldre. Pårørendefullmakt bør inkluderes i tiltaket.
  • Det er viktig med sporbarhet i arbeidet, smidig tilnærming og å dele det vi gjør med omverdenen.
  • I tillegg til de foreslåtte tiltakene kunne også sikkerhet, personvern og problemstillinger knyttet til utenlandske brukere være nyttig å adressere, selv om Skate i denne omgang er enige om behovet for å prioritere og å spisse innsatsen mot noen få tiltak.

  Beslutning

  • Digdir tar med seg rådene fra Skate i det videre arbeid med statusrapporten og handlingsplanen til Digitaliseringsstrategien og vil synliggjøre Skates oppfatning av status.
  • Digdir vil jobbe med rapporteringen til handlingsplanen slik at den bedre reflekterer faktisk status og resultater av arbeidet.
  • Skate mener det er behov for å spisse innsatsen og gjøre harde prioriteringer av tiltak fremover. Det arbeides videre med de fire områdene som er foreslått prioritert i veikartet i denne omgang. Skate ber Digdir følge opp de prioriterte tiltakene med tiltakseierne.
  • Skate ønsker at veikartet jobbes videre med det neste halvåret, og tas opp igjen på Skates fagdager i mai 2023.

  20/22 Forberede møte med kommunal- og distriktsministeren

  Digitaliseringsdirektoratet/Frode Danielsen

  Utsendte sakspapir før møtet

  • Sak 20-22 Notat om Skates møte med statsråd Gjelsvik 9.12.22

  Saken gjelder – Behandlingssak
  I tråd med Skates mandat skal Skate møte statsråden med ansvar for digitalisering to ganger i året. Et første møte med den sittende kommunal- og distriktsministeren fant sted to dager etter møtet i Skate. Hensikten med saken var å forberede møtet med statsråden og diskutere hvordan Skate best kunne legge frem sine budskap. To temaer var satt på agendaen for møtet: digital infrastruktur og digitalt utenforskap.

  Råd fra Skate

  • Det er viktig å benytte anledningen til å trekke frem essensen i noen av diskusjonene Skate har hatt dette året og løfte frem helhetsperspektivet Skate jobber for.
  • Måten Skate kan skape best mulig verdi på er kanskje ved å prioritere noen få ting, f.eks. 2-3 mer modne livshendelser, hvor innsatsen fokuseres. Det kunne være et nyttig råd også til statsråden, men fordrer forpliktelse fra Skate-virksomhetene involvert i de aktuelle livshendelsene og vil gå på bekostning av andre oppdrag fra egne departementer.
  • Med statsråden bør vi snakke politikk utfra Skates overordnede perspektiv. Skate kan gi råd om gjennomføring og gevinster av digitaliseringspolitikken i en situasjon med trangere budsjetter. Vi representerer en rekke virksomheter som ønsker å bidra til effektiviseringen av offentlig sektor.
  • Budskapet og rådene fra Skate må være konkrete og vise hvordan vi kan løfte oss og hvor vi vil i en situasjon hvor digitaliseringsarbeidet går trått.
  • Skate bør ha en tydelig stemme hvor vi ikke bare gir råd til statsråden, men tar debatten og er tydelige på hvilke to saker statsråden bør ta med seg videre.
  • Å snakke om digitalisering kan bli for fjernt. Skate må være tydelige på at dette handler om tjenesteutvikling og velferd, den digitale infrastrukturen er et avgjørende virkemiddel for å levere overfor innbyggere og næringsliv.
  • Budskapene bør også ses i sammenheng med Skates prioriteringer for det kommende året. For eksempel kunne det være naturlig å trekke inn realiseringen av fullmaktsløsninger for å redusere digitalt utenforskap.
  • Det kan også passe å trekke inn et bredere situasjonsbilde, og minne om betydningen av fellesløsningene i et sikkerhetsperspektiv.

  Beslutning

  • Skate støtter utkastene til budskap for møtet med statsråden.
  • Skate støtter forslaget til gjennomføring hvor tre direktører legger frem forberedte hovedinnlegg på vegne av Skate. Disse direktørene vil ta med seg Skates innspill når de ferdigstiller sine innlegg. De øvrige vil bidra i diskusjonene i møtet.
  • Skatesekretariatet bes ta med seg Skates innspill og ideer i forberedelsene av neste møte med statsråden under Skates fagdager i mai 2023.

  Orienteringssaker

  Digitaliseringsdirektoratet/Frode Danielsen

  Skates erfaringsrapport 2022

  • Skatesekretariatet ved Astrid Solhaug informerte kort om arbeidet med Skates erfaringsrapport for 2022.

  Medfinansieringsordningen

  • Regjeringen har behandlet medfinansieringsordningen og gjort endringer i retningslinjene.
  • Rådene Skate har spilt inn for endringer av ordningen er ikke tatt til følge.

  Infoskriv om EU-rettsakter, oppfølging etter Skates oktobermøte

  • Nasjonalt ressurssenter for deling og bruk av data i Digdir jobber med en kommunikasjonsplan for å sikre at ulike målgrupper får riktig kunnskap om kommende EU-regelverk.

  Oslo, 7.12.2022
  Møtet ble avsluttet 14.50.
  Digdir/Skatesekretariatet