Hopp til hovedinnhold

Mandat for Skates AU

Fastsatt av Skate 18.12.2019.

Formål

Skate skal bidra til at digitaliseringen av offentlig sektor blir samordnet og gir best mulig gevinster for innbyggerne, næringslivet og offentlig sektor. Skates arbeidsutvalg (heretter kalt AU) skal understøtte Skates arbeid.

Oppgaver

 1. AU skal bidra til at strategisk viktige saker kommer på Skates agenda
  AU skal periodisk gjennomføre prosesser som involverer Skate-virksomhetene i identifisering og prioritering av strategiske Skate-saker. AU gir sin anbefaling til direktøren i Digitaliseringsdirektoratet som er leder av Skate. Direktøren legger sin endelige innstilling til Skates agenda fram for Skate.
 2. AU skal være et saksforberedende organ for Skate
  Saker som skal opp i Skate skal normalt ha en saksforberedende behandling i AU. Saksansvarlig skal orienterer AU om utkast til saksframlegg og presentasjon for Skate og AU skal gi råd om ferdigstilling av disse.
 3. AU skal understøtte Skates porteføljeoppfølging
  AU skal bidra til at Skate får løst sin porteføljeoppfølging på en effektiv og god måte ut fra føringer fra Skate. Oppgaven er særskilt knyttet til felles økosystem for nasjonal digital samhandling og tjenesteutvikling. AUs ansvar innebærer bl.a. å
  • sørge for at det blir utarbeidet gode beslutningsgrunnlag for AU og Skate
  • gi tydelige anbefalinger til Skate i henhold til Skates mandat og oppdrag
  • gjennomføre den oppfølging av porteføljen som Skate delegerer til AU
 4. AU skal sikre løsning på Skates behov for utredninger og uttalelser
  Skate kan delegere utarbeiding av utredninger og forslag til uttalelser til AU. AU skal koordinere og sikre utarbeiding av disse.
 5. AU skal holde seg orientert om saker og tema som kan bli relevante for Skate
  I AU skal Skate-virksomhetene gjensidig informere hverandre om initiativ, tiltak og erfaringer relatert til digitalisering i offentlig sektor, som er relevante for Skate. AU skal også være oppmerksom på og invitere til slik informasjon fra andre virksomheter.

Forankring og koordinering

Alle AU-medlemmene er ansvarlig for

 • å ha tilstrekkelig myndighet fra egen virksomhet for egne bidrag i AU
 • å gi tilstrekkelig tilbakemelding opp gjennom egen linje og til egen direktør av resultatet av behandlinger i AU

Arbeidsform

AU ledes av Digitaliseringsdirektoratets leder av Skatesekretariatet. AU innretter sitt arbeid med utgangspunkt i Skates års- og saksplan. Alle AU-medlemmer kan be om at aktuelle saker settes på AUs agenda. De som fremmer saker for AU er ansvarlig for utarbeiding av sakspapir til AU og presentasjon av sakene.

AU kan ut fra behov etablere faglige arbeidsgrupper som understøtter AUs arbeid. Representanter kan være fra både Skate-virksomhetene og andre sentrale aktører.

Sammensetning

AU skal bestå av en representant fra hver Skate-virksomhet. Dette bør være bisitterne til de Skatedirektørene som benytter slike fast i Skate-møtene. AU-representantene bør ha en fast stedfortreder som også fast mottar kopi av AU-sakene.