Hopp til hovedinnhold

På agendaen sto ny nasjonal strategi for eID, utfordringer innen identitetsforvaltningen, Medfinansieringsordninga, Skates saksliste neste halvår, hovedtema neste Skates topplederseminar og økt digital kompetanse i offentlig sektor.

  Møtested: Digitaliseringsdirektoratet, Økern Portal og digitalt via Microsoft Teams
  Tidspunkt: Kl. 08:30 – 11:30 (Enkel frokost og uformell samtale fra kl. 08:10)

  Deltakelse

  Medlemmer av Skate

  • Steffen Sutorius, Digitaliseringsdirektoratet (Digdir)
  • Øyvind Akerhaugen pva Inga Bolstad, Arkivverket
  • Lars Peder Brekk, Brønnøysundregistrene (BR)
  • Norunn Saure pva Mariann Hornnes, Direktoratet for e-helse (eHelse)
  • Roar Vevelstad, Halden kommune
  • Johnny Welle, Statens kartverk (Kartverket)
  • Kristin Weidemann Wieland, KS
  • Vegard Storstad pva Hans Christian Holte, Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)
  • Tor Fjellstad pva Sølve Monica Steffensen, Oslo Kommune
  • Catherine Janson pva Benedicte Bjørnland, Politidirektoratet
  • Kristin Fretheim pva Nina Schanke Funnemark, Skatteetaten (SKE)
  • Geir Axelsen, Statistisk sentralbyrå (SSB)

  Forfall

  • Per-Arne Horne, Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)
  • Roar Olsen, Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør (Sikt)

  Deltakelse på saker

  • Knut Bjørgaas, Digdir, alle saker
  • Tor Alvik, Digdir, sak 8/22 og 9/22
  • Nour-Eddine Elkadi, Digdir, sak 10/22
  • Oddrun Lyslo og Henning Denstad, A-2 Norge AS, sak 10/22
  • Hilde Singsaas, DFØ, sak 12/22 og orienteringssakene

  Sekretariat

  • Jan Sørgård, Digdir
  • Astrid Solhaug, Digdir
  • Sunniva Slotten, Digdir

  Saksliste

  Faste saker

  • Godkjenning agenda
  • Godkjenning av referat fra forrige møte

  Saker til behandling

  • 8/22 Ny nasjonal strategi for eID
   Digitaliseringsdirektoratet/Knut Bjørgaas
  • 9/22 Utfordringer innen identitetsforvaltningen – Råd fra Skate
   Koordineringsorganet for identitetsforvaltning (KoID)/Tor Alvik
  • 10/22 Medfinansieringsordninga 2022 - Orientering og strategiske utfordringer
   Digitaliseringsdirektoratet/Steffen Sutorius
   Presentasjon av evalueringen av ordningen v/konsulentfirmaet A2
  • 11/22 Skates saksliste neste halvår og hovedtema neste Skates topplederseminar
   Digitaliseringsdirektoratet/Steffen Sutorius
  • 12/22 Økt digital kompetanse i offentlig sektor - Råd fra Skate
   Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør/Roar Olsen

  Eventuelt

  • Finansiering av fellesløsninger

  Orienteringssaker

  • Veiledning for offentlig sektors bruk av skytjenester etter Schrems II
  • Revisjon av Digitaliseringsrundskrivet og tilgrensende forskrifter

  Faste saker

  Godkjenning av agenda 15.06.2022

  Agendaen ble godkjent.

  • Eventuelt-saken ble behandlet før sak 10/22, men er for oversiktens skyld ført mot slutten av dette referatet.

  Godkjenning av referat fra Skate-møtet 23.03.2022

  Referatet ble godkjent.

  Godkjenning av referat fra Skates fagdager 04.-05.05.2022

  Referatet ble godkjent.

  Saker til behandling

  8/22 Ny nasjonal strategi for eID

  Digdir/Knut Bjørgaas

  Utsendte sakspapir før møtet

  • Sak 8-22 Saksfremlegg - Ny nasjonal eID-strategi
  • Sak 8-22 Vedlegg 1 - Mål og tiltak - Ny nasjonal eID-strategi

  Presentasjon vist i møtet og som følger referatet

  • Sak 8-22 Presentasjon - Ny nasjonal eID-strategi

  Saken gjelder – Behandlingssak
  KDD og Digdir har utarbeidet et utkast til ny Nasjonal strategi for eID i offentlig sektor. Strategien har vært på departementsforeleggelse. Etter planen gjennomføres regjeringsbehandling tidlig i juni og strategien sendes på påfølgende høring i midten av juni.

  Skates arbeidsutvalg (AU) har nedsatt en arbeidsgruppe for utarbeiding av forslag til høringssvar fra Skate. Forslaget vil behandles av AU underveis og forankres hos Skate-direktørene til slutt. Skate-saken handler om innspill fra Skate til Skates høringssvar på eID-strategien.

  Råd fra Skate

  • Mange understreket at eID-strategien er svært viktig og at det er gjort et godt arbeid med utkastet. Det er grunn til å gi honnør til både Digdir, KDD og politisk ledelse.
  • Det er viktig å få på plass gode løsninger for å sikre at utenlandske aktører kan identifiseres på en god måte. Strategien må ikke gjøre det vanskelig eller skape hinder som kommer i strid med EUs regelverk for etablering av nye virksomheter. Det oppleves usikkert om dette er godt nok ivaretatt i utkastet til strategi.
  • Turister som skal ha helsetjenester og lignende er et område som kunne blitt adressert mer i strategien. Det er usikkert om dette er godt nok ivaretatt i utkastet.
  • Om særskilt viktige tiltak og områder i strategien:
   • Representasjon og fullmakter er et av de viktigste tiltakene og må prioriteres høyt. Det har vært behov for og snakk om dette lenge. Formuleringen i strategien burde vært mer forpliktende.
   • Det bør også vurderes om fullmaktsløsninger i offentlig sektor kan benyttes av private virksomheter for deres tjenester.
   • Det må sikres gode løsninger og stor utbredelse av eID på høyt sikkerhetsnivå.
   • Det er viktig å få på plass gode løsninger for barn. Det er en ulempe at barn ikke kan bruke en del av de løsningene de burde ha tilgang til.
   • Det å legge til rette for at «unike» identiteter kan realiseres i Folkeregisteret er svært viktig. Det ser vi blant annet i lys av arbeidet med å ta imot flyktninger fra Ukraina. Det er også krevende i kriminalitetsbildet at noen operer med flere identiteter.
   • Man bør arbeide langsiktig for å få samhandling med andre lands løsninger for biometri. Det kan være naturlig å starte med de andre nordiske landene.
   • Veldig bra at man vil utrede behov for sikker kommunikasjon mellom ulike sektorer og brukere. Man vil kanskje finne ulike behov i ulike sektorer.
   • Det er viktig at strategien tar høyde for at det er en del ansatte i private virksomheter som opptrer på vegne av offentlige virksomheter og kommuner. Det skjer når de leverer tjenester på vegne av det offentlige.
   • Det er svært viktig at man sørger for tilstrekkelig kapasitet og kompetanse hos fagdirektorat og tilsynsmyndighet slik det står i strategiutkastet. Dette må tas på alvor og følges opp i praksis av overordnede departement og regjeringen.

  Beslutning

  • Skate gir sin tilslutning til hovedlinjene i strategien og ber Skates AU og arbeidsgruppen under AU innarbeide Skates råd i denne saken i forslag til høringsuttalelse fra Skate til ny e-ID strategi.

  9/22 Utfordringer på identitetsforvaltningsområdet – Råd fra Skate

  Koordineringsorganet for identitetsforvaltning (KoID)/Tor Alvik

  Utsendte sakspapir før møtet

  • Sak 9-22 Saksframlegg - Utfordringer innen identitetsforvaltningen
  • Sak 9-22 Vedlegg 1 - Områdegjennomgangen av ID-forvaltningen

  Presentasjon vist i møtet og som følger referatet

  • Sak 9-22 Presentasjon - Utfordringer innen identitetsforvaltningen

  Saken gjelder – Behandlingssak
  Koordineringsutvalget for identitetsforvaltning (KoID) ble etablert i begynnelsen av 2018 etter et initiativ fra Skate. KoID er sammensatt av Digdir, Skatteetaten, Politidirektoratet, Utlendings-direktoratet og NAV, og arbeider for å løse tverrgående utfordringer innen identitetsforvaltningen.

  Skate har tidligere stilt seg bak KoIds visjon slik den fremkommer i saksframlegget. Nå behandlet Skate sentrale utfordringer for å nå målsetningen bak visjonen med hovedvekt på

  • Nasjonalt ID-kort for utlendinger
  • Innføring og bruk av unike identiteter (UNIK) slik at dubletter i folkeregisteret unngås.

  Utenlandske statsborgere som har et fødsels- eller d-nummer mangler i dag tilgang til et sterkt identitetsbevis hvor dette identitetsnummeret fremgår.

  For enkelte grupper er det ikke krav om opptak av biometri ved opphold eller arbeid i Norge. Det er derfor utfordrende å avdekke om samme person har mer enn ett fødselsnummer eller d-nummer i Folkeregisteret. Arbeidet med UNIK er viktig for å sikre unike identiteter i Folkeregisteret og kan avdekke om samme fysiske person er registeret flere ganger i databasen.

  Råd fra Skate

  • Dette er en viktig sak.
  • Vi støtter de foreslåtte tiltakene og nødvendigheten av dette blir tatt opp med departementene.
  • Vi bør presisere begrepet risikovurdering i tilknytning til foreslått krav om nasjonalt ID-kort og pass ved bruk av virksomhetenes tjenester. Det må være tydelig at risikovurderingene også omfatter vurdering av etterlevelse av gjeldende regelverk, hensiktsmessighet og målorientering.
  • Alle deltakerne i KoID bør arbeide for at deres departement stiller seg bak at tiltakene er nødvendige. Det bør ikke kun være Digdir og KDD alene som skal kjempe for realisering av tiltakene.

  Beslutning

  • Skate stiller seg fortsatt bak KoID sin visjon om en person en identitet i Norge. Den siste tidens utfordringer med COVID-pandemien og flykningskrisen tydeliggjør betydningen av en robust ID-forvaltning på tvers av virksomhetenes grenser.
  • Skate ber Digdir videreformidle til KDD at KDD tar opp med øvrige departement nødvendigheten av at følgende tiltak gjennomføres
   • Nasjonalt ID-kort må tilgjengeliggjøres for alle utlendinger med tilstrekkelig tilknytning til Norge, herunder
    • alle de som er tildelt fødsels- eller d-nummer
    • brukergruppene som ikke omfattes av pågående høring om nye regler i pass- og ID-kortforskriften om utenlandske statsborgeres rett til nasjonalt ID-kort, men som likevel har en tilknytning til riket.
   • UNIK bør benyttes i virksomhetenes ID-kontroll.
  • Skate oppfordrer alle virksomhetene i KoID om å arbeide for at deres departement stiller seg bak tiltakene over.
  • Skate-direktørene vil arbeide for at deres etater ut ifra en risikovurdering, herunder etterlevelse av gjeldende regelverk, hensiktsmessighet og målorientering, setter krav om nasjonalt ID-kort/norsk pass ved bruk av deres tjenester.

  10/22 Medfinansieringsordninga 2022 - Orientering og strategiske utfordringer

  Digitaliseringsdirektoratet/Steffen Sutorius
  Presentasjon av evalueringen av ordningen v/ A-2 Norge AS

  Utsendte sakspapir før møtet

  • Sak 10-22 Saksframlegg – Medfinansieringsordningen
  • Sak 10-22 Vedlegg 1 - Evalueringsrapportens anbefalinger
  • Sak 10-22 Vedlegg 2 - Skate AUs anbefaling til Skate

  Presentasjon vist i møtet og som følger referatet

  • Sak 10-22 Presentasjon A2 - Evalueringe av medfinansieringsordningen

  Saken gjelder – Behandlingssak
  Medfinansieringsordningen ble opprettet i 2016 for å bidra til økt gjennomføring av samfunns-økonomisk lønnsomme digitaliseringsprosjekter og realisering av gevinster. Innretning, kriterier og krav i ordningen har blitt noe justert over tid. Ordningen gjelder for tiden to kategorier tiltak:

  1. Små og mellomstore digitaliseringstiltak
  2. Tiltak som understøtter digitaliseringsstrategien
   • a. Strategisk prioriterte fellesløsninger
   • b. Tverrgående tiltak (sammenhengende tjenester)

  Antall søknader har variert over tid. Innen søknadsfristen 21. mars 2022 er det mottatt 19 søknader. Prosjektene søker om totalt 402,4 mill. kroner i medfinansiering. Fordelingen er:

  • Kategori 1: 11 prosjekter søker om totalt 104,6 mill. kroner
  • Kategori 2: 8 prosjekter søker om totalt 297,7 mill. kroner

  I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2022 foreslår regjeringen å redusere rammen med 60 mill. kroner, fra 190,6 til 130,6. Begrunnelsen for nedtrekket er frigjøring av midler til andre tiltak.

  Rådgivningsselskapet A-2 Norge AS (A-2) har på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) gjennomført en evaluering av medfinansieringsordningen. Rapporten ble levert til KDD 1. desember 2021. I Skate presenterte A-2 sine anbefalinger og vurderingene bak disse. På den bakgrunn diskuterte Skate anbefalingene og innretningen på ordningen.

  Råd fra Skate

  • Skate støtter A-2s anbefaling om at kravet om budsjettkutt bør fjernes fra ordningen.
   • Dette er også et av Skates tidligere råd.
   • Budsjettkutt som del av ordningen er ikke egnet for kategori 2-innretningen der hele offentlig sektor er målgruppen.
   • Det er de enkelte fagdepartementene som må vurdere eventuelle budsjettkutt i sine sektorer og virksomheter ut fra en helhetsvurdering av budsjettrammer og gevinstmuligheter fremover.
  • Skate støtter A-2s sekundære anbefaling om endring av målet med medfinansieringsordningen. Ordningen må nå spisses mot kategori 2 og understøttelse av Digitaliseringsstrategiens formål knyttet til strategisk prioriterte fellesløsninger og sammenhengende tjenester.
   • Dette er i samsvar med Skates råd fra mars 2021 og Skates erfaringsrapport 2021
   • En slik rendyrking er spesielt viktig når budsjettposten er begrenset. I disse trange tider må ordningen innrettes slik at den understøtter det vi samlet er mest opptatt av å få til – nødvendige fellesløsninger og å bygge digitale tjenester på tvers av sektorer og forvaltningsnivå.
   • Alternativet vil si å smøre midlene tynt utover. Det gir ikke den effekt i hele offentlig sektor som digitaliseringsstrategiene forventer og som Skate mener er nødvendig.
  • Kommunal sektor bør omfattes av ordningen når kommuner i samarbeid med KS leverer sammenhengende tjenester som understøtter felles kommunale behov, og tjenesten inngår i en digital tjenestekjede sammen med statlig sektor
  • Også øvrige råd Skate tidligere har gitt om endringer i ordningen bør innarbeides i nye retningslinjer.
  • Skate må involveres i utforming av nye retningslinjer.
  • Skate bør ha en rådgivende rolle i prioriteringen av tiltak som skal få medfinansiering, jf. Skates mandat om at Skate skal gi råd om sentrale tverrgående tiltak og investeringer på IKT-området.
  • Samarbeid med privat næringsliv, der det er naturlig, kan benyttes så lenge det er en offentlig virksomhet som er ansvarlig for tiltaket.

  Beslutning

  • Skate mener innretningen på Medfinansieringsordningen nå må endres:
   • Målet med ordningen må i fremtiden spisses og avgrenses til dagens kategori 2: Tiltak som understøtter digitaliseringsstrategien
   • Retningslinjenes krav til gevinstrealisering og budsjettkutt, samt forpliktelse av gevinster i andre virksomheter bør fjernes, jf. anbefaling fra A2 og tidligere anbefalinger fra Digdir og Skate
   • Kommunal sektor omfattes av ordningen når kommuner i samarbeid med KS leverer sammenhengende tjenester som understøtter felles kommunale behov, og tjenesten inngår i en digital tjenestekjede sammen med statlig sektor
   • Ordningen bør i større grad understøtte smidig utvikling og innovasjon
  • Skate bør involveres i utformingen av nye retningslinjer for ordningen, og Skate bør ha en rådgivende rolle i prioriteringen av tiltak som skal få medfinansiering, jf. Skates mandat der det blant annet står at Skate skal gi råd om sentrale tverrgående tiltak og investeringer på IKT-området.
  • Skate mener det er viktig at det kommer en beslutning om endring av medfinansieringsordningen tidsnok til at dette kan legges til grunn for innretning av ordningen i 2023.
  • Det vises også til tidligere råd fra Skate om endringer i medfinansieringsordningen, jf. referatet fra Skates møte 17. mars 2021 og omtalen av medfinansieringsordningen i Skates erfaringsrapport 2021.

  11/22 Skates saksliste neste halvår og hovedtema neste Skates topplederseminar

  Digitaliseringsdirektoratet/Steffen Sutorius

  Utsendte sakspapir før møtet

  • Sak 11-22 Saksframlegg - Skates saksliste neste halvår og hovedtema neste Skates topplederseminar
  • Sak 11-22 Vedlegg - Bakgrunn for saksforslagene neste halvår

  Saken gjelder – Behandlingssak
  Saksplanen for neste halvår er ei fast halvårlig sak i Skate. Med utgangspunkt i Skate sitt mandat, anbefalinger fra Skates arbeidsutvalg (AU) til strategiske Skate-saker og tidligere signal fra Skate, la Digdir fram et forslag til saker i Skates ordinære møter høsthalvåret 2022.

  I samråd med AU foreslo også Digdir følgende hovedtema til Skates topplederseminar 8.2.2023

  • Sammenhengende tjenester med brukeren i sentrum

  Topplederseminaret er forankret i Skates kommunikasjonsplan og gjennomføres som heldigitale halvdagsseminar i utgangspunktet annethvert år. Digdir og representanter utpekt av AU er ansvarlig for planleggingen av topplederseminarene.

  Innspill fra Skate

  • Forslagene til saker og tema er gode
  • NAV meldte at de kan bidra på en del av sakene

  Beslutning

  • Digdir planlegger agendaen for Skates møter i høsthalvåret 2022 og innretningen på Skates topplederseminar slik direktoratet har foreslått.

  12/22 Økt digital kompetanse i offentlig sektor - Råd fra Skate

  Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør/Roar Olsen

  Utsendte sakspapir før møtet

  • Sak 12-22 Saksfremlegg - Økt digital kompetanse i offentlig sektor
  • Sak 12-22 Vedlegg 1 - Hvordan Hurdalsplattformen stiller seg til utfordringsbildet
  • Sak 12-22 Vedlegg 2 - Roller og virkemidler i HK-dir
  • Sak 12-22 Vedlegg 3 - Tilbudet fra DFØ
  • Sak 12-22 Vedlegg 4 - KS og digital kompetanse

  Presentasjon vist i møtet og som følger referatet

  • Sak 12-22 Presentasjon DFØ - Digital kompetanse
  • Sak 12-22 Presentasjon KS - Digital kompetanse

  Saken gjelder – Behandlingssak
  Den digitale transformasjonen kjennetegnes av rask utvikling av nye teknologier som fortsatt er under utvikling. Høy digital kompetanse er en nøkkel for å kunne levere gode offentlige tjenester. For å lykkes med digital transformasjon er offentlig sektor avhengig av å ha tilgang på kompetent arbeidskraft. Dette handler både om å utdanne kandidater med en relevant kompetanse, men også mulighetene yrkesaktive har til å utvikle og oppdatere egen kompetanse.

  Det er krevende for mange virksomheter å både identifisere og skaffe seg den kompetanse de i dag og i fremtiden trenger. Både Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir), Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) og KS utøver viktige roller for tilrettelegging av økt digital kompetanse i offentlig sektor. Det har imidlertid til nå ikke vært gjennomført et systematisk arbeid for å samordne innsatsen opp mot behovene.

  I digitaliseringsstrategien for offentlig sektor fra 2019 står det at det skal utarbeides en strategi for digital kompetanse i offentlig sektor og at KS og andre relevante aktører vil bli involvert i arbeidet. Arbeidet med strategien er ikke påbegynt.

  Denne Skate-saken var innrettet mot utfordringer og eventuelt mulige løsninger som bør adresseres videre i arbeid for økt digital kompetanse i offentlig sektor, og om digitaliseringsstrategiens tiltak om å utarbeide en strategi for digital kompetanse fortsatt er et riktig tiltak.

  Råd fra Skate

  • Det er mange ulike delkompetanser som i sum utgjør digital kompetanse. Presentasjonen fra KS illustrer dette veldig godt. Det kan være hensiktsmessig å dele den digitale kompetansen opp i ulike delkompetanser slik at vi alle vet hva vi snakker om i ulike sammenhenger.
  • Alle aktørene er nødt til å samarbeide om vi skal lykkes. Både de som tilbyr kompetanseutvikling og de som trenger det. Vi er for små hver for oss. Vi må legge vekt på å supplere hverandre systematisk på kunnskapsgrunnlag og tilpasning og utvikling av tilbud.
  • Digital kompetanse blir mer og mer et spørsmål om tjenesteutvikling. Samtidig har nyutdannede en sterkere generell it-bakgrunn enn tidligere. Grensene mellom hva som utføres på en klassisk fagavdeling og en klassisk IT-avdeling bør trolig flyttes. For å løse utfordringene må vi også få til tverrfaglig samarbeid med ulik kompetanse i felles team.
  • Skate har tidligere pekt på behovet for at jurister som lager regelverk får bedre digital kompetanse og samarbeider med IT-miljø i regelverksutvikling. Dette behovet må tas med også videre.
  • Det er viktig at utdanningsmiljøene jobber med hvilken kompetanse offentlig sektor trenger for å møte fremtiden.
  • Mange virksomheter er ikke store nok til å kunne inneha all kompetansen i egen organisasjon. Vi må finne bærekraftige løsninger på dette. Det kan være nødvendig å akseptere at ikke alle kan ha topp kompetanse på alt, og skape en kultur for at vi stedet lener om mer på fellesskapet gjennom fellesløsninger og samarbeid.
  • I dag rekruttere og «stjeler» vi i stor grad personell med kompetanse fra hverandre. Det skalerer ikke i lengden. Vi må finne langsiktige løsninger slik at vi unngår dette.
  • Et grep kan være å gjøre utenlandsk kompetanse mer attraktivt. Ved å åpne blikket mer mot utlandet kan vi kanskje få større mulighetsrom.
  • Skates rolle i kompetansespørsmålet bør trolig være å skape mer oppmerksomhet og politisk forståelse for at det bør gjøres noe samordnet.
  • Vi bør være pådriver for at det etableres en strategi for digital kompetanse slik det er sagt i digitaliseringsstrategien for offentlig sektor. Mange sliter med det samme og da må vi få en felles retning.
  • Vi bør samtidig anbefale samarbeid mellom nøkkelaktører. De bør vurdere å lage en samordnet handlingsplan eller tilsvarende på noe mer kort sikt.

  Beslutning

  • Skate oppfordrer regjeringen til å plassere et hovedansvar for utarbeiding av en strategi for digital kompetanse i offentlig sektor og å få igangsatt arbeidet. Flere Skate-virksomheter og andre som har arbeidet med Skate-saken om digital kompetanse er positive til å bidra i arbeidet.
  • DFØ, HK-dir, Digdir og KS, som alle utøver viktige roller for tilrettelegging av økt digital kompetanse i offentlig sektor, oppfordres til å bruke hverandres kunnskapsgrunnlag og samarbeide slik at de kan utfylle hverandre i videreutvikling av behovsorienterte tilbud og støtte til offentlig sektor.

  Eventuelt

  Finansiering av fellesløsninger

  Saken gjelder
  KS viste til siste møte i styringsrådet for Digdirs fellesløsninger der det var informert om de økonomiske rammene for forvaltning av fellesløsninger Digdir skal levere til offentlige sektor og hvilke konsekvenser det får. Årsaken skulle være Digdirs budsjettsituasjon. Kommunesektoren er svært bekymret over situasjonen og nedprioriteringene og bad i Skate-møtet om en utdypning av årsakene.

  Digdirs direktør orienterte om situasjonen.

  Innspill fra Skate

  • Nasjonale digitale fellesløsninger er en nødvendig infrastruktur for digitaliseringen i offentlig sektor. Vi er svært bekymret over budsjettsituasjonen i Digdir og hos andre fellesløsningsforvaltere i sektorene. Redusert tilgjengelighet og manglende videreutvikling vil ha følgekonsekvenser for alle som benytter fellesløsninger i offentlig sektor.
  • Manglende satsning på fellesløsninger fører til fragmentering. Flere lager det samme og mange som ikke har mulighet til det blir stående uten løsninger de har behov for.
  • Skal vi ta perspektivmeldingen på alvor må digitale fellesløsninger sees på som en av grunnpilarene for å utvikle offentlig sektor. Gis det ikke nok ressurser til å prioritere fellesløsninger og fellestiltak går det på bekostning av offentlig sektors mulighet til å levere på samfunnsoppdraget.
  • I fremtidige budsjett er behov for en tydelig satsning på og prioritering av digitale fellesløsninger. Dette bør det gis et tydelig signal om til KDD og politisk ledelse.
  • Det er en spesiell utfordring for mange at overgangen fra Altinn 2 til Altinn 3 må skje raskt. Det er mange viktige tjenester i mange virksomhetene som må konverteres.

  Konklusjon

  • Det utformes et brev fra Skate til KDD der Skate uttrykker sin bekymring for budsjettsituasjonen i Digdir og følgekonsekvensene for offentlig sektor.
   • Når Digdir og andre forvaltere av nasjonale fellesløsninger ikke får budsjettrammer til å forvalte og videreutvikle fellesløsninger slik offentlig sektor har behov for, vil det sterkt redusere måloppnåelsen i regjeringens og KS sin digitaliseringsstrategi. Samtidig vil kostnadene og manglende måloppnåelse øke hos hver enkelt virksomhet og kommune.
   • Skate mener at det i fremtidige budsjetter er behov for en tydelig satsning på digitale fellesløsninger.
   • Skate oppfordrer til en tydelig prioritering av digitale fellesløsninger i budsjettene fremover.
  • Brevet forankres raskt hos alle Skate-direktørene før det sendes.
  • Digdir merker seg innspillene om kort frist for overgang fra Altinn 2 til Altinn 3.

  Orienteringssaker

  Veiledning for offentlig sektors bruk av skytjenester etter Schrems II

  Digitaliseringsdirektoratet/Knut Bjørgaas

  Digdir viste til mandat gitt av Skate i sak 15/21 den 13. oktober 2021 om videre koordineringsarbeid rundt Schrems II-problematikken.

  Digdir orienterte om at det gjennom våren 2022 har vært en rekke virksomheter med i arbeidet med å lage en veiledning om bruk av skytjenester etter Schrems II. En beta-versjon av veiledningen skal bli klar denne uken. Offentliggjøring av veiledningen skjer i begynnelsen av august 2022.

  Revisjon av Digitaliseringsrundskrivet og tilgrensende forskrifter

  Digitaliseringsdirektoratet/Knut Bjørgaas

  Digdir orienterte om at KDD nå prioriterer å gjøre nødvendig opprydding og endringer i IT-standardforskriften og eForvaltningsforskriften. En større gjennomgang av Digitaliseringsrundskrivet gjennomføres først etter rydding i forskriftene.

  Det blir derfor trolig ikke større endringer i Digitaliseringsrundskrivet i år. Digdir har imidlertid sendt fjorårets innspill til endringer i rundskrivet, som ikke ble fulgt opp av departementet, til KDD i år igjen.

  Oslo, 15.06.2022
  Møtet ble avsluttet 11.30.
  Digdir/Skatesekretariatet