Hopp til hovedinnhold

På agendaen sto NSMs konseptvalgutredning av nasjonal skyløsning, konsekvenser og gjennomføring av nytt EU-regelverk om deling av data, Kun én gang: Hvordan kommer vi dit? og utfordringer og muligheter med nasjonale løsninger for kommunale behov.

  Møtested: Digitaliseringsdirektoratet, Økern Portal i Oslo
  Tidspunkt: Kl. 12:00 - 15:30

  Deltakelse

  Medlemmer av Skate

  • Steffen Sutorius, Digitaliseringsdirektoratet (Digdir)
  • Inga Bolstad, Arkivverket
  • Lars Peder Brekk, Brønnøysundregistrene (BR)
  • Per-Arne Horne, Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)
  • Mariann Hornnes, Direktoratet for e-helse (eHelse
  • Roar Vevelstad, Halden kommune
  • Johnny Welle, Statens kartverk (Kartverket)
  • Kristin Weidemann Wieland, KS
  • Vegard Storstad pva. Hans Christian Holte, Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)
  • Tor Fjellstad pva. Sølve Monica Steffensen, Oslo Kommune
  • Kristin Fretheim pva. Nina Schanke Funnemark, Skatteetaten (SKE)
  • Geir Axelsen, Statistisk sentralbyrå (SSB)
  • Roar Olsen, Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør (Sikt)

  Forfall

  • Benedicte Bjørnland, Politidirektoratet

  Deltakelse på saker

  • Grete Øwre, Digdir, alle saker
  • Harald Kristian Næss, Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), sak 13/22
  • Victoria Eline Stenvold, Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), sak 13/22
  • Joachim Fugleberg, Digdir, sak 15/22
  • Astrid Solhaug, Digdir, sak 14/22

  Observatør

  • Katarina de Brisis, Kommunal- og distriktsdepartementet

  Sekretariat

  • Astrid Solhaug, Digdir
  • Lisa Fremmerlid, Digdir
  • Sunniva Slotten, Digdir

  Saksliste

  Faste saker

  Saker til behandling

  • 13/22 NSMs konseptvalgutredning av nasjonal skyløsning
   NSM/Harald Kristian Næss
  • 14/22 Nytt EU-regelverk om deling av data - konsekvenser og gjennomføring
   Digdir/Astrid Solhaug
  • 15/22 Kun én gang: Hvordan kommer vi dit?
   Digdir, Brønnøysundregistrene, Halden kommune, Kartverket, NAV og Skatteetaten/Joachim Fugleberg
  • 16/22 Nasjonale løsninger for kommunale behov - utfordringer og muligheter
   KS, NAV, Direktoratet for eHelse og Oslo Kommune/Kristin Weidemann Wieland

  Eventuelt

  • Statsbudsjettet
  • Steffen Sutorius har fått ny jobb

  Orienteringssaker

  • Orientering fra KDD om oppfølging av Skates råd
   v/Katarina de Brisis
  • Schrems II-veileder om bruk av skytjenester
  • Dialog med statsråden

  Faste saker

  Godkjenning av agenda 12.10.2022

  Agendaen ble godkjent.

  • Eventuelt-sakene om statsbudsjettet og at direktøren i Digdir slutter og går over i ny stilling i privat sektor ble behandlet først i møtet, men er for oversiktens skyld ført mot slutten av referatet.
  • De to siste orienteringssakene ble ettersendt skriftlig.

  Godkjenning av referat fra Skate-møtet 15.06.2022

  Referatet ble godkjent.

  Saker til behandling

  13/22 NSMs konseptvalgutredning av nasjonal skyløsning

  NSM/Harald Kristian Næss

  Utsendte sakspapir før møtet

  • Sak 13-22 Saksframlegg - KVU Nasjonal skyløsning
  • Sak 13-22 Vedlegg - KVU Nasjonal skytjeneste

  Presentasjon vist i møtet og som følger referatet

  • Sak 13-22 Presentasjon - KVU nasjonal sky

  Saken gjelder – Behandlingssak
  NSM har fått i oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet (JD) å gjennomføre en konseptvalgutredning (KVU) for etablering av en nasjonal skytjeneste. Utredningen skal leveres i desember 2022.

  Mange statlige virksomheter velger å kjøpe skytjenester fra store kommersielle og internasjonale selskaper. Allmenne skytjenester er ofte levert fra en sikker infrastruktur og har profesjonelle sikkerhetsmiljøer. Dette bidrar som regel til å øke sikkerhetsnivået for virksomhetene ettersom de da kan fase ut utdaterte IKT-systemer og kvitte seg med «teknisk gjeld».

  NSM er bekymret for den samlede nasjonale avhengigheten til utenlandske skyleverandører og hva denne avhengigheten kan medføre ved potensielle kriser og konflikter.

  Råd fra Skate

  • Dette er svært viktig arbeid som må sikres god fremdrift. Vi må videre fra 0-alternativet vi er på i dag. Flere virksomheter har allerede tatt strategiske valg knyttet til skyløsninger og implementeringen er i full gang.
  • Flere i Skate har gode erfaringer med bruk av skytjenester allerede og opplever sikkerheten som bedre enn ved intern drift. Manglende felles skyløsning er ikke synonymt med manglende kontroll. Det er heller ikke sikkert det er mulig å oppnå samme sikkerhetsnivå i en nasjonal offentlig løsning som i de kommersielle/generelle løsningene.
  • NSM må være presise i problembeskrivelsen og situasjonsbeskrivelsen.
  • En nasjonal skyløsning må balansere sikkerhet mot funksjonalitet. Det må avklares om vi optimaliserer for «99 godværsdager eller 1 regnværsdag».
  • Norge stoler på USA som en alliert i militær sammenheng, og det kan derfor stilles spørsmål ved hvordan vi ser på risiko knyttet til bruk av amerikanske skyleverandører.
  • Det er viktig å ikke låse seg for tidlig til ett konsept. God regulering, krav og ansvarliggjøring vil være viktig. Det kan være risiko forbundet med å samle for mye data i en felles løsning.
  • Det er viktig å avklare hvordan vi definerer «norsk» sky. Det må ikke nødvendigvis være lagring i Norge med norske ansatte. Tilgang på kompetanse vil være en utfordring om vi setter opp en løsning nasjonalt.
  • I konseptvalgutredningen bør det vurderes hva som er realistisk med tanke på tilgang til kompetanse, kapasitet og finansiering. Konsept 1) om regulering og tydeliggjøring av dagens regelverk fremstår som mer realistisk gjennomførbart enn flere av alternativene og bør uansett gjøres. Det må gjøres gode kost-nytte vurderinger og gjennomføres grundige risiko- og sårbarhetsanalyser.
  • Deling av data i hele offentlig sektor er viktig for å nå målene i Digitaliseringsstrategien. En nasjonal sky må legge til rette for at dette er mulig.
  • Det ble oppfordret til å inkludere også et kommune-perspektiv i det videre arbeidet, selv om dette er utenfor NSMs mandat for arbeidet per nå.
  • Det er viktig å være klare på når virksomheter bør bruke markedsplassen for skytjenester og når sikkerhetshensyn gjør at man heller bør bruke en nasjonal sky.

  Beslutning

  • NSM oppfordres til å vektlegge Skate sine innspill i det videre arbeidet med KVU for en Nasjonal skytjeneste.
  • Skate bør høres før endelig konsept velges av regjeringen.

  14/22 Nytt EU-regelverk om deling av data – konsekvenser og gjennomføring

  Digdir/Astrid Solhaug

  Utsendte sakspapir før møtet

  • Sak 14-22 Saksframlegg - Nytt EU-regelverk om deling av data
  • Sak 14-22 Vedlegg - Nye roller i DGA

  Presentasjon vist i møtet og som følger referatet

  • Sak 14-22 [Oppdatert] Presentasjon - EU regelverk deling av data

  Saken gjelder – Behandlingssak
  Nye regelverk fra EU vil regulere deling og bruk av data og kan hjelpe oss å nå målene om deling av data i Digitaliseringsstrategien.

  Digdir orienterte om kommende EØS-relevant regelverk som norsk offentlig sektor må etterleve, med hovedvekt på åpne data-direktivet og datastyringsforordningen. Førstnevnte gir nye krav for tilgjengeliggjøring av åpne data. Det vil særlig gjelde strenge krav for dynamiske data og høyverdi datasett. Datastyringsforordningen innebærer blant annet nye roller og funksjoner som må etableres i offentlig sektor.

  Råd fra Skate

  • Det er viktig at virksomhetene selv setter seg inn og forbereder etterlevelse av regelverkene.
  • Koordinering nasjonalt er viktig. På noen områder er vi allerede godt forberedt på de nye reglene, bl.a. skal forskningsdata allerede være gratis tilgjengelige innen 2024.
  • EU er fremoverlente og gjør mye på digitaliseringsfeltet. Det er viktig at Digdir og Skate ser ulike prosesser og regelverk i sammenheng, bl.a. er det lagt frem et eget direktiv for deling av helsedata.
  • Data.norge.no bør få rollen som single information point, men vil trenge et løft for å kunne dekke den på en god nok måte.
  • Digdir bør tildeles rollen som koordinerende competent body. Det er usikkert om det vil være tilstrekkelig med kun en competent body i Norge siden jussen er fragmentert og avhengig av sektor. Samtidig vil en koordinerende competent body ha en viktig rolle i å støtte mindre virksomheter.
  • Sektorvise competent bodies må vurderes senere. Noen sektorvise funksjoner som ligner rollen som «competent body» eksisterer allerede, f.eks. i Kartverket, SSB og Sikt.
  • Regelverket må ses i sammenheng med arbeidet i utvalget for helhetlig viderebruk av offentlig informasjon hvor bl.a. direktøren fra Kartverket deltar.
  • Det er viktig at også offentlig sektor utover Skates medlemmer blir informert om de kommende regelverkene. Virksomheten som formelt får rollen som competent body bør starte tidlig med å informere om kommende regler og krav.
  • KDD bør gjøre politisk ledelse og øvrige departement oppmerksom på at etterlevelse av de kommende regelverkene vil medføre kostnader.

  Beslutning

  • Skate oppfordrer alle offentlige virksomheter til å sette seg inn i og forberede gjennomføring av regelverkene. Skate-direktørene vil selv initiere dette i egne virksomheter.
  • Skate anbefaler at Digdir bør bli koordinerende competent body og data.norge.no bli single information point i henhold til datastyringsforordningen.
  • Digdir utarbeider et kort informasjonsskriv på vegne av Skate som kan deles med hele offentlig sektor.

  15/22 Kun én gang: Hvordan kommer vi dit?

  Digdir, Brønnøysundregistrene, Halden kommune, Kartverket, NAV og Skatteetaten /Joachim Fugleberg

  Utsendte sakspapir før møtet

  • Sak 15-22 Saksfremlegg - Kun en gang - Hvordan kommer vi dit
  • Sak 15-22 Vedlegg - Utdypning av tiltaksområder utfordringer og konsekvenser

  Presentasjon vist i møtet og som følger referatet

  • Sak 15-22 [Oppdatert] Presentasjon - Kun en gang - Hvordan kommer vi dit

  Saken gjelder – Behandlingssak
  Dette er en oppfølging til Skate-sak 1/22 Kun én gang: Hvordan kommer vi dit? fra mars 2022. Felles autoritative datakilder er blant annet knyttet til målsetningen om «Kun én gang», som skal motvirke at brukerne blir spurt gjentatte ganger om de samme opplysningene (Meld. St. 27 (2015–2016)).

  Målbildet for en Skate-sak i 2015 om autoritative data er fremstilt som en trapp med tre nivåer, hvor gjenbruk av data er øverste nivå. For å nå nivå tre er det nødvendig med en strategisk tilnærming for data som brukes av mange, eller som er kritiske for samfunnet.

  Erfaringene fra Sverige og Danmark viser at topplederforankring er kritisk for å kunne gjennomføre effektfulle tiltak på tvers for å bedre forvaltningen av nasjonale grunndata. Skate er i posisjon til å gi lederforankring, ta et helhetlig ansvar for hele offentlig sektor og drive frem bedre forvaltning av nasjonale grunndata.

  Råd fra Skate

  • Dette er en viktig sak og sakspapirene gir et godt grunnlag for å få god fremdrift i arbeidet.
  • Domeneansvaret innebærer ansvar utover det som ellers tilligger egen virksomhet. Før ansvaret plasseres vil det være nyttig å vite mer om hva det innebærer i praksis.
  • Forslaget om å starte med noen av tiltakene i stedet for å gå videre med alle i parallell støttes.
  • Det er behov for en avklaring av viktige begreper. Det kunne være nyttig med noe mer detaljert beskrivelse av tiltakene og å koble tiltak mot konkrete oppgaver som vil utgjøre en endring for brukerne.
  • Innenfor domenene kan det være behov for å avklare nærmere hva som er aktive og historiske data. Det kan også være nyttig å se til tidligere arbeid om grunndata.
  • Etterprøvbarhet og tillit er viktig ved deling av data. Det er også økosystem-tankegangen, data skapes ofte gjennom samhandling.
  • Arbeidet bør ses i sammenheng og kan ha synergier med oppfølging av kommende EU-regelverk.
  • Det bør vurderes om konsumentperspektivet er godt nok ivaretatt.
  • Arkivverket og SKE understreket at de ønsker å delta i styringsgruppen for arbeidet.

  Beslutning

  • Skate erkjenner utfordringsbildet, og tar et eierskap for å bedre forvaltningen av nasjonale grunndata, og herunder oppfordrer KDD til å understøtte arbeidet.
  • Skate gir tilslutning til foreslått målbilde.
  • Skate utnevner en styringsgruppe bestående av Skate-medlemmer fra virksomhetene som er med i arbeidsgruppen.
  • Styringsgruppen får i oppdrag å prioritere og gjennomføre nødvendige tiltak med utgangspunkt i forslagene i saksfremlegget.
  • Skate ber styringsgruppen legge frem en tiltaks- og gjennomføringsplan i tråd med signaler om ambisjonsnivå.

  16/22 Nasjonale løsninger for kommunale behov - utfordringer og muligheter

  KS, NAV, Direktoratet for e-Helse og Oslo kommune /Kristin Weidemann Wieland

  Utsendte sakspapir før møtet

  • Sak 16-22 Saksfremlegg - Kommunal sektor og statlige digitale løsninger –

  Konsekvenser

  • Sak 16-22 Vedlegg - Sammendrag fra FoU-rapport Presentasjon vist i møtet og som følger referatet
  • Sak 16-22 Presentasjon - Finnes det grenser for samarbeidet stat - kommune

  Saken gjelder – Behandlingssak
  Formålet med saken er å bevisstgjøre Skate-virksomhetene om de muligheter og utfordringer som følger med samarbeidet mellom statlig og kommunal sektor på digitaliseringsområdet. Samarbeidet er ikke alltid problemfritt, men potensialet er der og utfordringsbildet har i liten grad blitt kartlagt og dokumentert.

  Dette har vært utgangspunktet for en utredning utført av Menon og Kvale på oppdrag fra KS og KDD våren 2022. Utredningen har vært gjennomført som et forprosjekt som kartlegger og utvikler et metodisk rammeverk for å analysere konsekvenser av at kommunal sektor benytter statlige digitale løsninger.

  Råd fra Skate

  • Samarbeidet stat-kommune er viktig og må dekke ulike behov. Det kan være nyttig å se utfordringene fra perspektivene til både kommunene og statlige virksomheter.
  • De juridiske problemstillingene kan være mer krevende å løse enn en kan få inntrykk av gjennom rapporten.
  • Problemstillinger knyttet til personvern og behandlingsansvar bør løftes i det videre arbeidet.
  • Videre arbeid bør også se på hvordan man kan innrette statlige sektormyndigheter slik at deres verdikjeder fungerer ut mot kommunal sektor.
  • Roller og ansvar er en utfordring som bør ses nærmere på.
  • God koordinering er viktig, digitalisering bør skje på tvers av grenser, nivåer og virksomheter.
  • Det pågår mye godt samarbeid kommune-stat allerede, blant annet knyttet til geodata, Arkivverkets regulatoriske sandkasse og KOSTRA for rapportering og deling av data. Det bør bygges videre på erfaringer derfra.

  Beslutning

  • Skate legger til grunn at godt samarbeid mellom statlig og kommunal sektor er avgjørende for å utvikle gode og sammenhengende digitale tjenester til innbyggere, næringsliv og frivillige.
  • Skate understreker behovet for å kartlegge muligheter og utfordringer ved nevnte samarbeid bedre samt utvikle kunnskapsgrunnlag, verktøy og samarbeidsmodeller for å heve bevisstheten om dem.
  • Skate støtter en videre utredning av blant annet hvordan rolle- og ansvarsforhold og mulig oppgaveglidning mellom statlig og kommunalt nivå påvirkes av at man samarbeider om digitale løsninger og ønsker å bidra i dette arbeidet.

  Eventuelt – Statsbudsjettet

  Saken gjelder
  Etter fremleggelsen av Prop. 1 S (2022-2023) den 6.10.22 ligger det an til innstramminger i budsjettene til digitalisering og digital infrastruktur. Skate har tidligere uttrykt bekymring overfor regjeringen om konsekvensene av manglene finansiering av felles infrastruktur, tverrsektorielt samarbeid m.v.

  Kommentarer fra Skate

  • Arbeidet med å sikre finansiering til felleskomponenter må fortsette. Manglende finansiering av digital infrastruktur vil få konsekvenser for det tverrfaglige arbeidet med digitalisering.
  • Det er bekymringsfullt at det ligger an til kutt på alle områder som kan bidra til omstilling og stimulere til endring.

  Beslutning

  • Skate oppfordret Digdir til å minne KDD om Skates brev av 29.6.2022 om viktigheten av at fellesløsninger blir prioritert i fremtidige budsjett.


  Eventuelt – Steffen Sutorius har fått ny jobb

  Saken gjelder
  Direktøren i Digitaliseringsdirektoratet informerte dagen før møtet i Skate om at han har sagt opp sin stilling i Digdir. Han slutter i stillingen senest i slutten av inneværende år.

  Kommentarer fra Skate

  • De øvrige medlemmene i Skate takket Digdirs direktør for godt samarbeid.

  Orienteringssak – Orientering fra KDD om oppfølging av Skates råd

  Kommunal- og distriktsdepartementet/Katarina de Brisis

  KDD orienterte om statsrådsskiftet og svar på Skates brev til statsråden sendt i desember 2021. Skates råd og anbefalinger settes stor pris på. Særlig er gode analyser av utfordringer og mulige løsninger nyttig, sammen med konkrete eksempler.

  Statsbudsjettet krever tunge prioriteringer, men tverrsektorielt samarbeid om satsingsforslag eller føringer i tildelingsbrev er fortsatt mulig.

  Orienteringssak – Schrems II veileder om bruk av sky

  Digitaliseringsdirektoratet/ Steffen Sutorius

  • Veiledningen ble publisert den 15. september 2022. Vi har mottatt mange positive tilbakemeldinger og noen tilbakemeldinger med forslag til forbedringer.
  • Personvernkommisjonen kom med sin rapport den 26. september 2022. Den understreker at det er ønskelig at flere offentlige virksomheter veileder på personvernrettens område.
  • I kjølvannet av publisering har Digdir og DFØ jobbet sammen med Datatilsynet for å sikre god dialog. Datatilsynet har gitt noen positive tilbakemeldinger, men er også kritiske til deler av veilederen. Digdir og DFØ har hatt et møte med Datatilsynet og har et nytt planlagt neste uke.
  • Arbeidsgruppen har hele veien understreket at gode faglige innspill tas imot med takk. Gode innspill vil bli innarbeidet og veiledningen vil bli oppdatert slik at den gir best mulig veiledning for offentlig sektor.
  • Vi går nå gjennom innspillene fra både Datatilsynet og andre. Så langt ser vi at det kan være hensiktsmessig med visse presiseringer i veiledningen. Vi har foreløpig ikke sett noe som tilsier at vi skal gjøre større innholdsmessige endringer.
  • Digdir har hatt dialog med jusprofessorene på UiO og BI for å diskutere veilederens juridiske standpunkter. Selv om professorene ikke har hatt anledning eller rollen til å gjennomgå hele og/eller godkjenne veilederen, er Digdir gjennom disse dialogene trygge på at de juridiske standpunktene i veilederen er korrekte.
  • Vi regner med å ha fulgt opp de mottatte innspillene og gjort de nødvendige oppdateringer i veilederen ila. de neste tre ukene. Evt. uenigheter vil bli markert dersom noen av innspillene ikke tas til følge.

  Orienteringssak – Dialog med statsråden

  Digitaliseringsdirektoratet/ Steffen Sutorius

  • Møte mellom Skate og statsråden 5.12.22. Digdir i samråd med Skates AU og KDD vil planlegge tema og innretning. Det er trolig best at tre direktører fronter hovedpunkter fra Skate og de øvrige supplerer. Denne formen har fungert godt tidligere. Vi merker oss kommentarene fra KDD i Skate om at vi bør belyse temaene som tas opp med konkrete, praktiske eksempler.
  • Svarbrev fra statsråden på Skates brev av 9.12.21. Digdir og Skates AU vil vurdere hvordan utfordringene statsråden «spiller tilbake» bør håndteres, og på hvilken måte øvrige tilbakemeldinger bør følges opp i kommende møter og dialog mellom Skate og statsråden.


  Oslo, 12.10.2022
  Møtet ble avsluttet kl. 15.30.
  Digdir/Skatesekretariatet